LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 914
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Dainos spausdintos
Archyvo antraštė : Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys sudarytas iš spausdintų kalendoriaus lapelių bei laikraščių iškarpų. Rinkinio parametrai 8x13 ir 7,5x52 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 59
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 19 (Pastabos: Juliaus Abraičio-Sėjiko tautosakos rinkinys)

2. LMD I 352 Jackaus Sondecko, Juozo Žlabio, A. Kuliuko tautosakos rinkinys

3. LMD I 419 Jackaus Sondecko, E. Butkaitės ir Petro Kananavičiaus-Erdvo tautosakos rinkinys

4. LMD I 511 Jackaus Sondecko užrašyta sakmė

5. LMD I 20 a, b Petro Veblauskio (slapyvardis– Girios Mylimasis) tautosakos rinkinys

6. LMD I 64 Juliaus Janonio dainų rinkinys

7. LMD I 378 Juliaus Janonio tautosakos rinkinys

8. LMD I 46 Juozo Šlepečio dainų rinkinys

9. LMD I 681 Juozo Šlepečio dainų rinkinys

10. LMD I 732 Juozo Šlepečio mįslių rinkinys

11. LMD I 366 J. Mičiulio dainų rinkinys

12. LMD I 417 Kozerio ir Kazimiero Sidabro tautosakos rinkinys

13. LMD I 448 Antano Naujokaičio-Kiliuko tautosakos rinkinys

14. LMD I 733 Antano Naujokaičio-Kiliuko mįslių rinkinys

15. LMD I 677 a Antano Naujokaičio-Kiliuko ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys

16. LMD I 679 a Antano Naujokaičio-Kiliuko tautosakos rinkinys

17. LMD I 261 (Pastabos: Martyno Bacevičiaus tautosakos rinkinys)

18. LMD I 23 Bronislovo Miknevičiaus (slapyvardis Balandėlių Mylėtojas) dainų rinkinys

19. LMD I 55 Kazimiero Gineičio dainų rinkinys

20. LMD I 244 Pautenio ir Kazimiero Gineičio tautosakos rinkinys

21. LMD I 245 Kazimiero Gineičio mįslių rinkinys

22. LMD I 223 (Pastabos: Juliaus Abraičio-Sėjiko tautosakos rinkinys)

23. LMD I 860 Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys

24. LMD I 1048 (Pastabos: Juliaus Janonio tautosakos rinkinys.)

Anotacija: Rinkinį sudaro 139 dainų tekstai, 1 patarlė ir priežodis, 16 tikėjimų, 1 lopšinė, 1 talalinė.
Bendras turinio vienetų kiekis: 158
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-61,61a,62,62a,63,63a,64,64a,65,65a,65b,65c,66-70,72,73-83,83a,84,84a,85-86,87,91,92,94,95(1,2),96,96a,97(1-3),97a,98,98a,99-129) (Pastabos: Nr. 37-42,56 dubliuojasi su nr. 50-54,64,65)
2. PATARLĖS (71a)
3. PRIEŽODŽIAI (71a)
4. TIKĖJIMAI (88(1-5), 89(1,2),90,94a(2-9))
5. LOPŠINĖS (93)
6. TALALINĖS (71)
Užrašymo metai: 1916
Užrašymo metų pastabos: Dalis rinkinio tekstų yra iš 1916 m. sieninio kalendoriaus.
Užrašytojas: 1. Martynas Bacevičius (orig: M. Bacevičius) (pastabos: apsk. vnt.: 94a(2-9))
2. Julius Abraitis (orig: Sėjikas) (pastabos: apsk. vnt.: 66-68)
3. Urbonas (orig: Pons Jons) (pastabos: apsk. vnt.: 72(12,13 posmai))
4. Jackus Sondeckas (orig: Sondeckis) (pastabos: apsk. vnt.: 65c)
5. Petras Veblauskis (orig: Girios Mylimasis) (pastabos: apsk. vnt.: 69, 72(14,16 posmai))
6. Julius Janonis (orig: Vaidilos Ainis) (pastabos: apsk. vnt.: 71a, 95)
7. Juozas Šlepetys (pastabos: apsk. vnt.: 74-76, 97a)
8. Kozeris (pastabos: apsk. vnt.: 84a, 85, 86)
9. Antanas Naujokaitis-Kiliukas (orig: Antas Kiliukas) (pastabos: apsk. vnt.: 87)
10. Čypkalnis (pastabos: apsk. vnt.: 94, 120-122)
11. Bronislovas Miknevičius (pastabos: užrašytojo slapyvardis yra Balandėlių Mylėtojas, apsk. vnt.: 97(1-3), 98a)
12. Liudas Vaineikis-Svirplys (orig: Svirpliukas) (pastabos: apsk. vnt.: 98)
13. Kazimieras Gineitis (pastabos: apsk. vnt.: 99-102, 123)
14. J. Mičiulis (pastabos: apsk. vnt.: 81, 109, 113, 116-118)
Užrašymo vieta: 1. Maniūšiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Dargužiai k., Lygumų sen., Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Dargužių sodž., Šiaulių apskr. )
3. Darsūniškis k., Kruonio sen., Kaišiadorių r. sav., Kauno apskr. (originale: Darsūniškio apyl., Vilniaus gub. )
4. Zarasai r. sav., , , Utenos apskr. (originale: Ežerėnų aps., Kauno gub. )
5. Igliauka sen., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Igliaukos par., Marijampolės apskr. )
6. Lygumai sen., , Pakruojo r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Lygumų par. Šiaulių p. )
7. Kudirkos Naumiestis sen., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Naumiesčio apyl. )
8. Peleniai k., Lukšių sen., Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Pelenių k., Naumiesčio par., Suv. gub. )
9. Šakiai sen., , Šakių r. sav., Marijampolės apskr. (originale: Šakių apyl., Suvalkų g. )
10. Suvalkai gub., , , (originale: Suv. gub. )
11. Tauragnai sen., , Utenos r. sav., Utenos apskr. (originale: Tauragnų par., Kauno gub., Ežerėnų aps. )
12. Žemaičių Kalvarija sen., , Plungės r. sav., Telšių apskr. (originale: Žemaičių Kalvarijos apyl. )
Pateikėjai: 1. E. Stroliūtė , gyvenamoji vieta: Igliauka sen., , Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (apsk.vnt: 66-68)
2. E. Sondeckienė , gyvenamoji vieta: Žemaičių Kalvarija sen., , Plungės r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 56c)
3. Boliesis Marcinkevičius , gyvenamoji vieta: Marijampolė apskr., , , (apsk.vnt: 82)
4. Jonas Kšanavičius (apsk.vnt: 83)
5. Ieva Kazlauskienė (apsk.vnt: 83a)
6. Jonas Laurinaitis , gyvenamoji vieta: Maniūšiai k., Gruzdžių sen., Šiaulių r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 84a, 85, 86)
7. P. Česnauskaitė (apsk.vnt: 91, 92)
8. Saliomėja Skipitienė (apsk.vnt: 96)
9. M. Steikūnienė (apsk.vnt: 96a)
10. Urša Matačiūnaitė (apsk.vnt: 125-129)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
2. Eligija Garšvienė - inventorino (Inventorinimas tikslintas 2012 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

 

← Į sąrašą