LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 828
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Untulio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis yra geros būklės. Jį sudaro inventorinis lapas-vokas, 1 lapas teksto. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinio parametrai: 12,9x20,9 cm.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 3
Susiję ištekliai: 1. LTRF v 1 (Pastabos: LTRF v (Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekos voleliai))

2. LMD II 1 (Pastabos: Mato Untulio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

3. LTA d 10 (Pastabos: Tautosakos komisijos siunčiamųjų dokumentų rinkinys (1932 m.))

4. LMD I 180 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinys)

5. LMD I 194 (Pastabos: Mato Untulio, Bielinytės Agotos tautosakos rinkinys)

6. LMD I 294 (Pastabos: Kazimiero Būgos, Adomo Varno ir Mato Untulio tautosakos rinkinys)

7. LMD I 459 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinys)

8. LMD I 674 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinys)

9. LMD I 716 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinys)

10. LMD I 748 (Pastabos: Mato Untulio dainų rinkinys)

11. LMD I 760 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinys)

12. LMD I 828 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinys)

13. LMD I 1002 (Pastabos: Rinkinys sudarytas iš įvairių rinkėjų užrašytos tautosakinės medžiagos, gautos iš „Aušrinės“ redakcijos)

14. LMD III 12 (Pastabos: Almos Ulazaitės tautosakos rinkinys)

15. LMD III 16 (Pastabos: Kun. Prano Bieliausko ir Mato Untulio dainų rinkinys)

16. LMD III 35 (Pastabos: Juliaus Siniaus tautosakos rinkinys )

17. LMD III 36 (Pastabos: Kun. Mykolo Rudžio-Rudzio tautosakos rinkinys )

18. LMD III 56 (Pastabos: Kunigo Prano Bieliausko ir Mato Untulio dainų rinkinys)

19. LMD III 61 (Pastabos: Juozo Maceikos ir Stanislovo Ragelio tautosakos rinkinys)

20. LMD III 64 (Pastabos: Nikodemo Spiečiaus tautosakos rinkinys )

21. LMD III 81 (Pastabos: Kazio Dodos dainų rinkinys)

22. LMD III 82 (Pastabos: Antano Rapniko dainų rinkinys)

23. LMD III 85 (Pastabos: Jono Tamulevičiaus dainų rinkinys)

24. LMD III 86 (Pastabos: Antano Akstino ir Viktoro Vilčinsko tautosakos rinkinys)

25. LMD III 87 (Pastabos: Edmundo Deveikio tautosakos rinkinys)

26. LMD III 231 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinys)

Publikacijos: 1.
Anotacija: Rinkinį sudaro 1 pasakojimas.
Bendras turinio vienetų kiekis: 1
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOJIMAI (1)
Užrašymo metai: 1912
Užrašymo metų pastabos: Nėra žinoma, kad medžiaga gauta į LMD fondą.
Užrašytojas: Matas Untulis (pastabos: Rinkinio pabaigoje užrašyta pieštuku: “Švenč. gim. direk.”.)
Užrašymo vieta: Seda sen., , Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (originale: Apie Sedą... , pastabos: Inventoriniame lape nurodoma vietovė: “Sačių par., Telšių aps.”)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Sukataloginta. 1973. XII. 20)

 

← Į sąrašą