LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 170
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Viktoro Maldžiūno dainų ir sutartinių rinkinys
Gauta iš: Matas Untulis
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės. Rašyta juodu rašalu. Tarmybės pabrauktos raudonu pieštuku. Rinkinį sudaro trys sąsiuviniai (a-c). Rinkinio parametrai: 15,6x19,2 cm.
Pastabos: Rinkinyje yra įžanga, kurioje tautosakos rinkėjas suteikia žinių apie užrašytas dainas, jų kilmės vietas bei apie žymiausią rinkinio dainų ir sutartinių pateikėją Agotą Meškelienę.
Rankraštyje, viršeliuose yra užrašyta kelios Mato Untulio pastabos apie kortelių išrašus (p. – 57, 119 ir 225).

Rinkinys pažymėtas LMD valdybos antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 225
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD II 14 (Pastabos: Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys)

2. LMD III 21 (Pastabos: Viktoro Maldžiūno dainų ir žodžių rinkinys)

3. LMD III 95 (Pastabos: Viktoro Maldžiūno vietovardžių rinkinys)

4. LMD III 117 (Pastabos: Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys)

5. LMD III 123 (Pastabos: Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys)

6. LMD III 138 (Pastabos: Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys)

7. LMD III 167 (Pastabos: Viktoro Maldžiūno vietovardžių rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 179 dainos ir 6 sutartinės.
Bendras turinio vienetų kiekis: 185
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-6, 8-25, 27-35,37, 39-103, 106-115, 117-185) (Pastabos: Šių dainų žanrai yra įvairūs. Daugiausiai pateikta vestuvinių, jaunimo meilės dainų. Yra kalendorinių: Advento-Kalėdų, Užgavėnių bei pavasario-vasaros laikotarpio švenčių dainų.)
2. SUTARTINĖS (7, 26, 36, 38, 104, 105, 116) (Pastabos: Rankraštyje užfiksuota dvi sutartinių pateikėjos. Abi iš Kackonių sodžiaus – Agota Meškelienė ir Kristina Meškelienė. Iš kiekvienos pateikėjos sutartinės užrašytos atskirai. Nurodomi atlikimo būdai – tryninės ir keturinės.)
Užrašymo metai: 1935
Užrašytojas: Viktoras Maldžiūnas (pastabos: “...Švenčionių lietuvių gimnazijos VIII kl.mokinys. Iš viens. Krikianka, Melagėnų vals., Švenčionių apskričio.”)
Užrašymo vieta: 1. Kackonys k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
2. Saulėniškė k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (originale: )
3. Nieko nerasta (originale: Devaisių )
Pateikėjai: 1. Agota Meškelienė , gyvenamoji vieta: Kackonys k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr., kilmės vieta: Gilūtos (pastabos: Pateikėjos pagiedota 4 sutartinės: Nr. 7 ir 26 (keturinės), Nr. 36 ir 38 (tryninės).; apsk.vnt: 1-6, 8-25, 27-35, 37, 39-70)
2. Agota Gailiušienė , gyvenamoji vieta: Saulėniškė k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 71-87, 98-100, 143, 146, 148-180)
3. Apolionija Čapskienė , gyvenamoji vieta: Saulėniškė k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 88, 92, 119, 147)
4. Rozalija Gailiušienė (apsk.vnt: 89, 145)
5. Anastazija Čapskienė , kilmės vieta: Antanai (apsk.vnt: 93, 94)
6. Julia Semėnaitė , gyvenamoji vieta: Saulėniškė k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 95-97)
7. Kristina Meškelienė , gyvenamoji vieta: Kackonys k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (pastabos: Jos pagiedota 3 sutartinės: Nr. 116 (tryninė), Nr. 104 ir 105 (keturinės).; apsk.vnt: 101-118)
8. Emilija Semėnienė , gyvenamoji vieta: Saulėniškė k., Svirkų sen., Švenčionių r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 121-142)
Kitų žmonių įnašai: 1. Pranė Jokimaitienė - katalogino (Dainos sukatalogintos 1958. VI.14)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225

 

← Į sąrašą