LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 27
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Edvardo Lelertavičiaus ir Kazimiero Trapiko tautosakos rinkinys
Gauta iš: Kazimieras Trapikas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis patenkinamos būklės. Kai kurie lapai išplyšę, popierius purvinas, vietomis nusėtas rudomis dėmėmis. Rašyta paprastu ir mėlynu pieštukais, bei juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 16x20 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 196
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 217 Kazimiero Trapiko, Kazimiero Panavo, Kastanto Klišausko ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys

2. LMD III 15 Juozo Aidulio, Kazio Trapiko ir Alberto Umbražūno tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 184 dainos, 2 sutartinės, 6 giesmės, 3 pasakos, 1 sakmė, 24 tikėjimai, 1 užkalbėjimas, 8 trumpieji pasakymai, 18 priežodžių, 1 pasakojimas, 1 humoristinis pasakojimas, 1 anekdotas, 1 maldelė, 1 keiksmas, 26 tarmiški žodžiai ir jų paaiškinimai. Inventorinimas tikslintas 2012 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 298
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-26, 28-43, 46-47, 52-54, 57-72, 77a, 78, 82-84, 89-97, 97a, 97-99, 112, 116-118, 120-131, 133-136, 138-155, 159-162, 163-166, 170-176, 179-200, 200a, 201-211, 234a, 235, 236a, 236b, 237, 240, 257, 259-266, 266a, 266b)
2. SUTARTINĖS (177, 178)
3. PASAKOS (27, 50, 87)
4. TIKĖJIMAI (212-234, 236, 239)
5. MĮSLĖS (44a, 44b, 48, 74-76, 77, 79, 85, 113, 119, 238(1-9))
6. UŽKALBĖJIMAI (45)
7. SAKMĖS (56)
8. TRUMPIEJI PASAKYMAI (44, 49, 51, 100-104)
9. PRIEŽODŽIAI (49, 51a, 55, 88a, 88b, 103, 105, 105a, 106, 109-111, 137, 155, 155a, 156-158)
10. GIESMĖS (169, 258, 267-270)
11. MALDELĖS (168)
12. ISTORINIAI PASAKOJIMAI (80)
13. HUMORISTINIAI PASAKOJIMAI (115a)
14. ANEKDOTAI (119a)
15. KEIKSMAI (104)
Užrašymo metai: iki: 1933
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai nenurodyti. Rankraštis Lietuvių Mokslo Draugijai įteiktas 1933 m.
Užrašytojas: 1. Edvardas Lelertavičius (pastabos: apsk. vnt.: 1-162)
2. Kazimieras Trapikas (pastabos: apsk. vnt.: 163-269)
Užrašymo vieta: 1. Mielagėnai sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Mielagėnų par. , pastabos: apsk. vnt.: 124, 125-128 )
2. Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paringio par. , pastabos: apsk. vnt.: 27, 129-161)
3. Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Paringio parapijoj, sodžiui Ryzgunos , pastabos: 91-93, 170-171, 182-188, 195, 201-209, 249-251, 265, 267)
4. Kalninė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: sod. Kalninė, pačto Mielagėnai , pastabos: apsk. vnt.: 1-26, 52-54, 94-99, 120-123)
5. Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: sodž. Cicėniškė II, Paringio parapijos , pastabos: apsk. vnt.: 26, 27, 57-71, 112)
6. Strakšiškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (originale: Strakšiškė , pastabos: apsk. vnt.: 75-77, 77a, 78-80, 87, 89-90 )
Pateikėjai: 1. Emilija Girdžiūtė (Girdžiušytė) (orig: Emilia Girdžiutė, Emilija Girdžiušite), gyvenamoji vieta: Kalninė k., Mielagėnų sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 1-26, 52-54, 94-99, 120-123)
2. Juozapas Kričelė (orig: Jozpas Kricelė), gyvenamoji vieta: Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 27)
3. Albertas Misiūnas (apsk.vnt: 45)
4. Zuzana Ragaišienė , gyvenamoji vieta: Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 46-47)
5. Jonas Girdžiušius (apsk.vnt: 50)
6. Viktoras Misiūnas (apsk.vnt: 48)
7. Emilija Kričelienė (orig: Amilia, Emilia Kričelienė), gyvenamoji vieta: Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 57-71)
8. Juozapas Kričelė , gyvenamoji vieta: Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 27)
9. Ana Kričelytė , gyvenamoji vieta: Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 72)
10. Juozas Karklelis (orig: Jozas Karklelis), gyvenamoji vieta: Strakšiškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 75-77, 80)
11. Petras Karklelis , gyvenamoji vieta: Strakšiškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 77a, 78-79, 89-90)
12. Adomas Cicėnas (orig: Adamas Cicenas), gyvenamoji vieta: Strakšiškė k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 87)
13. Albina Luneckaitė (orig: Albina Luneckite, Luneckaite), gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 91-93)
14. Edvardas Dudelis (apsk.vnt: 115a)
15. Kazimieras Čeponis , gyvenamoji vieta: Mielagėnai sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 124)
16. Marijona Girdžiūtė (orig: Marjana Girdziute), gyvenamoji vieta: Mielagėnai sen., , Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 125-128)
17. Rozalija Misiūnytė (orig: Razalija Misiunite), gyvenamoji vieta: Paringys k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 129-161)
18. Teresė Trapikienė , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (pastabos: Vardas ir gyvenamoji vieta nustatytas iš LMD III 15 rinkinio.; apsk.vnt: 170-171, 182-188, 195, 201-209, 249-251, 265, 267)
19. Marijona Ragaišienė , gyvenamoji vieta: Bendoriškė k., Ignalinos sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta iš LMD III 217 (29) rinkinio.; apsk.vnt: 254-257)
20. Blaževičienė , gyvenamoji vieta: Rizgūnai k., Ceikinių sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (pastabos: Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis LMD III 217 (70) rinkiniu.; apsk.vnt: 163-181, 189-194, 196-199, 236a, 259-260, 270)
21. Albina Misiūnytė (orig: Albina Misiunite), gyvenamoji vieta: Cicėniškė k., Naujojo Daugėliškio sen., Ignalinos r. sav., Utenos apskr. (apsk.vnt: 112)
Kitų žmonių įnašai: 1. Pranė Jokimaitienė - katalogino (1958 m. sukatalogino dainas.)
2. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1974 m. sukatalogino pasakojamąją tautosaką.)
3. Andželika Jakubynienė - inventorino (2012 m. tikslino inventorinimą.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196

 

← Į sąrašą