LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
Signatūra Dainos pavadinimas
LTRF k 13-15 Šeimininke, kelkis greitai Plačiau
LTRF k 18-23 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF k 18-25 Gauskit, trimitai, auštantį rytą Plačiau
LTRF k 18-26 Ar ilgai rems pušys dangų Plačiau
LTRF k 18-28 Kur gražiai žaliuoja miškeliai Plačiau
LTRF k 18-29 Nuimkit nuo manęs grandines Plačiau
LTRF k 42-12 Lietus lyja, visą žemę plauna Plačiau
LTRF k 42-16 Žvingia juodbėrelis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF k 67-07 Vienąkart pavasarį, kai tu atjosi drąsiai Plačiau
LTRF k 67-09 Laukus, miškus ir pievas apgaubė sutema Plačiau
LTRF k 67-13 Palinkę gluosniai tyliai verkė Plačiau
LTRF k 67-18 Neverk, motut, tau širdį skauda Plačiau
LTRF k 67-22 Sudie, motule, tu brangioji Plačiau
LTRF k 67-31 Ko gi tu sustojai, ko susidūmojai Plačiau
LTRF k 68-01 Ar matai kaip kenčia prispausta tėvynė Plačiau
LTRF k 68-02 Jūs mūs laidot negalėsit Plačiau
LTRF k 68-03 Žvengia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF k 68-05 Apsupo gimtą sodžių tylūs vakarai Plačiau
LTRF k 68-06 Kada tėviškę puošdamos vyšnios Plačiau
LTRF k 68-07 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF k 68-08 Krauju pasruvo mūsų žemė Plačiau
LTRF k 68-09 Nerimstantis smuikas vėl gros sutemoje Plačiau
LTRF k 68-11 Liki sveika, mergyte mano Plačiau
LTRF k 68-13 Rudens dangus vėl apsiniaukė Plačiau
LTRF k 68-14 Dėl tavęs, o tėvyne, šiandiena aš kovoju Plačiau
LTRF k 68-19 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF k 68-20 Ūžia trankos griaustinis pro šalį Plačiau
LTRF k 68-21 Prieš saulę mirga melsvi toliai Plačiau
LTRF k 68-22 Palikęs brangią motiną ir žemę Plačiau
LTRF k 68-23 Kelkis, sūnau, laikas rarotų Plačiau
LTRF k 68-24 Iškėlęs galvą aš klajūnas Plačiau
LTRF k 68-26 Tankus miškas, plačios pievos Plačiau
LTRF k 68-28 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF k 68-29 Partizanai mišku eina Plačiau
LTRF k 68-30 Šventoji augina didvyrius Plačiau
LTRF k 68-31 Nedaug kuo skirias viens nuo kito Plačiau
LTRF k 68-32 Užaugai tu, tapai kaip plienas tvirtas Plačiau
LTRF k 68-33 Kur upeliai teka ir tamsi giružė Plačiau
LTRF k 68-34 Kur statūs kalnai prie Šventosios Plačiau
LTRF k 68-35 Konunistai gerai žino Plačiau
LTRF k 75-13 Menu, kaip bridom mes per pievą Plačiau
LTRF k 78-16 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF k 78-17 Broliai, žemę išpurenę, apraudojo arimus Plačiau
LTRF k 78-26 Pagirdyti raudom, pasotinti kančiom Plačiau
LTRF k 78-27 Pirmyn į kovą už tėvynę Plačiau
LTRF k 78-29 Nulingavo vargo gijos pamažu Plačiau
LTRF k 78-31 Jauną sielą suviliojo žalios girios Plačiau
LTRF k 91-12 Po langu balandžiai burkuoja Plačiau
LTRF k 91-55 Saulėlydis rausvą lydėjo Plačiau
LTRF k 98-19 Žvaigždėtą naktį ant pečių Plačiau
LTRF k 107-06 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF k 108-10 Neverk, sesut, prie mano kapo Plačiau
LTRF k 109-21 Mama, dažnai kartoja mano lūpos Plačiau
LTRF k 114-04 Vėl apsiniaukė padangė gimtinės Plačiau
LTRF k 114-11 Prisirinkau nuo tavo tako Plačiau
LTRF k 140-12 Vienlangėj grytelėj Plačiau
LTRF k 149-23 Belangėj grytelėj užaugo trys sūnūs Plačiau
LTRF k 176-05 Jaunasis berneli, kada tu josi Plačiau
LTRF k 176-16 Nėra girioj aukštų medžių Plačiau
LTRF k 176-59 Sese lietuvaite, tavo daržely Plačiau
LTRF k 178-11 Menu aš savo seną namelį Plačiau
LTRF k 178-21 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF k 180-30 Maža kregždute kas vakarėlį Plačiau
LTRF k 185-05 Atsibusk, sūneli Plačiau
