LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1223 8a Verk, biedna dūšia Plačiau
LTRF pl 1223 8 Sveika, Marija, Dievo motina Plačiau
LTRF pl 1224 2 Liūdna dūšia ties kūnu Plačiau
LTRF pl 1224 3 Kyrie eleison Plačiau
LTRF pl 1224 5 Kristus - Dievas mūsų Plačiau
LTRF pl 1224 6 Angoj tavo, Dieve, stoviu Plačiau
LTRF pl 1225 1 Jau žegnoju aš tave Plačiau
LTRF pl 1225 2 Atlyja lietus per pačius pietus Plačiau
LTRF pl 1225 3 Marija užtarytoja ir gimdytoja Plačiau
LTRF pl 1225 4 Marija Magdalena Plačiau
LTRF pl 1225 5 Gieda gaideliai anksti rytelį Plačiau
LTRF pl 1226 1 Ant aukšta kalnelia Plačiau
LTRF pl 1226 2 Važiavau dieną Plačiau
LTRF pl 1226 3 Ant ežerėlio rymojau Plačiau
LTRF pl 1226 4 Lekia vanagėlis į pakalnėlį Plačiau
LTRF pl 1226 5 Prašyčiau Dievą per visą dieną Plačiau
LTRF pl 1226 6 Oi čiūčia liūlia laivas ant marių Plačiau
LTRF pl 1227 1 O kad aš kelią keliavau Plačiau
LTRF pl 1227 2 Gerk gėręs, broliukai Plačiau
LTRF pl 1227 3 Sėjau rūtą, prikalbėjau Plačiau
LTRF pl 1227 4 Kregždute blizgūnėle Plačiau
LTRF pl 1227 5 Nupjoviau rugius iš visų laukų Plačiau
LTRF pl 1227 6 Sėdi brolis už stalelio Plačiau
LTRF pl 1227 7 O kad aš buvau mažas Plačiau
LTRF pl 1227 8 O kad aš kelį keliavau Plačiau
LTRF pl 1228 1 Gaidys ant girnų stovėjo Plačiau
LTRF pl 1228 2 Aš užgimiau ubagėlis Plačiau
LTRF pl 1228 3 Ainu keleliu, randu liepelį Plačiau
LTRF pl 1228 4 Pulkim visi į armija Plačiau
LTRF pl 1228 5 Ai Pūčdame Pūčdamėli Plačiau
LTRF pl 1228 6 O kur mudu eisme Plačiau
LTRF pl 1229 1 Tupia žebris rugiuose Plačiau
LTRF pl 1229 2 Valioj mano dalgelė Plačiau
LTRF pl 1229 3 Kieno tie margi dvarai Plačiau
LTRF pl 1229 4 Einam, švoger, pupų kult Plačiau
LTRF pl 1229 5 Šalia kelio vieškelėlio Plačiau
LTRF pl 1229 6 Kai linelius sėjau Plačiau
LTRF pl 1229 7 Malu malu viena Plačiau
LTRF pl 1229 8 Pucu pucu šeši kulia Plačiau
LTRF pl 1230 1 Po močiutės vartais Plačiau
LTRF pl 1230 2 Velykų oracija Plačiau
LTRF pl 1230 3 Palikai mani varguose Plačiau
LTRF pl 1230 4 Oi panyte, panytėle - "Čigonėlis" Plačiau
LTRF pl 1230 5 Einu keleliu, randu liepelę Plačiau
LTRF pl 1230 6 Suvalgo pinigus Plačiau
LTRF pl 1231 1 Trys verpėjos Plačiau
LTRF pl 1231 2 Arklys pažabotas, važys muliavotas Plačiau
LTRF pl 1231 3 Ant kuolų mečiau Plačiau
LTRF pl 1232 1 O kai aš buvau jauna mergelė Plačiau
LTRF pl 1232 2 Tai tu Mariula Plačiau
LTRF pl 1232 3 Tu rūtelė, tu žaliausia Plačiau
