LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1102 1 Tai gerai būti pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 1102 2 Arė bernelis pūdymėlį Plačiau
LTRF pl 1102 4 Mano bernelis karčiamoj geria Plačiau
LTRF pl 1102 5 Ant kalnelio, ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 1102 6 Tykiai, tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 1102 7 Kaip nujosi pas mergelę Plačiau
LTRF pl 1105 1 Vai ko žvengi, žirgeli Plačiau
LTRF pl 1105 2 Vai kur buvai, dieduk mano Plačiau
LTRF pl 1105 3 Aš padainuosiu dainų dainelę Plačiau
LTRF pl 1105 4 Oi tu obelis, kalėda Plačiau
LTRF pl 1105 5 Motula širdela, tai tau Plačiau
LTRF pl 1105 6 Mergelas raželas, ko jūs negiedat Plačiau
LTRF pl 1105 7 Tėvuti mana, senasai mana Plačiau
LTRF pl 1106 1 Tekėk, sauluže, aplink dangužę Plačiau
LTRF pl 1106 2 Mano dalgė viena pliena Plačiau
LTRF pl 1106 3 Vai kaip aš buvau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 1106 4 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 1106 5 Kada aušra jau užteka Plačiau
LTRF pl 1106 6 Sveikas, Jonai Boleslovai Plačiau
LTRF pl 1107 1 Dėkui, gi dėkui, Jėzau Plačiau
LTRF pl 1107 2 Liūdna dūšia ties kūnu Plačiau
LTRF pl 1107 3 Verk, biedna dūšia Plačiau
LTRF pl 1107 4 Oi dūšia kiekviena Plačiau
LTRF pl 1107 5 Oi ką darysim Plačiau
LTRF pl 1107 6 O žmogau griešnas Plačiau
LTRF pl 1108 2 Dieve, gėrybių esi nepaimtas Plačiau
LTRF pl 1108 3 Barbora, pana mučelnykų Plačiau
LTRF pl 1108 4 Vyskupai, šventas Martynai Plačiau
LTRF pl 1108 6 Podukra meškos trobelėj Plačiau
LTRF pl 1109 2 Augino motušė veinturtę Plačiau
LTRF pl 1110 1 Velnias, perkūnas, žmogus saugo miežius Plačiau
LTRF pl 1110 2 Žmogus eina baidyt (tęsinys) Plačiau
LTRF pl 1110 3 Likimo skirta mirtis Plačiau
LTRF pl 1110 4 Neklauso tėvo Plačiau
LTRF pl 1130 2 Augino močiutė sau vieną dukrelę Plačiau
LTRF pl 1130 5 Kaip aš buvau mažas Plačiau
LTRF pl 1130 6 Lėkė gulbės per dvarelį Plačiau
LTRF pl 1130 7 Mėnulis nusileido, saulutė užtekėjo Plačiau
LTRF pl 1130 8 Augo dukrelė pas močiutę Plačiau
LTRF pl 1133 2 Jau išdainavau visas daineles Plačiau
LTRF pl 1133 3 Anoj pusėj ežera Plačiau
LTRF pl 1147 4 Išjoja joja sėdauto Plačiau
LTRF pl 1147 5 Lylio lelijo, kas ten gražiai žydi Plačiau
LTRF pl 1147 6 Mėtaujėla mėtaujo Plačiau
LTRF pl 1147 8 Obelyte kadaujo Plačiau
LTRF pl 1147 10 Tu avinėli riestaragėli Plačiau
LTRF pl 1148 4 Kukal kukal Baltrukai Plačiau
LTRF pl 1148 5 Kukal rože ratilio Plačiau
LTRF pl 1148 7 Ko palinkai, berželi Plačiau
LTRF pl 1148 9 Lioj lylia ka gervela Plačiau
LTRF pl 1149 2 Trys keturiose linelius pasėjau Plačiau
LTRF pl 1149 3 Linela linela linagaudo Plačiau
LTRF pl 1149 4 Svotų ūsai kaip paparčiai Plačiau
LTRF pl 1149 5 Ažuminė Jurgelis martelai mįslį Plačiau
LTRF pl 1149 8 Trijūla sesiula ta ta to Plačiau
LTRF pl 1149 9 Trys bičių dobile Plačiau
LTRF pl 1150 1 Dobile bite dobilėli Plačiau
LTRF pl 1150 2 Eisim, sesės, šieno grėbti Plačiau
LTRF pl 1150 3 Saulala sadina, lylia Plačiau
LTRF pl 1150 4 Rygailio, anos šalies svotai Plačiau
