LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Pokario partizanų dainų garso įrašai

LTR fonotekoje saugoma gausi ir nuolat pasipildanti magnetofoninių garso įrašų kolekcija (juostos ir kasetės, apie 8500 val.). Pirmieji garso įrašai į magnetofono juostas daryti 1952 m., kai Lietuvos miškuose dar tebesislapstė laisvės kovotojai, kuriuos persekiojo Sovietų Sąjungos slaptosios tarnybos. Tuo metu Lietuvos kaime buvo dainuojamos naujoviško stiliaus dainos, apdainuojančios partizanų dalią, jų kovas ir žūtis, sukurtos pačių kovotojų bei jų rėmėjų – kaimo poetų. Surašytos į sąsiuvinius šios dainos buvo slepiamos, nes už ryšius su partizanais, už rastus įkalčius, grėsė įkalinimas ar tremtis. Tautosakos rinkėjai šių dainų užrašinėti taip pat negalėjo, nes sužinojusi instituto vadovybė už tai būtų atleidusi iš darbo. Tačiau vėlesniais sovietmečio metais kai kurios dainos „praslysdavo“ ir patekdavo į archyvą (vieni pirmųjų šių dainų įrašų daryti 1978 m.). O prasidėjus Atgimimui, partizanų dainos imtos dainuoti viešai, susirūpinta jų fiksavimu. Tad XX a. dešimtajame dešimtmetyje jų užrašyta itin gausiai. Remiantis partizanų pogrindžio leidiniais ir naujai sukaupta medžiaga, buvo parengtas ir išleistas partizanų dainų tomas: 

 
Lietuvių liaudies dainynas, t. XXI. Karinės istorinės dainos, t. 6 – Partizanų dainos. Parengė Kostas Aleksynas, melodijas parengė Živilė Ramoškaitė. Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2009.
 

2012–2014 m. LLTI kartu su kitomis mokslo įstaigomis vykdant ES struktūrinių fondų remiamame projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“, imta kurti Pokario partizanų dainų skaitmeninę kartoteką bei skaitmeninti magnetofono juostas ir kasetes, į kurias šios dainos buvo įrašytos. Lietuvių tautosakos rankraštyno DB buvo sukurta Pokario partizanų dainų garso įrašų kolekcija (1197 vnt). Kviečiame pasiklausyti archyvinių įrašų.

 
Signatūra Dainos pavadinimas
LTRF mg 3574-05 Nėra miške aukštų medžių Plačiau
LTRF mg 3574-06 Mačiau aš šiurpų vaizdą Plačiau
LTRF mg 3574-20 Eglaitė, miško karalaitė Plačiau
LTRF mg 3575-36 Kur žalioji ūžia Plačiau
LTRF mg 3575-38 Ties Sauginių beržynėliu Plačiau
LTRF mg 3587-23 Alyvų šakos krinta Plačiau
LTRF mg 3601-09 Trypė juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3612-04 Miškus, laukus ir pievas Plačiau
LTRF mg 3612-05 Jaunas berneli, kada tu josi Plačiau
LTRF mg 3612-06 Nerimstantis smuikas verkiąs tolumoje Plačiau
LTRF mg 3623-57 Lakštingalėle, gražus paukšteli Plačiau
LTRF mg 3623-80 Beržas palinko, šakas nuleido Plačiau
LTRF mg 3628-05 Kovo dvyliktą, anksti rytą Plačiau
LTRF mg 3640-27 Dažnai kartoja mano lūpos Plačiau
LTRF mg 3640-41 Dar tuomet, kai pro beržą skarotą Plačiau
LTRF mg 3642-54 Skaisti saulė leidos Plačiau
LTRF mg 3642-56 Trempia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3642-57 Į kovą stojo pirmieji partizanai Plačiau
LTRF mg 3642-59 Alyvų šakos svyra Plačiau
LTRF mg 3643-01 Laukuose dobilas raudonas Plačiau
LTRF mg 3643-04 Apsupo aplink miškelį Plačiau
LTRF mg 3646-37 Žvaigždėtą naktį Plačiau
LTRF mg 3647-08 Maža kregždutė kas vakarėlį Plačiau
LTRF mg 3647-69 Ko palinko žilvičiai prie kelio Plačiau
LTRF mg 3647-70 Atverki langą į sodžiaus pusę Plačiau
LTRF mg 3647-71 Vienlangėj grytelėj ratelis tik sukas Plačiau
LTRF mg 3647-93 Skaisti esi tu Ryto rožė Plačiau
LTRF mg 3649-04 Kareivis pro šalį nujojo Plačiau
LTRF mg 3649-06 Čia mėlynas Tėvynės dangus Plačiau
LTRF mg 3649-10 Jauna sesė ant grėblio parimo Plačiau
LTRF mg 3649-29 Nerimstantis smuikas vėl gros sutemoje Plačiau
LTRF mg 3649-49 Sudiev, broliai ir sesutės Plačiau
LTRF mg 3649-51 Netoli raisto, šalia pušyno Plačiau
LTRF mg 3650-06 Tyliąją naktį jauni partizanai Plačiau
LTRF mg 3650-08 Ir vėl apsiniaukė padangė Plačiau
LTRF mg 3650-09 Ūžė miškas, nuo miško šlamėjo Plačiau
LTRF mg 3650-10 Vai, partizane žaliųjų girių Plačiau
LTRF mg 3650-11 Partizanų būrys paklebeno duris Plačiau
LTRF mg 3650-12 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3650-13 Kai sūnų išleidai į laisvės kovas Plačiau
LTRF mg 3650-14 Trenkė šalį žinia lyg perkūnas Plačiau
LTRF mg 3650-17 Atėjo azijatas po motinos langu Plačiau
LTRF mg 3650-18 Ir vėl pražydo baltos vyšnios Plačiau
LTRF mg 3650-19 Mėnulis švietė tamsumoje Plačiau
LTRF mg 3650-20 Sudie, motule, ma brangioji Plačiau
LTRF mg 3650-21 Vyrai sušuko „Šeimininkas“ Plačiau
LTRF mg 3650-22 Saulutė leidos vakaruose Plačiau
LTRF mg 3650-23 Atdaryk langą nuo sodo pusės Plačiau
LTRF mg 3650-26 Sudie, motule, mano brangioji Plačiau
LTRF mg 3650-27 Iš krašto, kur Dzūkija visi vadina Plačiau
LTRF mg 3650-28 Atėjo vakaras į girią Plačiau
LTRF mg 3651-44 Ūžia trankos griaustinis po šalį Plačiau
LTRF mg 3653-38 Žaliam gegužį, kai skleidžia obelis žiedus Plačiau
LTRF mg 3654-02 Žaliam gegužy Plačiau
LTRF mg 3654-41 Išaušo šaltas rytas Plačiau
LTRF mg 3655-08 Žaliam gegužyj kai skleidės obelų žiedai Plačiau
LTRF mg 3655-20 Alyvų šakos svyra Plačiau
LTRF mg 3655-21 Žaliam gegužy kai skleidės obelys žieduos Plačiau
LTRF mg 3655-23 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3655-25 Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio Plačiau
LTRF mg 3656-28 Alyvų šaka svyra Plačiau
LTRF mg 3656-47 Žvengia juodbėrėlis Plačiau
LTRF mg 3658-07 Ramiai bangavo Nemunas galiūnas Plačiau
LTRF mg 3658-08 Kaip žaliam gegužės ryte Plačiau
LTRF mg 3658-25 Anksti dar saulei netekėjus Plačiau
LTRF mg 3658-56 Saulė leidos vakaruose Plačiau
LTRF mg 3658-57 Menu, atbridot jūs per sniegą Plačiau
LTRF mg 3658-58 Vėl suksis ratelis Plačiau
LTRF mg 3659-01 Tu bavai narsus, Šarūne Plačiau
LTRF mg 3659-20 Stok ant akmenėlio Plačiau
LTRF mg 3659-27 Sudie, motule tu brangioji Plačiau
LTRF mg 3659-28 Štai ir sukako trys vargo metai Plačiau
LTRF mg 3659-31 Giružę mindžiojo, kapojo Plačiau
LTRF mg 3659-36 Ūžia trankos griaustiniai po šalį Plačiau
LTRF mg 3659-60 Linksmas partorgas kėlės iš ryto Plačiau
LTRF mg 3659-65 Adaryk langą Plačiau
LTRF mg 3659-66 Dar neseniai buvau mažytis Plačiau
LTRF mg 3660-10 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3660-11 Ar atsisveikinai tėvelį Plačiau
LTRF mg 3660-12 Partizanų būrys Plačiau
LTRF mg 3660-17 Iš rytų kyla debesėliai Plačiau
LTRF mg 3660-21 Išlakios liepos Plačiau
