LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
Signatūra Archyvo antraštė
LMD I 646 Giesmių ir maldų rinkinys Plačiau
LMD I 647 Radušio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 648 Elenos Barauskaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 649 Jonės Eitmanavičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 650 Zenono Milevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 651 J. Kukio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 652 Mykolo Giliukas (Gylys) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 653 Prano Razmuko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 654 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 655 Zofijos Bečelytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 656 Aldonos Jurkevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 657 Antano Baliulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 658 Anastazijos Cicėnaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 659 Vytauto Borisevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 660 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 661 Jurgio Elisono tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 662 Piščiko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 663 Juozo Marcinkevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 664 M. Sližaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 665 Petro Būtėno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 666 Kunigo Mykolo Rudžio-Rudzio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 667 E. Plenytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 668 Adolfo Švambario tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 669 Antano Benstavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 670 Jadvygos Velžytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 671 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 672 Režats tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 673 Nežinomo autoriaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 674 Mato Untulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 675 Mokytojo Jono Juozo Palukaičio patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 676 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 677 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 678 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 679 Antano Baliulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 680 Kotrynos Jonelytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 681 Juozo Šlepečio-Tamsios Liaudies dainų rinkinys Plačiau
LMD I 682 Jono Remeikos ir Jurgio Strungio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 683 Petro Šalčiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 684 J. Patašiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 685 Petro Kananavičiaus-Erdvo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 686 Kazimiero Meškausko patarlių rinkinys Plačiau
LMD I 687 Felikso Krikščiūno patarlių rinkinys Plačiau
LMD I 688 E. Draugelio priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 689 Nežinomo tautosakos rinkėjo mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 690 S. Raucko patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 691 P. Galaunės patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 692 Petro Veblauskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 693 Nežinomo tautosakos užrašytojo patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 695 P. V. Eidukaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 696 Motiejaus Valančiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 697 Stasio Brašiškio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 698 Kazimiero Sidabro tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 699 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 700 Kunigo Vinco Kurtinaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 701 Aleksandro Fromo-Gužučio patarlių rinkinys Plačiau
LMD I 702 Jono Basanavičiaus mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 703 D. Čižiko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 704 Petro Būtėno mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 705 Kunigo Aleksandro Bublio patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 706 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 707 Vinco Kadziausko mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 708 Petro Būtėno ir Juozo Matelionio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 709 Antano Atroškos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 710 Lauryno Ivinskio mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 711 Konstantino Vaicekos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 712 Juozo Žiugždos mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 713 Kunigo Jono Reitelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 714 Alfonso Žalio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 715 Vytauto Juškio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 716 Mato Untulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 717 Nežinomo autoriaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 718 Jono Juozo Palukaičio mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 719 Juozo Kovo mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 720 Agotos Bataitytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 721 Skernausko mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 722 Pranciškaus Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 723 Kozerio mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 724 Antano Baranausko patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 725 Vlado Natkevičiaus mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 726 Prano Viriko (Virako) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 727 Mįslių nuorašas iš Augusto Schleicherio knygos „Litauisches Lesebuch und Glossar“ Plačiau
LMD I 728 Prano Šivickio-Mildos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 729 Juozapo Smilgos mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 730 Julijos Žymantienės-Žemaitės tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 731 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 732 Juozo Šlepečio mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 733 Antano Naujokaičio-Kiliuko mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 734 Jono Norkaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 735 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 736 K. Drąsučio (Drąsutavičiaus) mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 737 Juozo Stankevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 738 A. Lukiansko ir Jono Bartaškos dainų rinkinys Plačiau
LMD I 739 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 740 Vlado Staugio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 741 Aleksandro Karužo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 742 M. Bigelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 743 Krikonių mokyklos mokinių tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 745 Juozo Matelionio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 746 Adomo Trečioko ir I. Trečioko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 747 B. Daminskio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 748 Mato Untulio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 749 Konstantino Narkevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 750 Prano Čenio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 751 Juozo Mackevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 752 Onos Lukšiūtės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 753 Broniaus Sabo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 754 Mykolo [Ksavero] Miežinio sutartinių rinkinys Plačiau
LMD I 755 Antano Atroškos dainų rinkinys Plačiau
LMD I 758 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 760 Mato Untulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 762 Vlado Karoso dainų rinkinys Plačiau
LMD I 763 Mato Slančiausko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 764 Juliaus Janonio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 765 Vincento Bakučio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 766 Jurgaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 767 Kunigo Konstantino Stašio (K. Staszewska isz Wieseliszkiu) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 768 J. Kriščiūno dainų rinkinys Plačiau
LMD I 769 Prano Indriūno-Bangos dainų rinkinys Plačiau
LMD I 772 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 773 Vinco B. Puko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 775 Jurkšos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 779 Juozo Kupsčio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 780 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 781 Petro Mažylio (Dievo Muzikanto) dainų rinkinys Plačiau
LMD I 782 Vinco Žilinsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 783 J. Mičiulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 784 Jono Kardelio, Petro Markūzos, Jono Mickeliūno, Vlado Natkevičiaus-Parausvinio ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 785 Alfonso Šinkevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 786 Brolių Antano ir Jono Juškų dainų rinkinys Plačiau
LMD I 787 A. Endziulaičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 788 B. Bumšo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 789 Prano Verupėlio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 790 A. Petraičio-Svirpliuko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 791 Jono Juozo Palukaičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 792 Jurgio Mitkaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 793 Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys Plačiau
LMD I 794 M. Jonio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 795 J. Dagilio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 796 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 798 Veronikos Lautskaitės ir Mykolo Žvirblio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 799 Kazimiero Skerniavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 800 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 801 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 802 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 803 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 804 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 805 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 806 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 807 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 808 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 809 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 810 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 811 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 812 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 813 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 814 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 815 Juozo Balčikonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 816 Kunigo Povilo Januševičiaus laiškas kunigui Domininkui Tuskeniui-Tuskevičiui Plačiau
LMD I 817 Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 818 Juliaus Janonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 819 K. Kanaukos pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 820 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 821 Noraus (Noruko) pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 822 Jono Lydeikio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 823 Leonardo Daukšos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 824 Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 825 Vinco Žemaituko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 826 Nežinomo autoriaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 827 Vytauto Juškio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 828 Mato Untulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 829 Motiejaus Šauklio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 830 Juozo Žiugždos ir P. Bagdono tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 831 Veronikos Jankelaitės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 832 Agotos Bataitytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 833 Nežinomų rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 834 Anastazijos Mečionytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 835 Julijonos Maminskaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 836 Emilijos Kivilšytės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 837 Jadvygos Velžytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 838 Vincento Kriaučiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 839 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 840 Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 841 Vlado Drėmos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 842 Dominyko Nasoliaus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 843 Kazio Sabo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 844 Vilgelmo Bielinio tautoskos rinkinys Plačiau
LMD I 845 Boleslavo Gulbinsko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 846 Apalionijos Bielinytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 847 Antano Vaitkūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 848 Juozo Jurgos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 849 Vlado Geibo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 850 Karolinos Gelažiūtės ir Jadvygos Velžytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 851 V. Kairytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 852 Kunigo Juozapo Žiogo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 853 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 854 Mickevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 855 Juozo Otono Širvydo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 856 Antaninos Striogaitės-Nuliūdusio brolio ir Ignoto Šaporos patarlių rinkinys Plačiau
LMD I 857 E. Brakausko-Bepaterio patarlių rinkinys Plačiau
LMD I 858 Petro Klimo-Vabalėlio patarlių rinkinys Plačiau
1 2 3 4 5 6 7