LTRF pl 1150 5 Rotile ratilėli ratilio Plačiau
LTRF pl 1150 6 Labas rytelis, pirmas žodelis Plačiau
LTRF pl 1150 7 Verpeto verpeto Plačiau
LTRF pl 1150 8 Viru viru košį Plačiau
LTRF pl 1150 9 Kur buvai, Jonai Plačiau
LTRF pl 1150 10 Drib kiaulala dribulia Plačiau
LTRF pl 1150 11 Uz birrr namo Plačiau
LTRF pl 1150 12 Tele bizz tele bizz Plačiau
LTRF pl 1151 1 Namo tpru namo, liepė ponas gint namo Plačiau
LTRF pl 1151 2 Kir ga ga ga, kir ga ga Plačiau
LTRF pl 1151 3 Buri buri buriukas, mano riestaragėlis Plačiau
LTRF pl 1151 4 Kakarieko, tėtė Rygoj Plačiau
LTRF pl 1151 5 Kra kra pavasaris Plačiau
LTRF pl 1151 6 Moterėlės nuo vyrelių Plačiau
LTRF pl 1151 7 Vaikai vaikai Plačiau
LTRF pl 1151 8a Ažys mala, ažys mala Plačiau
LTRF pl 1151 8 Grykšt grykšt Plačiau
LTRF pl 1151 9 Kur josi broliukai Plačiau
LTRF pl 1151 10 Vardan Dieva Tėva Plačiau
LTRF pl 1151 11 Durna boba, durna boba Plačiau
LTRF pl 1151 12 Mielų, mielų, martelį mano Plačiau
LTRF pl 1151 13 Oi gaidžiai, gaidžiai Plačiau
LTRF pl 1151 14 Snaudala snaudžia tūta Plačiau
LTRF pl 1151 15 Tūta tūta (antras balsas) Plačiau
LTRF pl 1152 1 Sėsk, saulala, už medelio Plačiau
LTRF pl 1152 2 Išeik, saulala, su pyragais Plačiau
LTRF pl 1152 3 Tir lir dūdela, šalia kelio būdela Plačiau
LTRF pl 1152 4 Taip toli nuduota Plačiau
LTRF pl 1152 5 Man dalgela kieto plieno Plačiau
LTRF pl 1152 6 Dainuoja mergiotės, dainuoja Plačiau
LTRF pl 1152 7 Atsikėliau unksti rytelio Plačiau
LTRF pl 1152 8 Vyreli, dagilėli, kur aš tavi dėsiu Plačiau
LTRF pl 1152 9 Kam vakaras, kam vakaras Plačiau
LTRF pl 1152 10 Nuo galo pirmas, kai ožiukas širmas Plačiau
LTRF pl 1152 11 Užsiauga obelėla biržynuose Plačiau
LTRF pl 1152 12 Verkia sesiula, dūmoja Plačiau
LTRF pl 1153 1 Pyniau vainukų, ei Plačiau
LTRF pl 1153 2 Medžiok, ponuli, po girelį Plačiau
LTRF pl 1153 3 Alena sese, Alenyte Plačiau
LTRF pl 1153 4 Vaikščiojau, vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1153 5 Ai broli mano, broliukai mano Plačiau
LTRF pl 1153 6 Švinta Jona vakarėlį Plačiau
LTRF pl 1153 7 Kai aš jauna buvau Plačiau
LTRF pl 1153 8 Vakar subatėlė, šiandien nedėlėlė Plačiau
LTRF pl 1153 9a Tėvo oracija važiuojant jauniesiems į bažnyčią Plačiau
LTRF pl 1153 9 Labas rytas jaunom panom Plačiau
LTRF pl 1153 10 Jojau per tumsias girias Plačiau
LTRF pl 1153 11 Čiūtele rūtele, kas tavi pasėjo Plačiau
LTRF pl 1153 12 Siuvu siuvu šepetį Plačiau
LTRF pl 1154 1 Užmiegu, miegu vienų akelį Plačiau
LTRF pl 1154 2 Ku kū, jūs sveteliai, kukū Plačiau
LTRF pl 1154 3 Žalčio žmona Plačiau
LTRF pl 1154 4 Žalčio žmona Plačiau
LTRF pl 1154 5 Melagio pasaka Plačiau
LTRF pl 1155 1 Melagio pasaka Plačiau
LTRF pl 1155 2 Kodėl sniegenos gurkliukas raudonas Plačiau
LTRF pl 1155 3a Jaunas karalėli Plačiau
LTRF pl 1155 3 Jaunas karalėli Plačiau
LTRF pl 1155 4 Eina šventa panela Plačiau
LTRF pl 1155 5 Eina švintas Petras ir švintas Povilas Plačiau
LTRF pl 1155 6 Kviečia Dievą pietų Plačiau
LTRF pl 1155 7 Aušta dienela, kaip gelumbėla Plačiau
LTRF pl 1155 8 Rugeliai mano, žaliuokit Plačiau
LTRF pl 1155 9 Einant rugių pjauti Plačiau
