LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 141 7 Aš nesiženysiu, nesiklapatysiu Plačiau
LTRF pl 141 8 Lygioj lankelėj baltieji dobilėliai Plačiau
LTRF pl 141 9 Ant aukšto kalno Plačiau
LTRF pl 142 1 O kai mes augom Plačiau
LTRF pl 142 2 Oi tu eglele, girios dukrele Plačiau
LTRF pl 142 3 Aukštami kalni radasto krūmelis Plačiau
LTRF pl 142 4 Užeisiu ant kalno Plačiau
LTRF pl 142 5 Aikie, panela, per didį dvarų Plačiau
LTRF pl 142 6 Stovi ievaras ant dvaro Plačiau
LTRF pl 142 7 Graužė svotas kaulų Plačiau
LTRF pl 142 8 Atsišaukit, giminėlės Plačiau
LTRF pl 142 9 č–jo šiaučius per miestelį Plačiau
LTRF pl 142 10 Kur aš šokau, ulevojau Plačiau
LTRF pl 142 11 Užmigdinau bernelį Plačiau
LTRF pl 142 12 Siūbavo liepela žalia be vėjo Plačiau
LTRF pl 143 1 Vyšnelių sodely mergelė vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 143 2 Pakirskit ievų, ne mani vienų Plačiau
LTRF pl 143 3 Augo girioj stadulėlė Plačiau
LTRF pl 143 4 Gieda gaideliai, giedos ir antri Plačiau
LTRF pl 143 5 Aikie aikie, Marinėle Plačiau
LTRF pl 143 6 Kas ten miške trakštelėj Plačiau
LTRF pl 143 7 Sunku sunku tai grūšelai Plačiau
LTRF pl 143 8 Oi, augin augin tėvas sūnelį Plačiau
LTRF pl 143 9 Ir subėgo trys upelės Plačiau
LTRF pl 143 10 Liepė man motulė Plačiau
LTRF pl 143 11 Oi kur josi, broleli Plačiau
LTRF pl 144 1 Oi brolali sakalėli Plačiau
LTRF pl 144 2 Antosiula, mūs sesula Plačiau
LTRF pl 144 3 Važiavau pamarėlėm Plačiau
LTRF pl 144 4 Antosiula, mūs sesula Plačiau
LTRF pl 144 5 Išeik išeik, motula, ant dvaro Plačiau
LTRF pl 145 1 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 145 2 Oi daugel daugel mūsų brolelių Plačiau
LTRF pl 145 2a Užeinu an kalno Plačiau
LTRF pl 145 3 Oi žinau žinau, niekam nesakau Plačiau
LTRF pl 145 4 Oi žydėk žydėk, sausa obelėlė Plačiau
LTRF pl 145 5 Aš nenoriu gertie, aš nenoriu Plačiau
LTRF pl 145 6 Oi augom augom mes trys brolaliai Plačiau
LTRF pl 145 7 Klausė pucinas pas šermukšnį Plačiau
LTRF pl 145 8 Oi augin augin motka dukrelį Plačiau
LTRF pl 145 9 Ko vysti, pucinėli, ko vysti Plačiau
LTRF pl 145 10 Ant tėvulio didzio dvaro Plačiau
LTRF pl 146 1 Kalbino bernelis sau jaunų mergelį Plačiau
LTRF pl 146 1a Oi tai daina tai daina Plačiau
LTRF pl 146 2 Tu kalaite marga Plačiau
LTRF pl 146 3 Pas rūtelių, pas darželį Plačiau
LTRF pl 146 4 Ko sėdzi, sesiula Plačiau
LTRF pl 146 5 Pas mano tėvelį ūzorai stovėjo Plačiau
LTRF pl 146 7 Oi ant kalno ant kalnelio Plačiau
