LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
Signatūra Dainos pavadinimas
LTRF mg 3796-41 Lyja, lyja lietus Plačiau
LTRF mg 3796-45 Žvengia juodbėrėliai prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3796-51 Jauna sese an grėblio parimo Plačiau
LTRF mg 3796-56 Saulėlydį rausvą lydėjo Plačiau
LTRF mg 3796-57 Tenai prie kelio, pakrypęs kryžius Plačiau
LTRF mg 3810-05 Tenai prie kelio palinkęs kryžius Plačiau
LTRF mg 3818-29 Miškus, laukus ir pievas Plačiau
LTRF mg 3818-70 Stovi juodbėrėlis Plačiau
LTRF mg 3827-02 Šią naktį gims mažasis Kristus Plačiau
LTRF mg 3827-05 O, mylimas vade, šauki mus prie ginko Plačiau
LTRF mg 3827-10 Nuvyto kvapnios chrizantemos Plačiau
LTRF mg 3827-13 Ir vėl apsiniaukus pravirko padangė Plačiau
LTRF mg 3827-14 Menu, atbridot jūs per sniegą Plačiau
LTRF mg 3827-17 Tu išėjai iš pašaukimo Plačiau
LTRF mg 3827-18 Nepažinau aš brolių Plačiau
LTRF mg 3827-24 Pagalvokit, sau kiekvienas Plačiau
LTRF mg 3827-27 Žvengė juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3837-03 Brolis, gynęs šalį Plačiau
LTRF mg 3837-07 Ar aš seniai buvau mažutis Plačiau
LTRF mg 3838-08 Miškas ošia tyliai paslaptingai Plačiau
LTRF mg 3838-09 Iš krašto, kur Dzūkija visi vadino Plačiau
LTRF mg 3838-28 Žaliajam gegužy sveikinu tą rytą Plačiau
LTRF mg 3838-56 Žvengia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3839-80 Komunistą kai pamatom Plačiau
LTRF mg 3851-19 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3851-20 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3851-25 Laukus, miškus ir pievas Plačiau
LTRF mg 3851-27 Tenai prie kelio palinkęs kryžius Plačiau
LTRF mg 3851-36 Atlikęs pareigą Tėvynei Plačiau
LTRF mg 3851-38 Pražydo pirmos miškų žibutės Plačiau
LTRF mg 3851-42 Siūbavo girios šimtametės Plačiau
LTRF mg 3851-82 Šalia kelio per Moliūnus Plačiau
LTRF mg 3852-04 Ant šios gražios pievelės Plačiau
LTRF mg 3852-18 Pražydo miško melsva žibutė Plačiau
LTRF mg 3852-46 Žaliuojančiam kaime užaugo trys sūnūs Plačiau
LTRF mg 3852-49 Smarkus lietus lyja Plačiau
LTRF mg 3852-70 Dejuojantis smuikas verkė sutemoje Plačiau
LTRF mg 3867-56 Nuolat lietus lyja Plačiau
LTRF mg 3868-12 Saulutė leidžias vakaruose Plačiau
LTRF mg 3868-37 Atdaryk langą į sodo pusę Plačiau
LTRF mg 3885-03 Ant aukšto kalnelio Plačiau
LTRF mg 3885-04 Anksti rytą išsisklaidė Plačiau
LTRF mg 3893-28 Menu aš savo seną namelį Plačiau
LTRF mg 3893-40 [...] Prie Giedraičių palti lyguma Plačiau
LTRF mg 3893-43 Sudieu, samanoti nameliai Plačiau
LTRF mg 3893-50 Kur Juodupė plaukė Plačiau
LTRF mg 3893-59 Sužibo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3906-08 Ko ūžaujat, vėtros, po girią Plačiau
