LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
Signatūra Dainos pavadinimas
LTRF mg 3697-24 Ar aplankei, sūnau, tėvelį Plačiau
LTRF mg 3697-26 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3697-27 Bręstant rugių varpoms Plačiau
LTRF mg 3697-33 Tą rytą nuliūdus saulutė tekėjo Plačiau
LTRF mg 3697-36 Visi žvėrys ir paukšteliai Plačiau
LTRF mg 3697-37 Eglute miela ir galinga Plačiau
LTRF mg 3697-39 Alyvų šakos svyra ant vasaros pečių Plačiau
LTRF mg 3697-41 Pražydo ramunė baltutė Plačiau
LTRF mg 3697-48 Tyloj sudrumstė šūviai Plačiau
LTRF mg 3697-49 Alyvų šakos svyra Plačiau
LTRF mg 3697-50 Mes išvargom pusantrų metelių Plačiau
LTRF mg 3697-51 Tu išėjai sniegulėms krintant Plačiau
LTRF mg 3697-52 Slinko mums audringos gyvenimo dienos Plačiau
LTRF mg 3697-53 Ūžia trankos griaustinis po šalį Plačiau
LTRF mg 3697-54 Šumskienė kelnėm apsiavus Plačiau
LTRF mg 3697-57 Sudie, motule sengalvėle Plačiau
LTRF mg 3697-60 Nerimstantis smuikas verkia sutemoje Plačiau
LTRF mg 3697-64 Šaltas ruduo ir liūdnas balsas Plačiau
LTRF mg 3697-65 Keleivis žygiuoja per mišką Plačiau
LTRF mg 3698-01 Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio Plačiau
LTRF mg 3698-08 Beržas pravirko, šakas nuleido Plačiau
LTRF mg 3698-10 Lietuva brangi, numylėta Plačiau
LTRF mg 3698-11 Velnias buvo juos išnešęs Plačiau
LTRF mg 3698-12 Kai mes išėjom tą Kūčių naktį Plačiau
LTRF mg 3698-13 Menu jus atbrendant per sniegą Plačiau
LTRF mg 3698-15 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF mg 3698-18 O tai buvo, tai nutiko Plačiau
LTRF mg 3698-19 Žaliajam gegužy Plačiau
LTRF mg 3698-20 Rytą dvidešimt trečios dienelės Plačiau
LTRF mg 3698-28 Sudeginta gimta sodyba Plačiau
LTRF mg 3698-31 Per arimus, per atolus Plačiau
LTRF mg 3698-32 Ūžia trankos griaustinis po šalį Plačiau
LTRF mg 3698-33 Nė Kalėdų šventų nesulaukei Plačiau
LTRF mg 3698-36 Kelkis, sūnau, skubėk rarotų Plačiau
LTRF mg 3698-37 Atlikęs pareigą Tėvynei Plačiau
LTRF mg 3698-38 Ar tau nusibodo žalias pušų miškas Plačiau
LTRF mg 3698-42 Kaip žaliam gegužės slėny Plačiau
LTRF mg 3698-45 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3698-46 Pagalvokit jūs kiekvienas Plačiau
LTRF mg 3698-47 Yra tokia vieta Plačiau
LTRF mg 3698-48 Naktis tyli, tyli be vėjo Plačiau
LTRF mg 3698-50 Tu papuošk, mamyte, Kalėdų eglutę Plačiau
LTRF mg 3702-23 Saulėlydį rausvą lydėjo Plačiau
LTRF mg 3711-12 Tėvynei save paaukojai Plačiau
LTRF mg 3712-30 Išeinu, nelauk sugrįštant Plačiau
LTRF mg 3712-34 Saulėtą rytą ant pečių Plačiau
LTRF mg 3712-36 Napotkal ja mlodu neviestu Plačiau
LTRF mg 3712-39 Žaliuojančiam kaime Plačiau
LTRF mg 3712-39 Žaliuojančiam kaime Plačiau
