LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 289
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Žmonių medicina
Archyvo antraštė : Mokytojo Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Jonas Juozas Palukaitis
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis vidutinės būklės, lapo apačia įplyšusi, rašyta juodu rašalu, tekstai gerai įskaitomi; parametrai 17x21 cm.
Pastabos: Pirmame rankraščio puslapyje yra dr. Jono Basanavičiaus pieštuku rašyta pastaba: „Palukaičio, Naujamiestis“. Tautosakos pateikėjai nenurodyti.
Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 2
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 505 Jono Juozo Palukaičio ir nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys.

2. LMD I 199 a J. Palukaičio tautosakos rinkinys.

3. LMD I 389 J. Palukaičio dainų rinkinys.

4. LMD I 482 J. Palukaičio tautosakos rinkinys.

5. LMD I 502 J. Palukaičio tautosakos rinkinys.

6. LMD I 505 J. Palukaičio tautosakos rinkinys.

7. LMD I 510 J. Palukaičio tautosakos rinkinys.

8. LMD I 588 a J. Palukaičio tautosakos rinkinys.

9. LMD I 675 Mokytojo Jono Juozo Palukaičio patarlių ir priežodžių rinkinys

10. LMD I 699 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys

11. LMD I 706 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys

12. LMD I 791 Jono Juozo Palukaičio dainų rinkinys

13. LMD I 718 (Pastabos: Jono Juozo Palukaičio mįslių rinkinys)

14.

Anotacija: Rankraštį sudaro 3 tikėjimų ir liaudies medicinos tekstų, 1 pasakojimas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 4
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. TIKĖJIMAI (1-3) (Pastabos: Liaudies medicinos tekstai.)
2. LIAUDIES MEDICINA (1-3)
3. PASAKOJIMAI (4)
Užrašymo metai: nuo: 1911 iki: 1918
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai spėjami. Žinoma, kad J. Palukaitis 1911 m. mokytojavo Naujamiestyje, Panevėžio r., vėliau Panevėžio mieste (iki 1918 m.).
Užrašytojas: Jonas Juozas Palukaitis (pastabos: Užrašytojo pavardė nustatyta remiantis LMD I 199a rankraščiu.)
Užrašymo vieta: Naujamiestis mstl., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: )
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2

 

← Į sąrašą