LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 803 1 Bernelis gimė Betliejuj Plačiau
LTRF pl 803 2 Prie Dievo užgimimo Plačiau
LTRF pl 803 3 Juozapai, pamažu Plačiau
LTRF pl 803 4 Kristus Dievas mūsų Plačiau
LTRF pl 803 5 Ant metų naujų apsiliejo krauju Plačiau
LTRF pl 803 6 Ganau ganau aveles Plačiau
LTRF pl 803 7 Namo, sesutės, namo Plačiau
LTRF pl 804 1 Ko liūdi, sesute Plačiau
LTRF pl 804 2 Oi broli broli, brolali mano Plačiau
LTRF pl 804 3 Įšoko oželis į kopūstų daržą Plačiau
LTRF pl 804 4 Pastačiau dvarelį ant marių Plačiau
LTRF pl 804 5 Ei kiaulas varysiu Plačiau
LTRF pl 804 6 Ein davatka į Krinčiną Plačiau
LTRF pl 804 7 Auga kiemi dagilys Plačiau
LTRF pl 804 8 Auga kiemi dagilėlis Plačiau
LTRF pl 804 9 Karvelėli paukštužėli Plačiau
LTRF pl 804 10 Sudieu, Lietuva, man linksma buva Plačiau
LTRF pl 805 1 Oi aisim aisim, čianai nebūsim Plačiau
LTRF pl 805 2 Jankeli, Maušeli Plačiau
LTRF pl 805 3 Ubags ant tilto sėdėja Plačiau
LTRF pl 805 4 Rats ratą vijo Plačiau
LTRF pl 805 5 Kūlimas dviese Plačiau
LTRF pl 805 6 Kūlimas tryse Plačiau
LTRF pl 805 7 Kūlimas keturiese Plačiau
LTRF pl 805 8 Skalbimo garso pamėgdžiojimas Plačiau
LTRF pl 805 9 Būtų gražūs broliukėliai Plačiau
LTRF pl 805 10 Iš kur tie, iš kur tie svečiai atvažiavo Plačiau
LTRF pl 805 11 Kas duos duonos Plačiau
LTRF pl 806 1 Oi leido davė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 806 2 Oi, kur tu buvai, bernyti mano Plačiau
LTRF pl 806 3 Oi leido davė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 806 4 Kieno tie margi dvarai Plačiau
LTRF pl 806 5 Oi vaikščiojau vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 806 6 Tėvužėli mano, sengalvėli mano Plačiau
LTRF pl 806 7 Šėriau žirgą, mudrinau Plačiau
LTRF pl 806 8 Pastačiau butelį ant marių krantelio Plačiau
LTRF pl 806 9 Ant ežerėlia rymojau Plačiau
LTRF pl 806 10 Oi džium džium džium Plačiau
LTRF pl 807 1 Marija gražiausia panelė Plačiau
LTRF pl 807 2 Pana, aniuolų linksmybė Plačiau
LTRF pl 807 3 Pripažinti turim Mariją Plačiau
LTRF pl 807 4 Sveika, Marija, Motin mieliausia Plačiau
LTRF pl 807 5 Ateik, Dvasia švenčiausia Plačiau
LTRF pl 807 6 Apieravoju, visagalis pone Plačiau
LTRF pl 808 1 Ai, ką darysim tuometu mes griešni Plačiau
LTRF pl 808 2 O dūšia kiekviena, mislyk sau kasdien Plačiau
LTRF pl 808 3 Jėzau, daržely alpstantis Plačiau
LTRF pl 808 4 Sveika, karaliene, dangaus motina meilinga Plačiau
LTRF pl 808 5 Diena rūsti, diena ana Plačiau
LTRF pl 808 6 Dievi aukščiausis, dievi mieliausis Plačiau
LTRF pl 809 1 Ašaras akių ir širdies kantrybė Plačiau
LTRF pl 809 2 Ant Kalvarijos matai atmaina Plačiau
LTRF pl 809 3 Oi dūšia, žmogaus kiekvieno Plačiau
