LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 682 5 Žalioj girelėj, lygioj lankelėj Plačiau
LTRF pl 682 6 Nekentei, močiute Plačiau
LTRF pl 683 1 Brolelis an dvaro žirgą balnojo Plačiau
LTRF pl 683 2 Jonelis an dvaro žirgelį balnojo Plačiau
LTRF pl 683 3 Augin tėvas sūnelį Plačiau
LTRF pl 683 4 Brolelis an dvaro žirgelį balnojo Plačiau
LTRF pl 683 5 Šėriau šėriau žirgužėlį Plačiau
LTRF pl 683 6 Vai kieno nauji dvarai Plačiau
LTRF pl 683 7 Gieda gaideliai, giedos ir antri Plačiau
LTRF pl 684 1 Oi, kad augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 684 2 Ant kalno Dunojėlis Plačiau
LTRF pl 684 3 Kas šią naktį per naktelę Plačiau
LTRF pl 684 4 Oi, kad aš ėjau per didį dvarą Plačiau
LTRF pl 684 5 Tu mano motinėle Plačiau
LTRF pl 684 6 Du karveliai klony gėrė Plačiau
LTRF pl 684 7 Mergužėle mano, balta lelijėle Plačiau
LTRF pl 684 8 Vėlyvi svotai vėlyvi Plačiau
LTRF pl 685 1 Eis seselė per dvarelį Plačiau
LTRF pl 685 2 Vai, jokit jokit, jauni broleliai Plačiau
LTRF pl 685 3 Ar žiba žiburužis Plačiau
LTRF pl 685 4 Susirinkit giminėlės Plačiau
LTRF pl 685 5 Neturi svotai pinigų Plačiau
LTRF pl 685 6 Sergėkis, seserėle, ateina motinėlė Plačiau
LTRF pl 685 7 Skęsti, sesute, skęsti Plačiau
LTRF pl 685 8 Oi, kur mūsų sesutė stovėjo Plačiau
LTRF pl 685 9 Sesute mano, sesute lelijėle Plačiau
LTRF pl 685 10 Negėręs negaliu būtie Plačiau
LTRF pl 686 1 Už stalo sėdau, gražiai dainavau Plačiau
LTRF pl 686 2 Oi, ką kalba apynėlis Plačiau
LTRF pl 686 3 Šalia viešo kelio marga karčemėlė Plačiau
LTRF pl 686 4 Vai tu eglele, vai tu eglele siūbuonėle Plačiau
LTRF pl 686 5 Oi tai dėkui saulutei, ką anksti nusileido Plačiau
LTRF pl 687 1 Oi tu rugeli, oi tu rugeli žiemkentėli Plačiau
LTRF pl 687 2 Išeik, močiute, an dvaro Plačiau
LTRF pl 687 3 Kelk, dukrele, pamigai Plačiau
LTRF pl 687 4 Augino močiutė dukterėlę Plačiau
LTRF pl 687 5 Vai tu kasele, šilkų saujele Plačiau
LTRF pl 687 6 Gaspadine Alenėle, pūskie greičiau balanėlę Plačiau
LTRF pl 687 7 Močiute mano, širdužėle Plačiau
LTRF pl 688 1 Šių namo, pargena Plačiau
LTRF pl 688 2 Tupi žvirblis Plačiau
LTRF pl 688 3 Rida rida Plačiau
LTRF pl 688 4 Senoviškas valsas Plačiau
LTRF pl 689 1 Ko ožys tvarti bliauna Plačiau
LTRF pl 689 2 Svetimos šalalės neslauni broleliai Plačiau
LTRF pl 689 3 Tu, brolali, mažasai Plačiau
LTRF pl 689 4 Duok, svočkela, sūrio sūrio Plačiau
LTRF pl 689 5a Nūdzienelį, per dzienelį Plačiau
LTRF pl 689 5 Nūdzienelį, per dzienelį Plačiau
LTRF pl 689 6 Sakė mūsų svokelės Plačiau
