LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
Signatūra Dainos pavadinimas
LTRF mg 3393-28 Tenai, prie kelio, parimęs kryžius Plačiau
LTRF mg 3393-40 Prie Giedraičių mus užpuolė Plačiau
LTRF mg 3393-68 Kelkis, sūnau, laikas rarotų Plačiau
LTRF mg 3393-70 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF mg 3393-71 Ne rasos lašelis ritosi nuo smilgos Plačiau
LTRF mg 3402-64 Žaliuojančiam kaime užaugo trys sūnūs Plačiau
LTRF mg 3403-02 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3403-06 Ilgai pušys rems dar dangų Plačiau
LTRF mg 3403-07 Sudiev, močiute mylimoji Plačiau
LTRF mg 3403-11 Praverki langą į sodo pusę Plačiau
LTRF mg 3403-44 Miškus, laukus ir pievas apgaubia sutema Plačiau
LTRF mg 3405-11 Tenai prie kelio pakrypęs kryžius Plačiau
LTRF mg 3405-19 Ilgai rems dangų pušys Plačiau
LTRF mg 3405-25 O likime, likime galingas Plačiau
LTRF mg 3411-11 Susipyko stribukai Plačiau
LTRF mg 3411-14 Praeidamas kareivis pro šalį Plačiau
LTRF mg 3411-15 Mes išėjom keturiese Plačiau
LTRF mg 3411-19 Kalusyk, klausyk, sena močiute Plačiau
LTRF mg 3411-20 Lijo ir prilijo daug skausmų į širdį Plačiau
LTRF mg 3411-33 Žvengia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3411-37 Tyliai banguoja Nemunėlis Plačiau
LTRF mg 3411-55 Kelkis, sūnau, skubėk rarotų Plačiau
LTRF mg 3411-56 Kaip sūnų išleidai į laisvės kovas Plačiau
LTRF mg 3411-62 O vakarai tokie pamilę Plačiau
LTRF mg 3413-03 Sudie, motule, mano brangi Plačiau
LTRF mg 3413-04 Neverk, motute, širdį skauda Plačiau
LTRF mg 3413-07 Kaip sūnų išleidai Plačiau
LTRF mg 3413-19 Šiandien žydi melsvos rugiagėlės Plačiau
LTRF mg 3413-20 Užkrito rasa sidabrinė Plačiau
LTRF mg 3413-21 Pavasarėlis gražus atėjo Plačiau
LTRF mg 3413-23 Praverk langelį į sodo pusę Plačiau
LTRF mg 3414-19 Kai jūs išėjot tą Kūčių naktį Plačiau
LTRF mg 3414-20 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3414-21 Tu pavasarius tris palydėjai miške Plačiau
LTRF mg 3414-25 Mielas sūnau, narsus kary Plačiau
LTRF mg 3414-28 Menu, kaip bridome per sniegą Plačiau
LTRF mg 3415-05 Stovi prie kelio palinkęs kryžius Plačiau
LTRF mg 3415-06 Kur Nevėžis teka ir žalia giružė Plačiau
LTRF mg 3415-08 Ūžia žalias miškas Plačiau
LTRF mg 3415-09 Rasotam žiedui prasiskleidus Plačiau
LTRF mg 3415-15 Kada atbridot jūs per sniegą Plačiau
LTRF mg 3416-01 Tyliai banguoja Nemunėlis Plačiau
LTRF mg 3416-02 Trenkė žaibas žinia lyg perkūnas Plačiau
LTRF mg 3416-07 Atdaryk langą į sodo pusę Plačiau
LTRF mg 3418-01 Į kovą išvedė galingą Plačiau
LTRF mg 3418-02 Prisirinkau nuo Tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3418-05 Lietuvos jaunimas kaip gėlė žydi Plačiau
LTRF mg 3418-07 Papūtus šiaurąjam vėjeliui Plačiau
