LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 222
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Patarlės bei priežodžiai
Archyvo antraštė : Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
Sudarytojas (-ai): 1. Kazimieras Svilas-Daglys-Siaustaitis
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, puslapio kraštai įplyšę. Rašyta juodu rašalu, raštas aiškiai įskaitomas. Rinkinio parametrai 22x35 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 3
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 2 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys

2. LMD I 24 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys

3. LMD I 43 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir Jono Miglino tautosakos rinkinys

4. LMD I 273 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

5. LMD I 351 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys

6. LMD I 442 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys

7. LMD I 883 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio patarlių ir priežodžių rinkinys

8. LMD I 1003 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir Petro Grinkevičiaus tautosakos rinkinys

9. LMD I 1050 Kazio Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinio nuorašas

10. LMD I 759 b Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

11. LMD I 784 Jono Kardelio, Petro Markūzos, Jono Mickeliūno, Vlado Natkevičiaus-Parausvinio ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

12. LMD I 986 Vinco Ditkevičiaus ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 25 patarlės ir priežodžiai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 25
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PATARLĖS (1-25)
2. PRIEŽODŽIAI (1-25)
Pateikimo būdas: 1. sakytinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: 1926
Užrašymo metų pastabos: Paskutiniame puslapyje raudonu pieštuku užrašyti 1926 m. Spėjama, kad tai tautosakos užrašymo data.
Užrašytojas: Kazimieras Svilas-Daglys- Siaustaitis
Užrašymo vieta: Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pušaloto prp., Panevėžio pav. )
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3

 

← Į sąrašą