LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 402 6 O kur lapeliai Plačiau
LTRF pl 403 1 Sesė rūtas pasėjo Plačiau
LTRF pl 403 2 Gegutelė sodely kukavo Plačiau
LTRF pl 403 3 Aš sodely stovėjau Plačiau
LTRF pl 403 4 Augo dygo dobilėlis Plačiau
LTRF pl 403 5 Kirtau lazdelį Plačiau
LTRF pl 403 6 Ratilioj linkiau ratu Plačiau
LTRF pl 403 7 Sesutyte mano miela Plačiau
LTRF pl 404 1 O kur lapeliai Plačiau
LTRF pl 404 2 Sesė rūtas pasėjo Plačiau
LTRF pl 404 3 Gegutėlė sodely kukavo Plačiau
LTRF pl 404 4 Aš sodely stovėjau Plačiau
LTRF pl 404 5 Augo dygo dobilėlis Plačiau
LTRF pl 404 6 Dobilėli, kur tu augai Plačiau
LTRF pl 405 1 Tūtoj sadūto Plačiau
LTRF pl 405 2 Du žali berželiai Plačiau
LTRF pl 405 3 O kur lapeliai Plačiau
LTRF pl 405 4 Sesė rūtas pasėjo Plačiau
LTRF pl 405 5 Gegutėlė sodely kukavo Plačiau
LTRF pl 405 6 Aš sodely stovėjau Plačiau
LTRF pl 405 7 Augo dygo dobilėlis Plačiau
LTRF pl 405 8 Dobilėli, kur tu augai Plačiau
LTRF pl 406 1 Kanklių derinimas, skalė Plačiau
LTRF pl 406 2 Sesė rūtas pasėjo Plačiau
LTRF pl 406 3 Gegutėlė sodely kukavo Plačiau
LTRF pl 406 4 Derinimas, atleidus kanklių stygas Plačiau
LTRF pl 406 5 Aš sodely stovėjau Plačiau
LTRF pl 406 6 Augo dygo dobilėlis Plačiau
LTRF pl 406 7 Dobilėli, kur tu augai Plačiau
LTRF pl 407 1 č–jo merga grybų raut Plačiau
LTRF pl 407 2 Išgėriau septynias Plačiau
LTRF pl 407 3 Oi tu strazde strazduži Plačiau
LTRF pl 407 4 Kas do čėsai, do gadynė? Plačiau
LTRF pl 407 5 Oi gieda gieda Plačiau
LTRF pl 407 6 Per lauką jojau, dūmojau Plačiau
LTRF pl 407 7 Kad aš vakar nė namie nebuvau Plačiau
LTRF pl 407 8 Grėblelį traukiau Plačiau
LTRF pl 407 9 Išeik, panuti, ant dvaro Plačiau
LTRF pl 409 2 Melodija karvėms iš girios sušaukti Plačiau
LTRF pl 409 3 Senybinė polka Plačiau
LTRF pl 409 4 Naujokų giesmė Plačiau
LTRF pl 410 1 Piemenukų maršas Plačiau
LTRF pl 410 2 Rytinė melodija keliant moteris Plačiau
LTRF pl 410 3 Gaspadinės aplojojimas Plačiau
LTRF pl 410 4 Merginų aplojojimas Plačiau
LTRF pl 410 5 Senybinė polka Plačiau
LTRF pl 410 6 Naujokų giesmė Plačiau
LTRF pl 410 7 Melodija karvėms iš girios sušaukti Plačiau
LTRF pl 411 1 Ruoškis sesute Plačiau
LTRF pl 411 2 Melodija karvėms iš girios sušaukti Plačiau
LTRF pl 411 3 Piemenukų maršas Plačiau
LTRF pl 411 4 Rytinė melodija keliant moteris Plačiau
LTRF pl 411 5 Gaspadinės aplojojimas Plačiau
LTRF pl 411 6 Merginų aplojojimas Plačiau
LTRF pl 412 1 Myliu tatušį, myliu matutį Plačiau
LTRF pl 412 2 Ir atjojo bernužėlis Plačiau
LTRF pl 412 3 Kai užeina vėtra Plačiau
LTRF pl 412 4 žalio miško lapeliai Plačiau
LTRF pl 412 5 Prašyčia Dievų Plačiau
LTRF pl 412 6 Tamsioj naktelėj Plačiau
LTRF pl 412 7 Ant kalno rugiai Plačiau
LTRF pl 412 8 Oi gi, Dieve Plačiau
LTRF pl 413 1 Šiam pavasarėly Plačiau
LTRF pl 413 2 Gėriau alutį Plačiau
LTRF pl 413 3 Rūpinkis sasute Plačiau
LTRF pl 413 4 Močiute senute Plačiau
LTRF pl 413 5 Oi kokie čėsai Plačiau
LTRF pl 413 6 Šiam nedėlios rytelį Plačiau
