LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos rankraštyne išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 752
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Onos Lukšiūtės dainų rinkinys
Gauta iš: Alfonsas Bielinis
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, lapai nesusegti, kai kurie iš jų stipriai susidėvėję, pageltę, purvini, rašyta violetiniu, mėlynu ir juodu rašalu, kai kurie tekstai sunkiai įskaitomi; parametrai skirtingi – 13x20,5 cm., 16,5x20,5 cm., 17x21,4 cm.
Pastabos: Rankraštis sudarytas iš skirtingais braižais užrašytos tautosakos. Ant inventorinio lapo su klaustuku užrašyta, kad rankraštis priklauso Br. Sabui iš Plikių k., Rodūnės par. Tokios informacijos rinkinyje nėra. Manoma, kad rinkinių – LMD I 752 ir LMD I 753 – inventoriniai lapai sumaišyti. LMD I 752 rinkinio inventorinis lapas priklauso LMD I 753 ir atvirkščiai. Po tekstais yra LMD darbuotojo Alfonso Bielinio pieštuku rašyta pastaba: „Ona Lukšiute iš Giražerių kaimo Varenos par. Gavau 23/III-1927. Alf. Bielin.“.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 11
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 457 Rinkinyje – Onos Lukšiūtės pateikta tautosaka.

Anotacija: Rinkinį sudaro 4 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 4
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-4)
Užrašymo metai: iki: 1927
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Žinoma, kad rankraštį Lietuvių mokslo draugija gavo 1927 m.
Užrašytojas: Ona Lukšiūtė (orig: Ona Lukšiute) (pastabos: Tiksliai nežinoma, ar O. Lukšiūtė yra tautosakos užrašytoja, ar pateikėja, nes rinkinyje skiriasi užrašytos medžiagos braižas.)
Užrašymo vieta: Girežeris k., Varėnos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Giražerių kaimo, Varenos par. )
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (1956 m. sukatalogino dainas.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

 

← Į sąrašą