LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
Signatūra Archyvo antraštė
LMD I 859 Nežinomo užrašytojo mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 860 Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 861 Kotrynos Jonelytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 862 K. Augustinavičiaus-Alksnų Ponaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 863 Lauryno Ivinskio patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 864 Pranciškaus Jacevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 865 Juozapo Mališausko mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 866 Jurgio Andziulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 867 Kazimiero Dapkevičiaus-Aržuolaičio mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 868 Jurgio Elisono tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 869 Igno Končiaus patarlių ir priežodžių rinkinyus Plačiau
LMD I 871 Katarinos Kriaučiūnaitės mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 872 St. Zieniaus-Paparčio patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 873 Jono Pakalniškio ir Anso Bruožio-Klapėdiškio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 874 Greimo patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 875 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 876 P. Šalučkos mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 877 Grajausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 878 K. Kanaukos mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 879 Stasio Matulaičio mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 880 Jono Norkaus mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 881 Kunigo Vinco Kurtinaičio patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 882 Nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 883 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 884 Nežinomo tautosakos rinkėjo patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 885 Pranciškaus Narvydo mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 886 Vytauto Juškio patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 887 Nežinomo tautosakos užrašytojo mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 888 Pranciškaus Narvydo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 889 A. Bataičio patarlių ir priežodžių rinkinys Plačiau
LMD I 890 Baranausko mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 891 A. Pilekalnio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 892 Vinco Žemaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 893 A. Gustaitytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 894 S. Raucko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 895 Nežinomo užrašytojo mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 896 Jadvygos Teofilės Juškytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 897 Prano Uoselio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 898 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 899 Vinco Palukaičio ir K. Drąsučio (Drąsutavičiaus) mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 900 Juozo Otono Širvydo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 901 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 902 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 903 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 904 Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys Plačiau
LMD I 905 Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis Plačiau
LMD I 906 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 907 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 908 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 909 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 910 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 911 Nežinomo rinkėjo liaudies medicinos rinkinys Plačiau
LMD I 912 Petro Avižonio ir Jurgio Elisono medžiaga žodynui Plačiau
LMD I 913 Jackaus Sondecko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 914 Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 915 Kunigo Juozo Sadausko dainų su melodijomis rinkinys Plačiau
LMD I 916 Bronislovo Liesio ir Edvardo Kriščiūno dainų su melodijomis rinkinys Plačiau
LMD I 917 Antano Vokietaičio dainų melodijų rinkinys Plačiau
LMD I 918 Kunigo Juozapo Žiogo ir Suodaičio dainų melodijų ir dainų su melodijomis rinkinys Plačiau
LMD I 919 Kazimiero Strazdo raudų rinkinys Plačiau
LMD I 940 Alfonso Bielinio ir prof. Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys Plačiau
LMD I 941 Alfonso Bielinio ir prof. Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys Plačiau
LMD I 942 Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys Plačiau
LMD I 943 Alfonso Bielinio, Viljo Johannes Mansikkos, kun. Gumbaragio, J. Varno, B. Čepulionio užkalbėjimų rinkinys Plačiau
LMD I 944 Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys Plačiau
LMD I 945 Alfonso Bielinio ir Viljo Johannes Mansikkos užkalbėjimų rinkinys Plačiau
LMD I 946 Alfonso Bielinio, Viljo Johanneso Mansikkos užkalbėjimų rinkinys Plačiau
LMD I 965 Žurnalo „Ateitis“ bendradarbių raudų rinkinys Plačiau
LMD I 966 Jono Basanavičiaus ir Juozo Lazausko (Lazauskučio) raudų rinkinys Plačiau
LMD I 967 Simono Daukanto ir „Ateities“ bendradarbių raudų rinkinys, perrašytas Jono Basanavičiaus Plačiau
LMD I 968 Simono Daukanto raudų rinkinys Plačiau
LMD I 969 Juozo Lazausko (Lazauskučio) raudų rinkinys Plačiau
LMD I 970 Julijono Narvydo raudų rinkinys Plačiau
LMD I 971 Jono Mulkio raudų rinkinys Plačiau
LMD I 972 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 973 Eduardo Volterio tautosakos rinkinys, perrašytas Kazimiero Būgos Plačiau
LMD I 974 Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys Plačiau
LMD I 975 Alfonso Bielinio užkalbėjimų rinkinys Plačiau
LMD I 976 Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 977 Simono Daukanto dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 978 Jono Trumpulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 979 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 980 Anastazijos Katiliūtės mįslių rinkinys Plačiau
LMD I 981 Vaclovo Raginio etnografinis aprašas apie žvejybos įrankius Plačiau
LMD I 982 K. Levanavičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 983 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 984 Jurgio Mitkaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 985 Pranciškaus Jucevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 986 Vinco Ditkevičiaus ir Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 987 Vinco Sinkevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 988 Pranciškaus Jucevičiaus patarlių rinkinys Plačiau
LMD I 989 Stasės Taškūnaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 991 M. Jonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 992 Piščiko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 993 Pranciškaus Jucevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 994 Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 995 Andriejaus Mieciūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 996 Petro Grinkevičiaus, M. Storimo ir Barboros Butkus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 997 Raginio ir Vlado Gaižučio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 998 Juozo Lazausko (Lazauskučio), Prano Virako (Viriko), Jono Varnos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 999 Jono Krikščiūno-Jovaro tautosakos rinkinys Plačiau
