LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 650 2 Piemenų melodija Plačiau
LTRF pl 650 3 Mažas piemenėlis Plačiau
LTRF pl 650 4 Močiutė verkė Plačiau
LTRF pl 651 1 Polka Plačiau
LTRF pl 651 2 Polka Plačiau
LTRF pl 651 3 Polka Plačiau
LTRF pl 651 4 Valsiukas su riksmu Plačiau
LTRF pl 651 5 Valciukas Plačiau
LTRF pl 651 6 Krakoviakas Plačiau
LTRF pl 652 1 Vestuvinis maršas pasitinkant Plačiau
LTRF pl 652 2 Vestuvinis maršas išleidžiant Plačiau
LTRF pl 652 3 Trys mergos pasiuto Plačiau
LTRF pl 652 4 Šokis Plačiau
LTRF pl 652 5 Pasiutpolkė Plačiau
LTRF pl 653 1 Mano tėvo nauji dvarai Plačiau
LTRF pl 653 2 Tamsi naltelė, miega mergelė Plačiau
LTRF pl 653 3 Žali žolynėliai, balti dobilėliai Plačiau
LTRF pl 653 4 An aukšto kalnelio Plačiau
LTRF pl 653 5 Vai, kur tu buvai, broliukia mano Plačiau
LTRF pl 654 1 Šėriau žirgelį, šėriau juodbėrėlį Plačiau
LTRF pl 654 2 Padainuosiu dainužėlę Plačiau
LTRF pl 654 3 Eisim, sesės, an aukšto kalno Plačiau
LTRF pl 654 4 Vai broliukai mano Plačiau
LTRF pl 654 5 Vai tu rugeli, tu žiemkentėli Plačiau
LTRF pl 654 6 (...) kur tu lakioji Plačiau
LTRF pl 655 1 Eisim, seselės, į jaunimėlį Plačiau
LTRF pl 655 2 Oi eisim eisim, mes čia nebūsim Plačiau
LTRF pl 655 3 Apsukrus, linksmas, retai nuliūdęs Plačiau
LTRF pl 655 4 Pasiutpolkė Plačiau
LTRF pl 655 5 Polka Plačiau
LTRF pl 656 1 Piemenų melodija Plačiau
LTRF pl 656 2 Tėveli mano, mano širdele Plačiau
LTRF pl 656 3 Kai aš buvau mergelė Plačiau
LTRF pl 656 4 Oi ūžkit gauskit, girios medeliai Plačiau
LTRF pl 656 5 Šventas Simonai, Jėzaus apaštale Plačiau
LTRF pl 658 1 Atvažiavo Jasius Plačiau
LTRF pl 658 2 Jau, motinėle, sveteliai atjoja Plačiau
LTRF pl 658 4 Vai smūtna liūdna Plačiau
LTRF pl 658 5 Vai krykštė nardė Plačiau
LTRF pl 658 6 Kukavo gegutė vyšnelių sodelių Plačiau
LTRF pl 658 7 Žuvelių pulkas Nemunėliu plaukė Plačiau
LTRF pl 659 1 Atvažiuoja svetukėliai Plačiau
LTRF pl 659 2 Vai aičia aičia an kalno Plačiau
LTRF pl 659 3 Važiavau lauką, važiavau antrą Plačiau
LTRF pl 659 4 Turi diedas gaidį Plačiau
LTRF pl 659 5 Vai, kur buvai, dieduk mano Plačiau
LTRF pl 659 6 Gana gyniau, gana gyniau Plačiau
LTRF pl 659 7 Važavau lauką, važavau antrą Plačiau
LTRF pl 660 1 Buvo žmogus bagotas Plačiau
LTRF pl 660 2 Šerk, tėveli, man žirgelį Plačiau
LTRF pl 660 3 Devyni metai kai viena diena Plačiau
LTRF pl 660 4 Vai augin augin tėvas sūnelį Plačiau
LTRF pl 660 5 Vai toli toli labai toli Plačiau
LTRF pl 660 6 O, ką kalba apynėlis Plačiau
LTRF pl 660 7 Išauš pavasaris, bus linksma diena Plačiau
LTRF pl 660 8 Vai Onute sesele Plačiau
LTRF pl 660 9 Vai kas ten pyška Plačiau
LTRF pl 661 1 Sutemo tamsiai, sužvengė garsiai Plačiau
LTRF pl 661 2 Vaikščio pana po dvarelį Plačiau
LTRF pl 661 3 Skęstu, sesute, skęstu Plačiau
LTRF pl 662 1 Kranklys Plačiau
