LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 972
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Archyvo antraštė : Mato Slančiausko tautosakos rinkinys
Fiziniai parametrai ir būklė: Rankraštis geros būklės. Jį sudaro inventorinis lapas-vokas ir sąsiuvinėlis. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rankraštis susiūtas. Rinkinio parametrai: 13,6x21 cm.
Pastabos: Pirmas rankraščio puslapis pažymėtas LMD 1907 m. antspaudu.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

2. natos

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 33
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 57 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

2. LMD I 142 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

3. LMD I 283 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo bendradarbių tautosakos rinkinys)

4. LMD I 318 (Pastabos: Prano Narvydo ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

5. LMD I 324 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

6. LMD I 332 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

7. LMD I 341 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys \"Vestuvių dainos\")

8. LMD I 368 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

9. LMD I 483 (Pastabos: Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys)

10. LMD I 539 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

11. LMD I 561 a (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

12. LMD I 561 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

13. LMD I 564 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys )

14. LMD I 565 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

15. LMD I 566 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

16. LMD I 567 (Pastabos: Jono Trumpulio, Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys)

17. LMD I 644 (Pastabos: P. Jakšto-Žolynų Petro ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

18. LMD I 763 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

19. LMD I 793 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Lydeikio eilėraščių rinkinys)

20. LMD I 898 (Pastabos: Mato Slančiausko etnografinis aprašas)

21. LMD I 902 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

22. LMD I 903 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

23. LMD I 904 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos ir įvairių autorių eilėraščių rinkinys)

24. LMD I 905 (Pastabos: Mato Slančiausko sudarytas liuberiškos (ubagų), vaikų ir sanskrito kalbų žodynėlis)

25. LMD I 907 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

26. LMD I 909 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

27. LMD I 910 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

28. LMD I 907 (Pastabos: Simono Daukanto ir „Ateities“ bendradarbių raudų rinkinys, perrašytas Jono Basanavičiaus)

29. LMD I 974 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Vlado Natkevičiaus raudų rinkinys)

30. LMD I 976 (Pastabos: Įvairių rinkėjų užrašytos tautosakos rinkinys)

31. LMD I 979 (Pastabos: Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

32. LMD I 1009 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys)

33. LMD I 1010 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinio nuorašas)

34. LMD I 1011 (Pastabos: Mato Slančiausko dainų rinkinys )

35. LMD I 1012 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Karolio Barausko tautosakos rinkinys)

36. LMD I 1059 (Pastabos: Jono Trumpulio ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys)

37. LMD I 1060 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys)

38. LMD I 1061 (Pastabos: Mato Slančiausko ir Jono Trumpulio tautosakos rinkinys )

Anotacija: Rinkinį sudaro 30 raudų, 4 raudos parodijos, 1 pasakojimas, 1 daina su melodija.

Inventorinimas patikslintas 2011 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 36
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. RAUDOS (1, 1a, 2-14, 16-22, 24-26, 27-31)
2. RAUDŲ PARODIJOS (15, 23, 33, 34)
3. PASAKOJIMAI (26a) (Pastabos: Aprašant rinkinį buvo rastas nesuinventorintaspasakojimas. Jam suteiktas numeris – 26a.)
4. LIAUDIES DAINOS (32) (Pastabos: Užrašytas dainos tekstas ir melodija natomis.)
Užrašymo metai: 1913
Užrašytojas: 1. Matas Slančiauskas
2. Antanas Vokietaitis (pastabos: Užrašė Nr. 32 raudos melodiją.)
Užrašymo vieta: 1. Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: )
2. Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (originale: Reibenių sodžiuj )
Pateikėjai: 1. Gerdruta Liaudenskienė (orig: Gendrutes Liaudenskienes) (apsk.vnt: 14)
2. Kuržinskienė (apsk.vnt: 15, 26a)
3. Elena Bertulienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 6, 30)
4. Barbora Jasaitienė-Adomaitytė (orig: Barbola Adomaityče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 5, 12)
5. Barbora Narbutaitė (orig: barbola Narbutyče) (apsk.vnt: 7)
6. Kančauskienė (pastabos: Paraudota apie 1858 metus.; apsk.vnt: 9)
7. Anelė Lūkienė (orig: Aniele Lukiene), gyvenamoji vieta: Trumpaitėliai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 8)
8. Briedienė (apsk.vnt: 17)
9. Anelė Dapkuvienė-Briedytė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 18)
10. Kristina Strazdienė (orig: Kristyna Strazdiene), gyvenamoji vieta: Trumpaičiai k., Rudiškių sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 22)
11. Marijona Veikalytė (orig: Veikalyče), gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (pastabos: 28, 29)
12. Juozas Vielius (apsk.vnt: 31)
13. Feliksas Grinius , gyvenamoji vieta: Gudaičiai k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 33)
14. Griniuvienė , gyvenamoji vieta: Gudaičiai k., Satkūnų sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 34)
15. Joana Geistarienė (apsk.vnt: 8)
16. Magdalena Šutkuvienė , gyvenamoji vieta: Reibiniai k., Skaistgirio sen., Joniškio r. sav., Šiaulių apskr. (apsk.vnt: 1-4, 16, 19-21, 25)
Kitų žmonių įnašai: 1. Vanda Misevičienė-Barauskienė - katalogino (Raudas sukatalogino 1958. V. 6)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

 

← Į sąrašą