LTRF mg 3664-36 Kur nuošaliai lietuvių gryčios Plačiau
LTRF mg 3664-37 O jei norėsi pamatyti Plačiau
LTRF mg 3664-38 Kelkis, sūnau, skubėk rarotų Plačiau
LTRF mg 3664-58 Ak nelaiminga dalia tu mano Plačiau
LTRF mg 3666-02 Atėjo šiltas pavasarėlis Plačiau
LTRF mg 3666-03 Ačiū tau, tėveli, kad mane auginai Plačiau
LTRF mg 3666-04 Žydės vyšnios, žydės kriaušės Plačiau
LTRF mg 3666-71 Iš gimto krašto kai mes išėjom Plačiau
LTRF mg 3666-74 Tylus ramus Kalėdų rytas Plačiau
LTRF mg 3666-76 Šlamėjo girios šimtametės Plačiau
LTRF mg 3666-77 Pučia vėjai, medžiai kažką šneka Plačiau
LTRF mg 3666-78 Kai žemė mindoma pravirko Plačiau
LTRF mg 3667-26 Tu parėjai aplankyt namiškių Plačiau
LTRF mg 3667-33 Dar nesukako trys vargo metai Plačiau
LTRF mg 3667-34 Viri bunkerio kvatojos šmėklos Plačiau
LTRF mg 3667-41 Kai mes išėjom iš gimto krašto Plačiau
LTRF mg 3667-42 Nuliūdo mylima Dzūkija Plačiau
LTRF mg 3667-43 Ūžia trankos griaustinis po šalį Plačiau
LTRF mg 3667-44 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3667-71 Vienumoj giružės sveikinai tu rytą Plačiau
LTRF mg 3669-03 Džiaugėsi Lordas, kad ryt Kūčios Plačiau
LTRF mg 3669-04 Ten už miško saulė leidos Plačiau
LTRF mg 3669-05 Iš rytų kyla debesėliai Plačiau
LTRF mg 3669-06 Kelkis, sūnau, skubėk rarotų Plačiau
LTRF mg 3669-07 Penkiolikto gruodžio Plačiau
LTRF mg 3669-08 Penkiolikto gruodžio Plačiau
LTRF mg 3669-09 Kėlės partorgas Plačiau
LTRF mg 3669-10 Tėvynei save paaukojai Plačiau
LTRF mg 3669-11 Atėjo vakaras į girią Plačiau
LTRF mg 3669-12 Kai mes išėjom Plačiau
LTRF mg 3669-13 Miela dainele, ramink širdelę Plačiau
LTRF mg 3669-15 Nelauk, tėviške, jo Plačiau
LTRF mg 3669-16 Neverk, nelauk, sena motule Plačiau
LTRF mg 3669-17 Sakyk, Giruti, kas tau įdėjo Plačiau
LTRF mg 3669-18 Atdaryk langą iš lauko pusės Plačiau
LTRF mg 3669-19 Keturioliktą dieną gegužės Plačiau
LTRF mg 3669-22 Ir vėl apsiniaukė padangė griaustinga Plačiau
LTRF mg 3669-23 Kai sūnų išleidai į laisvės kovas Plačiau
LTRF mg 3669-24 Atėjo šiltas pavasarėlis Plačiau
LTRF mg 3669-26 Menu, atbridot jūs per sniegą Plačiau
LTRF mg 3669-27 Ūžė medžiai, šlamėjo nuo vėjo Plačiau
LTRF mg 3669-28 Atlikęs pareigą Tėvynei Plačiau
LTRF mg 3669-29 Tyliąją naktį jauni partizanai Plačiau
LTRF mg 3669-30 Ir vėl pražydo baltos vyšnios Plačiau
LTRF mg 3669-31 Tau nusibodo žalias pušų miškas Plačiau
LTRF mg 3669-32 Apie meilę šiandien nekalbėsiu Plačiau
LTRF mg 3669-35 Jei kas norėsit pamatyti Plačiau
LTRF mg 3669-36 Skęsta sielvarte Barčių arimai Plačiau
LTRF mg 3669-37 Paskutinį kartą žvelgei Plačiau
LTRF mg 3669-39 Saulutė leidos vakaruose Plačiau
LTRF mg 3669-40 Dažnai kartoja mano lūpos Plačiau
LTRF mg 3669-41 Ar aplankei, sūnau, tėvelį Plačiau
LTRF mg 3669-43 Vieną dieną to gegužio Plačiau
LTRF mg 3669-46 Ko palinkot, žilvičiai, prie kelio Plačiau
LTRF mg 3674-03 Prisirinkau prie tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3675-03 Menu, atbridote per sniegą Plačiau
LTRF mg 3675-17 Kaip obelis, mamyt, palinkus Plačiau
LTRF mg 3675-21 Saulutė leidžias debesėly Plačiau
LTRF mg 3675-46 Jaunas berneli, kadad tu josi Plačiau
