LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
Signatūra Dainos pavadinimas
LTRF k 382-30 Jau girdėtis patrankų ūžimai Plačiau
LTRF k 383-32 Bolševikai tegul žino Plačiau
LTRF k 383-45 Ko palinko žilvičiai prie kelio Plačiau
LTRF k 384-01 Oi išdavikė drebulė Plačiau
LTRF k 384-12 Vienumoj giružėj sveikina mus rytas Plačiau
LTRF k 387-56 Dar nesulaukęs laisvos tėvynės Plačiau
LTRF k 388-38 Akis ne motina užspaudė Plačiau
LTRF k 388-39 Gintaro kekėmis jūra alsavo Plačiau
LTRF k 388-44 Saulėlydį rausvą lydėjo Plačiau
LTRF k 388-46 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF k 389-01 Mes, partizanai, kovų nepabūgę Plačiau
LTRF k 389-03 Miške prie laužo Vanagai sėdėjo Plačiau
LTRF k 390-01 Devintinių rytą Plačiau
LTRF k 390-02 Tu sakei, broleli Plačiau
LTRF k 390-03 Kai ėjom mes per lauką Plačiau
LTRF k 390-04 Vai partizane, vargo sūneli Plačiau
LTRF k 390-05 Palikęs tėviškės laukus Plačiau
LTRF k 390-06 Jurginai žydi, galvas lenkia Plačiau
LTRF k 390-07 Ir gyveno kartą partizanas Plačiau
LTRF k 390-08 Vai kyla kyla debesėliai Plačiau
LTRF k 390-11 Adaryk langą į sodo pusę Plačiau
LTRF k 390-12 Pavasarėlį sodai žydėjo Plačiau
LTRF k 390-13 Pražydo pirmos miške žibutės Plačiau
LTRF k 390-14 Beržai nusviro, šakas nuleido Plačiau
LTRF k 390-16 Mergužėlės, greitai kelkit Plačiau
LTRF k 390-17 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF k 400-09 Atėjo šiltas pavasarėlis Plačiau
LTRF k 400-10 Nuvyto baltos chrizantemos Plačiau
LTRF k 400-11 Aš atsimenu tą vakarą liūdną Plačiau
LTRF k 400-12 Pink, sesute, vainikus Plačiau
LTRF k 400-13 Ir kodėl čia taip nuobodu Plačiau
LTRF k 400-14 Saulė nusileido Plačiau
LTRF k 400-15 Tenai už girios, už laukų Plačiau
LTRF k 400-16 Aš verkiau jaunystėj tarp rūtų darželio Plačiau
LTRF k 400-17 Mamyte,ar tu miegi Plačiau
LTRF k 400-18 Suskambėjo padangė, sudrebėjo laukai Plačiau
LTRF k 407-12 Jaunasai berneli, kada tu josi Plačiau
LTRF k 433-03 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF k 433-04 Taip tykiai šlama žalieji berželiai Plačiau
LTRF k 433-05 Kur Šventoji plaukia, kur žalia giružė Plačiau
LTRF k 433-13 Gražioj gėlėtoj pievoj Plačiau
LTRF k 433-15 Sudiev, mamyte, mano brangioji Plačiau
LTRF k 509-01 Nerimstanti smuika verkia sutemoje Plačiau
LTRF k 509-03 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF k 509-10 Pasigirdo du šūviai tolumoje Plačiau
LTRF k 509-13 Tėvynės pareigas atlikęs Plačiau
LTRF k 510-18 Tu su pumparais palikai sodus Plačiau
LTRF k 510-19 Perskaitęs margą popierėlį Plačiau
LTRF k 510-26 Smarkus lietus lyja Plačiau
LTRF k 510-27 Pripuolė prie manęs negyvo Plačiau
LTRF k 512-28 Tėvynės pareigas atlykęs Plačiau
LTRF k 512-39 Velnias buvo juos išnešęs Plačiau
LTRF k 515-05 Blanksta tavo skruostai Plačiau
LTRF k 515-06 Žalias kraštas Dzūkijos užaugino tave Plačiau
LTRF k 518-13 Miškus, laukus ir klonius Plačiau
LTRF k 518-15 Belangėj grytelėj Plačiau
LTRF k 518-20 Dar nesulaukęs laisvos Tėvynės Plačiau
LTRF k 531-02 Maža kregždutė, rytas vakarėlis Plačiau
LTRF k 532-53 Klausyk, klausyk, sena motule Plačiau
LTRF k 532-54 Nerimstantis smuikas vėl gros sutemoje Plačiau
LTRF k 535-20 Mažoj grytelėj ratelis dar sukas Plačiau
LTRF k 537-12 Žvengia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF k 544-05 Geras berneli, kada tu josi Plačiau
LTRF k 544-18 Miškus, laukus ir pievas Plačiau
LTRF k 544-25 Saulėlydį melsvą lydėjo Plačiau
LTRF k 548-06 Mes bridome abu per sniegą Plačiau
LTRF k 548-13 Pūtė ryto šaltas vėjas Plačiau