LTRF pl 809 4 O Jėzau mieliausis ant kryžiaus ištemtas Plačiau
LTRF pl 809 5 Kaip elnias bėga giriomis trokšdamas Plačiau
LTRF pl 810 1 Sveika, panele, ciūdais pagarbinta Plačiau
LTRF pl 810 2 Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 810 3 Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 810 4 Laimingas, kursai už patroną Plačiau
LTRF pl 810 5 Šv. Kazimiero giesmė Plačiau
LTRF pl 810 6 Šv. Kazimiero giesmė Plačiau
LTRF pl 811 1 Pagiedosim šventą giesmę Plačiau
LTRF pl 811 2 Marija Magdalena, kad Jėzaus ieškojo Plačiau
LTRF pl 811 3 Atsibusk, žmogau, pakelk akis Plačiau
LTRF pl 811 4 Pakol, griešnyke, griekuose gulėse Plačiau
LTRF pl 811 5 Gana jau gana gana uliavoti Plačiau
LTRF pl 812 1 Daugų vestuvės: Užkalbinimas Plačiau
LTRF pl 812 2 Daugų vestuvės: Piršlybos Plačiau
LTRF pl 813 1 Daugų vestuvės: Piršlybos. Žiedas ant žiedo Plačiau
LTRF pl 813 2 Daugų vestuvės: Piršlybos. Pas tėvutėlį valalį turėjau Plačiau
LTRF pl 814 1 Daugų vestuvės: Piršlybos. Šių naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 814 2 Daugų vestuvės: Peržiūrai Plačiau
LTRF pl 815 1 Daugų vestuvės: Peržiūrai Plačiau
LTRF pl 815 2 Daugų vestuvės: Užurašai ir pragėros Plačiau
LTRF pl 816 1 Daugų vestuvės: Užurašai ir pragėros. Saldi, gardi arielkėlė. Ataina stiklalis. Išgėriau stiklalį Plačiau
LTRF pl 816 2 Daugų vestuvės: Užurašai ir pragėros. Laiskie mani gultie. Ar nelika bulbų. Polka Plačiau
LTRF pl 817 1 Daugų vestuvės: Užurašai ir paragėros. Gaspadine sukis greitai. Gėriau alucį, saldų meducį Plačiau
LTRF pl 817 2 Daugų vestuvės: Užurašai ir pragėros. Oi sniegci, lyja. An kalnelio šalcinėlis. Vai ant dvaro, ant didžiojo Plačiau
LTRF pl 818 1 Daugų vestuvės: Užurašai ir pragėros. Vai ant dvaro, ant didžiojo. Gerkime, broliukai, uliokim namo Plačiau
LTRF pl 818 2 Daugų vestuvės: Sušnekos Plačiau
LTRF pl 819 1 Daugų vestuvės: Kvietimas į vestuves. Kvieslio oracija Plačiau
LTRF pl 819 1a Daugų vestuvės: Kvietimas į vestuves ir jaunosios laiminimas Plačiau
LTRF pl 819 2 Daugų vestuvės: Kveitimas į vestuves. Kvieslio oracija. Jaunoji kviečia pabrolius, dručkas. Oi motula mano Plačiau
LTRF pl 820 1 Daugų vestuvės: Vakaronės. Maršas. Jaunoji rauda rūtos Plačiau
LTRF pl 820 2 Daugų vestuvės: Vakaronės. Jaunoji rauda rūtos. Polka Plačiau
LTRF pl 821 1 Daugų vestuvės: Vakaronės. Mataušiukas nuogas. Subatėlės vakarėlį pins Nastulė vainikėlį. Subatos vakarėlį mergelė dvarų šlavė Plačiau
LTRF pl 821 2 Daugų vestuvės: Vakaronės. Mažutė burnelė, išgaišo kumelė. Subatėlės vakarėlį aš pas savo motinėlę. Žalioj girelėj Plačiau
LTRF pl 822 1 Vestuvių diena pas jaunikį; Adomai jaunasis; Vai žirge žirgeli juodbėrėli Plačiau
