LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 300
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Rapolo Remeikos pasakų rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Rapolas Remeika (orig: Рафаил Ремейка)
Sudarymo vieta: 1. Šiauliai m., , Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr. (Pastabos: Tiksliai nežinoma, ar rankraštis buvo sudarytas R. Remeikai besimokant Šiaulių gimnazijoje, ar tėviškėje Lygumuose, Šiaulių aps.)
Gauta iš: Jonas Basanavičius
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, daugelis lapų įplyšę, popierius pageltęs, rašyta juodu rašalu lenkiškais rašmenimis, tekstai įskaitomi; parametrai skirtingi: 23x37; 22,5x25 cm.
Pastabos: Prie rankraščio pridėtas 1903 lapkričio 28 d. rašytas R. Remeikos laiškas dr. Jonui Basanavičiui dėl tautosakos rinkimo.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 45
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 301 Rinkinyje – R. Remeikos pateikta tautosaka.

Anotacija: Rinkinį sudaro 14 pasakų.
Bendras turinio vienetų kiekis: 14
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-14)
Užrašymo metai: 1903
Užrašytojas: Rapolas Remeika (orig: Рафаил Ремейка) (pastabos: Laiške Jonui Basanavičiui rusiškai užrašė savo adresą ir pavardę.)
Užrašymo vieta: 1. Lygumai sen., , Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: isz Ligumu dvara, Szauliu pavietos )
2. Beinoraičiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: sodžiaus Benorajcziu, Szevliu pavetos )
3. Šiauliai m., , Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr. (originale: Szauliu miesta )
Pateikėjai: 1. Jonas Gricius , gyvenamoji vieta: Beinoraičiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1-2)
2. Jonas Povilaitis (orig: Jona Povilajcze), gyvenamoji vieta: Beinoraičiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 3, 13)
3. Morta Gasparaitė , gyvenamoji vieta: Šiauliai m., , Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 4, 9)
4. Jonas Urnežius , gyvenamoji vieta: Beinoraičiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5)
5. Dominykas Gabšys (orig: Dominika Gabsze), gyvenamoji vieta: Lygumai sen., , Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6-7, 9, 12)
6. Marijona Butkaitė , gyvenamoji vieta: Šiauliai m., , Šiaulių m. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 10)
7. Vincentas Remeika (orig: Vincentas Remejka), gyvenamoji vieta: Beinoraičiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 11)
8. Elena Orvidienė (orig: Elena Orvidene), gyvenamoji vieta: Beinoraičiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 14)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

 

← Į sąrašą