LTRF pl 689 7 Gražios mūs ponios svočios Plačiau
LTRF pl 689 8 Oi aš vienų svotkelį tai gerai pažinau Plačiau
LTRF pl 690 1 Oi aš josiu in tų ponių Plačiau
LTRF pl 690 2 Grįskime, mergos, jievaro ciltų Plačiau
LTRF pl 690 3 Kvolinosi vanagėlis, aleliuma rūtela Plačiau
LTRF pl 690 4 Gali laukų, leliuma Plačiau
LTRF pl 690 5 Jau mano mielas ankstų rytų kėlė Plačiau
LTRF pl 690 6 Oi atvažiuoja šventos Kalėdos Plačiau
LTRF pl 690 7 Ant kalno, ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 690 8 Tu muzika, tu muzika Plačiau
LTRF pl 691 1 Neščeslyvas tas suolelis Plačiau
LTRF pl 691 2 Motula mano, kas linelius pasės Plačiau
LTRF pl 691 3 Oi ant kalno Nemunėlis Plačiau
LTRF pl 691 4 Aukšti kalnai, dzirvonai Plačiau
LTRF pl 691 5 Su kojelėm trep trep Plačiau
LTRF pl 691 6 Kepurėlė Plačiau
LTRF pl 691 7 Varkela, šarkela, keli tavo vaikeliai Plačiau
LTRF pl 691 8 Vaikščiojo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 692 1 Kaimuos gale darželis Plačiau
LTRF pl 692 2 Viens keleivis važiuots brida Plačiau
LTRF pl 692 3 Aje šaučius per miestelį Plačiau
LTRF pl 692 4 Ak tu, Dieve, visagalis Plačiau
LTRF pl 692 5 Parvažiavo rabins, parvežė naujyną Plačiau
LTRF pl 693 1 Žalioji girelė, tamsioji naktelė Plačiau
LTRF pl 693 2 Kuomet tuoki laika buva Plačiau
LTRF pl 693 3 Par žalį gojį jaunikaitis jojo Plačiau
LTRF pl 693 4 Apyneli tu žalus Plačiau
LTRF pl 693 5 Vai džium džium džium, karklyni žvirblelis Plačiau
LTRF pl 693 6 Nebark manęs, nemušk manęs Plačiau
LTRF pl 694 1 Ant aukšta kalnelia Plačiau
LTRF pl 694 2 Ein panelė par kymelį Plačiau
LTRF pl 694 3 Putineli, ko liūdi Plačiau
LTRF pl 694 4 Aukštas svirnas budavotas Plačiau
LTRF pl 694 5 Kad tetušis mana mirė Plačiau
LTRF pl 694 6 Ganiau vuožius po karklyną Plačiau
LTRF pl 695 1 Aš esu žmuogus labai bagotas Plačiau
LTRF pl 695 2 Oi tu, mergele, tu siratėle Plačiau
LTRF pl 695 3 Vai, kad aš paaugau pas matušelę Plačiau
LTRF pl 695 4 Mergos meldžias bažnyčio Plačiau
LTRF pl 695 5 Nedėkui tėvui nei motinėlei Plačiau
LTRF pl 695 6 Gėriau, gerdams dūmuojau Plačiau
LTRF pl 696 1 Po švinta Jona, per Petrą patroną Plačiau
LTRF pl 696 2 Oi Divale, Divuželi, nepadoru Plačiau
LTRF pl 696 3 Oi matuši mana, matušeli mana Plačiau
LTRF pl 696 4 Siuntė mani muotinelė Plačiau
LTRF pl 696 5 讚uoko vuoželis į rūtų daržą Plačiau
LTRF pl 696 6 讚uoko vuoželis į rūtų daržą Plačiau
LTRF pl 696 7 Suklika gulbeli ant jūrių Plačiau
LTRF pl 697 1 Man geltonos kaseles Plačiau
LTRF pl 697 2 Kur mudu vaikščiuojom Plačiau
