LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
Signatūra Archyvo antraštė
LMD III 220 Jono Kuklio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 221 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 222 Jono Pekoriaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 223 Albino Griškos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 224 Prano Tamulevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 225 Petro Karaciejaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 226 Vlado Šiekštelės mokinių tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 227 Petro Karlono pasakų rinkinys Plačiau
LMD III 228 Stanislovo Ragelio dainų rinkinys Plačiau
LMD III 229 A. Žukausko dainų rinkinys Plačiau
LMD III 230 Juozo Poškos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 231 Mato Untulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 232 Prano Žemaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 233 Leonardo Buroko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 234 Stasio Brašiškio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 235 Emilijos Vileišienės-Jesmantaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 236 Pranciškaus Karaso (Karoso) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 237 Mykolo Žvirblio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 238 Nežinomo rinkėjo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 239 Kunigo Aleksandro Bublio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 240 Adomo Trečioko dainų rinkinys Plačiau
LMD III 241 Zofijos Nemenčinskos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 242 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 243 Macijausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 244 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 245 Gimnazistų J. Glaudelio, M. Kalecko, V. Martinkėno pasakų rinkinys Plačiau
LMD III 246 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 247 Juozo Šimkavičiaus-Verutės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 248 V. Subačiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 249 Jono Žydelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 250 Jono Trumpulio eilėraščių rinkinys Plačiau
LMD III 251 Kosto Miškinio dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD III 252 Vinco Kadziausko užrašytų dainų rinkinys Plačiau
LMD III 253 Ievos Belevičiūtės ir Prano Aidukaičio užrašytos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 254 Jono Stankevičiaus užrašytos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 255 J. Vidžiūno užrašytos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 256 A. Juknevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 257 Juozo Marčilionio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 258 Juozo Jurgelevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 259 J. Velio (Velšo) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 260 Emilijos Aliukaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 261 Marytės Karužaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 262 Skrockio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 263 Įvairių rinkėjų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 264 Mokytojo Jono Bariso tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 265 Aukusti Robert Niemi dainų katalogas Plačiau
LMD III 266 Palmiros Bielinienės (Belinienės) užrašytų dainų rinkinys Plačiau
LMD I 1021 a Prano Veiverio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazio Aglinsko ir Jono Basanavičiaus Plačiau
LMD I 1047 a Smilgių mokyklos mokinių tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD III 10 a Daniaus Mačėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 10 b Daniaus Mačėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 38 a Broniaus Sabo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 38 b Broniaus Sabo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 38 c Broniaus Sabo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 38 d Broniaus Sabo pasakų rinkinys Plačiau
LMD III 38 e Broniaus Sabo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 91 a Prano Semoko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 91 b Prano Semoko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 98 a Vlado Žilėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 98 b Vlado Žilėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 98 c Vlado Žilėno tautosakos ir žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 98 d Vlado Žilėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 15 a, b Jono Zoko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 20 a, b Petro Veblauskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 23 a, b Stasio Gasparavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 99 a, b Albino Griškos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 103, 104 Antano Stanevičiaus dainų su melodijomis rinkinys Plačiau
1 2 3 4 5 6 7