LTRF mg 3906-38 Menu aš savo seną namelį Plačiau
LTRF mg 3906-62 Kai papūtė rytų vėjas Plačiau
LTRF mg 3906-64 Neišeik neišeik, savanoriau Plačiau
LTRF mg 3906-65 Jaunas berneli, kada tu josi Plačiau
LTRF mg 3906-67 Kai laisvės aušroj mes išėjom Plačiau
LTRF mg 3906-68 Pirmiau buvai gražus berniokas Plačiau
LTRF mg 3906-70 Kai žūsta broliai partizanai Plačiau
LTRF mg 3906-73 Dalia tu mano nelaiminga Plačiau
LTRF mg 3906-74 Sudie, vargdieniai, ginklo broliai Plačiau
LTRF mg 3906-78 Tu pasimelski, miela mama Plačiau
LTRF mg 3906-79 Stovi juodberėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3906-80 Likime likime, kodėl tu toks žiaurus Plačiau
LTRF mg 3906-81 Menu aš savo seną namelį Plačiau
LTRF mg 3906-82 Pavasariui auštant iš ryto Plačiau
LTRF mg 3907-03 Esam partizanai, Lietuvos gynėjai Plačiau
LTRF mg 3907-09 Ošė žalias šilas, šimtametės eglės Plačiau
LTRF mg 3907-11 Nerimstantis smuikas vėl gros sutemose Plačiau
LTRF mg 3907-12 Išeinu, nelauk sugrįžtant Plačiau
LTRF mg 3907-13 Kur Juodoji plaukia, ten tamsi giružė Plačiau
LTRF mg 3907-16 Ne rasos lašelis ritosi nuo smilgų Plačiau
LTRF mg 3907-19 Vartuos parimus sena močiutė Plačiau
LTRF mg 3907-21 Skamba dainos pamiškėje Plačiau
LTRF mg 3907-22 Aušo rytas gražus krištolinis Plačiau
LTRF mg 3907-26 Saulei tekant, auštant rytui Plačiau
LTRF mg 3907-28 Jau pavasaris išaušo Plačiau
LTRF mg 3907-30 Išeinu, nelauk sugrįžtant Plačiau
LTRF mg 3907-34 Ar ne mėnuo tėvelis tau Plačiau
LTRF mg 3907-35 Tavęs uralai neplaužė Plačiau
LTRF mg 3907-37 Pražydo jau ir baltos vyšnios Plačiau
LTRF mg 3907-38 O kaip aš buvau dar mažytis Plačiau
LTRF mg 3907-39 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3907-41 Nevystantis smuikas verkia sutemoje Plačiau
LTRF mg 3907-42 Ir gyveno jaunas partizanas Plačiau
LTRF mg 3907-44 Praverk langelį į sodo pusę Plačiau
LTRF mg 3907-45 Bolševikai tegul žino Plačiau
LTRF mg 3907-46 Kaip obelis, mamyt, palinkus Plačiau
LTRF mg 3907-52 Ne rasos lašelis ritosi nuo smilgos Plačiau
LTRF mg 3907-56 Ūžia trankos griaustiniai po šalį Plačiau
LTRF mg 3907-57 Mėnulis tikras tėvas tau Plačiau
LTRF mg 3911-55 Nuvyto baltos chrizantemos Plačiau
LTRF mg 3911-56 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3912-49 Verksi, motule Plačiau
LTRF mg 3912-61 Dėkui tau Plačiau
LTRF mg 3912-62 Žalias kaimas Dzūkijos Plačiau
LTRF mg 3912-63 Vienumoj giružės Plačiau
LTRF mg 3928-42 Kur Troškūnų siauros gatvės Plačiau
LTRF mg 3928-63 Sužeistas kareivis dejavo Plačiau
LTRF mg 3929-03 Oi laukiau laukiau Plačiau
