LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 909
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis yra patenkinamos būklės. Rankraštį sudaro inventorinis lapas-vokas, mažo formato susiūtas lapelių pluoštas, ir 4 skirtingų formatų lapeliai. Rašyta juodu rašalu. Du atskiri lapeliai yra iš labai plono popieriaus, rašytas tekstas matomas kitoje lapo pusėje. Yra užrašai mėlynu, raudonu pieštuku. Rinkinio parametrai: nuo 8x13,3 iki 12x16 cm.
Pastabos: Didžioji rankraščio dalis – žmonių pasakojimai apie Šventąją Barborą, kadaise gyvenusią Žagarėje. Įvykiai siekia 1831 metus.
Kita rankraščio dalis – trys skyriai trumpų pasakojimų apie tai, kaip žmogus turi gyventi pasaulyje. Nėra žinoma, kas yra šių pasakojimų autorius. Pasirašo – “Sz. Petras”.


Rinkinio titulinis puslapis pažymėtas LMD 1907 metų bei LMD numeracijos antspaudais, viršuje – pastaba rusų kalba.

Rankraščio numeracija yra pakoreguota.


Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 25
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

2. LMD I 142 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

3. LMD I 283 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys)

4. LMD I 318 (Pastabos: Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

5. LMD I 324 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

6. LMD I 332 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

7. LMD I 341 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\")

8. LMD I 368 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

9. LMD I 483 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys)

10. LMD I 539 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

11. LMD I 561 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

12. LMD I 561 a (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

13. LMD I 564 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys )

14. LMD I 565 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

15. LMD I 566 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

16. LMD I 567 (Pastabos: Jono Trumpulio, Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys)

17. LMD I 644 (Pastabos: P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

18. LMD I 763 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

19. LMD I 793 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys)

20. LMD I 898 (Pastabos: Mato Slančiausko etnografinis aprašas)

21. LMD I 902 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

22. LMD I 903 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

23. LMD I 904 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys)

24. LMD I 905 (Pastabos: Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis)

25. LMD I 906 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

26. LMD I 907 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

27. LMD I 967 (Pastabos: Simono Daukanto ir „Ateities“ bendradarbių raudų rinkinys, perrašytas Jono Basanavičiaus)

28. LMD I 974 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys)

29. LMD I 976 (Pastabos: Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys)

30. LMD I 979 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

31. LMD I 1009 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

32. LMD I 1010 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas)

33. LMD I 1011 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys )

34. LMD I 1012 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys)

35. LMD I 1059 (Pastabos: Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

36. LMD I 1060 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

37. LMD I 1061 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys )

Anotacija: Rinkinį sudaro 30 pasakojimų, 1 padavimas, 5 sakmės, klausimynas (Nr. 2 (1-22)).
Rinkinio pradžioje yra M. J. Slančiausko rašyta įžanga.
Inventorinimas patikslintas 2011 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 36
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. PASAKOJIMAI (1.1, 1.3-1.7, 1.8f, 1.9, 3. (1-4), 4. (1-13), 5. (1-4).)
2. PADAVIMAI (1.2)
3. SAKMĖS (1. 8 (a-e))
Užrašymo metai: nuo: 1893 iki: 1894
Užrašymo metų pastabos: LMD rinkinių registracijos knyga nurodo, kad rinkinys pasiekė fondą 1889 metais.
Užrašytojas: Matas Slančiauskas
Užrašymo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Žagarė k., Kalnujų sen., Raseinių r. sav., Kauno apskr. (originale: ...Žagarej )
Pateikėjai: Augustinas Baranauskas (apsk.vnt: 8)
Kitų žmonių įnašai: 1. Bronislava Kerbelytė - katalogino (Sukataloginta. 1975. III. 19)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

 

← Į sąrašą