LTRF pl 822 2 Vestuvių diena pas jaunąją; Sutiktuvių maršas; Jaunosios rauda Plačiau
LTRF pl 823 1 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena. Jaunosios rauda. Ko nuliūdai, Nastula Plačiau
LTRF pl 823 2 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena. Nastula jaunoji. Pūtė vėjelis iš visų šalių Plačiau
LTRF pl 823 2a Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena. Vainiko įteikimo oracija. Mieliausioji ponia Plačiau
LTRF pl 824 2 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena. Jaunosios rauda Plačiau
LTRF pl 825 1 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena. Oi kap aš sėdau in vežimėlį. Motinos rauda, išvykstant dukrai į bažnyčią Plačiau
LTRF pl 825 2 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena. Ar žiba žiburužis. Vai motula, vai širdela. Kur buvai, dukrela Plačiau
LTRF pl 826 1 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena. Jaunosios rauda, grįžus iš bažnyčios. Gana, Nastula, gana ulioti Plačiau
LTRF pl 826 2 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena. Ar negaila tau, Nastula. Jaunojo pulko pasitikimas Plačiau
LTRF pl 827 1 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena jaunojo pulko pasitikimas. Tupi grūšioj pelėda. Padielnyko dienų Plačiau
LTRF pl 827 2 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena, svočios karvojo pavagimas. Mes svotkelės laukėm. Sakė mūsų svočkelė Plačiau
LTRF pl 828 1 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių daina, svočios apdainavimas. Ant svočkelės galvelės šarka išgulėjo. Dėkui, dėkui svočkelai už gardų prinaskų. Polka Plačiau
LTRF pl 828 2 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena, svoto apdainavimas. Tu svotuli šelma. Ainam šokt opa opa. Sakė mūsų svotulis, tai labai bagotas Plačiau
LTRF pl 829 1 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena, jaunojo apdainavimas. Geri laukai, užderėjo lyšiai. Žinom brolalį dar neženotų. Prašom brolalio vygočyt. Nėra svieti to bernelio Plačiau
LTRF pl 829 2 Daugų vestuvės: Pirma vestuvių diena, jaunikio, muzikanto apdainavimas. Šėriau žirgelį, kad gražus būtų. Tu muzika, tu muzika. Polka Plačiau
LTRF pl 830 1 Daugų vestuvės: Antra vestuvių diena, jaunosios apdovanojimas. Ko sėdi, sesula, ko neverki Plačiau
LTRF pl 830 2 Daugų vestuvės: Antra vestuvių diena, jaunojo pulko apdovanojimas, jaunosios pavedimas jaunajam. Ar neliko bulbų. Prapuoliau, motula Plačiau
LTRF pl 831 1 Daugų vestuvės: Antra vestuvių diena, jaunoji išvažiuoja į jaunojo pusę. Žirgeliai sukinkyta. Sėk, tėvuli, linelius Plačiau
LTRF pl 831 2 Daugų vestuvės: Antra vestuvių diena, pas jaunąjį. Parveža martelę, pardundina. Kas tau, motula, linelius suverps. A a a a šitų. Išeik, motula, durų atdarycie Plačiau
