LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 199 b
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Šokiai L. Ivinskio
Archyvo antraštė : Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazio Griniaus
Sudarytojas (-ai): 1. Kazys Grinius
Sudarymo vieta: 1. Marijampolė sav., , , Marijampolės apskr. (originale: Marijampolė, suv.)
Gauta iš: Kazys Grinius
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, vietomis įplyšęs. Rašyta violetiniu rašalu lenkiškais rašmenimis. Taisyta pilku rašalu. Raštas aiškiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 37x23 cm.
Pastabos: Rinkinį iš L. Ivinskio rankraščių iš lenkų į lietuvių kalbą išvertė ir abiem kalbom perrašė Kazys Grinius. Tituliniame lape yra K. Griniaus pastaba: „Šokiai L. Ivinskio P. d-rui J. Basanvičiui Vilniuje Niškovskio viešbutyje".
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 8
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 10 Lauryno Ivinskio perrašytos dainos iš Motiejaus Valančiaus knygos „Palangos Juzė“

2. LMD I 51 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

3. LMD I 98 Lauryno Ivinskio pasakų rinkinys

4. LMD I 145 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

5. LMD I 204 Prano Muralio ir Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

6. LMD I 227 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

7. LMD I 371 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

8. LMD I 421 Lauryno Ivinskio ir J. Putkio tautosakos rinkinys

9. LMD I 552 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

10. LMD I 710 Lauryno Ivinskio mįslių rinkinys

11. LMD I 863 Lauryno Ivinskio patarlių ir priežodžių rinkinys

12. LMD I 671 (Pastabos: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rankraštį sudaro 17 šokių aprašymų (lietuvių ir lenkų kalbomis).
Bendras turinio vienetų kiekis: 17
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. ŠOKIAI (1-17)
Užrašymo metų pastabos: Užrašymo metai nenurodyti. Pastabose minimi 1832 metai.
Užrašytojas: Laurynas Ivinskis
Užrašymo vieta: Marijampolė sav., , , Marijampolės apskr. (originale: Marijampolės pav. )
Pateikėjai: Juozas Romanovičius (pastabos: Ši pavardė minima prie nr. 12 šokio \"Mikita\" aprašo. Nežinoma, ar tai visos tautosakinės medžiagos pateikėjas, ar tik šio šokio. ; apsk.vnt: 12)

 

← Į sąrašą