LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 460 2 Jau sukliko antelė Plačiau
LTRF pl 460 3 Nedėlios rytelį saulalė tekėjo Plačiau
LTRF pl 460 4 Atsimink, berneli, ką tu man kalbėjai Plačiau
LTRF pl 460 5 Aš nepabūčia be motinėlės Plačiau
LTRF pl 460 6 Atvažiavo mašinėlė čir vir va Plačiau
LTRF pl 460 7 Teka upė neplačioja Plačiau
LTRF pl 461 1 Bernelis šiokis, bernelis tokis Plačiau
LTRF pl 461 2 Lėkė puolė du karveliai Plačiau
LTRF pl 461 3 Augo augo apynėlis Plačiau
LTRF pl 461 4 Oi tu strazde, strazdeli Plačiau
LTRF pl 461 5 Mislinau per dieną Plačiau
LTRF pl 461 6 Einu per dvarą, per didį dvarą Plačiau
LTRF pl 461 7 Anksti rytų kėliau Plačiau
LTRF pl 461 8 Aš davažiavau vyšnių sodelį Plačiau
LTRF pl 462 1 Maskolėli žiaunerėli Plačiau
LTRF pl 462 2 Tu berneli, dobilėli Plačiau
LTRF pl 462 3 Nusišėriau sau žirgelį Plačiau
LTRF pl 462 4 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 462 5 Sėk, mergela, rūtelas Plačiau
LTRF pl 462 6 Lygiam lauke putinėlis augo Plačiau
LTRF pl 462 7 Dukrele mano Plačiau
LTRF pl 462 8 Einu per kiemą, girdžiu per sieną Plačiau
LTRF pl 463 1 Par gireli juojau Plačiau
LTRF pl 463 2 Laukuos vingie karčimelė Plačiau
LTRF pl 463 3 Trys gaideliai gieduoja Plačiau
LTRF pl 463 4 Už jūrių marių Plačiau
LTRF pl 463 5 Anksti rytą kieliau Plačiau
LTRF pl 463 6 Vaikščiuo bernelis Plačiau
LTRF pl 463 7 Vai kur eini, berneli Plačiau
LTRF pl 464 1 Augo ant kalno berželis Plačiau
LTRF pl 464 2 Užžėlė mano takele Plačiau
LTRF pl 464 3 Močiutele numirdama Plačiau
LTRF pl 464 4 Vai kūliau, kūliau Plačiau
LTRF pl 464 5 Pas patievelė vargeliej augau Plačiau
LTRF pl 464 6 Tetušis po dvarą bevaikščiuodamas Plačiau
LTRF pl 464 7 Par žali gireli Plačiau
LTRF pl 464 8 Aušt dienelė, tek saulelė Plačiau
LTRF pl 464 9 Gied vuolungelė liepos pašakelie Plačiau
LTRF pl 465 1 Vedu paiemi du jaunu vaikeliu Plačiau
LTRF pl 465 2 Visi bajuora į vainą juoji Plačiau
LTRF pl 465 3 Aš nueisiu į turgelį Plačiau
LTRF pl 465 4 Šį nakteli par nakteli Plačiau
LTRF pl 465 5 Dainiūkit, seseles Plačiau
LTRF pl 465 6 Jauns jaunikaitis Plačiau
LTRF pl 465 7 Ak Dievužėli, kaip aš prapuoliau Plačiau
LTRF pl 465 8 Padabuojau poniulaitį Plačiau
LTRF pl 465 9 Ir pajauga ieveli Plačiau
LTRF pl 466 1 Pasisiejau kanapėli Plačiau
LTRF pl 466 2 Užgied gaidys pusie nakties Plačiau
LTRF pl 466 3 Aš išjuojau į Krajiną Plačiau
LTRF pl 466 4 Vai auga, auga žals pušynelis Plačiau
LTRF pl 466 5 Kas tin anų sumišimas Plačiau
