LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1014 4 Pūtė vėjas uažuolan Plačiau
LTRF pl 1014 5 Pūtė vėjas uažuolan Plačiau
LTRF pl 1014 6 Vaikščiojo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 1014 7 Prašinėjo kanapėlė Plačiau
LTRF pl 1015 1 Vai tu kuosela, leliumoj Plačiau
LTRF pl 1015 2 Oi ir atlėkė baikštusai alnis Plačiau
LTRF pl 1015 3 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 1015 4 Oi aš ajau per dvarelį Plačiau
LTRF pl 1015 5 Ai per sodžių ūlyčėlė Plačiau
LTRF pl 1015 6 Vai kap aš buvau Plačiau
LTRF pl 1015 7 Uoj kap aš buvau Plačiau
LTRF pl 1015 8 Pywszy woteszkę pojdzem spac Plačiau
LTRF pl 1016 1 Kad aš turėčiau pas tėvulį valalį Plačiau
LTRF pl 1016 2 Poželim žyta Plačiau
LTRF pl 1016 3 Oi girdžiu girdžiu Plačiau
LTRF pl 1016 4 Aš paėmiau jaunų pačių Plačiau
LTRF pl 1016 5 Verpsiu linelius kuo ploniausiai Plačiau
LTRF pl 1016 6 Mamute, kap gi bus Plačiau
LTRF pl 1017 1 Kaip mes buvom du broliukai Plačiau
LTRF pl 1017 2 Sėdžiu po langeliu, žiūriu pro langelį Plačiau
LTRF pl 1017 3 Augin motka du sūnu Plačiau
LTRF pl 1017 4 Susikalbėjo sausa nendrelė Plačiau
LTRF pl 1017 5 Tai nežertas, tai ne štuka Plačiau
LTRF pl 1017 6 Tėvas su motina savo Plačiau
LTRF pl 1017 7 Subatėlės vakarėlį, kloj mergelė patalėlį Plačiau
LTRF pl 1018 1 Traji gaideliai giedojo Plačiau
LTRF pl 1018 2 Pakelėje, paviešėje ten stovėjo Plačiau
LTRF pl 1018 3 Šių naktelį per naktelį Plačiau
LTRF pl 1018 4 Suntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 1018 5 Oi tu rūta rūta Plačiau
LTRF pl 1018 6 Ci pamietasz panie Janie Plačiau
LTRF pl 1018 7 Aš užeisiu už skomelių Plačiau
LTRF pl 1018 8 Liepė man motulė Plačiau
LTRF pl 1019 1 Žalioj girioj, lygioj lankoj Plačiau
LTRF pl 1019 2 Kad aš neverkiu toli aidama Plačiau
LTRF pl 1019 3 Oi kad man bėda Plačiau
LTRF pl 1019 4 Graži paukštė volungėlė Plačiau
LTRF pl 1019 5 Žalioj girelėj, lygioj lankelėj Plačiau
LTRF pl 1019 6 Ko beliūdi mūs sesutė Plačiau
LTRF pl 1020 1 Nebile pievelėj dobilas augo Plačiau
LTRF pl 1020 2 O aš išjojau, išvendravojau Plačiau
LTRF pl 1020 3 Augo girioj stadulėlė Plačiau
LTRF pl 1020 4 Šilai pušynai, trakai beržynai Plačiau
LTRF pl 1020 5 Jau žirgai pakinkyti Plačiau
LTRF pl 1020 6 Ant kalnelio pucinėlis Plačiau
LTRF pl 1020 7 Oi augin augin tėvas sūnelį Plačiau
LTRF pl 1021 1 Ir pagimdė Ulijūtė mažąjį vaikelį Plačiau
LTRF pl 1021 2 Kelelį kirtau, pats laivą dariau Plačiau
LTRF pl 1021 3 Pamarėm, pajūrėm mergelė vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 1021 4 Aš šią naktelę, per naktelę Plačiau
