LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1254 5 Tupi žebris rugiuose Plačiau
LTRF pl 1254 6 Gieda gaidys anksti rytą Plačiau
LTRF pl 1255 3 Gaspadine, sukis graitai Plačiau
LTRF pl 1255 4 Sakė mane šiokia Plačiau
LTRF pl 1255 6 Ganiau aveles pakrūmiais Plačiau
LTRF pl 1255 7 Namo namo, broliukai namo Plačiau
LTRF pl 1255 8 Tą čigoną šaltis laužė Plačiau
LTRF pl 1256 1 Apie vilką ir berną Plačiau
LTRF pl 1256 2 Kažin mūs rabinas Plačiau
LTRF pl 1256 3 Velnias duoda pinigų pasogai Plačiau
LTRF pl 1256 4 Stovi žirgeliai stoinioj pabalnoti Plačiau
LTRF pl 1257 1 Pas tėvelį augau Plačiau
LTRF pl 1257 2 Yra sode kuodelis Plačiau
LTRF pl 1257 3 Močiute širdele, tai tau Plačiau
LTRF pl 1257 4 Suku ratelį, verpiu kuodelį Plačiau
LTRF pl 1257 6 Juozapai šventas Plačiau
LTRF pl 1257 7 Sveika, žvaigždė ankstyvoji Plačiau
LTRF pl 1258 1 Prašom, svotai, sėstų Plačiau
LTRF pl 1258 2 Svotuliai rituliai Plačiau
LTRF pl 1258 3 Jūs bajorai bajorėliai Plačiau
LTRF pl 1258 4 Ugdin tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 1258 5 Oi tėvuti tėvutėli Plačiau
LTRF pl 1258 6 Saulutė raudona, vakaras netoli Plačiau
LTRF pl 1259 1 Kaip tik rudenėlį gruodelį sutraukia Plačiau
LTRF pl 1259 2 Šiu namo, už namo Plačiau
LTRF pl 1259 3 Tu Kaziukai nabagiukai Plačiau
LTRF pl 1259 4 Šuta boba šustinius Plačiau
LTRF pl 1259 6 Rūpinkis, dūšia Plačiau
LTRF pl 1260 2 Vilniaus miesti, žalioj bromoj Plačiau
LTRF pl 1260 3 Aš atsisėdau un akmenelia Plačiau
LTRF pl 1260 4 Gieda gaideliai unksti rytelia Plačiau
LTRF pl 1260 5 Netoli nuo miesto, aš tynai buvau Plačiau
LTRF pl 1260 6 Tai gražumas žauneralių Plačiau
LTRF pl 1260 7 Oi, geria geria mano motulė Plačiau
LTRF pl 1260 8 Ką mes dabar darysma Plačiau
LTRF pl 1261 1 Jaunikaitis velnių vakarėly Plačiau
LTRF pl 1261 2 Laumės ir kūdikis Plačiau
LTRF pl 1261 3 Malu malu viena Plačiau
LTRF pl 1261 4 Krita ryta rasala Plačiau
LTRF pl 1262 1 Velnias ir mergina pirty Plačiau
LTRF pl 1262 2 Kai aš un šventoriaus sėdėjau Plačiau
LTRF pl 1262 3 Šiltumai gražumai pavasarėlio Plačiau
LTRF pl 1262 4 Laidžiu balselį žalion girelėn Plačiau
LTRF pl 1262 5 Pasisėsiu linelių šiakių takių Plačiau
LTRF pl 1263 1 Rūta rūta rūta, rūtele žalioji Plačiau
LTRF pl 1263 2 Kiškelis tupi ant žvirgždynų Plačiau
LTRF pl 1263 3 Tu tu tu sėdauta, obelėla Plačiau
LTRF pl 1263 4 Oi strazdeli strazdeli Plačiau
LTRF pl 1263 5 Apynėli, kadaljo Plačiau