LTRF k 189-01 Alyvų šakos svyra Plačiau
LTRF k 189-04 Žaliam gegužy Plačiau
LTRF k 189-12 Žaliuojančiam kaime Plačiau
LTRF k 189-18 Žygiavo tyliai partizanai Plačiau
LTRF k 192-16 Myliu aš savo gimtą namelį Plačiau
LTRF k 192-19 Tamsius miškus ir klonius apgaubia sutema Plačiau
LTRF k 192-21 Praeidamas kareivis pro šalį Plačiau
LTRF k 194-13 Ūžia trankos griaustinis po šalį Plačiau
LTRF k 194-21 Kelkis, sūnau, skubėk rarotų Plačiau
LTRF k 194-22 Prieblanda jau gęsta Plačiau
LTRF k 195-01 Atlikęs pareigą Tėvynei Plačiau
LTRF k 195-07 Vai tu paukšteli, kur tu skrajoji Plačiau
LTRF k 195-14 Dažnai kartoja mano lūpos Plačiau
LTRF k 195-15 Žvėrys slapstosi urvuose Plačiau
LTRF k 195-17 Atėjo šiltas pavasarėlis Plačiau
LTRF k 195-18 Buvo kovos, buvo mūšiai Plačiau
LTRF k 195-21 Žiemos snieguolės tyliai krinta Plačiau
LTRF k 195-29 Aikim į kovą už Tėvynę Plačiau
LTRF k 196-01 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF k 201-10 Vienlangėj grytelėj ratelis tik sukas Plačiau
LTRF k 206-46 Saulėlydį rausvą lydėjo begestančios akys karių Plačiau
LTRF k 207-14 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF k 209-40 Gulėjo kareivis sužeistas Plačiau
LTRF k 211-39 Vėjas įsiutęs švilpė ir kaukė Plačiau
LTRF k 211-44 Miške prie laužo vanagai sėdėjo Plačiau
LTRF k 212-33 Jau ima skleistis melsvos žibuoklės Plačiau
LTRF k 213-03 Motinėle sengalvėle, ko tu rymai Plačiau
LTRF k 218-01 Sudiev, sesutės lietuvaitės Plačiau
LTRF k 218-02 Mielas broleli, kada tu josi Plačiau
LTRF k 218-03 Galgi mėnuo tėvelis tau Plačiau
LTRF k 218-06 Sudie, motule tu brangioji Plačiau
LTRF k 218-19 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF k 218-22 Jums, užmigusiems kryžiaus kalneliuose Plačiau
LTRF k 218-23 Juodas lietus lyja, plauna visą žemę Plačiau
LTRF k 219-02 Nuolat lietus lyja Plačiau
LTRF k 219-04 Lietuvis ant gatvės gulėjo Plačiau
LTRF k 219-06 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF k 219-07 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF k 219-10 Nerimstantis smuikas užgros sutemoje Plačiau
LTRF k 219-11 Laukuose dobilas raudonas Plačiau
LTRF k 219-17 Menu, kai bridome per pievas Plačiau
LTRF k 219-19 Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio Plačiau
LTRF k 219-27 Trypia juodbėrėlis Plačiau
LTRF k 221-06 Klausyk klausyk, sena močiute Plačiau
LTRF k 221-26 Balti atbridote per sniegą Plačiau
LTRF k 221-33 Atlikdams pareigą tėvynei Plačiau
LTRF k 221-43 Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio Plačiau
LTRF k 221-47 Ech dalele prakeikta tu mano Plačiau
LTRF k 222-04 Priglaužia mus tik žalias miškas Plačiau
LTRF k 222-05 Greitai bėga gyvenimo dienos Plačiau
LTRF k 222-08 Vienas kaip paukštelis Plačiau
LTRF k 222-09 Lijo ir prilijo daug skausmų į širdį Plačiau
LTRF k 222-10 Nerimstantis smuikas čiūa verks sutemoje Plačiau
LTRF k 222-11 Sudie, motule mano brangi Plačiau
LTRF k 222-15 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF k 222-34 Šventoji augino didvyrius Plačiau
LTRF k 234-01 Miškas ošia, paukščiai čiulba Plačiau
LTRF k 234-03 Menu pavasarį neramų Plačiau
LTRF k 234-04 Tu išėjai pageltus lapams Plačiau
LTRF k 234-06 Menu, atbridot jūs per sniegą Plačiau
LTRF k 234-07 Aš netikėjau, kad baltos rožės Plačiau
LTRF k 234-11 Liepos trisdešimtą dieną Plačiau
LTRF k 234-12 Saulėlydį rausvą lydėjo Plačiau
LTRF k 234-19 Aš menu, kai ėjom svyrant vasarojui Plačiau
LTRF k 290-01 Sugrįžk, pavasari vienplauki Plačiau
LTRF k 290-02 Žaliuose Lietuvos laukuose Plačiau
LTRF k 290-03 Ko jūs rūstaujat, vėtros prie kelio Plačiau