LTRF pl 1021 5 Oi močiute, nieko nemeluosiu Plačiau
LTRF pl 1021 6 Oi sunku sunku sausai nendrelai Plačiau
LTRF pl 1021 7 Ir atlėkė trys raibi sakalėliai Plačiau
LTRF pl 1022 1 Motule mano, mano širdele Plačiau
LTRF pl 1022 2 Pelėda ant kraigo, uodegutį kraipo Plačiau
LTRF pl 1022 3 Ausk, močiute, drobeles Plačiau
LTRF pl 1022 4 Aš šią naktį, per naktį Plačiau
LTRF pl 1022 5 O kur josi, broleli Plačiau
LTRF pl 1022 6 Bėkit, baraliai Plačiau
LTRF pl 1022 7 Kieno tas karvojėlis Plačiau
LTRF pl 1022 8 Šalyje kelio jievaras stovėjo Plačiau
LTRF pl 1023 1 Šėriau žirgų juodbėrėlį Plačiau
LTRF pl 1023 2 Tai gardžiai gertau vyno kupkelį Plačiau
LTRF pl 1023 3 Žalioj girelėj, lygioj lankelėj Plačiau
LTRF pl 1023 4 Pastauni meteliai pas tėvužį Plačiau
LTRF pl 1023 5 Pakelėje, paviešėje Julijona Plačiau
LTRF pl 1023 6 Oi tu dziemed dziemedėli Plačiau
LTRF pl 1024 1 Močiutė vaikštinėjo Plačiau
LTRF pl 1024 2 Pakelėje, paviešėje linai derėjo Plačiau
LTRF pl 1024 3 Per žaliąsias gireles Plačiau
LTRF pl 1024 4 Ant močiutės didžio dvaro Plačiau
LTRF pl 1024 5 Ant tiltelio žolė žėlė Plačiau
LTRF pl 1024 6 Iš mažumėlės be motinėlės Plačiau
LTRF pl 1024 7a Oi ko papratai, bernužėli mano Plačiau
LTRF pl 1024 7 Oi ko papratai, bernužėli mano Plačiau
LTRF pl 1025 1 Viduj žalios girelės Plačiau
LTRF pl 1025 2 Oi ko dūsavo jaunas šienpjovėlis Plačiau
LTRF pl 1025 3 Oi tu kregždelė mėlyna paukštelė Plačiau
LTRF pl 1025 4 Už jūrų marelių, už vandenėlių Plačiau
LTRF pl 1025 5 Tų ųžuole, tu žaliasai Plačiau
LTRF pl 1025 6 Krugu saulalė krugu Plačiau
LTRF pl 1025 7 Tu kleveli, skambusai medeli Plačiau
LTRF pl 1025 8 Tėvelis senas, brolelis mažas Plačiau
LTRF pl 1025 9 Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 1026 1 Palinkui palinkui saulelė teka Plačiau
LTRF pl 1026 2 Oi kai aš augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 1026 3 Žali lapeliai ant vyšnių Plačiau
LTRF pl 1026 4 Šiltas, gražus rudenėlis Plačiau
LTRF pl 1026 5 Oi lenkis lenkis, šviesi saulelė Plačiau
LTRF pl 1026 6 Aušta aušrelė, teka saulelė Plačiau
LTRF pl 1026 7 Valužėj augau pas savo tėvelį Plačiau
LTRF pl 1027 1 Per Akmenių slauną kaimą Plačiau
LTRF pl 1027 2 Turėj motka vieną sūnelį Plačiau
LTRF pl 1027 3 Oi už marelių, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 1027 4 Augo girioj stadulėlė Plačiau
LTRF pl 1027 5 Tu žalnierėli, kelaininkėli Plačiau
LTRF pl 1027 6 Bernelis ant dvaro žirgelį balnojo Plačiau
LTRF pl 1027 7 Jau saulutė leidžias Plačiau