LTRF pl 662 2 Varna Plačiau
LTRF pl 662 3 Volungė Plačiau
LTRF pl 662 4 Polka Plačiau
LTRF pl 662 5 Noriu miego, saldaus miego Plačiau
LTRF pl 662 6 Suktinis Plačiau
LTRF pl 662 7 Gegutė Plačiau
LTRF pl 662 8 Motorinė valtis Plačiau
LTRF pl 662 9 Kiškio švilpimas Plačiau
LTRF pl 663 1 Pempė Plačiau
LTRF pl 663 2 Paukščių balsai Plačiau
LTRF pl 663 3 Paukščių balsai Plačiau
LTRF pl 663 4 Paukščių balsai Plačiau
LTRF pl 663 5 Meleta Plačiau
LTRF pl 663 6 Volungė Plačiau
LTRF pl 663 7 Paukštis, kuris čiulba gegužės mėnesį Plačiau
LTRF pl 664 1 Vai noriu noriu miegelio Plačiau
LTRF pl 664 2 Kai aš buvau mažutukas Plačiau
LTRF pl 664 3 Ateis šaltas rudenėlis Plačiau
LTRF pl 664 4 Ar gegutė kukavo Plačiau
LTRF pl 664 5 Paviešėj pakelėj Plačiau
LTRF pl 664 6 Turėj našlė du sūnus Plačiau
LTRF pl 664 7 Anoj pusėj Dunojėlio Plačiau
LTRF pl 665 1 Vai, kur josi, brolale Plačiau
LTRF pl 665 2 Užgirdau, girdėjau gegulį kukuojant Plačiau
LTRF pl 665 3 Turėj močiutė tris dukružėles Plačiau
LTRF pl 665 4 Per tiltų jojau Plačiau
LTRF pl 665 5 Oi aš aisiu aisiu Plačiau
LTRF pl 665 6 Oi teka bėga vakarinė žvaigždelė Plačiau
LTRF pl 666 1 Oi teka bėga vakarinė žvaigždelė Plačiau
LTRF pl 666 2 Vai kas klėty pamigo Plačiau
LTRF pl 666 3 Atbėgo elnias devyniaragis Plačiau
LTRF pl 666 4 Vakar buvau Vilniaus miesti Plačiau
LTRF pl 666 4a Vakar buvau Vilniaus miesti Plačiau
LTRF pl 666 5 Parjoja brolis iš Vilniaus Plačiau
LTRF pl 666 6 Vai leliumai gili gili upelė Plačiau
LTRF pl 667 1a Tu lapela, kytra paukšte Plačiau
LTRF pl 667 1 Tu lapela kytra paukšte Plačiau
LTRF pl 667 2 Ant ulyčių, ant plačiųjų Plačiau
LTRF pl 667 3 Žaliami sodi obelėlė Plačiau
LTRF pl 667 4 Kvolijosi šilo meška Plačiau
LTRF pl 667 5 Vakar vėlų vakarėlį Plačiau
LTRF pl 667 6 Išjojo karaliūnas girelėn Plačiau
LTRF pl 667 6a Ojojoj Dievuliau mano Plačiau
LTRF pl 668 1 Ojojoj Dievuliau mano Plačiau
LTRF pl 668 2 Oi aš vakar vakarėlį Plačiau
LTRF pl 668 3 Augo kanapėlė, augo žalioji Plačiau
LTRF pl 668 4 Oi pakelėje, oi paviešėje Plačiau
LTRF pl 668 5 Augo girioj serbenta Plačiau
LTRF pl 668 6 Oi diemedi diemedėli Plačiau
LTRF pl 668 7 Vargi buvo motinėlė Plačiau
LTRF pl 668 8 Dvi upelės suzbėgėjo Plačiau
LTRF pl 669 1 Vai gegula gegula Plačiau
LTRF pl 669 2 Oi, kad geriu, tai geriu Plačiau
LTRF pl 669 3 Mušė mani vyras Plačiau
LTRF pl 669 4 Užkukavo gegužėlė Plačiau
LTRF pl 669 5 Vai, kad aš gėriau Plačiau
LTRF pl 669 6 Žvengė šyvas žirgelis Plačiau
LTRF pl 669 7 Motinėla, vai kas bus Plačiau
LTRF pl 670 1 Nečieslyva adynėlė Plačiau
LTRF pl 670 2 Tolimas kelelis Plačiau
LTRF pl 670 3 Siuntė motulė jaunų dukrelį Plačiau
LTRF pl 670 4 Už jūrų marų, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 670 5 Vai kalnai kalnai Plačiau
LTRF pl 670 6 Aukšti kalnai, dirvonai Plačiau