LTRF mg 3418-09 Atėjo šiltas pavasarėlis Plačiau
LTRF mg 3418-10 O, mylimas pavasari Plačiau
LTRF mg 3418-12 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF mg 3418-13 Laukus miškus ir pievas Plačiau
LTRF mg 3418-33 Greitai bėga gyvenimo dienos Plačiau
LTRF mg 3418-38 Stovi pabalnotas žirgas juodbėrėlis Plačiau
LTRF mg 3418-50 Dunda patrankos, skamba plienas Plačiau
LTRF mg 3419-04 Žydės vėl vyšnios, žydės kriaušės Plačiau
LTRF mg 3419-08 Kaip vėjelis drasko gojų Plačiau
LTRF mg 3419-22 Laukus, miškus ir klonius Plačiau
LTRF mg 3421-62 Saulutė leidžias vakaruos Plačiau
LTRF mg 3422-31 Kovo dvyliktą iš ryto Plačiau
LTRF mg 3422-32 Saulutė leidosi raudona Plačiau
LTRF mg 3422-33 Kelkis, sūnau, skubėk Plačiau
LTRF mg 3424-36 Tyliai banguoja Nemunėlis Plačiau
LTRF mg 3424-37 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF mg 3424-38 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3425-24 Vienumoj giružėj sveikinai tu rytą Plačiau
LTRF mg 3426-17 Bet vieną kartą sušlamėjo Plačiau
LTRF mg 3427-02 Raudona saulė nusileido Plačiau
LTRF mg 3427-04 Apie meilę šiandien nekalbėsim Plačiau
LTRF mg 3427-07 Ir slenka audringos gyvenimo dienos Plačiau
LTRF mg 3427-24 Beržai po langu Plačiau
LTRF mg 3427-41 Sudievu, broliai ir sesutės Plačiau
LTRF mg 3427-44 Sužibo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3428-06 [Atverki] langą į sodo pusę Plačiau
LTRF mg 3429-10 Ko sėdi, sese, nusiminus Plačiau
LTRF mg 3429-14 Laukus, miškus ir pievas pridengė sutema Plačiau
LTRF mg 3449-03 Saulutė leidos debesyse Plačiau
LTRF mg 3449-04 Beržai pasviro, šakas nuleido Plačiau
LTRF mg 3449-06 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3449-07 Tą rytą ir saulutė labai liūdnai tekėjo Plačiau
LTRF mg 3449-08 Kasi mes išėjom iš gimto kaimo Plačiau
LTRF mg 3449-12 Žvėrys ilsisi urvuose Plačiau
LTRF mg 3449-14 Ir vėl pražydo vyšnios baltos Plačiau
LTRF mg 3449-15 Tyliai bangavo Nemunas galiūnas Plačiau
LTRF mg 3449-16 Nerimstantis smuikas griežė sutemoje Plačiau
LTRF mg 3449-17 Jau pavasaris išaušo Plačiau
LTRF mg 3449-18 Miškus, laukus ir pievas apgaubė sutema Plačiau
LTRF mg 3449-20 Sudie, motule, tu brangioji Plačiau
LTRF mg 3449-22 Mes išeinam už tėviškės žemę Plačiau
LTRF mg 3498-34 Ir vėl apsiniaukus pravirko padangė Plačiau
LTRF mg 3498-36 Kai paguldys mane ant gatvės Plačiau
LTRF mg 3498-37 Laukus, miškus ir pievas Plačiau
LTRF mg 3498-38 Aš netikėjau, kad baltos rožės Plačiau
LTRF mg 3498-40 Žaliam gegužy, kai skleidės obelų žiedai Plačiau
LTRF mg 3498-41 Ramu čia gyventi miškuose Plačiau
LTRF mg 3498-42 Ūžia, siaučia griaustiniai pro šalį Plačiau
LTRF mg 3498-46 Menu, kaip atbrendat per sniegą Plačiau
LTRF mg 3498-47 Gal gi mėnuo tėvelis tau Plačiau