LTRF pl 1027 8 Oi žirge, žirgeli juodbėrėli Plačiau
LTRF pl 1028 1 Oi dėkui, dėkui senai motelei Plačiau
LTRF pl 1028 2 Oi smūtnas, liūdnas miški berželis Plačiau
LTRF pl 1028 3 Oi kai aš ėjau, keliu keliavau Plačiau
LTRF pl 1028 4 Marijaitė mano, lelijaitė mano Plačiau
LTRF pl 1028 5 Sėdzi dziedas ant klojimo Plačiau
LTRF pl 1028 6 Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 1029 1 Žaliom lankom raiti jojom Plačiau
LTRF pl 1029 2 Ant vinkšnos rago kuršis šnekėjo Plačiau
LTRF pl 1029 3 Fricai, ko tu taip švilpauji Plačiau
LTRF pl 1029 4 Mano Juras kai parėjo Plačiau
LTRF pl 1029 5 Tu mergele, lelijėle Plačiau
LTRF pl 1029 6 Katinėlis raštą rašė Plačiau
LTRF pl 1029 7 Čiučiulio miego noriu Plačiau
LTRF pl 1030 1 Išjoj bernelis Plačiau
LTRF pl 1030 2 Gegutė kukavo, dar ir palekėjo Plačiau
LTRF pl 1030 3 Oi žinau, žinau, niekam nesakau Plačiau
LTRF pl 1030 4 Saulelė leidosi, vakaras netoli Plačiau
LTRF pl 1030 5 Oi močiute, oi širdele Plačiau
LTRF pl 1030 6 Dar man jaunos dienos Plačiau
LTRF pl 1030 7 Oi žirge, žirgeli juodbėrėli Plačiau
LTRF pl 1031 1 Sėjau rūtą, linksma buvau Plačiau
LTRF pl 1031 2 Dūmojau dūmelę šią mielą dienelę Plačiau
LTRF pl 1031 3 Viena guliu, viena keliu Plačiau
LTRF pl 1031 4 Oi Dieve mano, kaip man liūdna Plačiau
LTRF pl 1031 5 Tykiai, tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 1031 6 Išėjo mislinčius girion palevot Plačiau
LTRF pl 1031 7 Ar velys motulė man darželin eiti Plačiau
LTRF pl 1031 8 Mergele mano, jaunoji mano Plačiau
LTRF pl 1032 1 Oi rūta rūtele Plačiau
LTRF pl 1032 2 Du broliai rašė Plačiau
LTRF pl 1032 3 Iškasiau šulnelį ant tėvelio dvaro Plačiau
LTRF pl 1032 4 Šią nedėlią, per nedėlią Plačiau
LTRF pl 1032 5 Su Agotu polkų šoku Plačiau
LTRF pl 1032 6 Kam šėrei žirgelį Plačiau
LTRF pl 1032 7 Ganė aveles pamarėm Plačiau
LTRF pl 1032 8 Oi tu apynėli, tu aukštabūdi Plačiau
LTRF pl 1033 1 Šėriau žirgų juodbėrėlį Plačiau
LTRF pl 1033 2 Gėriau alutį, saldų midutį Plačiau
LTRF pl 1033 3 Einu per kiemą, girdžiu per sieną Plačiau
LTRF pl 1033 4 Vijo lizdą pelėda Plačiau
LTRF pl 1033 5 Pažinom brolius rinktus, dabytus Plačiau
LTRF pl 1033 6 Pažinom dručkas dar netekėjusias Plačiau
LTRF pl 1033 7 Tu svotuli, šelma Plačiau
LTRF pl 1033 8 Laukėm svočiučių per visą dienelę Plačiau
LTRF pl 1033 9 Tėvas su motina savo Plačiau
LTRF pl 1034 1 Laidos saulalė Plačiau
LTRF pl 1034 2 Nusilaido saulalė vakaruosna Plačiau
LTRF pl 1034 3 Vai iš kur svočiutės Plačiau
LTRF pl 1034 4 Kam šėrei žirgelį Plačiau
LTRF pl 1034 5 Tai gi sakyk, svotule, sveikas Plačiau