LTRF pl 697 3 Pas tėvučį augau Plačiau
LTRF pl 697 4 Ant kalno gluosnys Plačiau
LTRF pl 697 5 Ežerelis par kiemelį teka Plačiau
LTRF pl 697 6 Aš siratelė, aš vargo mergelė Plačiau
LTRF pl 698 1 Tatušis lingudamas, dukreli čičiudamas Plačiau
LTRF pl 698 2 Aisiu į suodną po obele Plačiau
LTRF pl 698 3 Oi džium džium džium šiaudai be grūdų Plačiau
LTRF pl 698 4 Jojau dieną, jojau naktį Plačiau
LTRF pl 698 5 Guli žvirblis šalia kuknės Plačiau
LTRF pl 698 6 Už jūrių marių, už vandinelių Plačiau
LTRF pl 699 1 Ruduo atvyksta, pūs vėjai šalti Plačiau
LTRF pl 699 2 Beauštanti aušruželė Plačiau
LTRF pl 699 3 Par beržynelį ir par pušynelį Plačiau
LTRF pl 699 4 Žiūru veizu par langelį Plačiau
LTRF pl 699 5 Iš kur esi, iš pakalnės Plačiau
LTRF pl 699 6 Aukšti kalnai, beržyneliai Plačiau
LTRF pl 700 1 Stuoviu an tiltelia Plačiau
LTRF pl 700 2 Pakol mes išeisma, pakol išvendrusma Plačiau
LTRF pl 700 3 Aje meška par lendrynus Plačiau
LTRF pl 700 4 Aš išėjau į daržą Plačiau
LTRF pl 700 5 Uzizizi, sušalau, par du lauku važiavau Plačiau
LTRF pl 700 6 A a apapa zuikis vaikus lingava Plačiau
LTRF pl 701a 1 Nedėkingi keliauninkai Plačiau
LTRF pl 701b 1 Avietelė avietelė žydieje Plačiau
LTRF pl 701a 2 Ežys karaliaus žentas Plačiau
LTRF pl 701b 2 Aš penkinį rankoj turu Plačiau
LTRF pl 701b 3 Marcelė pana, Marcijona pana Plačiau
LTRF pl 701b 4 Dėl ko žyds barzdą krato Plačiau
LTRF pl 701b 5 Par virvytį, par kaladį Plačiau
LTRF pl 702a 1 Ežys karaliaus žentas Plačiau
LTRF pl 702b 1 Močiute mano, mano širdele Plačiau
LTRF pl 702b 2 Vai kėliau kėliau Plačiau
LTRF pl 702b 3 Kad aš vakar nė namie nebuvau Plačiau
LTRF pl 702b 4 Mergužėle mano, odza odza dza Plačiau
LTRF pl 703 1 Močiute mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 703 2 Aš nesiženysiu, nesiklapatuosiu Plačiau
LTRF pl 703 3 Zuikeli širmeli, margasai žvėreli Plačiau
LTRF pl 703 4 Oi giedri giedri šioj vasarelė Plačiau
LTRF pl 703 5 Teka mėnuo ir žara Plačiau
LTRF pl 703 6 Balandžio dienelę užteka saulelė Plačiau
LTRF pl 703 7 Pazdum pazdum pazdumėla Plačiau
LTRF pl 703 8 Mergele mano, jaunoji mano Plačiau
LTRF pl 704 1 Žiūriu lauke lyja Plačiau
LTRF pl 704 2 Sėdžiu už stalelio Plačiau
LTRF pl 704 3 Gale tėvo dvaro balti dobilėliai Plačiau
LTRF pl 704 4 Kai aš augau pas močiutę Plačiau
LTRF pl 704 5 Ir sukliko antelė ant marių Plačiau
LTRF pl 704 6 Po dvarą vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 704 7 An tėvulėlio dvarelio Plačiau
LTRF pl 704 8 Ir pasiuntė pons Kaniuša Plačiau