LTRF pl 1232 4 Dar neatsisėdau į vežimėlį Plačiau
LTRF pl 1232 5 O kai aš buvau pas radnų motinų Plačiau
LTRF pl 1232 6 Po beržynų vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1233 1 Tai man dyvai, dideli prajovai Plačiau
LTRF pl 1233 2 Oi broliai, broliai Plačiau
LTRF pl 1233 3 Karklalis, karklalis, kartus medelis Plačiau
LTRF pl 1233 4 Iš mažumėlės be motinėlės Plačiau
LTRF pl 1234 1 Paklausykit, jūs broleliai Plačiau
LTRF pl 1234 2 Lietuva tėvyne, glausk mane Plačiau
LTRF pl 1234 3 Laukiam visi rudenėlio Plačiau
LTRF pl 1234 4 Verkiu naktį, šaukiu dieną Plačiau
LTRF pl 1235 1 Oi tu žekel, žekeli Plačiau
LTRF pl 1235 2 Pavasario dienelėj Plačiau
LTRF pl 1235 3 Tu kiškeli leliumoj Plačiau
LTRF pl 1235 4 Oi tu pinaviejau, žalias žolynėli Plačiau
LTRF pl 1235 5 Oi ko verki, mergele Plačiau
LTRF pl 1235 5 Oi ko verki, mergele Plačiau
LTRF pl 1236 1 Nuo putino, nuo avietės Plačiau
LTRF pl 1236 2 Ar gerai tau, sesiula Plačiau
LTRF pl 1236 3 Tu mergyte, kų dūmoji Plačiau
LTRF pl 1236 4 Stovi ant kalno putinas Plačiau
LTRF pl 1236 5 Per Širvintėlio miestelį Plačiau
LTRF pl 1236 6 O Marija Magdalena Plačiau
LTRF pl 1237 1 Atsiminus jaunas dienas Plačiau
LTRF pl 1237 2 Ateis šaltas rudenėlis Plačiau
LTRF pl 1237 3 Vai kur buvai, Janule Plačiau
LTRF pl 1237 4 Augo kieme dagilalis Plačiau
LTRF pl 1237 5 Aš regėjau tututį Plačiau
LTRF pl 1237 6 Kas apsakis tas linksmybes Plačiau
LTRF pl 1237 7 Tykiai, tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 1238 1 Oi varge, vargeli mano Plačiau
LTRF pl 1238 2 Aik, dukrela, už bajoro Plačiau
LTRF pl 1238 3 Oi jūs mergaitės Lietuvos Plačiau
LTRF pl 1238 4 Jėzaus žodžius širdin dėkim Plačiau
LTRF pl 1238 5 Ašaros akių ir širdies Plačiau
LTRF pl 1238 6 Raudok, o dūšia Plačiau
LTRF pl 1239 1 Stovi motina verkdama Plačiau
LTRF pl 1239 2 O dūšia negal žinoti Plačiau
LTRF pl 1239 3 Ateis, pone, prapultis Plačiau
LTRF pl 1239 4 Sveika, žvaigždė Plačiau
LTRF pl 1239 5 Sveika, panelė, ciūdais pagarbinta Plačiau
LTRF pl 1240 1 Kų palinko berželis Plačiau
LTRF pl 1240 2 Eisim, sesutela, gulylia Plačiau
LTRF pl 1240 3 Nepernešioja, dobile, mano kojelės Plačiau
LTRF pl 1240 4 Nubėgo kiškelis, dobile Plačiau
LTRF pl 1240 5 Nubėgo kiškelis, dobile Plačiau
LTRF pl 1240 6 Palaiskim povų per Dunojėlį Plačiau
LTRF pl 1240 7 Rėdė seselė brolalį vainon Plačiau
LTRF pl 1240 8 Arklys bega, žaÅ‚į minde Plačiau
LTRF pl 1241 1 Tu vanageli, tu vanageli Plačiau
