LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
Signatūra Archyvo antraštė
LMD I 204 Prano Muralio ir Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 205 Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 206 Onos Guobytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 207 Kazimiero Šneiderio, Vlado Gailiūno ir Jono Jakštos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 209 Kazimiero Skerniavičiaus, Liudvikos Didžiulienės ir Mėčio Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 210 Antano Dailidės-Jaunučio ir Juozo Petraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 211 Jono Norkaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 212 Juozo Brazausko ir Jono Jurkšto tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 213 Elenos Jasiulionienės ir Prano Narvydo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 214 Igno Rimkūno ir Ig. Briedžio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 215 Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 216 V. Laurinaičio ir Perkūnėlio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 217 A. Bukėno ir Stanaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 218 Ad. Žukauskio (Žukausko) ir Kazimiero Pac-Pamarneckio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 219 Jurgio Strungio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 220 F. Mikšio-Varnėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 221 J. Šikšniaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 222 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 223 Juliaus Abraičio-Sėjiko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 224 Nežinomo užrašytojo patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 225 P. Sudario-Byvainės Driskio ir J. Sudario-Luokiškio patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 226 Simono Daukanto tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 227 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 228 Edvardo Savickio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 229 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Jono Basanavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 230 Andriaus Pučiuliausko-Pučiutės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 231 Perkūnėlio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 232 Nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 233 J. Skirpstaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 234 Nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 235 Vlado Karoso tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 236 Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 237 K. Gurauskio ir I. Gurauskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 238 S. Franckevičaus-Aleksoto tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 239 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 240 Kunigo Kazimiero Maciaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 241 Pranciškaus Jacevičiaus, Juozo Tumo-Vaižganto ir Kazimiero Maciaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 242 P. Rimkaus ir Kazimiero Venckaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 243 Jurgio Krikščiūno mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 244 Pautenio ir Kazimiero Gineičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 245 Kazimiero Gineičio mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 246 Silvestro Pašakarnio-Daglio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 247 Felikso Krikščiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 248 Jurkšos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 249 Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 250 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 251 P. Raudos-Trimito tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 252 Petro Veblauskio mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 253 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 254 Anelės Bielinienės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 255 Petro Kananavičiaus-Erdvo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 257 Domino Kizlausko, Juozo Grabausko, Juozo Lazausko, Vlado Natkevičiaus ir Br. Bumšos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 261 Martyno Bacevičiaus ir nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 262 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 263 Petro Šalčiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 265 Marcelino Šikšnio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 266 Piščiko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 267 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 269 Vlado Natkevičiaus–Parausvinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 270 Jono Žilinsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 271 Bronės Dabužinskaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 272 Mokytojo M. Gudėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 273 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 274 B. Čepulionio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 275 Mokytojo Jono Varnos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 276 Juozapo Stasiulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 277 Marytės Karužaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 278 Jono Miglino tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 279 P. Aleksandravičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 280 Vlado Natkevičiaus-Parausvinio patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 281 Kunigo Jono Reitelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 282 [Pušaitės-Sveikauskytės] patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 283 Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 284 Nežinomo užrašytojo patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 285 Jono Pakalniškio ir Anso Bruožio-Klaipėdiškio tikėjimų rinkinys Plačiau
LMD I 286 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 287 Petro Kelmelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 288 Jono Lydeikio sakmių rinkinys Plačiau
LMD I 289 Mokytojo Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 290 Mokinio Kazimiero Čibiro tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 292 Saliamono Banaičio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 293 Igno Jonyno pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 294 Kazimiero Būgos, Adomo Varno ir Mato Untulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 295 Antano Žymanto ir Povilo Višinskio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 296 Juozo Tumo-Vaižganto pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 297 Martino Grošino pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 298 [Adalberto Bezzenbergerio ir Viliaus Kalvaičio] pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 299 Vinco Sinkevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 300 Rapolo Remeikos pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 301 Ignato-Stanislovo Augustinavičiaus ir Teklės Augustinavičiūtės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 302 Broniaus Kaminsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 303 Prano Šivickio-Mildos pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 304 Jono Norkaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 305 Ignaco Petraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 306 Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 308 Nežinomo užrašytojo garsų pamėgdžiojimų, jausmažodžių rinkinys Plačiau
