LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 474
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Folkloro rašinėliai (burtai ir prisdavinėjimai, pasakaitės, priežodžiai ir t. t. Iš viso 1000)
Archyvo antraštė : Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1926
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu. Rašalas ryškus, tik vietomis pašviesėjęs. Raštas įskaitomas. Originali antraštė užrašyta stilizuotu šriftu. Rinkinio parametrai 17x20 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 237
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 485 P. Nalivaikos ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

2. LMD I 475 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

3. LMD I 197 a Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

4. LMD I 183 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

5. LMD I 160 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

6. LMD I 589 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys

7. LMD I 391 Matkevičiūtės dainų rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro: 11 pasakų, 53 padavimai, 209 sakmės, 135 pasakojimai, 4 anekdotai, 528 tikėjimai, 45 liaudies medicinos, 4 užkalbėjimai, 20 patarlių ir priežodžių, 2 garsų pamėgdžiojimai, 1 erzinimas.
Inventorinimas patikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 1010
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (86, 244, 626, 628, 760, 794, 795, 816, 1044, 1047, 1048)
2. PASAKOJIMAI (261, 262, 269, 272, 346-349, 354, 355, 638-643, 648-654, 660-664, 666-675, 677, 678, 684-687, 689, 692, 693, 704, 711, 713-716, 719, 720, 726, 731, 738, 739, 741, 745, 756, 761, 762, 776, 777, 793, 802, 812, 818, 820, 824-827, 829, 831-834, 837-840, 844, 852, 855, 858, 864, 866, 868, 870, 871, 873, 874, 878, 884, 886, 890-892, 899-909, 912, 918, 919-921, 924-926, 931, 937, 939, 948, 951, 959, 963, 973, 993, 994, 1003, 1008, 1043, 1051)
3. SAKMĖS (3, 5, 11-13, 32, 34-36, 42, 45, 48, 50, 51, 59, 61, 70-73, 85, 93, 96-99, 102, 103, 109, 113, 117, 118, 121, 122, 125, 126, 130, 131, 133, 135, 151-155, 157, 158, 165-167, 170, 171, 189, 190, 192, 196, 204, 215-224, 228, 231, 235, 236, 238, 240, 250-253, 256, 258-260, 268, 270, 299, 301, 305, 306, 308-310, 341-345, 351, 389, 391, 429-436, 443-445, 451, 458, 465, 466, 481 485, 487, 489-494, 496, 506, 512, 518, 524, 527, 528, 536, 537, 542, 551, 555-560, 563-565, 574, 583, 585a, 587, 592, 611, 612, 621-624, 629, 655-659, 690, 694, 696-702, 709, 717, 721, 724, 733, 737, 765, 770, 805, 806, 815, 823, 842, 843, 853, 876, 877, 879-881, 883, 885, 888, 889, 895, 910, 911, 917, 934, 960, 1001, 1004, 1005, 1033-1036 )
4. PADAVIMAI (1, 2, 4, 47, 49, 52, 53, 58, 60, 69, 88, 94, 95, 100, 112, 114, 119, 120, 132, 145, 168, 246-248, 302, 464, 519, 526, 530, 531, 535, 550, 552, 561, 562, 570-572, 579, 588, 688, 695, 705-707, 755, 813, 914-916)
5. TIKĖJIMAI (6-10, 16, 21-31, 33, 37, 38-41, 43, 44, 46, 54-57, 62, 65-67, 74-78, 83, 90-92, 104, 107, 108, 110, 111, 115, 116, 123, 124, 127-129, 134, 136-143, 146-149, 156, 159-164, 169, 173-188, 191, 193-195, 197-203, 205-214, 225-227, 229, 232, 237, 239, 243, 245, 249, 254-255a, 257, 264-267, 271, 273-286, 288-294, 296-298, 300, 304, 307, 311-316, 318-320, 322-332, 335-340, 350, 352, 353, 358, 367-390, 392-401, 403-407, 409, 414, 417, 418, 420-428, 437-442, 446-450, 452-457, 459-463, 467-478, 480, 486, 495, 497-505, 507-510, 514-517, 520-523, 525, 529, 532, 539-541, 553, 554, 566-569, 573, 576-578, 580, 581, 584-586, 589, 590, 593-608, 613-620, 627, 676, 679-683, 703, 708, 710, 712, 723, 725, 728, 729, 732, 734-736, 740, 742-744, 746-754, 757-759, 763, 764, 766-769, 771-775, 778-785, 787-792, 796-801, 804, 807, 814, 821, 822, 829, 830, 835, 836, 845-851, 854-857, 867, 869, 887, 897, 898, 913, 922, 923, 927-930, 932, 933, 935, 936, 938, 940-947, 949, 950, 952-958, 961, 962, 964-966, 968-972, 974-987, 990, 991, 995, 997-1000, 1006, 1007, 1009-1011, 1013-1032, 1037, 1038, 1041, 1045, 1046, 1049, 1050)
6. LIAUDIES MEDICINA (14, 15, 17, 18, 20, 63, 64, 68, 79-82, 84, 87, 89, 105, 106, 172, 230, 233, 234, 241, 242, 263, 287, 295, 317, 321, 408, 410-413, 415, 416, 419, 479, 534, 575, 803, 841, 875, 988, 989, 992)
7. PATARLĖS (144, 591, 727, 808, 809-811, 819, 832, 859-863, 865, 872, 895, 967, 1012)
