LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 227
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Žodej, Patarles
Archyvo antraštė : Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys blogos būklės, vietomis įplyšęs, popierius stipriai pageltęs. Rašyta lenkiškais rašmenimis juodu rašalu, kai kur pabraukti žodžiai ir išbraukytas tekstas. Raštas sunkiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 22x35,5 cm. 18,5x22,5 cm, 22,5x35 cm.
Pastabos: Tautosaka užrašyta lietuvių, lenkų ir rusų kalbomis. Nr. 142, 143 - ištisiniai tekstai lietuvių-lenkų kalbomis. Nr. 143 – patarlės, sunumeruotos pieštuku, tačiau neinventorintos ir jų skaičius inventoriniame lape neatsispindi. Prie nr. 147 mėlynu pieštuku pažymėta "nuo P. Kraučiūno" 1851 Telšiai. Kaip P. Kriaučiūnas susijęs su šiuo rinkiniu – neaišku.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 39
Kalbos: 1. lietuvių , 2. lenkų , 3. rusų
Susiję ištekliai: 1. LMD I 10 Lauryno Ivinskio perrašytos dainos iš Motiejaus Valančiaus knygos „Palangos Juzė“

2. LMD I 51 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

3. LMD I 98 Lauryno Ivinskio pasakų rinkinys

4. LMD I 145 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

5. LMD I 204 Prano Muralio ir Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

6. LMD I 371 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys

7. LMD I 421 Lauryno Ivinskio ir J. Putkio tautosakos rinkinys

8. LMD I 552 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

9. LMD I 710 Lauryno Ivinskio mįslių rinkinys

10. LMD I 863 Lauryno Ivinskio patarlių ir priežodžių rinkinys

11. LMD I 199 b Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys

12. LMD I 671 (Pastabos: Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 8 pasakos, 4 tikėjimai, 285 patarlės ir priežodžiai, 38 mįslės.
Bendras turinio vienetų kiekis: 335
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOS (144-151)
2. TIKĖJIMAI (152-155)
3. PATARLĖS (1-143,156-297)
4. PRIEŽODŽIAI (1-143,156-297)
5. MĮSLĖS (298-336)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1850
Užrašymo metų pastabos: Nr. 142 mėlynu pieštuku Jono Basnavičiaus užrašyta data – apie 1850 m.
Užrašytojas: Laurynas Ivinskis
Užrašymo vieta: Telšiai r. sav., , , Telšių apskr. (originale: )
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (1973 m. sukatalogino pasakas.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40

 

← Į sąrašą