LTRF k 290-04 Vienišas jo kapas Plačiau
LTRF k 290-05 Kur upelis teka ir tamsi girelė Plačiau
LTRF k 290-09 Tamsioj audringoj rudens naktyj Plačiau
LTRF k 290-13 Neišeik, neišeik tu iš sodžiaus Plačiau
LTRF k 290-14 Ak, mergyte mieloji tu mano Plačiau
LTRF k 290-22 Kur tamsūs miškai šiapus Nerio Plačiau
LTRF k 290-23 Kai lietuvis ant gatvės gulėjo Plačiau
LTRF k 290-27 Aš norėčiau dar gyventi Plačiau
LTRF k 303-19 Atdaryk langą nuo sodo pusės Plačiau
LTRF k 303-20 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF k 303-24 Tau nusibodo žalias pušų miškas Plačiau
LTRF k 303-28 Kai jūs išėjot tą Kūčių naktį Plačiau
LTRF k 311-41 Vienumoj giružės sveikins tave rytas Plačiau
LTRF k 322-02 Užaugai tu, likai kaip plienas kietas Plačiau
LTRF k 322-12 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF k 324-01 Ar sninga lyja dieną naktį Plačiau
LTRF k 324-02 Iš rytų kyla debesėlis Plačiau
LTRF k 325-18 Ir vėl apsiniaukė Plačiau
LTRF k 325-33 Sugaudė vidurnakčio šūviai Plačiau
LTRF k 327-24 Vartuose rymo sena močiutė Plačiau
LTRF k 328-04 Dažnai kartoja mano lūpos Plačiau
LTRF k 336-06 Tas Varnių senas miestas Plačiau
LTRF k 340-03 Sudie, Nemunėli senasis Plačiau
LTRF k 340-09 Plačioj gimtinėj tu užaugai Plačiau
LTRF k 340-13 Oi, ir pražydo sode vyšnios Plačiau
LTRF k 340-14 Žvėrys ilsisi urvuose Plačiau
LTRF k 340-16 Galbūt mėnuo tėvelis tau Plačiau
LTRF k 340-17 Mes išvargom pusantrų metelių Plačiau
LTRF k 341-01 Nelauk, mergaite, nerymok prie vartų Plačiau
LTRF k 341-06 Jau per tamsią miglą aušta šviesus rytas Plačiau
LTRF k 341-07 Tyliai tyliai krinta baltas vyšnių žiedas Plačiau
LTRF k 341-08 Ūžia trankos griaustinis po šalį Plačiau
LTRF k 341-10 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF k 341-11 Ar sninga, lyja naktį dieną Plačiau
LTRF k 341-12 Galgi mėnuo tėvelis tau Plačiau
LTRF k 341-14 Sudie, motule mano brangi Plačiau
LTRF k 341-16 Jums, sesutės, rūtelių darželis Plačiau
LTRF k 344-19 Vienlangėj grytelėje Plačiau
LTRF k 345-13 Penkiolikto gruodžio Plačiau
LTRF k 347-12 Jauna sesė ant grėblio parimus Plačiau
LTRF k 347-26 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF k 347-27 Nerimstantis smuikas vėl verks mėnesienoj Plačiau
LTRF k 347-42 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF k 348-38 Praeidams kareivis pro šalį Plačiau
LTRF k 351-36 Pavergė mūs šalį azijatai Plačiau
LTRF k 354-17 Užaigai tu kaime Dzūkijos Plačiau
LTRF k 360-02 Laukus, miškus ir pievas Plačiau
LTRF k 366-32 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF k 367-06 O koks gražus Dzūkijos kraštas Plačiau
LTRF k 368-37 Mažytėj pirkelėj ratelis vis sukas Plačiau
LTRF k 369-02 Partizanų būrys pabeldino į duris Plačiau
LTRF k 369-06 Mama, negirdėsi Plačiau
LTRF k 369-10 Saulutė tekėjo Plačiau
LTRF k 369-26 Saulutė slinko debesėliu Plačiau
LTRF k 370-09 Ir vienišas prašė kareivis Plačiau
LTRF k 370-11 Palinkę gluosniai tyliai verkė Plačiau
LTRF k 370-14 Kas pavararį žemė žydės Plačiau
LTRF k 373-12 Raudona saulutė tekėjo Plačiau
LTRF k 373-15 Dažnai kartoja mano lūpos Plačiau
LTRF k 373-21 Banguoja auksiniai rugiai Plačiau
LTRF k 373-22 Saulutė leidos vakarėlį Plačiau
LTRF k 374-02 Vienlangėj grytelėj Plačiau
LTRF k 374-14 Atlikęs pareigas tėvynės Plačiau
LTRF k 374-15 Dažnai kartoja mano lūpos Plačiau
LTRF k 375-08 Ne rasos lašelis rytuose nusmilko Plačiau
LTRF k 375-16 Jau trankos griaustinis po šalį Plačiau
LTRF k 378-19 Mergužėle brangi Plačiau
LTRF k 378-20 Nemune upeli, Lietuvos broleli Plačiau
LTRF k 379-06 Bėk, bėk, žirgeli Plačiau
1 2 3 4 5 6