LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 706
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Rašyta juodu rašalu. Rašalas ryškus. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 22x18 cm.
Pastabos: Pirmame rinkinio puslapyje Jono Basanavičiaus mėlynu pieštuku užrašyta „Užrašė J. Palukaitis“
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 16
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 389 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys.

2. LMD I 482 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys.

3. LMD I 502 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys.

4. LMD I 510 Jono Juozo Palukaičio užrašytų pasakų rinkinys.

5. LMD I 699 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys.

6. LMD I 289 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys.

7. LMD I 505 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys.

8. LMD I 791 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys.

9. LMD I 199 a Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys.

10. LMD I 588 a Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys.

11. LMD I 675 Mokytojo Jono Juozo Palukaičio patarlių ir priežodžių rinkinys

12. LMD I 718 (Pastabos: Jono Juozo Palukaičio mįslių rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro: 4 dainos, 1 sakmė, 2 maldų parodijos, 10 skaičiuočių, 1 priežodis (situacinis pasakymas), 1 būrimas, 1 erzinimas, 1 vaikų kalba, 15 tikėjimų, 2 liaudies medicinos, 10 mįslių.

Inventorinis lapas patikslintas 2012 metais.
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (11, 17, 18, 20)
2. SKAIČIUOTĖS (1-10)
3. MALDŲ PARODIJOS (12, 15)
4. SITUACINIAI PASAKYMAI (13)
5. BŪRIMAI (14)
6. ERZINIMAI (19)
7. TIKĖJIMAI (22(1-5, 7), 9, 10-17)
8. SAKMĖS (22(6))
9. LIAUDIES MEDICINA (22(8, 17))
10. MĮSLĖS (23(1-10))
11. ŽODIS (21) (Pastabos: Vaikų kalba.)
Užrašymo metai: iki: 1918
Užrašymo metų pastabos: Tautosakos užrašymo metai nenurodyti. LMD rinkinių registracijos knygoje rinkinio gavimo data taip pat nenurodyta. Žinoma, kad J. Palukaitis 1911-1918 metais mokytojavo Naujamiestyje, 1918 metais mirė.
Užrašytojas: Jonas Juozas Palukaitis (orig: J. Palukaitis)
Užrašymo vieta: 1. Naujamiestis sen., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Naujamiesčio par., Kauno gub., Panevėžio pav. , pastabos: Šioje parapijoje užrašyti kūriniai: 4, 9)
2. Naujamiestis mstl., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Naujamiestis, Panevėžio ap. , pastabos: Šiame miestelyje užrašyti kūriniai: 17, 22(10), 23(1-10))
3. Nauradai k. dal., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Nauradų sod., Naujamiesčio par. , pastabos: Šiame kaime užrašytas kūrinys: 12)
4. Pilviškiai sen., , Vilkaviškio r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Pilviškių par., Suvalkų gub. , pastabos: Šioje parapijoje užrašyti kūriniai: 1-3, 5-8, 10, 11, 13-16)
5. Skindeliškė k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės apskr. (originale: Spraulių k., Pilviškių par., Suvalkų gub. , pastabos: Kituose J. Palukaičio rinkiniuose nurodomas Skindeliškės kaimas, o skliausteliuose – Spraulių kaimas. Spraulių kaimo Aruodų geografinių vietovių banke nėra. Šiame kaime užrašyti kūriniai: 16, 22(2-5, 8))
6. Višakio Rūda ist. vls., , , Marijampolės apskr. (originale: Višakio Rūdos par. , pastabos: Šioje parapijoje užrašyti kūriniai: 2, 3, 5-8, 13, 14)
Kitų žmonių įnašai: 1. Irena Žilienė - inventorino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

 

← Į sąrašą