LTRF pl 147 1 Tu ųžuolėli, žalias medeli Plačiau
LTRF pl 147 2 Oi dievuliau mano Plačiau
LTRF pl 147 3 Prie viešam kelaliu stovi žalia liepelė Plačiau
LTRF pl 147 4 Oi kai mes augom, mes dvi sesiulės Plačiau
LTRF pl 147 6 Aš užmigdžiau bernelį Plačiau
LTRF pl 147 7 Kai aš nuginiau jautelius Plačiau
LTRF pl 147 10 Kad aš turėtau pas tėvulį valalį Plačiau
LTRF pl 148 1 Oi už Nemunėlio trys aukšti kalneliai Plačiau
LTRF pl 148 2 Žaliojoj girelėj paukšteliai čiulbėjo Plačiau
LTRF pl 148 3 Septinti metai ne viena diena Plačiau
LTRF pl 148 5 Oi tėvuli mano Plačiau
LTRF pl 148 6 Sėdžiu už skomelių Plačiau
LTRF pl 148 7 Vai tu liepela, tu žalioji Plačiau
LTRF pl 148 8 Rūpi man, bėda man Plačiau
LTRF pl 148 9 Aš važiavau sliedavojau Plačiau
LTRF pl 149 1 An tėvulio dvaro beržai, beržai Plačiau
LTRF pl 149 2 Du sakalai lauku lėkė Plačiau
LTRF pl 149 3 Oi kai aš patekau tam šelmiui berneliui Plačiau
LTRF pl 149 4 Oi dvarai dvarai, dvareliai didieji Plačiau
LTRF pl 150 1 Šešios panos čiudriai šoka Plačiau
LTRF pl 150 2 Kas mano tvorelę laužė palaužė Plačiau
LTRF pl 150 3 Čereškėlė čereškėlė gali lauko žydi Plačiau
LTRF pl 150 7 Augo girioj uosiukas Plačiau
LTRF pl 150 8 Augo putinas žalioj girioj Plačiau
LTRF pl 150 9 Motula mano, oi kas parneš vandenio Plačiau
LTRF pl 150 10 Kur aukšti dvarai, margi pakajai Plačiau
LTRF pl 151 1 Augo girioj uosiukas Plačiau
LTRF pl 151 1a Oi tu eglala, girios dukrela Plačiau
LTRF pl 151 2 Oi daugis daugis mano brolelių Plačiau
LTRF pl 151 3 Tu dukrela, netekėk Plačiau
LTRF pl 151 4 Tu kiškuci, leliumaj Plačiau
LTRF pl 151 5 Svetimoje šaly vyras pačių barė Plačiau
LTRF pl 151 6 Oi brolukai sakalukai Plačiau
LTRF pl 151 8 Sėjau rūtą į daržely Plačiau
LTRF pl 151 9 Ant kalno ievarėlis Plačiau
LTRF pl 152 1 Kai aš augau pas tėvelį Plačiau
LTRF pl 152 2 Oi žydi žydi darže pinovėlė Plačiau
LTRF pl 152 3 Motula motinėla Plačiau
LTRF pl 152 4 Oi dzievuliau, negaliu Plačiau
LTRF pl 152 5 Kur tas šalcinėlis Plačiau
LTRF pl 152 7 Turėj motka didį vargų Plačiau
LTRF pl 152 8 Motula mano, širdela Plačiau
LTRF pl 152 9 Ausk, močiute, drobelas Plačiau
LTRF pl 152 10 Oi smūtnas liūdnas baltas berželis Plačiau
LTRF pl 152 10a Arė dirvelį, varė vagelį Plačiau
LTRF pl 152 11 An tėvulio didžio dvaro Plačiau
LTRF pl 152 12 Vai per Vainiūnų kaimelį Plačiau
LTRF pl 154 1 Motula mano seniausia Plačiau
LTRF pl 154 4 Oi kaip aš gėriau Plačiau
LTRF pl 154 5 Oi kaip aš jojau per žalią girelę Plačiau
