LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 435 2 Tai kad jojau per vasarojų Plačiau
LTRF pl 435 3 Mauša duoda gerą mauką Plačiau
LTRF pl 435 4 (...) du du du Plačiau
LTRF pl 435 5 Tu eglute tu žalioji Plačiau
LTRF pl 435 6 Aš parduosiu baltą vištą Plačiau
LTRF pl 435 7 Toj pakalnėj pakalnėlėj Plačiau
LTRF pl 435 8 Du karveliai upuolėliai Plačiau
LTRF pl 436 1 Po liepu liepu Plačiau
LTRF pl 436 2 Kas tau kaltas, panela jaunoja Plačiau
LTRF pl 436 3 Užteka teka šviesi sauliula Plačiau
LTRF pl 436 4 Ui ui ui ui ui Dievuliau mana Plačiau
LTRF pl 436 5 Pasakykia panytela Plačiau
LTRF pl 436 6 Rozalija mus globėja Plačiau
LTRF pl 436 7 Sanas mana tevukelis pa dvarų ulioja Plačiau
LTRF pl 436 8a Pyniau vainikų žalių lelendrų Plačiau
LTRF pl 436 8b Pyniau vainikų žalių lelendrų Plačiau
LTRF pl 437 1 Špoko polka I Plačiau
LTRF pl 437 2 Smarkioji polka Plačiau
LTRF pl 437 3 Garnių polka Plačiau
LTRF pl 437 4 Špoko polka II Plačiau
LTRF pl 437 5 Siuntė motinėlė Plačiau
LTRF pl 437 6 Sumuštinė polka Plačiau
LTRF pl 438 2 Polka Plačiau
LTRF pl 438 3 Džim polka Plačiau
LTRF pl 438 4 Šokit vyžos Plačiau
LTRF pl 438 5 Trumpakojis Plačiau
LTRF pl 438 6 Barė ponas katinėlį Plačiau
LTRF pl 438 7 Oi ievuže ievuže Plačiau
LTRF pl 439 1 Rūtų vainikas Plačiau
LTRF pl 439 2 Maršas į šliūbą Plačiau
LTRF pl 439 3 Ant kalno karklai Plačiau
LTRF pl 439 4 Kadrilis Plačiau
LTRF pl 439 5 Pypt polka Plačiau
LTRF pl 439 6 Noriu miego saldaus miego Plačiau
LTRF pl 439 7 Čia man, čia tau Plačiau
LTRF pl 439 8 Šeine katarinka Plačiau
LTRF pl 440 1 Motinėlė mani ataminė Plačiau
LTRF pl 440 2 Pabalnokit man žirgelį Plačiau
LTRF pl 440 3a Siunte ponas ožkų Plačiau
LTRF pl 440 3b Siunte ponas ožkų Plačiau
LTRF pl 440 4 Vaikščiojo lesvinčius Plačiau
LTRF pl 440 5 Augin tėvelis pirmų dukrelį Plačiau
LTRF pl 441 1 Vilniuj šokau, Vilniuj gėriau Plačiau
LTRF pl 441 2 Tu rūtas sėjai Plačiau
LTRF pl 441 3 Kai aš ėjau lauko artie Plačiau
LTRF pl 441 4 Vai augin augina tėvas sūnelį Plačiau
LTRF pl 441 5 Mažas piemenėlis Plačiau
LTRF pl 441 6 Mano tėvelio dvarely Plačiau
LTRF pl 441 7 Aš prašiau Dievo per visą dieną Plačiau
LTRF pl 441 8 Labs ryts, labs vakars Plačiau
LTRF pl 442 1 Vai kur tu buvai Plačiau
LTRF pl 442 2 Ne bile pievoj dobilas augo Plačiau
LTRF pl 442 3 Graži paukštė lakštutė Plačiau
LTRF pl 442 4 Rudens dienelės Plačiau
LTRF pl 442 5 Saulutė motinėlė Plačiau
LTRF pl 442 6 Garny, garny ga ga ga Plačiau
LTRF pl 442 7 Saulutė leidosi Plačiau
LTRF pl 442 8 Tpriukė ėdė Plačiau
LTRF pl 442 9 Lipo katins ant šiaudų Plačiau
LTRF pl 442 10 Saulutė leidosi Plačiau
LTRF pl 443 1 Polka I Plačiau
LTRF pl 443 2 Polka II Plačiau
LTRF pl 443 3 Polka III Plačiau
LTRF pl 443 4 Lipo Tadas kopėčiom Plačiau
LTRF pl 443 5 Maršas pasitinkant Plačiau
LTRF pl 443 6 Mazurpolkė „Aukštoji“ Plačiau
LTRF pl 443 7 Kudlius Plačiau
LTRF pl 443 8 Tancius Plačiau
LTRF pl 444 1 Vėlyvi svotai, vėlyvi Plačiau
LTRF pl 444 2 Jau saulalė laidžias Plačiau
LTRF pl 444 3 Mūs svočiutė kuoduota Plačiau
LTRF pl 444 4 Sakė mergos šiokis Plačiau