LTRF pl 1034 6 Tėveli mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 1034 7 Motinėla mano Plačiau
LTRF pl 1035 1 Atjoja piršlaliai Plačiau
LTRF pl 1035 2 Dainuok, sesute, dabar čėselis Plačiau
LTRF pl 1035 3 Tai dėkui motulei Plačiau
LTRF pl 1035 4 Ruoškis, sesute Plačiau
LTRF pl 1035 5 Valgykit, valgykit, sveteliai Plačiau
LTRF pl 1035 6 Sakė pajaunėliai, ė čia žydelėliai Plačiau
LTRF pl 1035 7 Oi svotuli, ne savo Plačiau
LTRF pl 1035 8 Atvažiavo Rygos kupčiai Plačiau
LTRF pl 1035 9 Užugde močiute, užugde senute Plačiau
LTRF pl 1036 1 Nedėlios rytelį žiūriu pro langelį Plačiau
LTRF pl 1036 2 Kaip aš buvau jaunas bernelis Plačiau
LTRF pl 1036 3 Per girį jojau Plačiau
LTRF pl 1036 4 Per girį jojau Plačiau
LTRF pl 1036 5 Dieve mano, kaip man linksma Plačiau
LTRF pl 1036 6 Kur banguoja Nemunėlis Plačiau
LTRF pl 1036 7 Nejok, bernužėli, pavasaružį Plačiau
LTRF pl 1037 1 Kas tau kaltas, panela jaunoji Plačiau
LTRF pl 1037 2 Vaikščiojau, vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1037 3 Aš atsikėliau anksti rytelia Plačiau
LTRF pl 1037 4 Rimtas mano žirgas Plačiau
LTRF pl 1037 5 Kur tu buvai, dukterėla Plačiau
LTRF pl 1037 6 Veversukas in dirvono Plačiau
LTRF pl 1037 7 Pavasarėlis ramus ateina Plačiau
LTRF pl 1037 8 Subatos pavakarėlį Plačiau
LTRF pl 1037 9 Tu eglute, tu eglute Plačiau
LTRF pl 1038 1 Berneli mano, jaunasis Plačiau
LTRF pl 1038 2 Per šilelį jojau, stabt ir atsitojau Plačiau
LTRF pl 1038 3 Eisma, brolaliai, namo namo Plačiau
LTRF pl 1038 4 Liūlia liūlia mažutėlį Plačiau
LTRF pl 1038 5 Aš rugelius pjausiu Plačiau
LTRF pl 1038 6 Dainuojantys kaulai Plačiau
LTRF pl 1039 1 Mes prasti artojai vargi būdami Plačiau
LTRF pl 1039 2 Oi panyte panela Plačiau
LTRF pl 1039 3 Auga medelis vidur girelių Plačiau
LTRF pl 1039 4 Auga sodely žalia vyšnela Plačiau
LTRF pl 1039 5 Auga sodi klevelis Plačiau
LTRF pl 1039 6 Myliu bernelį, dar labiau mylėsiu Plačiau
LTRF pl 1039 7 Oi gražus gražus rūtelių darželis Plačiau
LTRF pl 1039 8 Mes mieli broliukai, kurie čia nebūsime Plačiau
LTRF pl 1040 1 Ai tu pelėda, viršum medžių sėdi Plačiau
LTRF pl 1040 2 Tykus vakars be vėjo Plačiau
LTRF pl 1040 2a Tykus vakars be vėjo Plačiau
LTRF pl 1040 3 Motinėla mano Plačiau
LTRF pl 1040 4 Malu, traukiu viena Plačiau
LTRF pl 1040 5 Barelį varysim, Dievulį prašysim Plačiau
LTRF pl 1040 6 Lino mūka Plačiau
LTRF pl 1041 1 Tėvėlis sanas, brolalis mažas Plačiau
LTRF pl 1041 2 Kaip aš neturėjau dvidešimt metelių Plačiau
LTRF pl 1041 3 Guli mūsų sesutėlė Plačiau