LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių mokslo draugijos tautosakos rinkiniai

1907–1939 m. veikusios Lietuvių mokslo draugijos (LMD) nariai kaupė anksčiau užrašytus tautosakos rinkinius, patys rinko tautosaką bei skatino tai daryti kitus. Gautieji rinkiniai buvo numeruojami, pildoma inventorinė knyga, tačiau akivaizdu, kad dalis rinkinių liko neaprašyti, kai kurie buvo pasiskolinti ir negrąžinti į archyvą, todėl liko privačiose kolekcijose. Iki mūsų dienų Lietuvių tautosakos archyve išsaugota didžioji šios kolekcijos dalis – 1269 tautosakos rinkiniai (daugiau nei 50 000 psl., 82 000 tautosakos vnt.), užrašyti XIX a.–XX a. pirmoje pusėje*. Kolekcija suskaitmeninta 2010–2012 m. vykdant Lietuvos mokslo tarybos finansuotą projektą „Lietuvių tautosakos rankraštynas: fondų skaitmeninimas ir sklaida“ ir patalpinta Lietuvių tautosakos archyvo duomenų bazėje.

 
LMD kolekciją sudaro trys fondai – LMD I, LMD II, LMD III. Šių fondų suskaitmenintą registracijos knygą galima rasti Inventoriniai dokumentai adresu: http://archyvas.llti.lt/failai/file/LMD.xls
 
LMD I fondas gausiausias, jame – 996 rinkiniai, tautosaka užrašyta 1800–1932 m. visoje Lietuvoje. Fondo signatūros – LMD I 1–1068 (apie 100 šio fondo rinkinių dingo perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Čia yra garsių lietuvių rašytojų bei visuomenės veikėjų – Jono Basanavičiaus, Simono Daukanto, Mečislovo Davainio-Silvestraičio, Žemaitės, Gabrielės Petkevičaitės-Bitės, Juozo Tumo-Vaižganto, Lauryno Ivinskio, Mato Slančiausko, Jurgio Elisono ir kt. – tautosakos rinkinių. Kai kurie LMD fondų rinkiniai yra originalai, rašyti paties tautosakos rinkėjo ranka, tačiau dalis rinkinių yra nuorašai, pvz., Simono Stanevičiaus dainų rinkinys, perrašytas Simono Daukanto. Taip pat saugomi ir Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių perrašyti rinkiniai. Šie nuorašai Vilniaus krašto okupacijos metais buvo siunčiami Kaune įsikūrusioms lituanistikos institucijoms, o po Antrojo pasaulinio karo vėl sugrįžo į Vilnių.
 
LMD II fondą sudaro 11 rinkinių, tautosaka užrašyta 1930–1932 m. Vilniaus, Švenčionių, Alytaus, Lydos apskrityse. Fondo signatūros – LMD II 1–17 (šeši rinkiniai yra dingę perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Alfonso Bielinio, Švenčionių gimnazijos mokytojo Vlado Šiekštelės, šios gimnazijos mokinių – Jono Bagdonavičiaus, Viktoro Maldžiūno ir kt. tautosakos rankraščiai.
 
LMD III fonde – 260 rinkinių, keli iš jų užrašyti XIX a. pabaigoje, o dauguma surinkti 1930–1935 m. Švenčionių, Utenos, Vilniaus, Alytaus apskrityse. Fondo signatūros – LMD III 2–266 (yra dingusių perkraustant archyvą iš vienos vietos į kitą). Tai – Draugijos bendradarbių Mato Untulio, Juozo Aidulio, kunigo Prano Bieliausko, mokytojo Broniaus Sabo, muziko Juozo Jurgos, Švenčionių gimnazijos bei Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių ir kt. užrašyti tautosakos rinkiniai.
 
* 86 LMD tautosakos rinkiniai yra Vilniaus universiteto bibliotekos Mokslinių tyrimų ir kultūros paveldo centro Rankraščių skyriuje, Jurgio ir Marijos Šlapelių fonde.
 
Signatūra Archyvo antraštė
LMD I 423 Jono Kardelio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 424 Juozo Stonio ir Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 426 Vincento Leipaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 431 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 432 Kazio Petronio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 434 Mečislovo Davainio-Silvestraičio ir Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 435 Juozapo Smilgos dainų rinkinys Plačiau
LMD I 436 Jono Pakalniškio dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 437 Prano Aidukaičio ir Petro Mažylio (Dievo Muzikanto) dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 438 Jono Basanavičiaus dainų rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 439 Anelės Maslauskaitės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 440 Stanislovo Grigiškio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 441 P. Micevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 442 Kazimiero Svilo-Daglio-Siaustaičio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 443 Petro Mažylio (Dievo Muzikanto) dainų rinkinys Plačiau
LMD I 444 Edvardo Jatulio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 445 Kunigo J. Skarupsko (Skarupskio) dainų rinkinys Plačiau
LMD I 446 Marytės Čenytės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 447 Edvardo Savickio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 448 Antano Naujokaičio-Kiliuko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 449 Petro Narkūno dainų rinkinys Plačiau
LMD I 450 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 451 Onos Guobytės dainų rinkinys Plačiau
LMD I 452 Zigmo Sabaliausko dainų rinkinys Plačiau
LMD I 453 Kunigo Juozapo Žiogo dainų rinkinys (2 sąsiuvinys) Plačiau
LMD I 454 Petro Balio dainų rinkinys Plačiau
LMD I 455 Nežinomo užrašytojo dainų rinkinys Plačiau
LMD I 456 Kazimiero Simanavičiaus (Simonavičiaus), Antano Nito ir Liudvikos Didžiulienės-Nitaitės rinkinys Plačiau
LMD I 457 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 458 Vlado Šiekštelės ir jo mokinių rinkinys Plačiau
LMD I 459 Mato Untulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 460 K. Gurauskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 461 K. Žukaus rinkinys Plačiau
LMD I 462 Kunigo Kazimiero Žebrio rinkinys Plačiau
LMD I 463 Pranciškaus Jacevičiaus rinkinys Plačiau
LMD I 464 K. Drąsučio rinkinys Plačiau
LMD I 468 [J.] Šliupavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 469 P. Jawtkiewicz'iaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 470 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 472 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 473 Adolfo Švambario (A. Chvambario) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 474 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 475 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 476 Kazio Mačio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 477 Stanislavos Paškevičienės (Poškuvienės) dainų rinkinys Plačiau
LMD I 478 E. Palevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 479 Vinco Kadziausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 480 Mečislovo Davainio-Silvestraičio tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 481 Mykolo Sidario tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 482 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 483 Mato Slančiausko ir jo talkininkų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 484 Vincento Bakučio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 485 Prano Nalivaikos, Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 486 Martyno Leipaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 487 Vincento Jotkos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 488 Adolfo Švambario tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 489 A. Konteikos dainų rinkinys Plačiau
LMD I 490 Juozo Stankevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 493 Juozo Grabausko ir Juozo Brinevičiaus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 494 Vinco Žemaituko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 495 Juozo Žiugždos pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 496 Noraus, Juozo Grabausko ir Grabauskaitės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 497 Noraus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 498 Motiejaus Vitkausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 499 Juozo Švirmicko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 500 Pranciškaus Ambraso tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 501 Juozo Kazoko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 502 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 503 Stanislovo Norkaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 504 Martyno Leipaus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 505 Jono Juozo Palukaičio ir nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 506 Vincento Jotkos pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 507 Petro Narkūno pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 509 Vincento Leipaus ir Kazimiero Sidabro pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 510 Jono Juozo Palukaičio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 511 Jackaus Sondecko užrašyta sakmė Plačiau
LMD I 513 Mėčiaus Jurgelio (Anti-Ragučio) ir Jono Miglino tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 514 Kunigo Tamošiaus Senkaus-Senkausko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 515 Jono Stašio pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 517 Marcelios Kubilytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 518 Salomėjos Jasiukonytės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 519 P. Sinkevičiaus pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 520 Elenos Janušytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 522 Katrinos Žukelytės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 523 Stefanijos Pavlovičaitės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 524 Salomėjos Jasiukonytės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 525 Anso Bruožio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 526 Aleksandro Burbos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 527 Jono Zinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 528 Genės Sabastinaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 529 Kunigo Antano Tatarės tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 530 Jono Nabago tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 531 Petro Balio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 532 Ad. Žukauskio (Žukausko) sakmių rinkinys Plačiau
