LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 204
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Žmonių burtos
Archyvo antraštė : Prano Muralio ir Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys blogos būklės, paskutiniai puslapiai suplyšę, nutrupėję ir vietomis nebeįskaitomi. Rašyta rusiškais ir lenkiškais rašmenimis, juodu rašalu, kai kurie žodžiai pabraukti raudonu pieštuku. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai 19,5x24 cm.
Pastabos: Prano Muralio pavardė rankraštyje neminima. Ji nurodyta tik inventoriniame lape. Lauryno Ivinskio pavardė mėlynu pieštuku užrašyta Jono Basanavičiaus paskutiniame rinkinio lape. L. Ivinskio rusiškai užrašyta medžiaga neinventorinta. Tautosakos pateikėjai ir užrašymo vieta nenurodyti. Pirmas rankraščio puslapis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 13
Kalbos: 1. lietuvių , 2. rusų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 10 Lauryno Ivinskio perrašytos dainos iš Motiejaus Valančiaus knygos „Palangos Juzė“

2. LMD I 671 (Pastabos: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys)

3. LMD I 51 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

4. LMD I 98 Lauryno Ivinskio pasakų rinkinys

5. LMD I 145 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

6. LMD I 227 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

7. LMD I 371 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

8. LMD I 421 Lauryno Ivinskio ir J. Putkio tautosakos rinkiny

9. LMD I 552 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

10. LMD I 671 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

11. LMD I 710 Lauryno Ivinskio mįslių rinkinys

12. LMD I 863 Lauryno Ivinskio patarlių ir priežodžių rinkinys

13. LMD I 199 b Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazio Griniaus

Anotacija: Rinkinį sudaro 34 tikėjimai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 34
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. TIKĖJIMAI (1-32)
2. LIAUDIES MEDICINA (33, 34)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metų pastabos: Užrašymo metai rankraštyje nenurodyti.
Užrašytojas: 1. Laurynas Ivinskis
2. Pranas Muralis (pastabos: Užrašė 1-34 nr.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

← Į sąrašą