LTRF pl 466 6 Plaukė pylelė par ežerelį Plačiau
LTRF pl 466 7 Lygias laukas, sraunias upes Plačiau
LTRF pl 466 7a Trūksta žuodžių apsakyti Plačiau
LTRF pl 467 4 Praded gaidele gieduotė Plačiau
LTRF pl 467 5 Kol aš jaunas nežanuotas Plačiau
LTRF pl 468 1 Tu varna, tu juodoji Plačiau
LTRF pl 468 2 Motule mano miela Plačiau
LTRF pl 468 3 An kapų kapinėlių Plačiau
LTRF pl 468 4 Eina mergelė per didį dvarelį Plačiau
LTRF pl 468 5 Didžiasalio kaimo siauri varteliai Plačiau
LTRF pl 468 6 Kai aš buvau jauna Plačiau
LTRF pl 468 7 Atbėga elnis devyniaragis Plačiau
LTRF pl 468 8 Turėj bėdų motinėlė Plačiau
LTRF pl 468 9 Dievuli, padėk Plačiau
LTRF pl 469 1 Rūtela mana Plačiau
LTRF pl 469 2 Tėveli mano Plačiau
LTRF pl 469 3 Oi svočiutės bajorkaitės Plačiau
LTRF pl 469 4 Oi svočiutės bajorkaitės Plačiau
LTRF pl 469 5 Vai barė barė mani motulė Plačiau
LTRF pl 469 6 Oi graži yra žolelė Plačiau
LTRF pl 469 7 Oi pakelėje nauja karčema Plačiau
LTRF pl 469 8 Dovanoja seselė Plačiau
LTRF pl 469 9 Mūs brolalis barsto Plačiau
LTRF pl 469 10 Atsišaukit, giminėlės Plačiau
LTRF pl 470 1 Kalni pucinėlis, klony šermukšnėlis Plačiau
LTRF pl 470 2 Vai kalnai kalnai, kalneliai aukščiausi Plačiau
LTRF pl 470 3 Vai seniai seniai pas motulį buvau Plačiau
LTRF pl 470 4 Turėjo bobutė baltų ožukų Plačiau
LTRF pl 470 5 Vai motula, vai širdela Plačiau
LTRF pl 470 6 Vai paviešėje, vai pakelėje Plačiau
LTRF pl 470 7 Jau saulelė leidžias, vėjas vakaruose Plačiau
LTRF pl 471 1 Turėjo motulė vieną dukrelį Plačiau
LTRF pl 471 2 Tai Lenkijos tai berniukai Plačiau
LTRF pl 471 3 Paviešėje pakelėje stovi rūtų darželis Plačiau
LTRF pl 471 4 Vai per beržynaitį, per eglynaitį Plačiau
LTRF pl 471 5 Kad aš turėtau pas tėvulį valalį Plačiau
LTRF pl 471 6 Šėriau žirgą, šėriau bėrą Plačiau
LTRF pl 471 7 Atšvirkščina kazokėlis svecimos šaalės Plačiau
LTRF pl 471 8 Arė bernas dirvelę, kreivai varė vagelę Plačiau
LTRF pl 471 9 Šalta žiemelė ir rudenėlis Plačiau
LTRF pl 472 1 Kas nori nutekėte, vargelio nevargte Plačiau
LTRF pl 472 2 Vai bėda bėda su senu tėvužėliu Plačiau
LTRF pl 472 3 Subatos vakarėlį atjos bernužėlis Plačiau
LTRF pl 472 4 Kas ti brazda, kas ti taranduoja Plačiau
LTRF pl 472 5 Atvažiuoja svietukai Plačiau
LTRF pl 472 6 Kas ty miški bumterėja Plačiau
LTRF pl 472 7 Eik, Vinculi, greitai Plačiau
LTRF pl 472 8 Eik, mergela, greitai Plačiau
LTRF pl 472 9 Klausė dėdė pas dėdienį Plačiau
LTRF pl 473 1 Ganė avelas pamarėm Plačiau
