LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
← Į sąrašą

 

Fondas: LMD I
Signatūra:LMD I 1016
Kolekcija: Lietuvių mokslo draugijos (1907–1939) tautosakos rinkiniai
Originali antraštė:23 dainos ir dainuškos Iš M. Dovainos-Silvestravičiaus rinkinio
Archyvo antraštė : Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinio nuorašas
Fiziniai parametrai ir būklė: Rinkinys geros būklės. Rašyta juodu rašalu. Raštas įskaitomas. Rinkinį sudaro trys sąsiuviniai juodais viršeliais. Yra pastabų ir pataisymų, rašytų raudonu rašalu, paprastu pieštuku. Parametrai: 17,3x21,3 cm.
Pastabos: Rinkinio inventoriniame lape yra pastaba: „Užrašyta Telšių ir Šiaulių aps. 1893 m. Rinkinys apie 1926 m. nurašytas iš LMD fondų. Originalas nežinomas...“

Prie kūrinio Nr. 1 yra pastaba: “M. D.-Silv. rinkinys 1893 mete Simono Daukanto gyvenimui medegą renkant del Amerikos lietuvių“.
Prie kūrinių Nr. 19, Nr. 23 yra pastabos, kuriose minimas Simonas Daukantas.

Tikrintojo pastaba: 2016 m. nustatyta, kad dainų sąsiuvinius 1927 m. perrašė Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleiviai A. Butkus ir J. Pivorius (žr.: VUB RS F119-44/4). Jų originalai turėtų būti saugomi VUB RS Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
Dokumentų rūšys: 1. rankraščiai

Apimtis (kiekis): 1. puslapiai: 37
Kalbos: 1. lietuvių
Susiję ištekliai: 1. LMD I 14 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys)

2. LMD I 89 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

3. LMD I 93 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

4. LMD I 172 (Pastabos: Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

5. LMD I 193 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir D. Čižiko tautosakos rinkinys)

6. LMD I 198 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Stasio Bukausko tautosakos rinkinys)

7. LMD I 201 (Pastabos: Marytės Čenytės ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

8. LMD I 229 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Jono Basanavičiaus tautosakos rinkinys)

9. LMD I 246 (Pastabos: Silvestro Pašakarnio-Daglio tautosakos rinkinys)

10. LMD I 253 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

11. LMD I 267 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Vincento Bakučio tautosakos rinkinys)

12. LMD I 286 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

13. LMD I 420 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Petro Kurkulio tautosakos rinkinys )

14. LMD I 434 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys )

15. LMD I 480 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinio nuorašas)

16. LMD I 677 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys )

17. LMD I 780 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio dainų rinkinys )

18. LMD I 840 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio pasakų rinkinys)

19. LMD I 853 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys )

20. LMD I 983 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

21. LMD I 994 (Pastabos: Mečislovo Davainos-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

22. LMD I 1000 (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir jo talkininkų tautosakos rinkinys)

23. LMD I 203 a (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys, perrašytas jo žmonos Julijos Davainienės-Silvestraitienės )

24. LMD I 267 a (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

25. LMD I 476 a (Pastabos: Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

26. LMD I 677 a (Pastabos: Antano Naujokaičio-Kiliuko ir Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinys)

Anotacija: Rinkinkinį sudaro 23 dainos.

Inventorinimas tikslintas 2012 metais.
Bendras turinio vienetų kiekis: 23
Duomenų klasifikacija (žanrinis skirstymas): 1. LIAUDIES DAINOS (1-23)
Užrašymo metai: 1893
Užrašytojas: Mečislovas Davainis-Silvestraitis
Užrašymo vieta: 1. Kalviai k., Lenkimų sen., Skuodo r. sav., Klaipėdos apskr. (originale: ...Kolvių Linkimų par. Telšių pav...Kauno gub... , pastabos: apsk. vnt.: 1)
2. Papilė sen., , Akmenės r. sav., Šiaulių apskr. (originale: ...Papilės pav.... , pastabos: apsk. vnt.: 19, 21)
3. Kivyliai k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav., Klaipėdos apskr. (originale: Kiviliu Telšių par. Skoudo par. , pastabos: apsk. vnt.: 2)
4. Seda m., , Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (originale: Kiviliu Telšių par. Skoudo par. , pastabos: apsk. vnt.: 9)
5. Ubiškė k., Upynos sen., Telšių r. sav., Telšių apskr. (originale: Ubiškei, Luokes par. , pastabos: apsk. vnt.: 18)
Pateikėjai: 1. Ona Prušinskienė , gyvenamoji vieta: Kalviai k., Lenkimų sen., Skuodo r. sav., Klaipėdos apskr. (apsk.vnt: 1)
2. Cecilija Kauneckienė , gyvenamoji vieta: Kivyliai k., Aleksandrijos sen., Skuodo r. sav., Klaipėdos apskr. (apsk.vnt: 2, 10, 14)
3. Petruna Hricevičiūtė (orig: Hricevičikes), gyvenamoji vieta: Seda m., , Mažeikių r. sav., Telšių apskr. (apsk.vnt: 9)
Kitų žmonių įnašai: 1. Elena Mažulienė - katalogino (Dainų tekstai sukataloginta 1962. I. 24)
Vaizdo duomenys:
Rodyti puslapį: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37

 

← Į sąrašą