8. PRIEŽODŽIAI (144, 591, 727, 808, 809-811, 819, 832, 859-863, 865, 872, 895, 967, 1012)
9. UŽKALBĖJIMAI (19, 150, 402, 718)
10. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (1039, 1040)
11. KEIKSMAI (893)
12. ERZINIMAI (730)
13. ANEKDOTAI (894)
Užrašymo metai: 1926
Užrašytojas: Alfonsas Bielinis
Užrašymo vieta: 1. Adutiškis mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Adutiškis )
2. Antalgė k., Leliūnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (originale: Antalgės k., Vajasiškių par., Zarasų aps. )
3. Nieko nerasta (originale: Apeninų viens., Daugeliškio par., Švenčionių aps. )
4. Bešoniai k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Bešonių k., Kluovainių par., Panevėžio apsk. )
5. Nieko nerasta (originale: Budviečiai )
6. Nieko nerasta (originale: Burbiškės )
7. Naujasis Daugėliškis sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Daugeliškio par. )
8. Dieveniškės sen., , Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Dieveniškio par. )
9. Drucminai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Drutminų sod., Nočios par., Lydos aps. )
10. Dūkštas m., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Dūkštas )
11. Gervėčiai mstl., , Astravo r., Gardino sr. (originale: Gervėčiai )
12. Giedraičiai mstl., Giedraičių sen., Molėtų r. sav., Utenos apskr. (originale: Giedraičiai )
13. Guobiniškė k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės apskr. (originale: Guobeniškiai, Pilviškių par., Suvalkų gub. )
14. Kalviškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Kalviškės, Tverečiaus par., Švenčionių aps. )
15. Kėdainiai m., , Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (originale: Kėdainiai )
16. Nieko nerasta (originale: Kupčelių sod., Apso par. , pastabos: Kupčelių k., Breslaujos r., Vitebsko sr.,Baltarusija)
17. Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Latakiškės sod., Tverečiaus par., Švenčionių aps. )
18. Linkonys k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Linkonių k., Švenčionių par. )
19. Naujadvaris k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Naujadvario sod., Eišiškių par. )
20. Nočia mstl., Nočios apyl., Varanavo r., Gardino sr. (originale: Nočia )
21. Paberžė k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Paberžė, Kalesnykų par., Lydos aps. )
22. Palanga m., , Palangos sav., Klaipėdos apskr. (originale: Palanga )
23. Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (originale: Panevėžys )
24. Punskas mstl., , Seinų pav., Palenkės vaiv. (originale: Punskas )
25. Seinai m., , Seinų pav., Palenkės vaiv. (originale: Seinai )
26. Seinai pav., , , Palenkės vaiv. (originale: Seinų apyl. )
27. Širvintos m., , Širvintų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Širvintos )
28. Švenčionys sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Švenčionių par. )
29. Ukmergė sen., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Ukmergės apyl. )
30. Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Valkininkai )
31. Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (originale: Vilnius )
32. Žižmai k., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Žižmų sod., Dieveniškių par., Ašmenos aps. )
Pateikėjai: 1. A. Cicėnas , gyvenamoji vieta: Adutiškis mstl., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 1-46)
2. Švogžlys , gyvenamoji vieta: Švenčionys sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 47-57)
3. Bileišis , gyvenamoji vieta: Linkonys k., Adutiškio sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 79-86)
4. Žilėnas (apsk.vnt: 87-92)
5. Žilinskas (apsk.vnt: 93-111)
6. Stanelis (apsk.vnt: 112-116)
7. Mačionis (apsk.vnt: 130-143)
8. Ragelis (apsk.vnt: 144-150)
9. Sideras (apsk.vnt: 151-156)
10. Eidukonis , gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 157-169)
11. Lialka , gyvenamoji vieta: Valkininkai mstl., Valkininkų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 170-174)
12. Bigelis (apsk.vnt: 175-186)
13. Stasys Valukevičius (apsk.vnt: 187-214)
14. Balys Macutkevičius (apsk.vnt: 215-240)
15. Vladas Pukys , gyvenamoji vieta: Ukmergė sen., , Ukmergės r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 241-245)
16. Pranas Žižmaras , gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 246-263)
17. A. Malinauskas , gyvenamoji vieta: Širvintos m., , Širvintų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 299-307)
18. Ričardas Pleskačiauskas , gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 308-318)
19. Aleksandras Karužas-Smailys , gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 319-335, 508-513)
20. Surinėnas (apsk.vnt: 336-340)
21. Veronika Ribinskienė-Šernaitė , gyvenamoji vieta: Bešoniai k., Klovainių sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 341-366)
22. Stasė Nedzvieskaitė , gyvenamoji vieta: Paberžė k., Gerviškių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 367-466)
23. Teofilė Kauzaitė , gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 481-482)
24. Leosė Jurevičiūtė , gyvenamoji vieta: Naujasis Daugėliškis k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 485-482)
25. Marytė Keršytė , gyvenamoji vieta: Naujadvaris k., Dainavos sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 493-502)
26. Juozas Aidulis (apsk.vnt: 503, 505-507)
27. Juozas Kuklys , gyvenamoji vieta: Dieveniškės sen., , Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 504)
28. Juozas Sekmukas , gyvenamoji vieta: Kėdainiai m., , Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 514)
29. Anelė Bielinienė-Lazinkaitė , gyvenamoji vieta: Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 515-542, 552, 553, 570, 585, 585a, 586-588, 591, 593, 595-597, 603-606, 608, 609, 612, 613, 619-621, 624, 745, 748, 749, 752, 754-756, 760, 767, 768, 774-777, 779, 780, 783, 791-793, 796-799, 822-828, 838, 853-855, 857-866, 868-874, 876, 878-879, 881-885, 888, 889, 896-901, 903-909, 912, 913, 919, 925, 926, 929, 932, 933, 937-939, 947-951, 954-958, 961-964, 967-973, 975-978, 983, 986, 989-993, 995, 1006-1009, 1012, 1018-1023, 1029, 1051)
30. Elena Šilabričiūtė , gyvenamoji vieta: Žižmai k., Dieveniškių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 550, 551)
31. Pranas Nalivaika (apsk.vnt: 554-567, 571, 572, 574-579, 583, 592, 599-602, 607, 611, 616, 617, 623, 626, 628, 734, 736-738, 743, 744, 747, 750, 753, 7557, 758, 761-767, 769-773, 781, 788, 789, 790, 804, 807, 820, 821, 844-852, 867, 875, 877, 880, 886, 887, 924, 927, 928, 930, 934-936, 952, 953, 965, 966, 974, 979-982, 988, 994, 1003-1005, 1010, 1011, 1013-1017, 1024-1028, 1030-1031)
32. Rapolas Motiejūnas , gyvenamoji vieta: Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 573, 580-582, 584, 589, 590, 594, 598, 614, 615, 618, 622, 624, 627, 723, 735, 740, 742, 746, 751, 759, 782, 806, 856, 890-892, 895, 902, 910, 911, 940-946, 959-960, 984, 985, 987, 995-1002)
33. Leonas Seliukas , gyvenamoji vieta: Kalviškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 629-702, 731-733.)
34. Monika Mikalauskaitė , gyvenamoji vieta: Antalgė k., Leliūnų sen., Utenos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 703-721, 724-730, 800-803, 805, 813, 816, 829-837, 840-843)
35. Ona Varvelytė , gyvenamoji vieta: Palanga m., , Palangos sav., Klaipėdos apskr. (apsk.vnt: 739)
36. Antanina Zavadzkaitė , gyvenamoji vieta: Guobiniškė k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 808-812, 817, 819)
37. Agnieška Stašaitytė , gyvenamoji vieta: Kėdainiai m., , Kėdainių r. sav., Kauno apskr. (apsk.vnt: 815, 818)
38. Marytė Francūzevičiūtė , gyvenamoji vieta: Dūkštas m., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 893, 894)
39. Paulina Motiejūnytė , gyvenamoji vieta: Latakiškė k., Tverečiaus sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 914-918, 920-923)
40. Barbora Macijauskaitė , gyvenamoji vieta: Panevėžys m., , Panevėžio m. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 1032)
41. Stasys Kucka (apsk.vnt: 1033, 1036, 1038, 1040-1047)
42. Juozas Jurga (apsk.vnt: 1034, 1037)
43. Bronė Dobužinskaitė (apsk.vnt: 1035)
44. Vytautas Borysevičius (apsk.vnt: 1039, 1048)
45. Mykolas Milašius (apsk.vnt: 1049)
46. Basys , gyvenamoji vieta: Švenčionys sen., , Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 58-67)
47. Petras Mareckas (apsk.vnt: 264-298)
48. Paulina Tamulevičiūtė , gyvenamoji vieta: Vilnius m., , Vilniaus m. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 467-480)
49. Levanavičius (apsk.vnt: 117-129)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino

 

← Į sąrašą