LTRF mg 3713-15 Ko palinko žilvičiai prie kelio Plačiau
LTRF mg 3716-01 Ties Sauginiais mus užpuolė Plačiau
LTRF mg 3716-02 Miškus, laukus ir klonius Plačiau
LTRF mg 3720-13 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3732-01 Kai sūnų išleidai į laisvės kovas Plačiau
LTRF mg 3732-03 Žvėrys slapstosi urvuose, paukščiai lizdą turi Plačiau
LTRF mg 3732-04 Sakyk, Giruti, kas pavydėjo Plačiau
LTRF mg 3732-05 O kai vėtros siautė ūžė Plačiau
LTRF mg 3732-06 Aš norėčiau prikelti Srazdelį Plačiau
LTRF mg 3732-07 Miškas ošė, šlamėjo nuo vėjo Plačiau
LTRF mg 3732-09 Dažnai kartoja mano lūpos Plačiau
LTRF mg 3732-10 Tave pamilau žydint sodams Plačiau
LTRF mg 3732-16 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3732-17 Ir vėl apsiniaukė padangė, griaustinis Plačiau
LTRF mg 3732-18 Iš rytų šalelės kyla debesėlis Plačiau
LTRF mg 3732-24 Ar ne mėnuo tėvelis tau Plačiau
LTRF mg 3732-30 Sudie, motule mylimoji Plačiau
LTRF mg 3732-31 Kaip obelis, mamyt, palinkus Plačiau
LTRF mg 3732-36 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF mg 3732-39 Vasario dešimtoj dienoj Plačiau
LTRF mg 3732-40 Keturioliktą dieną gegužio Plačiau
LTRF mg 3732-41 Trenkė šalį žinia kaip perkūnas Plačiau
LTRF mg 3732-42 Bėga stribas, klumpės krypsta Plačiau
LTRF mg 3732-44 Stalinas ant kriukio jojo Plačiau
LTRF mg 3732-45 Mūs tėvynėj Lietuvoje Plačiau
LTRF mg 3732-46 Vyrai, prie ginklo, sesutės, prie darbo Plačiau
LTRF mg 3732-47 Vyrai, prašneko šeimininkas Plačiau
LTRF mg 3732-48 O kai Žalgiris kovės su priešu Plačiau
LTRF mg 3732-50 Mums nereikia nei plieninių tankų Plačiau
LTRF mg 3732-51 Gaurelių granatom mes laukus apsėsim Plačiau
LTRF mg 3732-53 Penkiolikto gruodžio Plačiau
LTRF mg 3732-54 Maža tėvynė, bet galinga Plačiau
LTRF mg 3732-55 Ir kodėl, sūneli, negrįžti Plačiau
LTRF mg 3733-09 Menu, per sniegą štai atbrenda Plačiau
LTRF mg 3733-12 Ilgai rems dar pušys dangų Plačiau
LTRF mg 3737-11 Atlikęs pareigą Tėvynei Plačiau
LTRF mg 3737-23 Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio Plačiau
LTRF mg 3738-20 Staiga sukaukia Sibiro vėjai Plačiau
LTRF mg 3738-21 Jauna sesė ant grėblio parimus Plačiau
LTRF mg 3738-22 Gražioj saulėtoj pievoj Plačiau
LTRF mg 3738-23 Saulėlydį kartą regėjo Plačiau
LTRF mg 3738-24 Kur stovi medžio kryžius Plačiau
LTRF mg 3738-26 Gana vergauti svetimiesiems Plačiau
LTRF mg 3738-27 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3738-31 Jau žydi sode baltos vyšnios Plačiau
LTRF mg 3738-32 Vienlangėj grytelėj ratelis vien sukas Plačiau
LTRF mg 3738-33 Štai sodyboj pasvirus bakūžė Plačiau
LTRF mg 3739-09 Skamba garsūs eskadronai Plačiau
