LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 502
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Folklioro dalykai
Archyvo antraštė : Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Popierius pageltęs. Rašyta juodu rašalu. Rašalo spalva pašviesėjusi, kai kur blyškiai ruda. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 22x18 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu. Ant rinkinio viršelio, prie užrašytojo pavardės, mėlynu pieštuku užrašyta pastaba: „Mirė dėmėtaja šiltine Panevėžio ligonbutyje balandžio 12 d. 1918 m.“.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 68
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 389

2. LMD I 482

3. LMD I 505

4. LMD I 510

5. LMD I 675

6. LMD I 588 a

7. LMD I 699

8. LMD I 289

9. LMD I 706

10. LMD I 791

11. LMD I 199 a

12. LMD I 718 (Pastabos: Jono Juozo Palukaičio mįslių rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro: 8 pasakos, 3 padavimai, 7 sakmės, 1 pasakojimas, 1 dialogas, 1 užkalbėjimas, 2 liaudies medicinos, 3 burtai.
Inventorinimas patikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 53
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (1-6, 9, 10)
2. PADAVIMAI (7, 15, 15a)
3. SAKMĖS (8, 11, 13, 14, 27, 28, 32)
4. PASAKOJIMAI (16a)
5. ŽAIDIMŲ DIALOGAI (12)
6. GAMTOS / STICHIJŲ UŽKALBĖJIMAI (29)
7. TIKĖJIMAI (16-26, 30-38a, 39-41, 41a, 42-45, 48)
8. LIAUDIES MEDICINA (46, 47)
Užrašymo metai: nuo: 1905 iki: 1916
Užrašymo metų pastabos: Rinkinyje yra nurodomi užrašymo metai: 1905, 1913, 1916.
Užrašytojas: Jonas Juozas Palukaitis
Užrašymo vieta: 1. Luokė sen., , Telšių r. sav., Telšių apskr. (originale: Luokės par., Šiaulių pav. , pastabos: apsk. vnt.: 3)
2. Naujamiestis sen., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Naujamiesčio par., Panevėžio ap., Kauno rėd. , pastabos: apsk. vnt.: 1, 2, 7, 8, 15-48)
3. Naujamiestis mstl., , Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Naujamiestis, Panevėžio pav. , pastabos: apsk. vnt.: 10-12)
4. Pakalniškiai k., Naujamiesčio sen., Panevėžio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pakalniškių sod., Naujamiesčio par., Panevėžio pav. , pastabos: apsk. vnt.: 9)
5. Skindeliškė k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės apskr. (originale: Skindeliškės (Spraulių k.), Pilviškių par., Marijampolės pav., Suv. gub. , pastabos: apsk. vnt.: 4-6)
6. Kazlų Rūda sen., , Kazlų Rūdos sav., Marijampolės apskr. (originale: Spraulių k., Bagotosios par., Suv. gub. , pastabos: Spraulių kaimo Aruodų geografinių duomenų banke nėra, apsk. vnt.: 13, 14)
Pateikėjai: 1. Jurgis Palukaitis , gyvenamoji vieta: Skindeliškė k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 4)
2. Agota Mašiotienė , gyvenamoji vieta: Skindeliškė k., Kazlų Rūdos sen., Kazlų Rūdos sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 5)
3. Antanas Mockus , gyvenamoji vieta: Kazlų Rūda sen., , Kazlų Rūdos sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 13, 14)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino
2. Irena Žilienė - inventorino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69

 

← Į sąrašą