LTRF pl 473 2 Ja pajada na turgų Plačiau
LTRF pl 473 3 Vaikštinėjo povas po žalių girelį Plačiau
LTRF pl 473 4 Kur tas šaltinėlis, kur aš jaunas gėriau Plačiau
LTRF pl 473 5 Gerkim svotuliai, dūmokim namo Plačiau
LTRF pl 473 6 Aš turėjau pinigutį opa pa Plačiau
LTRF pl 473 7 Gegulė kukavo, vasarėlė džiaugės Plačiau
LTRF pl 473 8 Vai motula, vai širdela Plačiau
LTRF pl 473 9 Vai lėkis lėkis sieras sakalėlis Plačiau
LTRF pl 474 1 Aukšti kalnai dobilaiciai Plačiau
LTRF pl 474 2 Vai, pūtė pūtė šiaurus vėjelis Plačiau
LTRF pl 474 3 Kap aš jojau per dvarelį Plačiau
LTRF pl 474 4 Išjojo bernelis marelių lankytie Plačiau
LTRF pl 474 5 Aukso krėslai stovėjo Plačiau
LTRF pl 474 6 Toj bitelė po laukelį medų kopinėjo Plačiau
LTRF pl 474 7 Aš kelaliu važiavau Plačiau
LTRF pl 474 8 Aš nujosiu ant turgelio Plačiau
LTRF pl 475 1 Vai aš gėriau gėriau, gerdamas dūmojau Plačiau
LTRF pl 475 2 Kas atėjo, kas atėjo, o aš atvažiavau Plačiau
LTRF pl 475 3 Augino močiulė sau vienų dukrelį Plačiau
LTRF pl 475 4 Ant tėvulio dvarelio trys rūtų darželiai Plačiau
LTRF pl 475 5 Vai kytra kytra girios paukštelė Plačiau
LTRF pl 475 6 Tai niekur nėra tokio žolyno Plačiau
LTRF pl 475 7 Prašinėjo dukružėlė pas savo motulį Plačiau
LTRF pl 475 8 Pėtnyčios rytų pašėriau Plačiau
LTRF pl 475 9 Vai aš vakar vakarėlį Plačiau
LTRF pl 475 10 An gronyčios, an pruskos Plačiau
LTRF pl 476 1 Teka upė per beržyną Plačiau
LTRF pl 476 2 Jojo prijojo pilnas dvaras svetelių Plačiau
LTRF pl 476 3 Tai pas mano tėvulį Plačiau
LTRF pl 476 4 Tai kvolinosi jauna mergelė Plačiau
LTRF pl 476 5 Ant to kalno žalia liepa Plačiau
LTRF pl 476 6 Vai kur mumi diedas dėt Plačiau
LTRF pl 476 7 Mušė mani vyras Plačiau
LTRF pl 476 8 Kad aš jojau per miestelį Plačiau
LTRF pl 476 9 Aš arielkos negeriu, kopūstų nevalgau Plačiau
LTRF pl 476 10 Vai, eisiu eisiu in motinėlį Plačiau
LTRF pl 476 11 Sopa man galvelį Plačiau
LTRF pl 477 1 Uždeke, motule, tris žvakelas Plačiau
LTRF pl 477 2 Užsimanė šešurėlis Plačiau
LTRF pl 477 3 Pas mano tėvulį tai visko yra Plačiau
LTRF pl 477 4 Aš turėjau tris dukreles Plačiau
LTRF pl 477 5 Čilba ulba karvelėlis Plačiau
LTRF pl 477 6 Vakar vakarėlį pjoviau gaidužėlį Plačiau
LTRF pl 477 7 Kam vakaras vakarėlis Plačiau
LTRF pl 477 8 Vai tu ožy didžiaragi Plačiau
LTRF pl 477 9 Sodai mano tai žaliausi Plačiau
LTRF pl 477 10 Augo girioj stadalėlė Plačiau
LTRF pl 478 1 Žaliona girelė, lygiona lankelė Plačiau
LTRF pl 478 2 Vai vieversi vieversi, tu drobnas paukšteli Plačiau