LTRF mg 3739-10 Ošė žalias šilas Plačiau
LTRF mg 3739-15 Kur Juodoji plaukia Plačiau
LTRF mg 3739-16 Aušta rytas gražus krikštolinis Plačiau
LTRF mg 3739-17 Ko stovi nusiminus Plačiau
LTRF mg 3739-27 Šlamėjo pušys šimtametės Plačiau
LTRF mg 3739-29 Bejausmės ir šaltosios rinkos Plačiau
LTRF mg 3739-31 Tos Raguvos siauros gatvės Plačiau
LTRF mg 3739-40 Išeinu – nelauk sugrįžtant Plačiau
LTRF mg 3739-41 Nerimstantis smuikas Plačiau
LTRF mg 3739-43 Trypė juodbėrėlis Plačiau
LTRF mg 3739-45 Jaunas berneli Plačiau
LTRF mg 3739-46 Ne rasos lašelis Plačiau
LTRF mg 3742-01 Atlikęs pareigą Tėvynei Plačiau
LTRF mg 3742-09 Šalia prie kelio Plačiau
LTRF mg 3742-18 Kovoje del laisvės Plačiau
LTRF mg 3750-24 Vienumoj giružės Plačiau
LTRF mg 3751-49 Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio Plačiau
LTRF mg 3752-09 O kaip gražiai motinyte Plačiau
LTRF mg 3752-32 Eglaitė miško karalaitė Plačiau
LTRF mg 3752-43 Aš Tėvynę pamylėjau Plačiau
LTRF mg 3756-11 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3759-43 Mūsų šalį užvaldė azijatai Plačiau
LTRF mg 3759-44 Sudiev, močiute Plačiau
LTRF mg 3759-52 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF mg 3759-54 Šventa žemė Tėvynės apleista Plačiau
LTRF mg 3759-55 Gal tau pabodo žalios miško pušys Plačiau
LTRF mg 3759-60 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3772-11 Vieną gražų vakarėlį Plačiau
LTRF mg 3775-12 Menu, atskridot jūs per sniegą Plačiau
LTRF mg 3776-04 Stovėjo medžiai šimtamečiai Plačiau
LTRF mg 3777-12 Saulėlydžiai rausvi liūdėjo Plačiau
LTRF mg 3780-14 Laukus, miškus ir pievas Plačiau
LTRF mg 3781-03 Kovo dvyliktą iš ryto Plačiau
LTRF mg 3781-07 Eidams kareivis pro šalį Plačiau
LTRF mg 3781-20 Gražioj gimtinėje užaugau Plačiau
LTRF mg 3781-21 Kareivis ant gatvės gulėjo Plačiau
LTRF mg 3781-34 Jau ruduo atėjo ir jo pilkos dienos Plačiau
LTRF mg 3781-35 Ten prie miško prie pušyno Plačiau
LTRF mg 3781-45 Miškus, laukus ir klonius Plačiau
LTRF mg 3781-48 Mėlynas upelis Plačiau
LTRF mg 3787-10 Kai laisvės audrom mes išeisim Plačiau
LTRF mg 3787-15 Ech, dalele Plačiau
LTRF mg 3787-18 Sugrįžk pavasarį vienplaukė Plačiau
LTRF mg 3787-19 Kur Juodoji teka Plačiau
LTRF mg 3787-20 Išeinu, nelauk, negrįšiu Plačiau
LTRF mg 3787-21 Jau girdėti patrankų gaudimas Plačiau
LTRF mg 3787-26 Alyvų šakos svyra Plačiau
LTRF mg 3791-03 Išeinu, nelauk sugrįžtant Plačiau
LTRF mg 3791-06 Sudievu, broliai ir sesutės Plačiau
LTRF mg 3791-09 Neverk, motut, nors širdį skauda Plačiau
LTRF mg 3791-18 Ko taip baisiai nusiminę žiūrit į mus Plačiau
LTRF mg 3791-20 Raudona saulė nusileido Plačiau
LTRF mg 3791-22 Kelkis, sūnau, skubėk rarotų Plačiau