LMD II 11 Adolfo Karaciejus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD II 13 Edmundo Deveikio dainų rinkinys Plačiau
LMD II 14 Viktoro Maldžiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD II 17 G. Misiūno dainų rinkinys Plačiau
LMD III 2 Jono Umbraso tarmiškų žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 3 Alberto Umbražūno tarmiškų žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 4 Stanislovo Šimelionio tarmiškų žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 5 A. Jurkevičiaus vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 6 Jono Žydelio žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 7 Šarlono ir Alberto Labucko vietovardžių rinkinys Plačiau
LMD III 8 J. B. Mačiulio ir Antaninos Zabalevičiūtės pasakų rinkinys Plačiau
LMD III 9 Prano Račinsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1000 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir jo talkininkų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1001 Anupro Butvilo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1002 Rinkinys sudarytas iš įvairių rinkėjų užrašytos tautosakinės medžiagos, gautos iš „Aušrinės“ redakcijos Plačiau
LMD I 1003 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio ir Petro Grinkevičiaus-Jūrių Smilties tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1004 Vinco Vaičaičio dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1005 Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1006 Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1007 Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1008 Petro Kriaučiūno dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1009 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1010 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1011 Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1012 Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1013 Biberijušo Trinkerio dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1014 Adomo Trečioko dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1015 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1016 Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1017 Kunigo Ignaco Spudo tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1018 Kunigo Ignaco Spudo tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1019 Kunigų Jono Reitelaičio ir Vinco Kurtinaičio tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1020 Vargonininko Jono Kumečio tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1021 Prano Veiverio, Jono Basanavičiaus ir Kazio Aglinsko tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1022 A. Lingio tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1023 Prano Šivickio-Mildos dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1024 Liudo Giros tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1025 Juozo Žemgulio dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1026 A. Česnulevičiaus dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1027 Juozo Širvydo dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1028 Įvairių užrašytojų dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1029 Igno Bružo tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1030 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1031 Jono Basanavičiaus dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1032 Jurgio Elisono dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1033 Vytauto Juškio tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1034 Jadvygos Teofilės Juškytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1035 K. Drąsučio (Drąsutavičiaus) ir Jadvygos Teofilės Juškytės tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1036 Konstantino Vaicekos dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1037 Broniaus Untulio tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1038 Broniaus Untulio tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1039 Mato Untulio tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1040 Mato Untulio ir Stasės Žubalaitės-Zubales dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1041 Januškos ir Kubilienės tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1042 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1043 Stanislovo Kairio dainų ir sutartinių rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1044 V. Steponaičio tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1045 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1046 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1047 Smilgių mokyklos mokinių tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1048 Juliaus Janonio tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1049 Juliaus Janonio dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1050 Kazio Svilo-Daglio-Siaustaičio tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1051 Alfonso Bielinio dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1052 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1053 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1054 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 1055 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1056 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 1058 Stasio Brašiškio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1059 Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1060 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1061 Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1062 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1063 Mato Slančiausko, Jono Trumpulio ir Jono Lydeikio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1064 Mykolo Bernšteino tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1065 A. Žukausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1066 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1067 Jono Zoko ir Raganėlės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 1068 Kunigo Mirskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 11 Įvairių užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 12 Almos Ulazaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 13 Antano Ulazo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 14 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 15 Juozo Aidulio, Kazio Trapiko ir Alberto Umbražūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 16 Kunigo Prano Bieliausko ir Mato Untulio dainų rinkinys Plačiau
LMD III 17 Albino Griškos užrašytų žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 18 Kosto Cibulsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 19 Vaclo Cicėno, Antano Umbraso, B. Kardelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 20 Albertas Umbražūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 21 Viktoro Maldžiūno dainų ir žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 24 M. P. Pakalkos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 25 Vaclovo Balevičiaus-Nebažėlio dainų rinkinys Plačiau
LMD III 26 Broniaus Sabo mokinių užrašytos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 27 Edvardo Lelertavičiaus ir Kazimiero Trapiko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 28 L. Krasausko žodžių rinkinys Plačiau
LMD III 29 Huberto Gudelaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 30 Jono Milašiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD III 31 Mikalinos Sanžartaitės pasakų rinkinys Plačiau
1 2 3 4 5 6 7