LTRF pl 1241 2 Supkit, meskit mani jauną Plačiau
LTRF pl 1241 3 Vilkas kalalį papjovė Plačiau
LTRF pl 1241 4 Ei svotuliai, dėkui jums Plačiau
LTRF pl 1241 5 Dundulis dunda, Alžiūtė mala Plačiau
LTRF pl 1241 6 Kai aš buvau mažas Plačiau
LTRF pl 1241 7 Unksti rytą pasikėlus Plačiau
LTRF pl 1241 8 Rasakėlali, tu dobilali Plačiau
LTRF pl 1242 1 Kupalija, kalnas kalnalis Plačiau
LTRF pl 1242 2a Jurgi, geras vakaras Plačiau
LTRF pl 1242 2 Jurgi, geras vakaras Plačiau
LTRF pl 1242 3 Stovi pulkas panelių Plačiau
LTRF pl 1242 4 Pakukuoj gegula pavasarį Plačiau
LTRF pl 1242 5 Kūmas kūmutį mylėjo Plačiau
LTRF pl 1242 6a Dai kap pūte vejas ųžuolyną Plačiau
LTRF pl 1242 6 Dai kap pūte vejas ųžuolyną Plačiau
LTRF pl 1242 7 Ūžia ūžia pušis ūžuoja Plačiau
LTRF pl 1243 1 Dai kaip pūtė putinų laukelį Plačiau
LTRF pl 1243 2 Girdžiu geria per susiedų Plačiau
LTRF pl 1243 3 Užūgena mani motinėla Plačiau
LTRF pl 1243 4 Oi arkly, arkly, arklali mano Plačiau
LTRF pl 1243 5 Un atjoja trys berneliai Plačiau
LTRF pl 1243 6 Šėriau žirgelį per savaitėlį Plačiau
LTRF pl 1243 7 Dun dun dunduškėla Plačiau
LTRF pl 1243 8 Oi berželi beržel Plačiau
LTRF pl 1244 1 Ažu duina duinajalia Plačiau
LTRF pl 1244 2 Skraidžiojo pavela Plačiau
LTRF pl 1244 3 Žaliajaj giralaj genelis kala Plačiau
LTRF pl 1244 4 Tu žilviteli, dabile Plačiau
LTRF pl 1244 5 Žuvų šukelėm galvų šukuoja Plačiau
LTRF pl 1244 6 Lylia lyliava, bernas gyliava Plačiau
LTRF pl 1244 7 Tyki dienelė be vėjo Plačiau
LTRF pl 1244 8 Dai un miestelia Plačiau
LTRF pl 1245 1 Dirva dirva, aš tavi pjoviau Plačiau
LTRF pl 1245 2 Nuvej mergelė šilan uogelių Plačiau
LTRF pl 1245 3 Kala, kala malatėlė žalioj girelėj Plačiau
LTRF pl 1245 4 Aciū raciū kelies, martela Plačiau
LTRF pl 1245 5 Tu untela, tu untela Plačiau
LTRF pl 1245 6 Jojo prijojo brolalis Plačiau
LTRF pl 1245 7 Sasul sasul, mana jaunaja Plačiau
LTRF pl 1245 8 Dai kad prijojo pilnas dvaras Plačiau
LTRF pl 1245 9 Uliavojo mergelė toj lygiojoj pievelėj Plačiau
LTRF pl 1245 10 Ainu per prienį, girdžiu per sienų Plačiau
LTRF pl 1246 1 Trys gaideliai negiedojo Plačiau
LTRF pl 1246 2 Žalioj lankelėj žalia eglutė Plačiau
LTRF pl 1246 3 Cit, neverk, mergele Plačiau
LTRF pl 1246 4 Kad užtekėja šviesi sauliula Plačiau
LTRF pl 1246 5 Subatos vakarėlį Plačiau
LTRF pl 1246 6 Ei, svotuti, dai mes tavį nežinam Plačiau
LTRF pl 1246 7 Mes nepažįstam itajaj svadbaj svočiutės Plačiau