LTRF pl 1263 6 Pasidarė genys alų, čiūto Plačiau
LTRF pl 1264 1 Aš išginiau jautelius Plačiau
LTRF pl 1264 2 Sėdziu po langeliu Plačiau
LTRF pl 1264 3 Berneli šioki, berneli toki Plačiau
LTRF pl 1264 4 Oi an dvarelio, oi an didžiojo Plačiau
LTRF pl 1264 5 Oi da oi da oi dada Plačiau
LTRF pl 1264 6 Oi tai aš sėdziu Plačiau
LTRF pl 1265 1 Užtekėjo šviesus mėnuo Plačiau
LTRF pl 1265 2 Kakarieku gaidužėli Plačiau
LTRF pl 1265 3 Oi an kalno melnyčia Plačiau
LTRF pl 1265 4 Mergela mano, balta lelijėla Plačiau
LTRF pl 1265 5 Oi ūžkit ūžkit, mano girnelės Plačiau
LTRF pl 1265 6 Dobilėli žalias, dobilėli gražus Plačiau
LTRF pl 1265 7 Mergele mano, jaunoji mano Plačiau
LTRF pl 1266 1 Pasigėriau žalio vyno Plačiau
LTRF pl 1266 2 Užgraudė gražumas Batlėjaus miesti Plačiau
LTRF pl 1266 3 Miegok, sūneli, mažutėli Plačiau
LTRF pl 1266 4 Tėvulio dvarely trys rūtų darželiai Plačiau
LTRF pl 1266 5 Kas avis, kas avis Plačiau
LTRF pl 1266 6 Ajo šventas Petras ir šventas Povilas Plačiau
LTRF pl 1267 1 Sveika, žvaigždė ankstyvoji Plačiau
LTRF pl 1267 2 Šviesybė svieto visa Plačiau
LTRF pl 1267 3 Kuris į apieką Dievo Plačiau
LTRF pl 1267 5 Mieliausioji ponia Plačiau
LTRF pl 1267 6 Iš rojaus linksmo miesto Plačiau
LTRF pl 1268 1 [...] kap lado krygelė Plačiau
LTRF pl 1268 2 Sveika, Marija Plačiau
LTRF pl 1268 3 Jėzau mielas, kaip tu klūpai Plačiau
LTRF pl 1269 1 Kad mes buvom trys brolaliai Plačiau
LTRF pl 1269 2 Malu malu viena Plačiau
LTRF pl 1269 3 Čiuvi čiuvi pavasaris Plačiau
LTRF pl 1269 4 Ploju ploju kaciutį Plačiau
LTRF pl 1269 5 Oi brolali, bracia Plačiau
LTRF pl 1269 6 Joja joja diedukas Plačiau
LTRF pl 1269 7 O dūšia kiekviena Plačiau
LTRF pl 1270 1 Vėčiau vėtelį, šlaviau dvarelį Plačiau
LTRF pl 1270 2 Šiū naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 1270 3 Sėk, tėvuli, linelius Plačiau
LTRF pl 1270 4 Vaikščioj tėvas po dvarelį Plačiau
LTRF pl 1270 5 Oi, gėrėm gėrėm Plačiau
LTRF pl 1270 6 Oi aš vakar vakarėlį Plačiau
LTRF pl 1271 1 Dar nejokie tu našlali Plačiau
LTRF pl 1271 2 Kas ty miški braška Plačiau
LTRF pl 1271 3 An tėvulio dvarelio Plačiau
LTRF pl 1271 4 Oi tykus bernelis Plačiau
LTRF pl 1271 5 Oi ir atjojo jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 1271 6 Visi medziai sužaliavo Plačiau
LTRF pl 1271 7 Aš nuvejau vyšnių sodelin Plačiau
LTRF pl 1272 2 Oi kelias kelias Plačiau
LTRF pl 1272 3 Turėjo bobutė žilų oželį Plačiau
LTRF pl 1272 4 Oi pakelėje pavieškelėje Plačiau