LTRF pl 832 1 Daugų vestuvės: Antra vestuvių diena, pas jaunąjį. Uždek, motula, tris žvakutes. Sakė mūsų svočiutės Plačiau
LTRF pl 832 2 Daugų vestuvės: Antra vestuvių diena, pas jaunąjį. Sakė mūsų svočiutės. Dėkui, dėkui svočiutėm. Gyreis, motula, kų graži marci Plačiau
LTRF pl 833 1 Daugų vestuvės: Antra vestuvių diena, pas jaunąjį. Mūs Adomas apsigavo. Tu, brolali, mažasai Plačiau
LTRF pl 833 2 Daugų vestuvės: Antra vestuvių diena, pas jaunąjį. Prašės brolis brolyston. Išjoj Adomo broliai paliavotie Plačiau
LTRF pl 834 1 Daugų vestuvės: Antra vestuvių diena, pas jaunąjį. Žilas ožys bliovė. Per visų naktį važiavau. Valgykit, valgykit, sveteliai mano. Mes geriam, brolaliai Plačiau
LTRF pl 834 2 Daugų vestuvės: Antra vestuvių diena, marčios šokinimas, jaunųjų guldymas. Polka Plačiau
LTRF pl 835 1 Daugų vestuvės: Trečia vestuvių diena. Jaunųjų prikėlimas. Anyta veda marčią prie pečiaus, šulinio Plačiau
LTRF pl 835 2 Daugų vestuvės: Trečia vestuvių diena. Dovanų teikimas jauniesiems. Sveteliai, namo namo. Vestuvių pabaiga Plačiau
LTRF pl 836 1a Verpsiu linelius Plačiau
LTRF pl 836 1 Verpsiu linelius Plačiau
LTRF pl 836 2 Sėdziu pasėdziu, aš miegelio noriu Plačiau
LTRF pl 836 3 Audžiu pasnaudziu, aš miegelio noriu Plačiau
LTRF pl 836 4 Vaikščioj Adomas po žalią gojų Plačiau
LTRF pl 836 5 Išejo mergelė linų ravėti Plačiau
LTRF pl 836 6 č–skit, jauteliai Plačiau
LTRF pl 837 1 Augo darži rožė Plačiau
LTRF pl 837 2 Oi aš jojau viešu keliu Plačiau
LTRF pl 837 3 Po tėvulio dvarų pova povinėjo Plačiau
LTRF pl 837 4 Bėdavojo tai linelis Plačiau
LTRF pl 837 5 Oi, kai aš buvau, leliuma Plačiau
LTRF pl 837 6 Baronėlis avinėlis Plačiau
LTRF pl 837 7 Arė sūnelis pūdzymėlį Plačiau
LTRF pl 837 8 Vaikščioj motka po dvarelį Plačiau
LTRF pl 838 1 Sakė svotulis, labai bagotas Plačiau
LTRF pl 838 2 O ja ja jai oi, Dievuliau mano Plačiau
LTRF pl 838 3 Muškit dziedai su bobu Plačiau
LTRF pl 838 4 Aš avelas gydamas Plačiau
LTRF pl 838 5a Oi ir išdygo žalia rūtelė Plačiau
LTRF pl 838 5 Oi ir išdygo žalia rūtelė Plačiau
LTRF pl 838 6 Mano motulė sena būdama Plačiau
LTRF pl 838 7 Linelius roviau Plačiau
LTRF pl 839 1 Ajo mergos kelaliu Plačiau
LTRF pl 839 2 Oi lyja lietus per pačius pietus Plačiau
LTRF pl 839 3 A a a liuliaukų, nupirks tėvas šniūraukų Plačiau
LTRF pl 839 4 Audžiu prasnaudžiu, miegelio noriu Plačiau
LTRF pl 839 5 Dar aš neinejau jaunan jaunimėlin Plačiau
LTRF pl 839 6 Gaspadinė Alena pjovė gaidzį balana Plačiau
LTRF pl 839 7 Buvo šiaučius dviejų metų Plačiau
LTRF pl 839 8 Vai, kai aš buvau pas mielų motulį Plačiau