LTRF mg 3499-02 Baigiasi kova žiaurioji Plačiau
LTRF mg 3499-04 Beržai svyravo pakely Plačiau
LTRF mg 3499-06 Prabėgo šaltoji žiemužė Plačiau
LTRF mg 3499-74 Pražydo pirmos melsvos žibuoklės Plačiau
LTRF mg 3500-23 Tėviškėj saulutė leidžias jau Plačiau
LTRF mg 3500-24 Vartuose rymo sena močiutė Plačiau
LTRF mg 3501-16 Eglute žalia ir žavinga Plačiau
LTRF mg 3501-17 Cit neverk, motule Plačiau
LTRF mg 3501-30 Atverk langelį iš kiemo pusės Plačiau
LTRF mg 3501-33 Žvengė juodbėrėlis Plačiau
LTRF mg 3501-35 Tyliai slenka gyvenimo dienos Plačiau
LTRF mg 3501-36 Nuaidėjo šūvis Plačiau
LTRF mg 3502-40 Pražydo pirmos laukų žibutės Plačiau
LTRF mg 3503-29 Baigėsi kova žiaurioji Plačiau
LTRF mg 3503-36 Jaunos sesės parimo ant grėblio Plačiau
LTRF mg 3503-38 Saulutė nusileido Plačiau
LTRF mg 3503-72 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF mg 3504-31 Devintinių rytą Plačiau
LTRF mg 3511-22 Vienumoj giružės Plačiau
LTRF mg 3513-25 Kažkur sutrinko šūvis Plačiau
LTRF mg 3513-26 Šiandien žydi melsvos rugiagėlės Plačiau
LTRF mg 3513-27 Užkrito rasa sidabrinė Plačiau
LTRF mg 3516-17 Mes partizanai, vyrai visi Plačiau
LTRF mg 3518-13 Ok, kai mes augom pas tėvulį Plačiau
LTRF mg 3518-14 Kelkis, sūnau, skubėk rarotų Plačiau
LTRF mg 3520-05 Sudiev, motule mylimoji Plačiau
LTRF mg 3520-06 Per Sibirą platų Jenisėjus tekėjo Plačiau
LTRF mg 3520-08 Ūžė miškas, šlamėjo nuo vėjo Plačiau
LTRF mg 3520-10 Penkioliktą gruodžio Plačiau
LTRF mg 3520-11 Atlikęs pareigas Tėvynei Plačiau
LTRF mg 3521-04 Aukštos pušys rems dar dangų Plačiau
LTRF mg 3522-25 Žaliajame kaime užaugo trys sūnūs Plačiau
LTRF mg 3522-26 Žvaigždėtą naktį Plačiau
LTRF mg 3522-29 Po žygio nuvargęs ilsėjais Plačiau
LTRF mg 3522-33 Išėjau pamiške palydėti tavęs Plačiau
LTRF mg 3522-34 Šlamėjo pušys šimtametės Plačiau
LTRF mg 3534-01 Menu, atbridot jūs per sniegą Plačiau
LTRF mg 3534-02 Partizane, kur tavo tėveliai Plačiau
LTRF mg 3534-03 Gal tu norėsi pamatyti Plačiau
LTRF mg 3534-04 Tau nusibodo žalias pušų miškas Plačiau
LTRF mg 3534-05 Tu išėjai sniegulėm krintant Plačiau
LTRF mg 3534-06 Parskrisdavai pas motinėlę Plačiau
LTRF mg 3534-07 Kas čia, kas čia suskambėjo? Plačiau
LTRF mg 3534-08 Buvai nuo budelių toli Plačiau
LTRF mg 3534-09 Dar ilgai laukti nereikėjo Plačiau
LTRF mg 3535-02 Palikau mamą prie vartelių Plačiau
LTRF mg 3535-03 Aktyvistai Varėnoje tai gerai gyvena Plačiau
LTRF mg 3535-04 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF mg 3535-05 Dar nepravėriau stiklo langelio Plačiau
LTRF mg 3535-13 Apsiniaukė padangė Plačiau
LTRF mg 3535-17 Pančiais surakinę Sibiriun išvarė Plačiau
LTRF mg 3535-18 Tu pavasarius tris palydėjai miškuos Plačiau