LTRF mg 3791-23 Beržas pravirko, šakas nuleido Plačiau
LTRF mg 3791-24 Liki sveika, mergyte mano Plačiau
LTRF mg 3792-01 Aš netikėjau, kad atėjūnas Plačiau
LTRF mg 3792-02 Apie meilę šiandien nekalbėsim Plačiau
LTRF mg 3792-04 Nerimstantis smuikas Plačiau
LTRF mg 3792-07 Stovi pabalnotas žirgas juodbėrėlis Plačiau
LTRF mg 3792-10 Jau vėl pražydo vyšnios baltos Plačiau
LTRF mg 3792-12 Kai sūnų išleido į laisvės kovas Plačiau
LTRF mg 3792-13 Kai rytas ūkanotas aptemo Plačiau
LTRF mg 3792-15 Ūžia trankos griaustinis po šalį Plačiau
LTRF mg 3792-18 Taip slinko audringos gyvenimo dienos Plačiau
LTRF mg 3792-19 Mes išeinam už tėviškės laisvę Plačiau
LTRF mg 3792-20 Kai sužaliavo prie seno kryžiaus Plačiau
LTRF mg 3792-21 Atdaryk langą į sodo pusę Plačiau
LTRF mg 3792-23 Apie meilę šiandien nekalbėsim Plačiau
LTRF mg 3792-25 Jūs čia atbridote per sniegą Plačiau
LTRF mg 3792-26 Ūkanos dengė gimtąjį sodžių Plačiau
LTRF mg 3792-27 Žvengia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3792-73 Pražydo sode vyšnios baltos Plačiau
LTRF mg 3792-74 Sudie, motule tu brangioji Plačiau
LTRF mg 3792-76 Dainuoju dainą, raminu širdį Plačiau
LTRF mg 3792-78 Argi mėnuo tėvelis tau Plačiau
LTRF mg 3792-79 Vėliavos iškeltos plakas Plačiau
LTRF mg 3792-82 Nerimstantis smuikas Plačiau
LTRF mg 3792-84 Pražydo pirmos miško žibuoklės Plačiau
LTRF mg 3792-85 Žvėrys slapstosi miškuose Plačiau
LTRF mg 3792-86 Liki sveika, sesute mano Plačiau
LTRF mg 3792-87 Ko palinko žilvičiai prie kelio Plačiau
LTRF mg 3793-07 Šeši lūžo beržai Plačiau
LTRF mg 3793-11 Adaryk langą į sodo pusę Plačiau
LTRF mg 3793-12 Kareivis pro šalį jodamas Plačiau
LTRF mg 3793-17 Ir vėl apsiniaukė padangė Plačiau
LTRF mg 3793-19 Ko liūdi, sese, nusiminus Plačiau
LTRF mg 3793-24 Saulutė laidos debesėlin Plačiau
LTRF mg 3793-28 Tyliąją naktį jauni partizanai Plačiau
LTRF mg 3793-29 Žiemos snieguolės tirštai krinta Plačiau
LTRF mg 3793-30 Linksmas partorgas kėlės iš ryto Plačiau
LTRF mg 3793-31 Kažkur girdėti šūviai Plačiau
LTRF mg 3793-33 Mes partizanukai, žalio miško vyrai Plačiau
LTRF mg 3793-34 Kai mes išėjom parnešti laisvę Plačiau
LTRF mg 3793-35 Saulutė leidžias vakaruose Plačiau
LTRF mg 3793-37 Tyliai banguoja Nemunėlis Plačiau
LTRF mg 3793-43 Ir apsupo aplink šilelį Plačiau
LTRF mg 3793-49 Žaliam kvepianty gegužy Plačiau
LTRF mg 3794-82 Iž rytų kyla debesėlis Plačiau
LTRF mg 3795-82 Kas sudrumstė padangę ramią Plačiau
LTRF mg 3795-83 Žaliąjame kaime užaugo trys sūnūs Plačiau
LTRF mg 3795-91 Aukštos pušys rems dar dangų Plačiau
LTRF mg 3795-93 Atlikęs pareigą Tėvynei Plačiau
LTRF mg 3796-40 Pavasarėly gėlės žydėjo Plačiau
1 2 3 4 5 6