LTRF pl 154 6 Parjodiau žirgelį, parjodiau ir kitų Plačiau
LTRF pl 154 7 Toj karčmaitėj, toj staunaitėj Plačiau
LTRF pl 154 8 Bernelia šiokis, bernelia tokis Plačiau
LTRF pl 155 1 Turėjo anyta vienų martelį Plačiau
LTRF pl 155 2 Mano miela mergela Plačiau
LTRF pl 155 3 Kelkis, broleli, negulėk Plačiau
LTRF pl 155 6 Oi leliumai, gili gili upelė leliumai Plačiau
LTRF pl 155 7 Atvažiuoja, žalymai Plačiau
LTRF pl 155 8 Jojo kotūris kalnais Plačiau
LTRF pl 155 9 Čilba paukštutė, drobna lakštutė Plačiau
LTRF pl 155 10 Šiandien gersim, ulevosim Plačiau
LTRF pl 156 1 Gėriau dienelį, tamsių naktelį Plačiau
LTRF pl 156 2 Oi dukre dukre, dukrele mano Plačiau
LTRF pl 156 3 Aukštajam kalni radastos krūmelis Plačiau
LTRF pl 156 6 Aš išgersiu šitų, prisipilsiu kitų Plačiau
LTRF pl 156 7 Atein šaltas rudenėlis Plačiau
LTRF pl 156 8 Atlėkė juodas varnas Plačiau
LTRF pl 156 9 Ūžia girelė ūžia Plačiau
LTRF pl 157 1 Bėkit, bareliai, bėkit, bareliai Plačiau
LTRF pl 157 2 Oi pučia pučia šiaurasai vėjelis Plačiau
LTRF pl 157 3 Eina ponelė per didį dvarų Plačiau
LTRF pl 157 4 Gerkim, broliai, mes aplinkui Plačiau
LTRF pl 157 5 Oi brolukai sakalukai Plačiau
LTRF pl 158 1 Oi, ką kalba apynėlis Plačiau
LTRF pl 158 2 Kaip aš mažas buvau Plačiau
LTRF pl 158 3 Tų ųžuole, tu žaliasai Plačiau
LTRF pl 158 4 Stovėjo žirgelis pabalnotas Plačiau
LTRF pl 158 5 Oi augo augo girioj berželis Plačiau
LTRF pl 158 6 Jau saulelė leidžias Plačiau
LTRF pl 158 7 Pakelėje naujas daržas Plačiau
LTRF pl 158 8 Mano mergelė stovėjo Plačiau
LTRF pl 158 9 Oi ant kalno, ant kalnelio Plačiau
LTRF pl 158 10 Oi dzievuliau mano mielas Plačiau
LTRF pl 158 11 Tu dukrela, netekėk Plačiau
LTRF pl 158 12 Kad aš būtau žinojis Plačiau
LTRF pl 159 1 Dėkui, dievuliui, senai motulai Plačiau
LTRF pl 159 2 Eikim, mergos, kalėdotie Plačiau
LTRF pl 159 3 Oi tu bitaite tu tut ut Plačiau
LTRF pl 159 4 Šių naktelį per naktelį Plačiau
LTRF pl 159 5 Pakelėje, paviešėje Plačiau
LTRF pl 159 6 Ponia ponužį pjovė Plačiau
LTRF pl 159 7 Išjojo karaliūnas girioje palevotie Plačiau
LTRF pl 159 8 Neverk, sesula, neverk Plačiau
LTRF pl 159 9 Ūžia girelė ūžia Plačiau
LTRF pl 160 1 Dovanoja sesiulė Plačiau
LTRF pl 160 2 Atsišaukit, giminėlės Plačiau
LTRF pl 160 3 Tu našlele juodbruvėle Plačiau
LTRF pl 160 4 Oi pūtė pūtė šiaurasai vėjelis Plačiau
LTRF pl 160 5 Oi motula, oi širdela Plačiau
LTRF pl 160 6 Kaip aš jojau viešu keliu Plačiau
LTRF pl 160 7 Labas vakars, mergužėla Plačiau
