LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD III
Signatūra:LMD III 54
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Vietovardės.
Archyvo antraštė : Broniaus Sabo tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys, kurį sudaro 6 sąsiuviniai ir pluoštas atskirų lapų, yra prastos būklės. Rašyta pieštuku, juodu rašalu. Rašysena padrika, bet įskaitoma. Pastabos ant sąsiuvinių viršelių dažniausiai rašytos pieštuku. Rinkinio parametrai 17x20,5 cm..
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD valdybos antspaudu.Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. žemėlapiai (Pastabos: Nubraižyta kelio nuoroda, ieškant akmens tarp vietovių – Vėžionių, Druskininkų ir Naujadvario (pažymėta atstumas kilometrais). Žr. prie kūrinio Nr. 3.)

3. piešiniai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 134
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD III 55 (Pastabos: Broniaus Sabo tautosakos rinkinys)

2. LMD I 753 (Pastabos: Broniaus Sabo dainų rinkinys)

3. LMD III 26 (Pastabos: Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys)

4. LMD III 45 (Pastabos: Juozo Aidulio, Broniaus Sabo ir kitų užrašytojų tautosakos rinkinys)

5. LMD III 53 (Pastabos: Broniaus Sabo tautosakos rinkinys)

6. LMD III 54 (Pastabos: Broniaus Sabo tautosakos rinkinys)

7. LMD III 73 (Pastabos: Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys)

8. LMD III 123 (Pastabos: Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys)

9. LMD III 38 a (Pastabos: Broniaus Sabo tautosakos rinkinys)

10. LMD III 38 b (Pastabos: Broniaus Sabo tautosakos rinkinys)

11. LMD III 38 c (Pastabos: Broniaus Sabo tautosakos rinkinys)

12. LMD III 38 d (Pastabos: Broniaus Sabo pasakų rinkinys)

13. LMD III 38 e (Pastabos: Broniaus Sabo tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinį sudaro 71 daina, 5 pasakos, 3 tikėjimai, 1 etnografinis aprašas, 180 vietovių, 3 dialektizmai, 6 įvairių.