LTRF pl 671 1 Mazurpolkė Plačiau
LTRF pl 671 2a Teta tetule Plačiau
LTRF pl 671 2 Piemenų maršas Plačiau
LTRF pl 671 3 Teta tetule Plačiau
LTRF pl 671 4 Kerdžiau remenčiau Plačiau
LTRF pl 671 5 Tildutė Plačiau
LTRF pl 671 6 Mazurpolkė Plačiau
LTRF pl 671 7 Polka Plačiau
LTRF pl 671 8 Polka Plačiau
LTRF pl 671 9 Mazurpolkė Plačiau
LTRF pl 672 1 Polka Plačiau
LTRF pl 672 2 Julė Plačiau
LTRF pl 672 3 Kumbrys Plačiau
LTRF pl 672 4 Voverikė Plačiau
LTRF pl 672 5 Melninkas Plačiau
LTRF pl 672 6 Maršas žėlaunas Plačiau
LTRF pl 672 7 Paduškėlė Plačiau
LTRF pl 673 1 Polka Plačiau
LTRF pl 673 2 Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 673 2a Tirliavimas Plačiau
LTRF pl 673 3 Tancius Plačiau
LTRF pl 673 4 Polka Plačiau
LTRF pl 673 5 Lakštingalos čiulbėjimas Plačiau
LTRF pl 673 6 Šimkaičių polka Plačiau
LTRF pl 673 7 Du broliukai Plačiau
LTRF pl 673 8 Birgiolo valsas Plačiau
LTRF pl 674 1 Jaunimo valsas Plačiau
LTRF pl 674 2 Kaimo maršas Plačiau
LTRF pl 674 3 Linksmas maršas Plačiau
LTRF pl 674 4 Atsisveikinimo maršas Plačiau
LTRF pl 674 5 Senas šaulys Plačiau
LTRF pl 674 6 Trejopas maršas Plačiau
LTRF pl 675 1 Greitpolkė Plačiau
LTRF pl 675 2 Opalcas valsas Plačiau
LTRF pl 675 3 Šleiperis Plačiau
LTRF pl 675 4 Plaukė žąselė Plačiau
LTRF pl 675 5 Skrickio valsas Plačiau
LTRF pl 676 1 Dieduko polka Plačiau
LTRF pl 676 2 Mergaičių polka Plačiau
LTRF pl 676 3 Patapo polka Plačiau
LTRF pl 676 4 Senoviška polka Plačiau
LTRF pl 676 5 Zuikelio polka Plačiau
LTRF pl 677 1 Duška Plačiau
LTRF pl 677 2 Amerikoniška polka Plačiau
LTRF pl 677 3 Lakštutės polka Plačiau
LTRF pl 677 4 Baisiogalos polka Plačiau
LTRF pl 677 5 Paalsių polka Plačiau
LTRF pl 678 1 Melninkas Plačiau
LTRF pl 678 2 Kelmickis mozūras Plačiau
LTRF pl 678 3 Mergaitė geltonkasė Plačiau
LTRF pl 678 4 Kuilys darže Plačiau
LTRF pl 678 5 Senoji polka Plačiau
LTRF pl 678 6 Jaunučio polka Plačiau
LTRF pl 679 1 Kidulių ubagėlis Plačiau
LTRF pl 679 2 Paduškėlė balta Plačiau
LTRF pl 679 3 Voverikė Plačiau
LTRF pl 679 4 Julė Plačiau
LTRF pl 679 5 Kumbrys Plačiau
LTRF pl 680 1 Senovės valsas Plačiau
LTRF pl 680 2 Naujas valsas Plačiau
LTRF pl 680 3 Polka Plačiau
LTRF pl 680 4 Polka Plačiau
LTRF pl 680 5 Mazurpolkė Plačiau
LTRF pl 680 6 Paklausykit jūs, lietuviai Plačiau
LTRF pl 681 1 Jau raudona saulė skęsta Plačiau
LTRF pl 681 2 Ponia paną nudaigoja Plačiau
LTRF pl 681 3 Kai aš jojau per žalią girelę Plačiau
LTRF pl 681 4 Atvažiavo piršlys, leliumai Plačiau
LTRF pl 681 5 Vėlyvi svotai, vėlyvi Plačiau
LTRF pl 681 6 Augo an dvaro liepelė Plačiau
LTRF pl 681 7 An ežerėlio rymojau Plačiau
LTRF pl 682 1 An ežerėlio rymojau Plačiau
LTRF pl 682 2 Valios panelė gražiai auginta Plačiau
LTRF pl 682 3 Mezgiau tinklelį žalių šilkelių Plačiau
LTRF pl 682 4 Saulutė leidos Plačiau