LTRF mg 3682-59 Trempia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3683-31 Skaisti saulė leidos Plačiau
LTRF mg 3683-66 Trempė juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3683-94 Myliu myliu aš viską Plačiau
LTRF mg 3683-95 Kam gi pamylėjai vergiją Plačiau
LTRF mg 3683-96 Mano Antanėlis Plačiau
LTRF mg 3685-59 Žiaurūs rusai mus užpuolė Plačiau
LTRF mg 3686-22 Žaliuoja sodybos ir rūtų darželiai Plačiau
LTRF mg 3687-31 Pražydo dobilas raudonas Plačiau
LTRF mg 3693-04 Vos dar pražydo vyšnios baltos Plačiau
LTRF mg 3693-06 Klausyk, klausyk, jauna mergaite Plačiau
LTRF mg 3693-10 Penkiolikto gruodžio Plačiau
LTRF mg 3693-15 Ką radau aš sugrįžęs pas mamą Plačiau
LTRF mg 3693-28 Ūžė miškas, šlamėjo medžiai Plačiau
LTRF mg 3693-33 Sudie, motule mylimoji Plačiau
LTRF mg 3693-34 Saulutė leidžias debesėlin Plačiau
LTRF mg 3695-01 Kai sūnų išleidai į laisvės kovas Plačiau
LTRF mg 3695-02 Beržai nusviro, šakas nuleido Plačiau
LTRF mg 3695-03 Žvėrys slapstosi urvuose Plačiau
LTRF mg 3695-04 Miškas ošė, šlamėjo nuo vėjo Plačiau
LTRF mg 3695-05 Vingiuoja platus kelias Plačiau
LTRF mg 3695-06 Slenka audringos gyvenimo dienos Plačiau
LTRF mg 3695-07 Sakyk, Giruti, kas pavydėjo Plačiau
LTRF mg 3695-08 O kai vėtros siautė ūžė Plačiau
LTRF mg 3695-09 Aš norėčiau prikelti Strazdelį Plačiau
LTRF mg 3695-10 Miškas ošia, medžiai kažką šlama Plačiau
LTRF mg 3695-11 Garbingą šalį pranokėjų Plačiau
LTRF mg 3695-13 Tave pamilau žydint sodams Plačiau
LTRF mg 3695-17 Į kovą išvedė jus meilė Plačiau
LTRF mg 3695-19 Saulutė leidžias vakaruose Plačiau
LTRF mg 3695-21 Ir vėl apsiniaukė, padangėj griaustinis Plačiau
LTRF mg 3695-22 Džiaugėsi Lordas, kad ryt Kūčios Plačiau
LTRF mg 3695-24 Vėjas pučia, snaigės krinta Plačiau
LTRF mg 3695-25 Tau nusibodo žalios miško pušys Plačiau
LTRF mg 3695-27 Apie meilę šiandien nedainuosiu Plačiau
LTRF mg 3695-28 Kažkur partizanas skubėjo Plačiau
LTRF mg 3695-29 Praeidams vaikinas pro šalį Plačiau
LTRF mg 3696-04 Kelkis, sūnau, skubėk rarotų Plačiau
LTRF mg 3696-07 Laukuose dobilas raudonas Plačiau
LTRF mg 3696-08 Prisirinkau nuo tavo kapo Plačiau
LTRF mg 3696-09 Ko jūs taip nusiminę žiūrit į mus Plačiau
LTRF mg 3696-20 Trypia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3696-21 Atidavėm viską Tėvynei Plačiau
LTRF mg 3696-23 Atdaryk langą nuo sodo pusės Plačiau
LTRF mg 3696-24 Ošė žalias miškas Plačiau
LTRF mg 3696-25 Ir tau, Kardeli, virė kraujas Plačiau
LTRF mg 3696-26 Šiltam gegužy kai skleidės Plačiau
LTRF mg 3696-27 Pasilikit sveiki Plačiau
LTRF mg 3696-28 Laukus, miškus ir pievas Plačiau
LTRF mg 3696-29 Klaupė stribas su rožančium Plačiau
LTRF mg 3696-30 Išgirdai tu draugo balsą Plačiau
LTRF mg 3696-31 Iš krašto, kur Dzūkija visi vadina Plačiau
LTRF mg 3697-01 Išleidusi sūnų į laisvės kovas Plačiau
LTRF mg 3697-07 Rymosi, motule, po langu Plačiau
LTRF mg 3697-08 Galgi mėnuo tėvelis tau Plačiau
LTRF mg 3697-09 Žaliuojančiam sodžiuj užaugo trys sūnūs Plačiau
LTRF mg 3697-11 Pražydo pirmos melsvos žibutės Plačiau
LTRF mg 3697-13 Žvengia juodbėrėlis prie rūtų darželio Plačiau
LTRF mg 3697-14 Kaip mes išėjom iš gimto sodžiaus Plačiau
1 2 3 4 5 6