LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD II
Signatūra:LMD II 1
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Untulio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys
Inventorinimo data: 1947
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys patenkinamos būklės. Rašyta juodu rašalu. Puslapių formatas skirtingas. Pastabos užrašytos pieštuku, pabraukyta oranžiniu pieštuku. Raudonu pieštuku sužymėta dainų eilės seka. Rinkinio parametrai nuo 9,5 × 22,1 cm. cm. iki 26 × 21 cm.
Pastabos:

Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 131
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LTA d 10 (Pastabos: Tautosakos komisijos siunčiamųjų dokumentų rinkinys (1932 m.))

2. LMD I 180 (Pastabos: M. Untulio tautosakos rinkinys)

3. LMD I 194 (Pastabos: Mato Untulio, Bielinytės Agotos tautosakos rinkinys)

4. LMD I 294 (Pastabos: Kazimiero Būgos, Adomo Varno ir Mato Untulio tautosakos rinkinys)

5. LMD I 459 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinys)

6. LMD I 674 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinys)

7. LMD I 716 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinys)

8. LMD I 748 (Pastabos: Mato Untulio dainų rinkinys)

9. LMD I 760 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinys)

10. LMD I 1002 (Pastabos: Rinkinys sudarytas iš įvairių rinkėjų užrašytos tautosakinės medžiagos, gautos iš „Aušrinės“ redakcijos)

11. LMD I 1039 (Pastabos: Mato Untulio tautosakos rinkinio nuorašas )

12. LMD III 26 (Pastabos: Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys)

13. LMD III 27 (Pastabos: Edvardo Lelertavičiaus tautosakos rinkinys)

14. LMD I 160 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

15. LMD I 183 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

16. LMD I 391 (Pastabos: Matkevičiūtės dainų rinkinys)

17. LMD I 457 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

18. LMD I 474 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

19. LMD I 475 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

20. LMD I 485 (Pastabos: Prano Nalivaikos, Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

21. LMD I 589 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

22. LMD I 660 (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

23. LMD I 752 (Pastabos: Onos Lukšiūtės dainų rinkinys)

24. LMD I 940 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys )

25. LMD I 941 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys)

26. LMD I 944 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys )

27. LMD I 945 (Pastabos: Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys )

28. LMD I 946 (Pastabos: Alfonso Bielinio, Viljo Johanneso Mansikkos ir kt. užkalbėjimų rinkinys)

29. LMD I 975 (Pastabos: Alfonso Bielinio užkalbėjimų rinkinys)

30. LMD I 1051 (Pastabos: Alfonso Bielinio dainų rinkinio nuorašas)

31. LMD I 197 a (Pastabos: Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys)

32. LTRF v 70 (Pastabos: LTRF v 70 (1))

33. LTRF v 70 (Pastabos: LTRF v 70 (2))

34. LTRF v 74 (Pastabos: LTRF v 74 (3))

35. LTRF v 73 (Pastabos: LTRF v 73 (9))

36. LTRF v 74 (Pastabos: LTRF v 74 (7))

Anotacija: Rinkinį sudaro 87 dainos.
Bendras turinio vienetų kiekis: 87
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-87)
Užrašymo metai: 1932
Užrašytojas: 1. Alfonsas Bielinis
2. Matas Untulis
Pateikėjai: Mykolas Matkevičius , gyvenamoji vieta: Pamerkiai k., Jakėnų sen., Varėnos r. sav., Alytaus apskr.

 

← Į sąrašą