LTRF mg 3929-29 Suskaudėjo Onutei galvelę Plačiau
LTRF mg 3942-54 Už jūrų marių Plačiau
LTRF mg 3942-59 Tylių naktį Plačiau
LTRF mg 3942-60 Mylima Dzūkija Plačiau
LTRF mg 3942-62 Tau dvidešimt metų nebuvo Plačiau
LTRF mg 3942-63 Penkiolikto gruodžio Plačiau
LTRF mg 3942-64 Partizanų būrys atidarė duris Plačiau
LTRF mg 3942-65 Liūdnai nušvito mėnesėlis Plačiau
LTRF mg 3942-66 Verksi, motule, ašarosi Plačiau
LTRF mg 3942-67 Neverk, mamyt Plačiau
LTRF mg 3942-74 Lapkričio pabaigoje Plačiau
LTRF mg 3942-75 Sveika būki, senoji Merkine Plačiau
LTRF mg 3942-77 Sudrumstė tylą šūvis Plačiau
LTRF mg 3942-78 Ūžė vėjas nuo miško šlamėjo Plačiau
LTRF mg 3942-79 Buvai nepaprastai drąsus Plačiau
LTRF mg 3942-80 Sugrįški, Linksmuti Plačiau
LTRF mg 3942-89 Tavo akys žvelgė į tolį Plačiau
LTRF mg 3957-52 Jau girdėti patrankų gaudimas Plačiau
LTRF mg 3957-55 Jums, užmigusiems kryžiaus kalneliuose Plačiau
LTRF mg 3957-58 Dar nesulaukęs laisvos tėvynės Plačiau
LTRF mg 3957-59 Pavasarį paukščiai Plačiau
LTRF mg 3957-60 Neklausk, ko liūsta mano veidas Plačiau
LTRF mg 3957-90 Kur statūs krantai prie Dubysos Plačiau
LTRF mg 3957-91 Laukus, miškus ir pievas Plačiau
LTRF mg 3963-03 Gulėjo lietuvis ant gatvės Plačiau
LTRF mg 3963-07 Nedaugel skirias viens nuo kito Plačiau
LTRF mg 3963-09 Kovos lauke aidėjo šūviai Plačiau
LTRF mg 3963-10 Ant gatvės gulėjo lietuvis Plačiau
LTRF mg 3963-11 Menu, atbridot jūs per sniegą Plačiau
LTRF mg 3963-12 Širdie, ko taip nuliūdus Plačiau
LTRF mg 3963-14 Liki sveika, mergyte mano Plačiau
LTRF mg 3963-15 Kur Šventoji plaukia Plačiau
LTRF mg 3963-17 Pražydo pirmos, melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3963-22 Plėšo vėtros šalį Plačiau
LTRF mg 3963-23 Ne rasos lašelis ritosi nuo smilgos Plačiau
LTRF mg 3994-07 Sudie, motule tu brangioji Plačiau
LTRF mg 3994-18 Kaip obelis, mamyt, palinkus Plačiau
LTRF mg 3994-60 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3994-64 Klausyk klausyk, sena motule Plačiau
LTRF mg 3998-36 Pražydo pirmos miško žibutės Plačiau
LTRF mg 3998-45 Neverk, neverk, sena močiute Plačiau
LTRF mg 3999-43 Gimtinėj tu užaigai Plačiau
LTRF mg 3999-54 Pražydo pirmos melsvos žibuoklės Plačiau
LTRF mg 3999-55 O kaip akis pavasarėlio Plačiau
LTRF mg 3999-56 Kai sužydėjo baltos rožės Plačiau
LTRF mg 3999-57 Į laisvę, į laisvę dar vakar kalbėjo Plačiau
LTRF mg 3999-58 Mes išvargom pusantrų metelių Plačiau
LTRF mg 3999-59 Ar iš dangaus tėviškės tu Plačiau
LTRF mg 3999-61 Kryžius pasviro šalia prie kelio Plačiau
LTRF mg 3999-65 Išgirsim aidus kieno laimės Plačiau
LTRF mg 3999-67 Ant ežero kranto sėdėjome abu Plačiau
LTRF mg 3999-70 Už miškų, už kalnų Plačiau