Inventorinimas patikslintas 2011 m.
Bendras turinio vienetų kiekis: 269
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. DIALEKTIZMAI (78 (1-3))
2. LIAUDIES DAINOS (1-5, 6a, 7-12, 12a, 13-59, 59a, 60-65, 68, 70-72)
3. PASAKOS (18b, 18f, 66, 67, 69)
4. TIKĖJIMAI (18e, 73, 74)
5. ETNOGRAFINIS APRAŠAS (18f, 80)
6. kiti (18c, d, g, h, j, 75)
7. VIETOVARDŽIAI (12b (1-25), 18a (1-35), 18i (1-13), 36a (1-44), 76 (1-13), 79 (1-8), 81 (1-7), 82 (1-35)) (Pastabos: Nurodomi miškų, pievų, laukų pavadinimai. Yra ir hidronimai.)
Užrašymo metai: iki: 1933
Užrašytojas: Bronius Sabas
Užrašymo vieta: 1. Giraitė k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: ...iš Giraitės , pastabos: 51)
2. Nieko nerasta (originale: ...iš Kivonių , pastabos: 67 Kaimas vakarų Gudijoje, Gardino srityje, Varanavo rajone)
3. Krukliai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: ...Kruklių , pastabos: 4)
4. Barčiai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Barčiai , pastabos: Apsk. vnt.: 1, 5 Nenurodoma, kuriame tiksliai kaime gyveno pateikėja. Tokiu pačiu pavadinimu yra kaimas Baltarusijoje, Ašmenos Varanavo r., Gardino sr. )
5. Butvydonys k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Bucvydonys , pastabos: Apsk. vnt.: 19, 20, 35)
6. Čebatoriai k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Čebatoriai , pastabos: Apsk. vnt.: 2, 3)
7. Nieko nerasta (originale: Dzekciorai , pastabos: Gyvenamosios vietos nustatyti nepavyko.)
8. Drucminai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Kaniava-Drucmina , pastabos: Apsk. vnt.: 7-10, 12)
9. Nieko nerasta (originale: Kastanciškė , pastabos: Vietovės identifikuoti nepavyko. Kaimo pavadinimas užrašytas tik prie pateikėjos pavardės, rinkinio pradžioje.)
10. Krūminiai k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (originale: Krūminiai , pastabos: 49, 59a, 60-63)
11. Mištūnai k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (originale: Mištūnai , pastabos: Su kūriniais ši gyvenamoji vieta yra nesusieta. Užrašyta tik prie pateikėjos pavardės rinkinio pradžioje.)
12. Nieko nerasta (originale: Plikių s., Rodunės valsč. ir par., Lydos apsk. )
13. Jurkonys k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (originale: “...iš Jurkonių Valkin.” , pastabos: 22, 36)
14. Nieko nerasta (originale: “Rackūnų sodž. Rodunės parap.” , pastabos: Apsk. vnt.: 68 Gyvenamoji vieta nustatyta remiantis LMD III 53 (74).)
Pateikėjai: 1. Mikalina Marcinkonytė (orig: Marcinkoniutė), gyvenamoji vieta: Čebatoriai k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 2, 3, 14-18)
2. Marė Sužiedelienė , gyvenamoji vieta: Barčiai k., Vydenių sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 1, 5)
3. Stepas Molis , gyvenamoji vieta: Krukliai k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (pastabos: 18 m. a.; apsk.vnt: 4)
4. Petrė Miliauskienė (apsk.vnt: 18j)
5. Urbelionienė (apsk.vnt: 18j)
6. Kazimierka Keršienė (apsk.vnt: 18b)
7. Basienė , gyvenamoji vieta: Mištūnai k., Pabarės sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr.
8. Jadvyga Kučinskienė , gyvenamoji vieta: Čebatoriai k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr.
9. Ieva Supranavičienė
10. Laurynas Sužiedelis (orig: Laurynas Sužiedėlis) (apsk.vnt: 10)
11. Sužiedelienė iš Kastanciškės
12. Agota Sužiedelienė , gyvenamoji vieta: Kaniava k., Kaniavos sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 7-9, 12)
13. Ieva Aleksienė , gyvenamoji vieta: Butvydonys k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 19)
14. Petronėlė Aleksienė , gyvenamoji vieta: Jurkonys k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 22)
15. Ulina Antulienė , gyvenamoji vieta: Butvydonys k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 28)
16. Teklė Poškevičienė (orig: Poskevičienė, Paskevičienė), gyvenamoji vieta: Butvydonys k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 28, 35)
17. Agota Černiauskienė (pastabos: 40 m. a.)
18. Kasinka Babravičienė , gyvenamoji vieta: Jurkonys k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 35)
19. Marijona Zabarauskienė (apsk.vnt: 35, 51)
20. Juozas Babravičius , gyvenamoji vieta: Jurkonys k., Butrimonių sen., Alytaus r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 36)
21. Antanina Zaleckienė , gyvenamoji vieta: Krūminiai k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 37, 49)
22. Marijona Zabarauskienė iš Giraitės , gyvenamoji vieta: Giraitė k., Matuizų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 51)
23. Antosė Zabarauskaitė , gyvenamoji vieta: Valkininkai sen., , Varėnos r. sav., Alytaus apskr. (apsk.vnt: 58)
24. Liucija Gruzdienė , gyvenamoji vieta: Kyvonys k., Turgelių sen., Šalčininkų r. sav., Vilniaus apskr. (apsk.vnt: 67)
25. Rozalija Žiegždrinytė (orig: Rožė Žiegzdrinikė), gyvenamoji vieta: Rodūnia apyl., , Varanavo r., Gardino sr. (apsk.vnt: 68)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronė Kazlauskienė - katalogino (Dainos sukatalogintos 1958. XI. 11)
2. Rima Visackienė - inventorino (Inventorinimas patikslintas 2011 m.)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134

 

← Į sąrašą