LTRF pl 1246 8 Dai mūs svociuta ne svieti būta Plačiau
LTRF pl 1247 1 Ko tu verki, jaunoja Plačiau
LTRF pl 1247 2 Sasula cikroja, važiuojam namo Plačiau
LTRF pl 1247 3 Stiklinis buteliukas tuncelį šoka Plačiau
LTRF pl 1247 4 Ilgai, ilgai vakarą sadėjau Plačiau
LTRF pl 1247 5 Neverk, mano mergela Plačiau
LTRF pl 1247 6 Gale lygo laukelio Plačiau
LTRF pl 1247 7 Kad ažkukava marga gegula Plačiau
LTRF pl 1247 8 Susirinkite, žmones Plačiau
LTRF pl 1247 9 Un atjoja tai bernelis Plačiau
LTRF pl 1248 3 Ak tu strazde strazdeli Plačiau
LTRF pl 1248 4 Spadnyčela pakulinė Plačiau
LTRF pl 1248 5 Gėriau gėriau, uliavojau Plačiau
LTRF pl 1248 6 Išlėks, išlėks vilkas iš miško Plačiau
LTRF pl 1248 7 Trumpai ūžia per ūlyčių Plačiau
LTRF pl 1248 8 Kap aš buvau mažutelis Plačiau
LTRF pl 1248 9 Išlėks, išlėks lokys iš miška Plačiau
LTRF pl 1248 10 Aš vaikščiojau aplink girių Plačiau
LTRF pl 1249 1 Pasaka apie oželį Plačiau
LTRF pl 1249 2 Dainuojantys kaulai Plačiau
LTRF pl 1250 1 Oi aukšti aukšti girios medeliai Plačiau
LTRF pl 1250 2 Saulala vakaran, vakaran Plačiau
LTRF pl 1250 3 Galva gula, kojos drimba Plačiau
LTRF pl 1250 4 Tu mano dieduti Plačiau
LTRF pl 1250 5 Vaikščioj mergytė pamariais Plačiau
LTRF pl 1250 6 Aš mergaitėlė darbininkėlė Plačiau
LTRF pl 1250 7 Aisme į girią pasiklausyti Plačiau
LTRF pl 1250 8 Šventa pana Rozalija Plačiau
LTRF pl 1251 1 Treji gaidžiai negiedojo Plačiau
LTRF pl 1251 2 Pabaigei, sesute, vaikščiot jaunimėlin Plačiau
LTRF pl 1251 3 Verpiu ratelį, supu lopšelį Plačiau
LTRF pl 1251 4 Aukšti kalnai, margi dvarai Plačiau
LTRF pl 1251 5 Oi ūžkit, gauskit, girios medeliai Plačiau
LTRF pl 1251 6a Kampe tupe, kampe tupe Plačiau
LTRF pl 1251 6 Kampe tupe, kampe tupe Plačiau
LTRF pl 1251 7 Sėdi ubags ant marių krašta Plačiau
LTRF pl 1252 1 Grėbiau rugius par visą dieną Plačiau
LTRF pl 1252 2 Valio mano dalgelė, valio Plačiau
LTRF pl 1252 3 Trys kazokai kortom ėjo Plačiau
LTRF pl 1252 4 Ar vėjai pūtė, ar sodai ūžė Plačiau
LTRF pl 1252 5 O kad aš ėjau pro didį dvarelį Plačiau
LTRF pl 1252 6 č–drolia mano karvelės Plačiau
LTRF pl 1253 4 Tu mergyte, tu rūtele Plačiau
LTRF pl 1253 5 Mergyte serbenta Plačiau
LTRF pl 1253 7 Numirė nubambino Plačiau
LTRF pl 1253 8 Ant kalno lineliai Plačiau
LTRF pl 1254 1 Garbinkim Dievą per šventą Jurgį Plačiau
LTRF pl 1254 2 Kad ganiau aveles Plačiau
LTRF pl 1254 3 Ir atlėkė gervelė Plačiau
LTRF pl 1254 4 Vilkas šieną bepjaująs Plačiau