LTRF pl 839 9 Lėkie, sakale, tu nesibovykie Plačiau
LTRF pl 839 10 Tai tau, mergela, rinkci berneliai Plačiau
LTRF pl 840 1 Vai ant dvaro, ant didziojo Plačiau
LTRF pl 840 2 Vai, kai aš išjojau ant viešo kelalio Plačiau
LTRF pl 840 3 Vai čiučiai liuliai ant marių Plačiau
LTRF pl 840 4 Motka sūnelį užaugino Plačiau
LTRF pl 840 5 Vaikščiojau, vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 840 6 Vai žydzi žydzi daržely roželė Plačiau
LTRF pl 840 7 Šiltas, tykus rudenėlis Plačiau
LTRF pl 840 8 Ir išaugo apynėlis žalias Plačiau
LTRF pl 840 9 Ajau per girių, genys malkų kerta Plačiau
LTRF pl 840 9 ?jau per giri? Plačiau
LTRF pl 840 10 Verpsiu linelius Plačiau
LTRF pl 840 11 Kai aš ajau per dvarelį Plačiau
LTRF pl 841 1 Susikalbėjo du žolynėliai Plačiau
LTRF pl 841 2 Išpuolė uodas iš ąžuolėlio Plačiau
LTRF pl 841 3 Per nedėlias tolkas lankiau Plačiau
LTRF pl 841 4 Ainu per kiemų Plačiau
LTRF pl 841 5 Tu juoda kuosela, leliuma Plačiau
LTRF pl 841 6 Tu žalia uosinge, lėlium lėlium Plačiau
LTRF pl 841 7 Siūbavo liepelė žalia be vėjo Plačiau
LTRF pl 841 8 Tėvuli mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 841 9 Labas rytas, mergut mano Plačiau
LTRF pl 841 10 Mergela mano lelijėla Plačiau
LTRF pl 842 1 Juodos uogelės ant vyšnių Plačiau
LTRF pl 842 2 Ženykis, brolali Plačiau
LTRF pl 842 3 Vai aria aria trys artojėliai Plačiau
LTRF pl 842 4 Tupi šarka ant tvoros Plačiau
LTRF pl 842 5 Vai šalin šalin, sieras sakalėli Plačiau
LTRF pl 842 6 Atvažiavo meška sveciuosna Plačiau
LTRF pl 842 7 Sėdi diedas ant klojimo Plačiau
LTRF pl 842 7a Po pečium pelėda Plačiau
LTRF pl 842 8 Vai ant dvaro meška karo Plačiau
LTRF pl 843 1 Šokit gėrį ir negėrį Plačiau
LTRF pl 843 2a Pavasario dzienelį sėjau žalių rūtelį Plačiau
LTRF pl 843 2 Pavasario dzienelį sėjau žalių rūtelį Plačiau
LTRF pl 843 3 Sėjau rūtų, sėjau mėtų Plačiau
LTRF pl 843 3a Sėjau rūtų, sėjau mėtų Plačiau
LTRF pl 843 4 Vai ūžia ūžia, girnelės ūžia Plačiau
LTRF pl 843 5 Čiuri čiuri čiurila Plačiau
LTRF pl 843 6 Vai tu aglala Plačiau
LTRF pl 843 7 Bėdavojo linelis Plačiau
LTRF pl 843 8 Vai ūžė, ūžė, girnelės ūžė Plačiau
LTRF pl 843 9a Pavasario dzienelį sėsiu žalių rūtelį Plačiau
LTRF pl 843 9b Sėjau rūtų, sėjau mėtų Plačiau
LTRF pl 844 1 Karvelėli mėlynasai Plačiau
LTRF pl 844 2 Aš perplėšiau čebatų Plačiau
LTRF pl 844 3 Mislinčius per dieną po mišką vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 844 4 Jojo žaunierėlis per Vilniaus miestelį Plačiau
LTRF pl 844 5 Aš šių naktį nemigau Plačiau
LTRF pl 844 6 Putinėli raudonasai Plačiau
LTRF pl 844 7 Oi kieno tį dvari, leliumoj Plačiau
LTRF pl 844 8 Škir namo, tpru namo Plačiau
LTRF pl 844 9 Pučia vėjas ųžuolan Plačiau