LMD I 534 Juozo Panavo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 535 Nežinomo užrašytojo pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 536 Juozo Snarsko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 537 B. Verkelytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 538 J. Uškevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 539 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 540 G. Kisielytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 541 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 543 J. Abramavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 544 Vladės Kuzmickaitės pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 545 Juozo Adamavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 546 J.Činčiko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 547 Jonio Kažio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 548 Prano Nalivaikos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 549 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 550 Jurgio Elisono tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 551 Kazimiero Skerniavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 552 Lauryno Ivinskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 553 Petro Kiero tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 554 Stanislavos Paškevičienės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 555 Stanislovo Grigiškio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 556 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 557 Vlado Karoso tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 558 Prano Uoselio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 559 Jurgio Vitkauskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 560 Vincento Leipaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 561 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 562 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 563 Juozo Gustaičio, A. Špoko-Kibirkštėlės ir kitų tautosakos užrašytojų rinkinys Plačiau
LMD I 564 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 565 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 566 Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 567 Jono Trumpulio ir Mato Jono Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 569 Juozo Bagdanavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 570 Kazio Sabo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 571 Stanislavos Paškevičienės (Paškievič) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 573 Kazimiero Skerniavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 575 Ignaco Audzevičiaus dainų rinkinys Plačiau
LMD I 576 Jasaičio-Žinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 577 Kunigo J. Skarupsko (Skarupskio) dainų nuorašai. Nuorašus padarė Mėčys Jurgelis-Anti-Ragutis Plačiau
LMD I 578 A. Marcinkevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 579 Antano Baliulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 580 Jono Juozo Palukaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 581 Antano Buroko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 582 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 583 Teklės Musteikaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 584 Leono Panavo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 585 K. Jonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 586 Konstanto Mackevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 587 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 588 Julijos Žymantienės-Žemaitės tautosakos rinkinio nuorašas Plačiau
LMD I 589 Alfonso Bielinio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 591 St. Rokelytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 592 Veronikos Pautienytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 593 M. Galimsko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 594 Jono Čepulio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 595 Vandos Bielinytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 596 J. Zabrockio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 597 Juozo Kuklio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 598 K. Ziminavičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 599 Mokytojo Jono Varnos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 600 J. ir V. Subačių tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 601 Kriščiūno tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 602 Juozo Lazausko (Lazauskučio) tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 603 J. Staugaičio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 604 Pusdešrio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 605 Marytės Francūzevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 606 J. Jankevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 607 Jono Kardelio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 608 J. Jankevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 609 Jono Šimukonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 610 B. Kuckos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 611 B. Verkelytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 612 Anelės Karužaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 613 S. Ivaškevčiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 614 E. Karaciejūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 615 K. Jauro tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 616 Juozo Kugaudos tautoskos rinkinys Plačiau
LMD I 617 Vinco Kadziausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 618 Vladutės Kuzmickaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 619 Edvardo Juršos tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 620 A. Višniauskio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 621 Petro Marecko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 622 A. Lūžytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 623 Nežinomo užrašytojo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 624 M. Vilkevičiaus tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 625 M. Cironkaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 626 Kazio Sabo tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 627 Jadvygos Gaidamavičiūtės, Antano Bakučio ir nežinomų užrašytojų tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 628 O. Buklytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 630 Girdziušaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 631 Marytės Karužaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 632 D. Kuliešaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 633 E. Žižmaraitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 634 Genės Vaitkevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 635 Antano Šimukonio tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 636 Katrės Savickaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 637 Paulinos Tamulevičiūtės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 638 A. Kuodytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 639 Šarlono tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 640 T. Gruodytės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 641 V. Rusakaitės tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 642 Aliuko pasakų rinkinys Plačiau
LMD I 643 M. Seliuko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 644 Petro Jakšto ir Mato Slančiausko tautosakos rinkinys Plačiau
LMD I 645 Tautosakos rinkinys, įteiktas E. Volterio Plačiau
1 2 3 4 5 6 7