LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 43
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir Jono Miglino tautosakos rinkinys
Sudarymo metai: 1912
Sudarytojas (-ai): 1. Kazys Svilas-Daglys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys vidutinės būklės, rašyta juodu rašalu, rašalas pašviesėjęs, tapęs rudos spalvos, tekstas aiškiai įskaitomas, parametrai 23x37,5 cm.
Pastabos: Rinkinyje nurodytas tik tautosakos rinkėjo slapyvardis „Daglys“. Tikroji pavardė nustatyta iš rinkinio LMD I 24. Perrašant medžiagą J. Miglino pavardė buvo neteisingai užrašyta – J. Miglius. Teisinga pavardė nustatyta remiantis LMD I 363 ir LMD I 513 rankraščiais. 1-15 tekstus, užrašytus K. Svilo-Daglio-Siaustaičio ir J. Miglino, perrašė nežinomas asmuo.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 13
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 2 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys

2. LMD I 222 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

3. LMD I 24 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys

4. LMD I 273 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

5. LMD I 351 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys

6. LMD I 43 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir J. Migliaus tautosakos rinkinys

7. LMD I 442 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys

8. LMD I 278 J. Miglino tautosakos rinkinys

9. LMD I 344 a J. Migliaus dainų rinkinys

10. LMD I 363 Jono Miglino dainų rinkinys

11. LMD I 513 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) ir Jono Miglino tautosakos rinkinys

12. LMD I 759 b Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

13. LMD I 1050 Kazio Svilo tautosakos rinkinio nuorašas

14. LMD I 1003 Kazimiero Svilo-Daglio ir Petro Grinkevičiaus tautosakos rinkinys

15. LMD I 986 Vinco Ditkevičiaus ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

16. LMD I 883 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio patarlių ir priežodžių rinkinys

17. LMD I 784 J. Kardelio-Kriauklo, Petro Markūzos, Jono Mickeliūno, Vlado Natkevičiaus-Parausvinio ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys

18. LMD I 513 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) ir Jono Miglino tautosakos rinkinys

Anotacija: Rinkinį sudaro 46 dainų tekstai.
Bendras turinio vienetų kiekis: 46
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-46)
Pateikimo būdas: 1. vokalinis folkloro pateikimas
Užrašymo metai: nuo: 1911 iki: 1912
Užrašytojas: 1. Jonas Miglinas (pastabos: Užrašė 13-15 nr.)
2. Kazimieras Svilas-Daglys- Siaustaitis (pastabos: Užrašė 1-12, 16-46 nr.)
Užrašymo vieta: 1. Bakšiai k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: Bakščiai, Rumbonių prp., Kalv.aps. )
2. Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (originale: Pušaloto prp., Panevėžio pav. )
Pateikėjai: 1. Šedekionietė , gyvenamoji vieta: Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 7,8)
2. A. Gyžas , gyvenamoji vieta: Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 1-3)
3. J. Struckus , gyvenamoji vieta: Bakšiai k., Alytaus sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 13-15)
4. Juozas Byzauskas , gyvenamoji vieta: Pušalotas sen., , Pasvalio r. sav., Panevėžio apskr. (apsk.vnt: 34-40)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

 

← Į sąrašą