LTRF pl 1272 7 Slauna slauna motinėlė Plačiau
LTRF pl 1272 8 O kap mani vyras muš Plačiau
LTRF pl 1273 1 Kur ciej šalcinėliai Plačiau
LTRF pl 1273 4 Oi žirge žirgeli Plačiau
LTRF pl 1273 5 Ir atlėkė busilas Plačiau
LTRF pl 1273 6 Gerkit, sveteliai, gerkit Plačiau
LTRF pl 1273 7 Šali kelio karčiama Plačiau
LTRF pl 1273 8 Ar neliko bulbų Plačiau
LTRF pl 1274 2 Oi aš pjaunu pjovėjėlė Plačiau
LTRF pl 1274 4 Vaikštinėjo tėvulis parugėmis Plačiau
LTRF pl 1274 5 Tai mandrumas bernelio Plačiau
LTRF pl 1274 6 Motula mano, sena galvela Plačiau
LTRF pl 1275 1 Sauliutė laidosi vėlų vakarėlį Plačiau
LTRF pl 1275 2 Arė brolalis pūdymėlį Plačiau
LTRF pl 1275 3 Kap aš turėjau tų vienų vištukį Plačiau
LTRF pl 1275 4 Saulala, motula, užtekėk Plačiau
LTRF pl 1275 5 A a a a mažų, duos Dzievulis gražų Plačiau
LTRF pl 1275 6 Krėsiu rėsiu, vaikas verkia Plačiau
LTRF pl 1275 7 Šventa žemelė, šventa raselė Plačiau
LTRF pl 1275 8a Saulala, motula, nusilaisk Plačiau
LTRF pl 1275 8 Oi augin augin motka dukrelį Plačiau
LTRF pl 1275 9 Linko ievaras vartuose Plačiau
LTRF pl 1275 10 Stokitės, ponai, po viena porai Plačiau
LTRF pl 1276 1 Vai kūkali kūkali Plačiau
LTRF pl 1276 2 Oi, šalin stokitės Plačiau
LTRF pl 1276 3 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 1277 1 Žali gražūs pagirėliai Plačiau
LTRF pl 1277 2 Gale tėvo sodo Plačiau
LTRF pl 1277 3 Zylutė vyšnių sodely Plačiau
LTRF pl 1277 4 Tėvelis dūsavo, po dvarelį vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 1277 5 Vai tu berželi Plačiau
LTRF pl 1277 6 Vai augin augin Plačiau
LTRF pl 1277 7 Skraido gieda volungėlė Plačiau
LTRF pl 1278 1 Man dalgėla vieno plieno Plačiau
LTRF pl 1278 1a Man dalgėla vieno plieno Plačiau
LTRF pl 1278 2 Kelkis, bernėli, unksčiausia Plačiau
LTRF pl 1278 3 Jaunasai bernėli, kų padūmojai Plačiau
LTRF pl 1278 4 Šimtų kartų artojėlis Plačiau
LTRF pl 1278 5 Kinkykit, svečiai, arklius Plačiau
LTRF pl 1278 5a Kinkykit, svečiai, arklius Plačiau
LTRF pl 1279 1a Tas bernelis balamūtas Plačiau
LTRF pl 1279 1 Tas bernelis balamūtas Plačiau
LTRF pl 1279 2 Užaugina man motuta Plačiau
LTRF pl 1279 3 Sudie, panala, sudie, jaunoji Plačiau
LTRF pl 1279 4 Šimtų kartų artojėlis Plačiau
LTRF pl 1279 5 Sasutyt jaunuolyt, greit nuskynė kap rūtyt Plačiau
LTRF pl 1279 6 Saulala raudona, vakaras netoli Plačiau
LTRF pl 1280 1 Tas mano palvys, tai geras arklys Plačiau
LTRF pl 1280 2 Tėveliai išmirė, nameliai liko Plačiau
