LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos rankraštyne išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 567
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:Dainiuszkas eiliutos isz daug autoriu. Iona Trumpule. Sargunuse. 1886 met. Dainiuškas Eiliuotos par Mateusa Iona Szlonczauska Trumpaiczuse
Archyvo antraštė : Jono Trumpulio ir Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Raštas įskaitomas. Rašyta violetiniu, žaliu, juodu, raudonu rašalu. Yra pabraukimų mėlynu bei raudonu pieštuku. Popierius pageltęs, kai kurie puslapiai patamsėję, nusėti mažytėmis dėmelėmis. Rinkinio titulinis puslapis išdekoruotas spalvotais ornamentais. Rinkinio parametrai 9,2x11,2 cm.
Pastabos: Rinkinys pažymėtas LMD 1907 metų antspaudu.
Rinkinio viršelio vidinėje pusėje užrašyta “M. Slančiaus”. Ten pat – J. Trumpulio asmeninis antspaudas.

Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. laiškai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 65
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

2. LMD I 142 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

3. LMD I 283 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys)

4. LMD I 288 (Pastabos: Jono Lydeikio sakmių rinkinys)

5. LMD I 318 (Pastabos: Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

6. LMD I 324 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

7. LMD I 332 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

8. LMD I 341 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\")

9. LMD I 368

10. LMD I 483 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys)

11. LMD I 539 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

12. LMD I 561 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

13. LMD I 561 a (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

14. LMD I 564 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys )

15. LMD I 565 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

16. LMD I 566 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

17. LMD I 644 (Pastabos: P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

18. LMD I 763 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

19. LMD I 793 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys)

20. LMD I 898 (Pastabos: Mato Slančiausko etnografinis aprašas)

21. LMD I 901 (Pastabos: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

22. LMD I 902 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

23. LMD I 903 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

24. LMD I 904 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys)

25. LMD I 905 (Pastabos: Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis)

26. LMD I 906 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

27. LMD I 917 (Pastabos: Antano Vokietaičio dainų melodijų rinkinys)

28. LMD I 967 (Pastabos: Simono Daukanto ir „Ateities“ bendradarbių raudų rinkinys, perrašytas Jono Basanavičiaus)

29. LMD I 970 (Pastabos: Julijono Narvydo raudų rinkinys)

30. LMD I 974 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys)

31. LMD I 974 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys)

32. LMD I 976 (Pastabos: Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys)

33. LMD I 978 (Pastabos: Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

34. LMD I 979 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

35. LMD I 1009 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

36. LMD I 1010 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas)

37. LMD I 1011 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys )

38. LMD I 1012 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys)

39. LMD I 1059 (Pastabos: Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

40. LMD I 1060 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

41. LMD I 1061 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys )

42. LMD I 567 (Pastabos: Jono Trumpulio, Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys)

Anotacija: