LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 784
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Jono Kardelio, Petro Markūzos, Jono Mickeliūno, Vlado Natkevičiaus-Parausvinio ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas išskaitomas. Pastabos bei pataisymai rašyti raudonu rašalu, paprastu ar mėlynu pieštuku. Rinkinio parametrai nuo 23×12,8 cm. iki 23×36,7 cm.
Pastabos: Kai kurie rankraščio puslapiai pažymėti LMD 1907 metų antspaudu.
Tautosakos pateikėjai ir užrašymo metai rankraštyje nenurodyti. Nežinomos ir daugelio tekstų užrašymo vietos.

Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 13
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 423 (Pastabos: J. Kardelio dainų rinkinys)

2. LMD I 607 (Pastabos: [J.] Kardelio tautosakos rinkinys)

3. LMD I 16 (Pastabos: Petro Markuzo dainų rinkinys)

4. LMD I 976 (Pastabos: Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys)

5. LMD I 9 (Pastabos: Jono Mickeliūno tautosakos rinkinys)

6. LMD I 17 (Pastabos: Jono Mickeliūno dainų rinkinys)

7. LMD I 30 (Pastabos: [Jono Mickeliūno] dainų rinkinys)

8. LMD I 154 (Pastabos: Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys)

9. LMD I 257 (Pastabos: Domino Kizlausko, Juozo Grabausko, Juozo Lazausko ir Vlado Natkevičiaus tautosakos rinkinys)

10. LMD I 269 (Pastabos: Vlado Natkevičiaus–Parausvinio tautosakos rinkinys)

11. LMD I 280 (Pastabos: Vlado Natkevičiaus-Parausvinio patarlių ir priežodžių rinkinys)

12. LMD I 725 (Pastabos: Vlado Natkevičiaus mįslių rinkinys)

13. LMD I 967 (Pastabos: Simono Daukanto ir „Ateities“ bendradarbių raudų rinkinys, perrašytas Jono Basanavičiaus)

14. LMD I 974 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys)

15. LMD I 1002 (Pastabos: Rinkinys sudarytas iš įvairių rinkėjų užrašytos tautosakinės medžiagos, gautos iš „Aušrinės“ redakcijos)

16. LMD I 2 (Pastabos: Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys)

17. LMD I 24 (Pastabos: Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkiny)

18. LMD I 43 (Pastabos: Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir Jono Miglino tautosakos rinkinys)

19. LMD I 222 (Pastabos: Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys)

20. LMD I 273 (Pastabos: Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys)

21. LMD I 351 (Pastabos: Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys)

22. LMD I 442 (Pastabos: Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys)

23. LMD I 883 (Pastabos: Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio patarlių ir priežodžių rinkinys)

24. LMD I 976 (Pastabos: Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys)

25. LMD I 986 (Pastabos: Vinco Ditkevičiaus ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys)

26. LMD I 1003 (Pastabos: Kazimiero Svilo-Daglio ir Petro Grinkevičiaus tautosakos rinkinys)

27. LMD I 1050 (Pastabos: Kazio Svilo tautosakos rinkinio nuorašas)

28. LMD I 759 b (Pastabos: Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 37 garsų pamėgdžiojimai, 6 dainos, 5 žaidimai, 3 žaidinimai, 2 lopšinės, 1 dialogas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 54
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. GARSŲ PAMĖGDŽIOJIMAI (1-10, 11, 13-17, 25-44, 44/1 ) (Pastabos: Aprašant šį rinkinį buvo rastas neinventorintas garsų pamėgdžiojimas – „Pirko ponas degutų“. Jam suteiktas inventorinis numeris – 44/1.)
2. LIAUDIES DAINOS (12, 18, 19, 48, 48/1, 50)
3. DAINUOJAMIEJI RATELIAI IR ŽAIDIMAI (21-24, 49)
4. ŽAIDINIMAI (45(1-3))
5. LOPŠINĖS (46, 47)
6. DIALOGAI (20)
Užrašymo metai: iki: 1912
Užrašymo metų pastabos: Užrašymo metai rinkinyje nenurodyti. LMD rinkinių registracijos knygoje rinkinio gavimo data nurodyta 1912 m.
Užrašytojas: 1. Petras Markuza (pastabos: Užrašė Nr. 25-47)
2. Vladas Natkevičius (pastabos: Užrašė Nr. 42-44. Spausdinti tekstai.)
3. Kazimieras Svilas-Daglys-Siaustaitis (pastabos: Užrašė Nr. 48-50)
4. Jonas Kardelis (pastabos: Užrašė Nr. 1-20)
Užrašymo vieta: 1. Balsupiai k., Marijampolės sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Balsupių kaime, Keturvalakių par., Suv. gub. , pastabos: Nr. 42-44, 44a.)
2. Ežerėlis sen., , Kauno r. sav., Kauno apskr. (originale: Ežerėnų apskr. Kauno gub. )
3. Igliauka k., Igliaukos sen., Marijampolės sav., Marijampolės apskr. (originale: Igliaukoje, Suv. gub. , pastabos: Nr. 34-41)
4. Deglėnai k., Pušaloto sen., Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pumpėnai per Pušalotą, k. Dagliūnai , pastabos: Nr. 48/1)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

← Į sąrašą