LTRF mg 3535-22 Mes esam partizanai Plačiau
LTRF mg 3535-25 Mes partizanukai žalio miško vyrai Plačiau
LTRF mg 3535-28 Neverk, močiute, nors širdis skauda Plačiau
LTRF mg 3535-34 Kelkis, sūnau, rarotų metas Plačiau
LTRF mg 3535-35 Ko taip baisiai nusiminę žiūrit Plačiau
LTRF mg 3535-36 Beržas pravirko, šakas nuleido Plačiau
LTRF mg 3535-37 Raudona saulė nusileido Plačiau
LTRF mg 3535-41 Pirmajam balsvam gegužy Plačiau
LTRF mg 3541-13 Vargas tau, močiute, gyvent Lietuvoj Plačiau
LTRF mg 3541-16 Slinko audringos gyvenimo dienos Plačiau
LTRF mg 3541-17 Šiandiena gims mažasis Kristus Plačiau
LTRF mg 3541-19 Kur tyli Dusia sapnuoja Plačiau
LTRF mg 3541-20 Ir vėl apsiniaukus pravirko padangė Plačiau
LTRF mg 3541-21 Mus dengia sodžiai gimti Plačiau
LTRF mg 3541-22 Šūviai sumaišė tylą Plačiau
LTRF mg 3541-23 Žaliajam gegužy, kai skleidės obelų žiedai Plačiau
LTRF mg 3541-24 Tėvyne, brangi numylėta Plačiau
LTRF mg 3541-25 Šlamėjo girios šimtametės Plačiau
LTRF mg 3541-26 Mums nebereikia užtarėjų Plačiau
LTRF mg 3541-27 Pražydo vyšnios baltos baltos Plačiau
LTRF mg 3541-28 Skauda širdį Lietuvos husarui Plačiau
LTRF mg 3541-29 O, kai ateis pavasarėlis Plačiau
LTRF mg 3541-30 Sušlamėjo žalios pušys Plačiau
LTRF mg 3541-31 Mėnulis tikras tėvas tau Plačiau
LTRF mg 3541-36 Ar jūs žinot, kur yr žemė Plačiau
LTRF mg 3541-37 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3541-38 Penkioliktą gruodžio ankstų rytelį Plačiau
LTRF mg 3541-39 Iš rytų kyla debesėlis Plačiau
LTRF mg 3541-40 Leidosi saulė toli už kalnų Plačiau
LTRF mg 3541-41 Tylus vakaras atėjo Plačiau
LTRF mg 3541-42 Kaip tyliai krenta baltas vyšnių žiedas Plačiau
LTRF mg 3541-43 Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio Plačiau
LTRF mg 3541-44 Pagalvokit jūs kiekvienas Plačiau
LTRF mg 3541-45 Mes čia susėdę už šito stalo Plačiau
LTRF mg 3541-48 Menu, atbridot jūs per sniegą Plačiau
LTRF mg 3541-49 Miškas ošia tyliai, paslaptingai Plačiau
LTRF mg 3541-50 Aštuonioliktą gegužės mes žuvom Plačiau
LTRF mg 3541-51 Tyli naktis be vėjo Plačiau
LTRF mg 3541-52 Pamilai tu tėviškės pušynus Plačiau
LTRF mg 3545-21 Trypė juodbėrėlis Plačiau
LTRF mg 3550-15 Kareivis, praeidamas pro šalį Plačiau
LTRF mg 3550-16 Anksti rytą, saulei tekant Plačiau
LTRF mg 3552-36 Plačiuose Cingiškių laukuose Plačiau
LTRF mg 3552-65 Sužibo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3564-35 Kai ankstų rytą rasa krito Plačiau
LTRF mg 3566-01 Kur Juodoji plaukia Plačiau
LTRF mg 3566-02 Aušo rytas gražus, krištolinis Plačiau
LTRF mg 3566-13 Menu aš savo gimtą namelį Plačiau
LTRF mg 3566-30 Pūtė šaltas rytų vėjas Plačiau
LTRF mg 3566-47 Žvengia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
1 2 3 4 5 6