LTRF pl 160 8 Oi ir atlėkė žųsų pulkelis Plačiau
LTRF pl 160 9 An marių krantelio maironai žydėjo Plačiau
LTRF pl 160 10 Subatoje nedėlioje Plačiau
LTRF pl 160 11 Saldus alus avižų Plačiau
LTRF pl 161 1 Kaip aš augau pas tėvulį Plačiau
LTRF pl 161 2 Viduj lauko žalia liepa Plačiau
LTRF pl 161 3 Ainu per kiemą, klausau per sieną Plačiau
LTRF pl 161 4 Močiute, kas bus, kas bus Plačiau
LTRF pl 161 5 Vai, kai aš ėjau per goją tankiausią Plačiau
LTRF pl 161 6 Dėkui dievuliui, senai motulai Plačiau
LTRF pl 161 7 Sėdo prisėdo pilni suolaliai Plačiau
LTRF pl 161 8 Augino motulė tų vienų dukrelį Plačiau
LTRF pl 161 9 Sėdzi svotas an suolo Plačiau
LTRF pl 162 1 Kūma mona, pupa mona Plačiau
LTRF pl 162 2 Aš tariau, kad berkio kromelis Plačiau
LTRF pl 162 3 Padiek ginklelius, imki raktelius Plačiau
LTRF pl 162 4 Sakyk tiesą, žalnierėliau Plačiau
LTRF pl 162 5 Kas ten buva sumišimai Plačiau
LTRF pl 162 6 Aš išjojau į vainą Plačiau
LTRF pl 163 1 Oi augin augin mus tris brolelius Plačiau
LTRF pl 163 2 Augin tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 163 5 č–jo bernelis ūlyčiuon Plačiau
LTRF pl 163 6 Per lunkelį juojau Plačiau
LTRF pl 163 7 Kairy Kairy, duok tabokos Plačiau
LTRF pl 163 8 O, kad šarpi gaspadinė Plačiau
LTRF pl 164 1 Šaulys spyrė į kilpelę Plačiau
LTRF pl 164 2 Katalikė ščyra nuvėjau už vyra Plačiau
LTRF pl 164 3 Oi augin augin mus tris brolelius Plačiau
LTRF pl 164 4 Oi motuše motušėle Plačiau
LTRF pl 165 1 Jau teka saulelė, gausi rasa krint Plačiau
LTRF pl 165 2 Išbiega vuoželis į pūstus laukus Plačiau
LTRF pl 165 3 Atajo vilkas atklibinkštavojo Plačiau
LTRF pl 165 4 Linksmas buvau, žirgą šėriau Plačiau
LTRF pl 165 5 Ant aukšta kalnelė Plačiau
LTRF pl 165 6 Pons Gendrula po upalį vėžavo Plačiau
LTRF pl 165 7 Šalta rasa, oi aš basa Plačiau
LTRF pl 166 1 Dzingu dzingu į stalą muš Plačiau
LTRF pl 166 2 Ir paaugo obelėlė birštvynė Plačiau
LTRF pl 166 3 Pakelk galvą jau išaušo Plačiau
LTRF pl 166 4 Alele ale piemenėlis Plačiau
LTRF pl 166 5 Eina jauns bernelis Plačiau
LTRF pl 166 6 Ne sava žirgeliu pas mani jojai Plačiau
LTRF pl 166 8 Dievas žino, kas nutika Plačiau
LTRF pl 166 9 Lėk gervės, lėk gervės Plačiau
LTRF pl 166 10 Plungėj gėriau, Plungėj šokau Plačiau
LTRF pl 167 1 A jau a jau bernelis atjuoji Plačiau
LTRF pl 167 2 Ant aukšto kalnelio Plačiau
LTRF pl 167 3 Eisiu į girią vendrauti Plačiau
LTRF pl 167 4 Ai ai, Dievuži, kun aš padariau Plačiau
LTRF pl 167 5 Ateit žiemelė, šaltas rudenėlis Plačiau