LTRF k 548-14 Palinkai, žilviti, prie kelio Plačiau
LTRF k 550-03 Ko verki, sese, pasirėmus Plačiau
LTRF k 550-04 Tu išėjai, išėjai ir negrįžai Plačiau
LTRF k 551-03 Laukus visus ir pievas Plačiau
LTRF k 551-06 Tyliai vėjas tau veidą bučiuoja Plačiau
LTRF k 551-07 Sudieu, samanoti nameliai Plačiau
LTRF k 552-06 Vienumoj giružėj sveikinau tą rytą Plačiau
LTRF k 588-32 Ties Giedraičių beržynėliu Plačiau
LTRF k 588-36 Labanoro siauros gatvės Plačiau
LTRF k 588-41 Tas takeliais atkeliavo Plačiau
LTRF k 588-71 Pūtė rytų šaltas vėjas Plačiau
LTRF k 602-01 Žalias kaimas Dzūkijos užaugino tave Plačiau
LTRF k 602-02 Išėjai pageltus lapams Plačiau
LTRF k 602-03 Mylėjai tu Dzūkijos pušynus Plačiau
LTRF k 602-18 Tave paguldė tarp akmenėlių Plačiau
LTRF k 602-42 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF k 608-07 ...nežinojai, kas pavydėjo Plačiau
LTRF k 608-08 Mes partizanokai, žalio miško vyrai Plačiau
LTRF k 611-13 Dainuok dainelę, ramink širdelę Plačiau
LTRF k 611-14 Atlikęs pareigą Tėvynei Plačiau
LTRF k 611-16 Ar aplankei, sūnau, tėveli Plačiau
LTRF k 613-11 Dažnai kartoja mano lūpos Plačiau
LTRF k 613-24 Kareivis prajuodams pro šalį Plačiau
LTRF k 613-25 Jaunas bernyti, kada tu josi Plačiau
LTRF k 618-03 Kada atbridot jūs per sviegą Plačiau
LTRF k 618-05 Nėra girioj tankių medžių Plačiau
LTRF k 618-07 Negirdėjo mama, kada šaukė jis Plačiau
LTRF k 621-25 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF k 621-31 Saulėlydį rausvą lydėjo Plačiau
LTRF k 629-11 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF k 629-23 Ak, dalia, nelaiminga tu mano Plačiau
LTRF k 629-24 Eglute žalia ir galinga Plačiau
LTRF k 629-25 Motinėle sengalvėle Plačiau
LTRF k 654-13 Ko palinkot, žilvičiai Plačiau
LTRF k 654-34 Mes į kryžkeles išėjom Plačiau
LTRF k 654-35 Gale kaimo, prie Leščiūnų Plačiau
LTRF k 667-22 Nuvyto pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF k 667-27 Tenai prie kelio palinkęs kryžius Plačiau
LTRF k 667-50 Vienlangėj grytelėj ratelis tik sukas Plačiau
LTRF k 667-59 Stovi prie kelio palinkęs kryžius Plačiau
LTRF k 668-04 Liki sveika, jauna mergele Plačiau
LTRF k 668-05 Aš įsimylėjau jauną partizaną Plačiau
LTRF k 668-14 Sučiulbo vyturėliai Plačiau
LTRF k 668-17 Praeidams kareivis pro šalį Plačiau
LTRF k 668-48 Liki sveika, miela mergyte Plačiau
LTRF k 726-01 Atdaryk langą nuo sodo pusės Plačiau
LTRF k 726-02 Ir vėl apsiniaukė, padangės prašvito Plačiau
LTRF k 726-05 Mes parjosim per vieškelio dulkes Plačiau
LTRF k 726-09 Kur kalnai ir daubos, uolos ir miškai Plačiau
LTRF k 726-13 Dar ilgai rems pušys dangų Plačiau
LTRF k 727-01 Šiltam gegužy, kai sklaidė obelų žiedai Plačiau
LTRF k 727-09 Vienumoj giružėj sveikinai tu rytą Plačiau
LTRF k 727-10 Rudens šaltas vėjas pūtė Plačiau
LTRF k 727-11 Apie meilę, broliai, negalvokim Plačiau
LTRF k 727-21 Tau nusibodo žalias pušų miškas Plačiau
LTRF k 727-31 Pavasaris laukais jau eina Plačiau
LTRF k 727-33 Penkiolikto gruodžio Plačiau
LTRF k 727-34 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF mg 2391-10 Sudiev, močiute mano brangi Plačiau
LTRF mg 2502-11 Stovi pabalnotas žirgas juodbėrėlis Plačiau
LTRF mg 2535-20 Čiulba čiulbutė Plačiau
LTRF mg 2601-06 O, kai pavasaris atbus Plačiau
LTRF mg 2602-17 Kuždasi, kvatoja žilvičiai seni Plačiau
LTRF mg 2613-23 Gražioj, gėlėtoj pievoj Plačiau
LTRF mg 2614-21 Sudie, močiute mano miela Plačiau
LTRF mg 2633-35 Saulėlydį melsvą lydėjo Plačiau
LTRF mg 2642-66 Pražyda pirmas pirmos žibutės Plačiau