LTRF pl 413 7 Grėbk, sesuti, lankoj šienų Plačiau
LTRF pl 413 8 Šilts pavasaris atėjo Plačiau
LTRF pl 414 1 Taisos rėdos bernelis Plačiau
LTRF pl 414 2 č–jau per kiemelį Plačiau
LTRF pl 414 3 Šių naktelį, per visų naktelį Plačiau
LTRF pl 414 4 Už stala sadėjau Plačiau
LTRF pl 414 5 Gerk gerk, berneli Plačiau
LTRF pl 414 6 Gegute lakštute Plačiau
LTRF pl 414 7 Sudieu tėvyne mana Plačiau
LTRF pl 414 8 Kad aš sulaukčia Plačiau
LTRF pl 415 1 Aukšti kalneliai Plačiau
LTRF pl 415 2 Snaudži snaudala Plačiau
LTRF pl 415 3 Oi vyreliukai mana mielas Plačiau
LTRF pl 415 4 Motinyte mana Plačiau
LTRF pl 415 5 Oi vaikeliukai mana Plačiau
LTRF pl 415 6b Atsikėlo da ne diena Plačiau
LTRF pl 415 6a Atsikėlo da ne diena Plačiau
LTRF pl 416 1 Už stalo sėdėjau Plačiau
LTRF pl 416 2 Aukšti kalnai Plačiau
LTRF pl 416 3 č–jo šiaučius per miestelį Plačiau
LTRF pl 416 4 Per motinėlę valalėj augau Plačiau
LTRF pl 416 5 Spaudžia man širdį Plačiau
LTRF pl 416 6 Senuti mana, tėvuti mana Plačiau
LTRF pl 417 1 Negi tu jau sergi, pijokėli mana Plačiau
LTRF pl 417 2 Iš kur varnas atsiranda Plačiau
LTRF pl 417 3 O jūs bulbės bulbės Plačiau
LTRF pl 417 4a Sėjau linelį baltoj lankoj Plačiau
LTRF pl 417 4 Pabaigė sesutė vaikščioti Plačiau
LTRF pl 417 5 Kol neverki, sesute Plačiau
LTRF pl 417 6 Per girį jojau Plačiau
LTRF pl 418 1 Piršlys šelma melagis Plačiau
LTRF pl 418 2 Sidir vidir žalynėliai Plačiau
LTRF pl 418 3 Par šilalį jojo Plačiau
LTRF pl 418 4 Šukuok galvelį Plačiau
LTRF pl 418 5 Slugyte mana, Kaziuli mana Plačiau
LTRF pl 418 6 Šukuok galvelį Plačiau
LTRF pl 419 1a Išjoja išjoja broliukų pulkelis Plačiau
LTRF pl 419 1b Išjoja, išjoja broliukų pulkelis Plačiau
LTRF pl 419 1c Išjoja, išjoja broliukų pulkelis Plačiau
LTRF pl 419 1d Išjoja, išjoja broliukų pulkelis Plačiau
LTRF pl 419 2a Du dobilėliai, trys ratilėliai Plačiau
LTRF pl 419 2b Du dobilėliai, trys ratilėliai Plačiau
LTRF pl 419 2c Du dobilėliai, trys ratilėliai Plačiau
LTRF pl 419 2d Du dobilėliai, trys ratilėliai Plačiau
LTRF pl 420 1a Dobilutėli dobilio Plačiau
LTRF pl 420 1b Dobilutėli dobilio Plačiau
LTRF pl 420 2a Dobile dobilėli, kas laukeliu Plačiau
LTRF pl 420 2b Dobile dobilėli, kas laukeliu Plačiau
LTRF pl 420 2c Dobile dobilėli, kas laukeliu Plačiau
LTRF pl 421 1b Išjoja joja, sodauto Plačiau
LTRF pl 421 1a Išjoja joja, sodauto Plačiau
LTRF pl 421 2a Rūtytėla našlaitėla Plačiau
LTRF pl 421 2b Rūtytėla našlaitėla Plačiau
LTRF pl 421 2c Rūtytėla našlaitėla Plačiau
LTRF pl 422 1c Augo apynėlis tėvelio pakluonėj Plačiau
LTRF pl 422 1a Augo apynėlis tėvelio pakluonėj Plačiau
LTRF pl 422 1b Augo apynėlis tėvelio pakluonėj Plačiau
LTRF pl 422 2a Ko tu liūdi, berželi Plačiau
LTRF pl 422 2b Ko tu liūdi, berželi Plačiau
LTRF pl 422 2c Ko tu liūdi, berželi Plačiau
LTRF pl 423 1a Gedula liepa, gedula Plačiau
LTRF pl 423 1b Gedula liepa, gedula Plačiau
LTRF pl 423 2a Skumba kunklaliai Plačiau
LTRF pl 423 2b Skumba kunklaliai Plačiau
LTRF pl 424 1a Abelėla, tūta tūtava Plačiau