LTRF pl 444 5 Oi tu Onula, mūsų sesula Plačiau
LTRF pl 444 6 Šėriau žirgelį per du meteliu Plačiau
LTRF pl 444 7 Kad tu būtai geras bernas Plačiau
LTRF pl 444 8 Kai jauna buvau Plačiau
LTRF pl 445 1 Pa sodelį pa žaliųjį Plačiau
LTRF pl 445 2 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 445 3 Augino tėvas vieną sūnelį Plačiau
LTRF pl 445 4 Nedėlios rytų tep anksci Plačiau
LTRF pl 445 5 Nedėlios rytelį saulala tekėja Plačiau
LTRF pl 445 6 Nedėlios rytų taip anksti Plačiau
LTRF pl 445 7 Dar gaideliai negiedojo Plačiau
LTRF pl 446 1 Saulalė nuslaido Plačiau
LTRF pl 446 2 Eicie mergela per didį dvarą Plačiau
LTRF pl 446 3 Eina mergelė su juodu kuodu Plačiau
LTRF pl 446 4 Dovanoja Onulei sesulė Plačiau
LTRF pl 446 5 Atsišaukie giminėla Plačiau
LTRF pl 446 6 Atpučia šiaurus vėjas Plačiau
LTRF pl 446 7 Lėkė sakalas, lėkė sakalas Plačiau
LTRF pl 447 4 Pavasario dienelį Plačiau
LTRF pl 447 5 Oi tu kleveli, žalias medeli Plačiau
LTRF pl 447 6 O kai aš būsiu žmonių marteli Plačiau
LTRF pl 448 1 Šių nedėlėlį per nedėlėlį Plačiau
LTRF pl 448 2 Ar žiba žiburužiai Plačiau
LTRF pl 448 3 Kai aš pareinu vėlai vakarų Plačiau
LTRF pl 448 4 Tupėjo uodas un ųžuolėlio Plačiau
LTRF pl 448 5 Lygioj lankelėj baltieji dobilėliai Plačiau
LTRF pl 448 6 Nepūsk, vėjeli, lykie lietuli Plačiau
LTRF pl 448 7 Jojau lauką, jojau antrų Plačiau
LTRF pl 448 8 Oi kad mes augom Plačiau
LTRF pl 449 1 Sėdzi tėvas krėslalėly Plačiau
LTRF pl 449 2 Oi verkia verkia mūsų sesulė Plačiau
LTRF pl 449 3 Čiulba ulba karvelėliai Plačiau
LTRF pl 449 4 Oi tėvuli mano Plačiau
LTRF pl 449 5 Kad aš turėtau pas tėvulį valelį Plačiau
LTRF pl 449 6 Oi daugis daugis mūsų brolalių Plačiau
LTRF pl 449 7 Oi ką kalba apynėlis Plačiau
LTRF pl 449 8 Aš šių naktelį miego nemigau Plačiau
LTRF pl 450 1 Oi tu bitaite, to to to Plačiau
LTRF pl 450 2 Ateina stiklalis skomelį gerdamas Plačiau
LTRF pl 450 3 Kai aš ėjau per girių žaliausių Plačiau
LTRF pl 450 4 Ir išbėgo žirgelis iš gojaus Plačiau
LTRF pl 450 5 Oi aš vakar vakarėlį Plačiau
LTRF pl 450 6 Eit berneliai per dvarų Plačiau
LTRF pl 450 7 Pucinėli, pucinėli raudonasai Plačiau
LTRF pl 450 8 Kad aš paketinau in mergelę joti Plačiau
LTRF pl 450 9 Augo putinas viduj girios Plačiau
LTRF pl 450 10 Siuntė motulė, siuntė širdelė Plačiau
LTRF pl 450 11 Kur aukšti kalnai Plačiau
LTRF pl 451 1 Šelmis melagis ne mano bernelis Plačiau
LTRF pl 451 2 Oi gėręs gėręs mano bernelis Plačiau
LTRF pl 451 3 Šių naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 451 4 Rūpijosi motinėlė Plačiau
LTRF pl 451 5 Oi tai gersiu uliosiu Plačiau
LTRF pl 451 5a Oi tai josiu un mergužėlį Plačiau
LTRF pl 451 6 Oi kur eisi, Raulai Plačiau
LTRF pl 451 7 Oi tai barsiu mergužėlį Plačiau
LTRF pl 451 8 Augo girioj stadulėlė Plačiau
LTRF pl 451 9 Pas sodelį, pas žalųjį Plačiau
LTRF pl 451 10 Aš išvediau žirgelius Plačiau
LTRF pl 452 1 Kad alaus, kad gardaus Plačiau
LTRF pl 452 2 Jūs mergos bajorkos Plačiau
LTRF pl 452 3 Tu kiškuci, leliumai Plačiau
LTRF pl 452 4 Pas motinėlį valių turėjau Plačiau