LTRF mg 3999-71 Padainuosim, broliai, mes dainelę Plačiau
LTRF mg 4010-37 Kur dingo draugas, kurs mane mylėjo Plačiau
LTRF mg 4010-38 Neverki, motule, į karą einančių Plačiau
LTRF mg 4010-39 Tyliai banguoja Nemunėlis Plačiau
LTRF mg 4010-40 Buvai drąsus ir linksmas tu Plačiau
LTRF mg 4010-42 Nuskrido aidas per Dzūkiją Plačiau
LTRF mg 4010-43 Jautėsi labai drąsiai netoli Lazdijų Plačiau
LTRF mg 4010-44 Oi, tu vaikeli, tu labai drąsus Plačiau
LTRF mg 4010-46 Jau ruduo atėjo ir jau pilkos dienos Plačiau
LTRF mg 4010-50 Ir gyveno kartą partizanas Plačiau
LTRF mg 4010-53 Tu pavasarius tris palydėjai miškuos Plačiau
LTRF mg 4010-58 Ko nutilo dainos Plačiau
LTRF mg 4010-60 Pražydo pirmos miško žibutės Plačiau
LTRF mg 4010-62 Draugai, kur žuvot už tėvynę Plačiau
LTRF mg 4010-63 Pavergė šalį Lietuvos Plačiau
LTRF mg 4010-64 Užėj juodi debesys Plačiau
LTRF mg 4010-66 Buvo jis pas tėvą vienturtis sūnelis Plačiau
LTRF mg 4123-54 Ko palinkot, žilvičiai Plačiau
LTRF mg 4123-76 Nerimstantis smuikas dar gros sutemose Plačiau
LTRF mg 4123-80 Jaunas berneli, kada tu josi Plačiau
LTRF mg 4124-06 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3693-13 Kelkis, sūnau, skubėk rarotų Plačiau
LTRF mg 3693-26 Žaliuojančiam kaime užaugo trys sūnūs Plačiau
LTRF mg 3236-074 Jaunas berneli, kada tu josi Plačiau
LTRF mg 3547a-01 Miškus, laukus ir pievas Plačiau
LTRF mg 3666-74a Saulutė leidos vakaruose Plačiau
LTRF mg 3712-124 Menu prie kelio pušynėliai Plačiau
LTRF mg 3754-080 Sniegas dengė gatves Plačiau
LTRF mg 3754-099 Išaušo dienelė Plačiau
LTRF mg 3754-100 Naktį trobesius apstoję Plačiau
LTRF mg 3828-043 Kai ateis pavasarėlis Plačiau
LTRF mg 3884a-60 Prieblanda jau temo Plačiau
LTRF mg 3884a-61 Per Dzūkiją vėjas šlamėjo iš lėto Plačiau
LTRF mg 3884a-62 Šlamėjo pušys šimtametės Plačiau
LTRF mg 3884a-64 Iš krašto, kur Dzūkija visi vadina Plačiau
LTRF mg 3884a-65 Blaškės juodberėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3884a-66 Azijatai mus užpuolė Plačiau
LTRF mg 3884a-67 Saulutė leidos debesėlin Plačiau
LTRF mg 3884a-68 Tylią naktį Plačiau
LTRF mg 3884a-71 Anksti saulei netekėjus Plačiau
LTRF mg 3884a-72 Neverk, močiute, nors širdį skauda Plačiau
LTRF mg 3884a-74 Penkioliktą gruodžio Plačiau
LTRF mg 3884a-75 Alyvų šakos svyra Plačiau
LTRF mg 3884a-82 Žvengia juodbėrėlis Plačiau
LTRF mg 3884a-83 Šlamėjo girios šimtametės Plačiau
LTRF mg 3884a-95 Tu išėjai ir jau negrįši Plačiau
LTRF mg 3957-102 Kiek ilgesio prakalba lūpos Plačiau
LTRF mg 4122-058 Sudiev, mamyte, mano brangi Plačiau
LTRF mg 4382-045 Gražioj, gėlėtoj pievoj Plačiau
1 2 3 4 5 6