LTRF mg 2710-01 Brolį surakintą Sibiran išvarė Plačiau
LTRF mg 2739-47 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 2740-07 (...) vergijon išvarė Plačiau
LTRF mg 2842-12 Vienumoj giružėj Plačiau
LTRF mg 2842-13 Laukus, miškus ir pievas Plačiau
LTRF mg 2842-14 Mes partizanukai Plačiau
LTRF mg 3297-02 Saulutė leidžias Plačiau
LTRF mg 3297-33 Buvai nuo budelių toli Plačiau
LTRF mg 3297-34 Kovoj jūs jau žuvot Plačiau
LTRF mg 3315-48 Šiltas lietus lyja, visą žemę plauna Plačiau
LTRF mg 3315-49 Stribukai važiuoja ir girtą dainą traukia Plačiau
LTRF mg 3316-53 Menu, kaip bridau per sniegą Plačiau
LTRF mg 3316-54 Saulutė leidžias vakaruose Plačiau
LTRF mg 3316-57 Negirdėjo mama kada šaukė jis Plačiau
LTRF mg 3316-62 Gražioj gėlėtoj pievoj Plačiau
LTRF mg 3353-01 Prisimink, mergaite, tą praeitą laiką Plačiau
LTRF mg 3353-02 Klausyk klausyk, sena močiute Plačiau
LTRF mg 3353-03 Tenai už girių, už laukų Plačiau
LTRF mg 3353-04 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3353-05 Aš verkiau jaunystėj tarp rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3353-06 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3353-07 Užėjo pikti rusai Plačiau
LTRF mg 3353-08 Enkavediste, ko taip dažnai Plačiau
LTRF mg 3353-09 Ūžia, trankos griaustiniai po šalį Plačiau
LTRF mg 3353-10 Aušo rytmetis ankstyvas Plačiau
LTRF mg 3353-11 Ir Nemunas rūsčiai banguoja Plačiau
LTRF mg 3353-12 Sakyki, Geruti, kas pavydėjo Plačiau
LTRF mg 3353-14 Tu išėjai pageltus lapams Plačiau
LTRF mg 3353-15 Atėjo šaltas pavasarėlis Plačiau
LTRF mg 3353-16 Kelkis, sūneli, skubėk Plačiau
LTRF mg 3353-17 Tyliąją naktį jauni bernužėliai Plačiau
LTRF mg 3353-18 Stovi paruošta mašina Plačiau
LTRF mg 3353-19 Šaltajam Lukiškių kalėjime Plačiau
LTRF mg 3353-21 Aš atsimenu tą vakarą liūdną Plačiau
LTRF mg 3353-22 Neseniai vasara kvatojo Plačiau
LTRF mg 3353-29 Ūžia miškas nuo vėjo Plačiau
LTRF mg 3353-30 Nusileido paraudusi saulė Plačiau
LTRF mg 3353-31 Pink, sesute, vainikus Plačiau
LTRF mg 3353-32 Ir kodėl čia taip nuobodu Plačiau
LTRF mg 3353-33 Saulė nusileido toli už miško Plačiau
LTRF mg 3353-35 Aš pamilau pamitau tave, tėvyne Plačiau
LTRF mg 3353-38 Tyliam gegužio vakare Plačiau
LTRF mg 3353-39 Palinko liepa šalia kelio Plačiau
LTRF mg 3355-61 Atdaryk langą į sodo pusę Plačiau
LTRF mg 3355-63 Penkioliktą gruodžio Plačiau
LTRF mg 3356-23 Ko gi taip medžiai nuliūdo Plačiau
LTRF mg 3358-01 Pro patrankų šūvius Plačiau
LTRF mg 3358-02 Saulėlydį melsvą lydėjo Plačiau
LTRF mg 3358-04 Ko palinko žilvičiai prie kelio Plačiau
LTRF mg 3358-05 Tegul žino bolševikai Plačiau
LTRF mg 3358-07 Motinėle sengalvėle, ko tu rymai vakarais Plačiau
LTRF mg 3358-26 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3364-08 Ko palinko žilvičiai prie kelio Plačiau
LTRF mg 3364-16 Dažnai kartoja mano lūpos Plačiau
LTRF mg 3364-22 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF mg 3364-47 Atlikęs pareigą tėvynei Plačiau
LTRF mg 3365-03 Jauna sesė ant grėblio parimus Plačiau
LTRF mg 3366-27 Ar ilgai rems pušys dangų Plačiau
LTRF mg 3366-28 Raudona saulė liūdėjo Plačiau
LTRF mg 3366-29 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3376-12 Laukia tėviškė jo Plačiau
LTRF mg 3376-13 Jau šilta žiema praėjo Plačiau
LTRF mg 3376-14 Trankė šalį žinia lyg perkūnas Plačiau
LTRF mg 3376-22 Tau nusibodo žalio miško pušys Plačiau
LTRF mg 3377-14 Atėjo šiltas pavasarėlis Plačiau
LTRF mg 3377-20 Oi prapuolė ma dalelė Plačiau
1 2 3 4 5 6