LMD I 309 Nežinomo užrašytojo mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 310 Dominyko Balvočiaus ir Kosto Stikliaus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 311 Prano Šivickio-Mildos pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 312 Jono Viskožkos sakmių ir pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 313 Vinco B. Puko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 314 Juozo Grajausko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 315 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 316 Jurgio Elisono tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 318 Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 319 Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 320 Juozo Tumo-Vaižganto tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 321 Marės Ulevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 322 Prano Aidukaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 323 A. Rucevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 324 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 327 Prano Narvydo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 328 Baltrušaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 329 I. Rago tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 330 Gabrielės Petkevičaitės-Bitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 331 Teklės Augustinavičiūtės-Tamošaitienės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 332 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 333 Jurgio B. Jurkšaičio ir Karolio Čigelskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 334 Vinco Zubrickio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 336 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 339 Juozo Alinsko ir J. Patašiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 340 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 341 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys "Vestuvių dainos" Plačiau
LMD I 342 Pranciškaus Jacevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 343 Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 344 Pranciškaus Juro dainų rinkinys Plačiau
LMD I 345 K. Stiklelio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 346 Mikalojaus Akelaičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 347 J. Lukošiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 348 Stasės Bieliauskytės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 349 A. Bukėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 350 Dainų (talalinių) rinkinys Plačiau
LMD I 351 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 352 Jackaus Sondecko, Juozo Žlabio, A. Kuliuko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 353 Petro Mažylio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 354 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 355 Žibutės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 356 A. Petraičio-Svirpliuko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 357 Jurgio Bertašiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 358 Tado Ivanausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 359 Silvestro Pašakarnio-Jautro dainų rinkinys Plačiau
LMD I 360 St. Almanovskio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 361 Aleksandro Pranskevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 362 Vandos Buragytės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 363 Jono Miglino dainų rinkinys Plačiau
LMD I 364 Simono Daukanto tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 365 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 366 J. Mičiulio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 367 Kazimiero Žemaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 368 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 369 Simono Daukanto dainų rinkinys Plačiau
LMD I 370 Felikso Krikščiūno Lietuvos mokslų draugijai atsiųstas nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 371 Lauryno Ivinskio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 372 Vinco Zubrickio ir Prano Viriko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 374 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 375 Jono Jakštos dainų rinkinys Plačiau
LMD I 376 Augustino Baranausko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 377 Akelevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 378 Juliaus Janonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 379 Vincento Bakučio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 382 Mato Untulio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 383 Vinco Žemaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 384 Jono Pikčilingio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 385 Jono Nomeikos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 386 Lasevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 387 E. Butkaitės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 388 V. Kauzos dainų rinkinys Plačiau
LMD I 389 Jono Juozo Palukaičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 390 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) dainų rinkinys Plačiau
LMD I 391 Matkevičiūtės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 392 Kazio Duodos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 393 Mykolo Tijūnėlio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 394 Jadvygos Čenytės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 395 Agotos Mackevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 396 M. Paškevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 397 M. Zabielytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 398 E. Gaidytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 399 Genovaitės Gylytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 400 V. Čepulytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 401 P. Bizokaitės ir I. Mackevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 402 Jono Jakštos dainų rinkinys Plačiau
LMD I 403 Adolfo Švambario tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 404 Jono Basanavičiaus Garliavos apylinkėse užrašytos dainos Plačiau
LMD I 405 Jono Šliūpo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 406 Aleksandro Bandzevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 408 Jono Mačiaus karo dainų rinkinys. Dainų rinkinys iš Jurgio Zauerveino palikimo Plačiau
LMD I 409 P. Mackaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 410 M. Bigelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 411 Kamilos Krupavičiūtės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 412 A. Masaičiūtės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 413 Valerijono Ažukalnio–Zagursko eilėraščių rankraštis Plačiau
LMD I 414 Jono Zoko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 415 Juozo Jarašiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 416 Juozo Stankevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 417 Kozerio ir Kazimiero Sidabro tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 418 J. Marčiulionio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 419 Jackaus Sondecko, E. Butkaitės ir Petro Kananavičiaus-Erdvo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 420 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 421 Lauryno Ivinskio ir J. Putkio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 422 Julijonos Maminskaitės dainų rinkinys Plačiau
1 2 3 4 5 6 7