LTRF pl 452 5 Tėvuli mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 452 6 Tai aš nežinau, siratėlė nesugodau Plačiau
LTRF pl 452 6a Oi sesulės mano Plačiau
LTRF pl 452 7 Leidos saulalė Plačiau
LTRF pl 452 8 Vai teka bėga vakarinė žvaigždelė Plačiau
LTRF pl 453 1 Aš šių naktį per naktelį Plačiau
LTRF pl 453 2 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 453 3 Kukavo gegula Plačiau
LTRF pl 453 4 Oi lėk, sakale, nesivėlinki Plačiau
LTRF pl 453 5 Žvirblis alų darė Plačiau
LTRF pl 453 6 Namo svotai, namo begėdžiai Plačiau
LTRF pl 454 1 Ausk močiute drobeles Plačiau
LTRF pl 454 2 Eik, mergele, šankiai Plačiau
LTRF pl 454 3 Čia važiuok, martela Plačiau
LTRF pl 454 4 Lėksiu, bėgsiu, tėvelį patiksiu Plačiau
LTRF pl 454 5 Oi žiba žiburėliai Plačiau
LTRF pl 454 6 Gieda gaideliai sodely Plačiau
LTRF pl 454 7 Aš išjojau an vainos Plačiau
LTRF pl 455 1 Tamsi naktis Plačiau
LTRF pl 455 2 Čiulba gieda vieversėlis Plačiau
LTRF pl 455 3 Sėda nusėda Plačiau
LTRF pl 455 4 Auga klevelis vienam šone Plačiau
LTRF pl 455 5 Laiskis, laiskis, saulala Plačiau
LTRF pl 456 1 Oi tu varna Plačiau
LTRF pl 456 2 Verkia martela Plačiau
LTRF pl 456 3 Po tai liepa, po baltai Plačiau
LTRF pl 456 4 Ir atlėkė gegula Plačiau
LTRF pl 456 5 Praėja meteliai, užstojo ir antri Plačiau
LTRF pl 456 6 O kiemas kiemas, kas do kiemelis Plačiau
LTRF pl 456 7a Žalioj girelėj aukšti kalneliai Plačiau
LTRF pl 456 7 Lygi pievela prieg dobilėlio Plačiau
LTRF pl 456 8 Per dvarelį tykiai jojau Plačiau
LTRF pl 456 9 Gieda gaideliai, giedos ir antri Plačiau
LTRF pl 457 1 Nenutika, nenutika Plačiau
LTRF pl 457 2 Namo, svotai, namo, begėdžiai Plačiau
LTRF pl 457 3 Aš šią naktį per naktį Plačiau
LTRF pl 457 3a Subatos vakarėlį Plačiau
LTRF pl 457 4 Po beržyną vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 457 5 Augo [girioj serbentas] Plačiau
LTRF pl 457 6 Per nedėlėlę verpiau Plačiau
LTRF pl 457 7 Papūtė vėjelis iš visų šalių Plačiau
LTRF pl 457 8 Kas tin rėkia, kas tin šaukia Plačiau
LTRF pl 457 9 Šėriau šėriau sau žirgelį Plačiau
LTRF pl 458 1 Mergela mana, jaunoji mana Plačiau
LTRF pl 458 2 Sustoki, ponai, po vienai porai Plačiau
LTRF pl 458 3 Pabėk, bareli, pabėk, bareli Plačiau
LTRF pl 458 4 Kieno čia dulkia Plačiau
LTRF pl 458 5 Tu sakuol sakuolėli Plačiau
LTRF pl 458 6 Tu, panyte, ką dūmojai Plačiau
LTRF pl 458 7 Už žalios girelas Plačiau
LTRF pl 458 8 Anam šone lauka Plačiau
LTRF pl 458 9 Jau ataina rudenėlis Plačiau
LTRF pl 458 10 Žąslių bažnyčėla Plačiau
LTRF pl 459 1 Anam šone ant kranta Plačiau
LTRF pl 459 2 Auga klevelis aukščiausias Plačiau
LTRF pl 459 3 Ne bile krūma žalią rykštelį Plačiau
LTRF pl 459 4 Kas tau, motula, linelius nuraus Plačiau
LTRF pl 459 5 Oi tai dėkui, motula Plačiau
LTRF pl 459 6 Tu, mergyte, skaisti rože Plačiau
LTRF pl 459 7 Šaudyklėle, gražiai audi Plačiau
LTRF pl 459 8 Oi, berneli, oi oi oi Plačiau
LTRF pl 459 9 O tai Vilnius, o tai Kaunas Plačiau
LTRF pl 459 10 V karavodzie my byli Plačiau
LTRF pl 459 11 Atsikėlus ankstų rytų Plačiau
LTRF pl 460 1 Gieda gaideliai Plačiau