LTRF pl 1280 3 Jojau, jojau ūlyčia Plačiau
LTRF pl 1280 4 Oi tu sakal sakalėli Plačiau
LTRF pl 1280 7 Jonukas Onytėlį pamylėjo Plačiau
LTRF pl 1281 1 Tai man dyvas, tai man dyvas Plačiau
LTRF pl 1281 2 Išaušo Lietuvoj vasaros dienelė Plačiau
LTRF pl 1281 3 Kur Nemunas ir Dauguva Plačiau
LTRF pl 1281 4 Jūs mergos bajorkos Plačiau
LTRF pl 1281 5 Budavojau trobukį balandų Plačiau
LTRF pl 1281 7 Sėdi diedas ant klojimo Plačiau
LTRF pl 1281 8 Šiaurus vėjas pučia Plačiau
LTRF pl 1282 1 Šiaurus vėjas pučia Plačiau
LTRF pl 1282 3 Vedė bobutė ožukų turgun Plačiau
LTRF pl 1282 5 Mėlynas upelis per lauką tekėjo Plačiau
LTRF pl 1282 6 Labas vakars, panele Plačiau
LTRF pl 1282 7 Oi varge varge, vargeli mano Plačiau
LTRF pl 1283 1 Mes kada išgėrėm Plačiau
LTRF pl 1283 2 Išaugo žalia liepa Plačiau
LTRF pl 1283 3 Augino tėvelis sau vieną sūnelį Plačiau
LTRF pl 1283 6 Linksmykis, dangau Plačiau
LTRF pl 1285 1 Dėkui motulai, dėkui širdelai Plačiau
LTRF pl 1285 2 Duok, svociute, sūro, sūro Plačiau
LTRF pl 1285 3 Gali kaimelio graži lygi lankelė Plačiau
LTRF pl 1285 6 Gėriau alucį, saldų miducį Plačiau
LTRF pl 1286 3 Mani mergos visos myli Plačiau
LTRF pl 1286 4 Nusižvengė žirgelis ant dvaro Plačiau
LTRF pl 1286 5 Oi už marelių, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 1286 6 Oi ko liūdzi, oi ko liūdzi, mergela Plačiau
LTRF pl 1286 7 Po tėvulio stiklo langu Plačiau
LTRF pl 1286 8 Pro žalių girelį saulala tekėjo Plačiau
LTRF pl 1287 1 Patalėlis iš pūkų Plačiau
LTRF pl 1287 2 Sidabriniai vainikaičiai Plačiau
LTRF pl 1287 3 Siūbavo liepelė žalia be vėjo Plačiau
LTRF pl 1287 4 Siūbavo lendrelė vėjo pučiama Plačiau
LTRF pl 1287 6 Sėjau rūtų, sėjau mėtų Plačiau
LTRF pl 1287 7 Subatėlės vakarėlį Plačiau
LTRF pl 1287 9 Šių naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 1288 1 Tu kiškeli, leliumoj Plačiau
LTRF pl 1288 3 Vilniuje buvom, Vilniuje gėrėm Plačiau
LTRF pl 1288 4 Gieda paukštelė, gieda Plačiau
LTRF pl 1288 5 Kur mūs svotuliai gėrė Plačiau
LTRF pl 1288 6 Jūs, mergytės, ko nešokat Plačiau
LTRF pl 1288 7 O dūšia žmogaus kiekvieno Plačiau
LTRF pl 1289 1 Bernų polka Plačiau
LTRF pl 1289 2 Kadrilis Plačiau
LTRF pl 1289 3 Valcius Plačiau
LTRF pl 1289 4 Šeinys su vagim Plačiau
LTRF pl 1289 5 Greitpolkė Plačiau
LTRF pl 1289 6 Tigras (tigri) Plačiau
LTRF pl 1290 1 Žemaičių polka Plačiau
LTRF pl 1290 2 Mergelių polka Plačiau
LTRF pl 1290 3 Marytės polka Plačiau