LTRF pl 424 1b Abelėla, tūta, tūtava Plačiau
LTRF pl 424 2a Ko palinka suolalis Plačiau
LTRF pl 424 2b Ko palinka suolalis Plačiau
LTRF pl 425 1b Tumsumai tumsumai naktelių Plačiau
LTRF pl 425 1a Trepute martelė Plačiau
LTRF pl 425 2a Tamsumai tamsumai naktelių Plačiau
LTRF pl 425 2b Trepute martelė Plačiau
LTRF pl 425 2c Tamsumai tamsumai naktelių Plačiau
LTRF pl 426 1b Šakinėja žvirblalis Plačiau
LTRF pl 426 1a Šakinėja žvirblalis Plačiau
LTRF pl 426 2a Išvedžio ožį, ožį int ulyčias Plačiau
LTRF pl 426 2b Išvedžio ožį, ožį int ulyčias Plačiau
LTRF pl 426 3a Bitela bite, dobilio Plačiau
LTRF pl 426 3b Bitela bite, dobilio Plačiau
LTRF pl 427 1b Bitela bičiuke, dobilio Plačiau
LTRF pl 427 1a Bitela bičiuke, dobilio Plačiau
LTRF pl 427 2 Atadulka dulka Plačiau
LTRF pl 427 3 Atjoja Vidiškių bernelis Plačiau
LTRF pl 428 1 Ralio karvytės mano Plačiau
LTRF pl 428 2 Saulyte motinyte Plačiau
LTRF pl 428 3 Aš batvinių nenoriu Plačiau
LTRF pl 428 4 O jūs bulkos bulkos Plačiau
LTRF pl 428 5 Kaziulio, oi man Dieve Plačiau
LTRF pl 428 6b Prašė aviža gražiai pasėti Plačiau
LTRF pl 428 6a Prašė aviža gražiai pasėti Plačiau
LTRF pl 429 1a Prašė aviža gražiai pasėti Plačiau
LTRF pl 429 1b Prašė aviža gražiai pasėti Plačiau
LTRF pl 429 2a Čia važiuoja svočiute Plačiau
LTRF pl 429 2b Čia važiuoja svočiute Plačiau
LTRF pl 429 2c Čia važiuoja svočiute Plačiau
LTRF pl 429 2d Čia važiuoja svočiute Plačiau
LTRF pl 430 (…) Plačiau
LTRF pl 430 1c Čia važiuoja svočiute Plačiau
LTRF pl 430 1a Čia važiuoja svočiute Plačiau
LTRF pl 430 1b Čia važiuoja svočiute Plačiau
LTRF pl 430 2a Oi svotuli ne savo Plačiau
LTRF pl 430 2b Oi svotuli ne savo Plačiau
LTRF pl 430 3 Šių namo galvijėliai Plačiau
LTRF pl 430 4 Oj z gory gory Plačiau
LTRF pl 430 5 Ach ty lelija Plačiau
LTRF pl 430 6 Lenkiška daina Plačiau
LTRF pl 431 1 Mergužėle tu mano Plačiau
LTRF pl 431 2 Kaip mes augom Plačiau
LTRF pl 431 3 Motinėle tu mano Plačiau
LTRF pl 431 4 Eisiu balnosiu bėrą žirgelį Plačiau
LTRF pl 431 5 Žalioj pievelėj, lygioj lankelėj Plačiau
LTRF pl 431 6 Gegute raiboji Plačiau
LTRF pl 431 7 Ateis šaltas rudenėlis Plačiau
LTRF pl 431 8 Tykus vakaras be vėjo Plačiau
LTRF pl 432 1 Močiute širdele Plačiau
LTRF pl 432 2 Kur gimiau augau Plačiau
LTRF pl 432 3 Kas moka dainų dainuoti Plačiau
LTRF pl 432 4 Subatos vakarą Plačiau
LTRF pl 432 5 Sėdžiu už balto stalo Plačiau
LTRF pl 432 6 Jau sveteliai suvažiavo Plačiau
LTRF pl 432 7 Oi kur buvai, dieduk mano Plačiau
LTRF pl 432 8 Kur tas šaltinėlis Plačiau
LTRF pl 432 9 Važiavau savaitę trečią Plačiau
LTRF pl 432 10 Mane mama užaugino Plačiau
LTRF pl 433 1 Svočiute rože, rože llijėle Plačiau
LTRF pl 433 2 Mano bėrio penki plaukai Plačiau
LTRF pl 433 3 Turiu gražią kumelaitę Plačiau
LTRF pl 433 4 Oi toj Kaikė Kaikė Plačiau
LTRF pl 433 5 Anoj pusėj Dunojėlio Plačiau
LTRF pl 433 6 Oi aš išjodams Plačiau
LTRF pl 433 7 Jūs mergos cerbielkos Plačiau
LTRF pl 435 1 Atapučia vėjelis Plačiau