LTRF pl 1160 1 Polka Nr. 3 Plačiau
LTRF pl 1160 2 Polka Nr. 4 Plačiau
LTRF pl 1160 3 Polka Nr. 5 Plačiau
LTRF pl 1160 4 Polka Nr. 6 Plačiau
LTRF pl 1160 5 Polka Nr. 7 Plačiau
LTRF pl 1160 6 Polka Nr. 8 Plačiau
LTRF pl 1161 1 Valsas Nr. 1 Plačiau
LTRF pl 1161 2 Valsas Nr. 2 Plačiau
LTRF pl 1161 3 Valsas Nr. 3 Plačiau
LTRF pl 1161 4 Polka Nr. 9 Plačiau
LTRF pl 1161 5 Polka Nr. 10 Plačiau
LTRF pl 1162 1 Maršas Plačiau
LTRF pl 1162 2 Vestuvių maršas Plačiau
LTRF pl 1162 3 Vestuvių maršas Plačiau
LTRF pl 1162 4 Kadrilis Plačiau
LTRF pl 1163 1 Sesyte mano, linksma širdis tavo Plačiau
LTRF pl 1163 2 Ką tu braliukai, tatota Plačiau
LTRF pl 1163 3 Žalia žolalė, gaili raselė Plačiau
LTRF pl 1163 4 Sėskis, sesyte, sėskis, jaunoji Plačiau
LTRF pl 1163 5 Kas subatos vakarėlį, ei ei ei Plačiau
LTRF pl 1164 1a Polka Nr. 11 Plačiau
LTRF pl 1164 1 Polka Nr. 11 Plačiau
LTRF pl 1164 2 Polka „Petrogradska„ Plačiau
LTRF pl 1164 3 Polka Nr. 12 Plačiau
LTRF pl 1164 4 Polka Nr. 13 Plačiau
LTRF pl 1164 5 Polka Nr. 14 Plačiau
LTRF pl 1165 1 Pa liepu, liepu Plačiau
LTRF pl 1165 2 Pjaukit, pjaukit, pjovėjėliai Plačiau
LTRF pl 1165 3 Linelius roviau, rankas mazgojau Plačiau
LTRF pl 1165 4 Pyniau vainiką žalių levendrų Plačiau
LTRF pl 1165 5 Pyniau vainiką žalių levendrų Plačiau
LTRF pl 1165 6 Ašei mislinau, kad saulutė užsileido Plačiau
LTRF pl 1166 1 Kelkis, broliukai, kelkis, sakaliukai Plačiau
LTRF pl 1166 2 Mes trys sesytės Plačiau
LTRF pl 1166 3 Nei vėjai pučia Plačiau
LTRF pl 1166 4 Mano anyta nelabai gera Plačiau
LTRF pl 1166 5 Kas apsakys tas linksmybes Plačiau
LTRF pl 1166 6 Ašei mislinau, kad saulutė Plačiau
LTRF pl 1166 7 Uliojau, uliojau po žalią beržyną Plačiau
LTRF pl 1167 1 Tamsioj girioj, prie žalio slėnelio Plačiau
LTRF pl 1167 2 Aš tau, berneli, sakiau ne kartą Plačiau
LTRF pl 1167 4 Rugių gubų pilnas laukas Plačiau
LTRF pl 1167 5 Saulala nusilaida Plačiau
LTRF pl 1169 1 Tancius Plačiau
LTRF pl 1169 2 Mecielica Plačiau
LTRF pl 1169 3 Ožiukas Plačiau
LTRF pl 1169 3a Ožiukas Plačiau
LTRF pl 1169 4 Cigonėlis Plačiau
LTRF pl 1170 1 Barinas Plačiau
LTRF pl 1170 2 Ratasai Plačiau
LTRF pl 1170 3 Petkevičius Plačiau
LTRF pl 1170 4 Lancitas Plačiau
LTRF pl 1170 5 Dūda Plačiau
LTRF pl 1170 6 Mazurpolka Plačiau
LTRF pl 1171 1 Mazurpolka Plačiau
LTRF pl 1171 2 Drailinas Plačiau
LTRF pl 1171 3 Kadrilis (1-4 dalis) Plačiau
LTRF pl 1172 1 Kadrilis (5 dalis) Plačiau
LTRF pl 1172 2 Barboros polka Plačiau
LTRF pl 1172 3 Šokis Plačiau
LTRF pl 1172 6 Polka Plačiau
LTRF pl 1173 1 Polka Nr. 1 Plačiau
LTRF pl 1173 2 Polka Nr. 2 Plačiau
LTRF pl 1173 3 Polka Nr. 3 Plačiau
LTRF pl 1173 4 Polka Plačiau
LTRF pl 1173 5 Polka Nr. 5 Plačiau
LTRF pl 1173 6 Maršas Plačiau
LTRF pl 1176 1 Lenta nutašyta, kumpi pastatyta Plačiau
LTRF pl 1176 2 Kūlimas, išmušant rankomis į kelius ir krūtinę Plačiau
LTRF pl 1176 3 Polka Nr 15 Plačiau
LTRF pl 1176 3 PolkaNr. 15 Plačiau
LTRF pl 1176 5 Vestuvių maršas Plačiau
LTRF pl 1176 6 Vestuvių maršas Plačiau
LTRF pl 1177 1 Tu žinai, kūmai Plačiau
LTRF pl 1177 2 Apie vengrą Plačiau
LTRF pl 1178 1 Apie mušeikas Plačiau