LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 241
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Priežodžiai. Užrašyti Telšių pav.
Archyvo antraštė : Pranciškaus Jacevičiaus, Juozo Tumo-Vaižganto ir Kazimiero Maciaus tautosakos rinkinys
Gauta iš: Kazimieras Macius
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės, popierius pageltęs, rašyta juodu rašalu, tekstas gerai įskaitomas. Rinkinio parametrai 22,5×36 cm.
Pastabos: Tautosakos užrašytojas suklydo rinkinio pradžioje numeruodamas patarles ir priežodžius. Nr. 151-162 dubliuojasi. Prie Nr. 213-217 užrašytos dvi pavardės: kun. Kaz. Maciaus ir kun. J. Tūmas. Nustatyta, kad tai ne K. Maciaus užrašyta tautosaka (remiantis kitu jo rinkiniu – LMD I 240), rašysena panaši į J. Tumo-Vaižganto.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 7
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 240 Kunigo Kazimiero Maciaus tautosakos rinkinys

2. LMD I 53 Pranciškaus Jacevičiaus dainų rinkinys

3. LMD I 147 Juozo Grauželio ir Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys

4. LMD I 236 Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys

5. LMD I 342 Pranciškaus Jacevičiaus dainų rinkinys

6. LMD I 343 Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys

7. LMD I 463 Pranciškaus Jacevičiaus rinkinys

8. LMD I 864 Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 162 patarlės ir priežodžiai, 56 mįslės, 2 galvosūkiai, 5 greitakalbės, 3 anekdotai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 217
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PATARLĖS (1-151) (Pastabos: Tikslinta numeracija nuo 1-162)
2. MĮSLĖS (151-182, 182a-207)
3. PRIEŽODŽIAI (1-151)
4. GALVOSŪKIAI (UŽDAVINIAI) (208, 209)
5. GREITAKALBĖS (213-217)
6. ANEKDOTAI (210-212)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti.
Užrašytojas: 1. Pranciškus Jacevičius (pastabos: Šilgalys-slapyvardis. Užrašė Nr. 1-)
2. Juozas Tumas-Vaižgantas
3. Kazimieras Macius
Užrašymo vieta: 1. Čėsniai k., Gadūnavo sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (originale: )
2. Gailiškiai k., Gadūnavo sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (originale: )
3. Pievėnai k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (originale: )
4. Laumiai k., Tryškių sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (originale: Laumių sedos prp. )
5. Telšiai apskr., , , (originale: Telšių pav. )
Pateikėjai: 1. Ksaveras Bukontas , gyvenamoji vieta: Čėsniai k., Gadūnavo sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 151-170)
2. Vladas Visminas , gyvenamoji vieta: Pievėnai k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 182-199)
3. Petras Budžius , gyvenamoji vieta: Gailiškiai k., Gadūnavo sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 171-181)
4. Anastazija Lapšaitė , gyvenamoji vieta: Pievėnai k., Tirkšlių sen., Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 182-199)
5. Zenonas Grušas , gyvenamoji vieta: Laumiai k., Tryškių sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 182-199)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8

 

← Į sąrašą