LTRF pl 478 3 Paviešė pakelė balti lineliai Plačiau
LTRF pl 478 4 Vai rada rada da da, kokia nūnai vigada Plačiau
LTRF pl 478 5 Ūžia girioj medeliai Plačiau
LTRF pl 478 6 Nevalne nevalne žiemų malkų kirste Plačiau
LTRF pl 478 7 Tai genelio genumai Plačiau
LTRF pl 478 8 Sėdo prisėdo bernelių suolas Plačiau
LTRF pl 478 9 Vidury dvaro meška karo Plačiau
LTRF pl 479 1 Stovėjo žirgelis pabalnotas Plačiau
LTRF pl 479 2 Aš pasėjau žalių rūtų Plačiau
LTRF pl 479 3 Gėriau dienelį, tamsių naktelį Plačiau
LTRF pl 479 4 Tai man dyvas, tai man dyvas Plačiau
LTRF pl 479 5 Ko negiedat, gaideliai, leliuma Plačiau
LTRF pl 479 6 Vai našlali našlali, tu mane dabojai Plačiau
LTRF pl 479 7 Prašiau motulės mielais žodeliai Plačiau
LTRF pl 479 8 Žmonių mergos pietus neša Plačiau
LTRF pl 479 9 Ant tėvulio dvaro pas rūtų darželį Plačiau
LTRF pl 479 10 Ant tėvulio dvaro sausas beržynaitis Plačiau
LTRF pl 480 1 Grįskime, mergos, ievaro tiltų Plačiau
LTRF pl 480 2 Lėkis lėkis, sakalėlis Plačiau
LTRF pl 480 3 Du sakalu lauku lėkė Plačiau
LTRF pl 480 4 Gieda gaideliai ant vartų Plačiau
LTRF pl 480 5 Nedėlios rytų ežerai šąlo Plačiau
LTRF pl 480 6 Dėkui dievuliui, manai motulai Plačiau
LTRF pl 480 7 Pašilėj ugnelė dega Plačiau
LTRF pl 480 8 Bėkit, bareliai, bėkit, bareliai Plačiau
LTRF pl 480 9 Stov melnyčia an ta kalno Plačiau
LTRF pl 480 10 Vai, pūtė pūtė šiaurus vėjelis Plačiau
LTRF pl 481 1 Vai kalnai kalnai, kalneliai aukščiausi Plačiau
LTRF pl 481 2 Kaip aš jojau per žalių girelį Plačiau
LTRF pl 482 1 Tupi katins an tvoros Plačiau
LTRF pl 482 2 Kalė kalė genelis Plačiau
LTRF pl 482 3 Nors aš nežinojau Plačiau
LTRF pl 482 4 Subartonių berneliai mandri kavalieriai Plačiau
LTRF pl 482 5a Tu svokela čiudna Plačiau
LTRF pl 482 5 Tu žvirbleli lėktasai Plačiau
LTRF pl 482 6 Mislino svokelė, važiu važiavo Plačiau
LTRF pl 482 7 Mislino broliai apsnigci Plačiau
LTRF pl 482 8 Važiavo svotas pro pirtį Plačiau
LTRF pl 482 9 Iš Vilniaus, iš Vilniaus, iš miesciniko Plačiau
LTRF pl 483 1 Vakar iš vakaro Plačiau
LTRF pl 483 2 An kalno, an aukštojo Plačiau
LTRF pl 483 3 Vaikščiojo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 483 4 Gerkit, mano sveteliai Plačiau
LTRF pl 483 5 Prašėsi pati pas savo vyrą Plačiau
LTRF pl 483 6 Nevalna, nevalna žiemų malkų kirste Plačiau
LTRF pl 483 7 Kad aš turėtau jaunų mergelį Plačiau
LTRF pl 484 1 Dega ugnės už ežero Plačiau
LTRF pl 484 2 Mano tėvuli Plačiau
LTRF pl 484 3 Žvengia šyvas žirgelis Plačiau