LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 785
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Dainos no Lietuvos Mergaičių užrašytos
Archyvo antraštė : Alfonso Šinkevičiaus dainų rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis blogos būklės, pirmi lapai nusėti rudomis dėmėmis, paskutiniai labai suplyšę, per vidurį – gili lenkimo žymė, rašyta juodu rašalu, tarmiškai, raštas įskaitomas; parametrai skirtingi – 21,8x28,2 cm., 21,835,5 cm.
Pastabos: Pirmas rankraščio pluoštas yra skirtas savaitraščiui „Lietuvos ūkininkas“ (užrašytas 1910 m.). Antras pluoštas skirtas Lietuvių mokslo draugijai (užrašytas 1919 m.). Tautosakos pateikėjai rinkinyje nenurodyti.

Rinkinyje, po dainos Nr. 9, yra pasaka be inventorinio numerio (patikslinus inventorinimą, pasakai suteiktas Nr. 10).
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 13
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 1002 Rinkinys sudarytas iš įvairių rinkėjų užrašytos tautosakinės medžiagos, gautos iš „Aušrinės“ redakcijos. Nr. 335 – Alfonso Šinkevičiaus užrašyta tautosaka.

Anotacija: Rinkinį sudaro 9 dainos ir 1 pasaka.
Bendras turinio vienetų kiekis: 10
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-9)
2. PASAKOS (10)
Užrašymo metai: nuo: 1910 iki: 1919
Užrašytojas: Alfonsas Šinkevičius (orig: Alfonsas Sinkevičius, Alkanas) (pastabos: Tikroji pavardė nustatyta iš kito A. Šinkevičiaus rinkinio – LMD I 1002 (335), kur pavardė užrašyta jo paties ranka. Šiame rinkinyje užrašytojas pasirašė tik slapyvardį – Alkanas, o A. Sinkevičius pavardę užrašė kitas asmuo, kuris galėjo ją neteisingai suprasti.)
Užrašymo vieta: Subačius m., , Kupiškio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Subačius, Kauno g. )
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (1956 m. )
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

← Į sąrašą