LTRF pl 705 1 An kalnelio an aukštojo Plačiau
LTRF pl 705 2 Karvelėli mielas, nulėk į tą šalį Plačiau
LTRF pl 705 3 Oi grožybė prigimimo Plačiau
LTRF pl 705 4 Aš užgimiau prasčiokėlis Plačiau
LTRF pl 705 5 Palaužta rūtele, daugiau nežaliuosi Plačiau
LTRF pl 705 6 Teka saulutė, teka kaitrioji Plačiau
LTRF pl 705 7 Eisiu, pasiklausiu pas mielą močiutę Plačiau
LTRF pl 705 8 Jau raudona saulė skęsta Plačiau
LTRF pl 706 1 Prašvito prašvito aušros žvaigždė Plačiau
LTRF pl 706 2 Ganė avis Judėjos žemėj Plačiau
LTRF pl 706 3 Mes negalim apipiešti Plačiau
LTRF pl 706 4 Močiutė po turgų vaikščiodama Plačiau
LTRF pl 706 5 Vai tu, diemed diemedėli Plačiau
LTRF pl 706 6 Vakar dienelę vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 706 7 Užkukau gegutė vyšnelių sodely Plačiau
LTRF pl 706 8 Eisim, sesės, į darželį Plačiau
LTRF pl 707 1 Vai pasakyki, grožybe mano Plačiau
LTRF pl 707 2 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 707 3 Jau sesutę leidžia Plačiau
LTRF pl 707 4 Už kalnelio pro giružę Plačiau
LTRF pl 707 5 Ganiau aveles pamary Plačiau
LTRF pl 707 6 Važiuoju savaitę trečią Plačiau
LTRF pl 707 7 Vai tu, rugeli Plačiau
LTRF pl 707 8 Tykiai tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 707 9 Susikalbėjo sausa nendrelė Plačiau
LTRF pl 707 10 Vilniuj buvo žalios bromos Plačiau
LTRF pl 707 11 Ar negaila, sesytėle Plačiau
LTRF pl 707 12 Jojau lauką, jojau antrą Plačiau
LTRF pl 708 1 Varšavėlėj, Krokavėlėj Plačiau
LTRF pl 708 2 Šali kelio karčemėlėj baudžiaunykai gėrė Plačiau
LTRF pl 708 3 Motinėle mano, mano širdužėle Plačiau
LTRF pl 708 4 Žalioj girioj, lygioj lankoj Plačiau
LTRF pl 708 5 Kelsime balių, prašysime svečius Plačiau
LTRF pl 708 6 Ant kalno gluosnys Plačiau
LTRF pl 709 1 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 709 2 Dveji treji metužėliai Plačiau
LTRF pl 709 3 Vai an kalno žalia liepa Plačiau
LTRF pl 709 4 O, kad aš augau pas savo tėvelį Plačiau
LTRF pl 709 5 Gerkit aplinkui, duokit šaltyšiui Plačiau
LTRF pl 709 6 Dukrele mano, jaunoji mano Plačiau
LTRF pl 709 7 Sėdžiu už skobno, žiūrau per langą Plačiau
LTRF pl 710 1 Suskaudėjo Onutei galvelę Plačiau
LTRF pl 710 2 Ant ažero krantelio Plačiau
LTRF pl 710 3 Vai giria giria, girele žalioji Plačiau
LTRF pl 710 4 Jau, motinėle, sveteliai atjoja Plačiau
LTRF pl 710 5 Augin tėvas tris dukreles Plačiau
LTRF pl 710 6 Vai tu našly, našlužėli Plačiau
LTRF pl 711 1 Liepė man, liepė man Plačiau
LTRF pl 711 2 Trys paukšteliai čiulbėjo Plačiau
LTRF pl 711 3 An kalno rugiai, sodi obuoliai Plačiau