LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 110 7 Vai kaip aš augau Plačiau
LTRF pl 111 1 Aukie, sūnelia, aukie, raitelia Plačiau
LTRF pl 111 2 Vai, vargas vargas Plačiau
LTRF pl 111 3 Kelkis, sūneli, kelkis, raiteli Plačiau
LTRF pl 111 4 Išeidama pareidama Plačiau
LTRF pl 112 5 Po kalnelius, po aukštuojus Plačiau
LTRF pl 112 6 Aušrinė žvaigždelė už visas šviesesnė Plačiau
LTRF pl 112 7 Pakirsta rūtelė, kodėl nežaliuoji Plačiau
LTRF pl 112 8 Pasėjau linelius Plačiau
LTRF pl 112 9 Ricielių berneliai menki kavalieriai Plačiau
LTRF pl 113 1 Ir tėvelis išeidamas Plačiau
LTRF pl 113 2 Ant kalnelio trys seselės Plačiau
LTRF pl 113 3 Tėveli mano, senasai mano Plačiau
LTRF pl 113 4 Ateis rudenėlis ir šalta šalnelė Plačiau
LTRF pl 113 5 Sausoji eglelė žaliuoti pradėjo Plačiau
LTRF pl 113 6 Panytėle jaunoji, kaip tau atsirado Plačiau
LTRF pl 113 7 Augino motula tris dukrelas Plačiau
LTRF pl 113 8 Vai broli broli, broli sakalėli Plačiau
LTRF pl 113 9 Kukavo gegutėlė per girią lėkdama Plačiau
LTRF pl 114 1 Vai tu meile meile Plačiau
LTRF pl 114 2 Vai tu diemed diemedėli Plačiau
LTRF pl 114 3 Tegul vėjas pučia Plačiau
LTRF pl 114 4 Vai broli broli, balnok bėrą žirgelį Plačiau
LTRF pl 114 5 Saulutė tekėj, lapeliai mirgėj Plačiau
LTRF pl 114 6 Išjoj mylimas į karų Plačiau
LTRF pl 114 7 Sudie, panele mano brangi Plačiau
LTRF pl 114 8 Ant aukšto kalno, prie senos pilies Plačiau
LTRF pl 114 9 Parjojo brolelis nuo didžios vainelės Plačiau
LTRF pl 115 1 Vai kai aš jojau per žalią girią Plačiau
LTRF pl 115 2 Aš viena panelė vidury ratelio Plačiau
LTRF pl 115 3 Muzikanto skrybėlė graži Plačiau
LTRF pl 115 4 Girdžiu žmonės apkalba Plačiau
LTRF pl 115 5 Jau pavasaris prašvito Plačiau
LTRF pl 115 6 Kukuoj gegutela Plačiau
LTRF pl 115 7 Augo sode serbenta Plačiau
LTRF pl 115 9 Cikano polka Plačiau
LTRF pl 115 10 Zantos polka Plačiau
LTRF pl 115 11 Cikano polka Plačiau
LTRF pl 115 12 Ko brolelis liūdnas Plačiau
LTRF pl 116 1 Miglotas rytas, tamsus eglynas Plačiau
LTRF pl 116 2 Skrisk, sakale, per dvarelį Plačiau
LTRF pl 116 3 Sėdi broliai už stalelio Plačiau
LTRF pl 116 4 Pasvarscyk, antela, cykiai plaukiodama Plačiau
LTRF pl 116 5 Aš išėjau pasdairycie Plačiau
LTRF pl 116 6 Kukuoj gegutė prie šaltinėlio Plačiau
LTRF pl 118 1 Subatos vakarėlį Plačiau
LTRF pl 118 2 Siuntė anyta marčią Plačiau
LTRF pl 118 3 Vai eisiu eisiu, aš čia nebūsiu Plačiau
LTRF pl 118 4 Vai išdainavau visas daineles Plačiau
LTRF pl 118 5 Augo sode serbenta Plačiau
LTRF pl 119 1 Padainuosiu dainą Plačiau
LTRF pl 119 2 Tėveli mano, senas mano Plačiau
LTRF pl 119 3 Eina pulkas, vaikštinėja Plačiau
LTRF pl 119 4 Kukuok gegute, lakštuok lakštute Plačiau
LTRF pl 119 5 Svetulevičiaus Petro polka Plačiau
LTRF pl 119 6 Svetulevičiaus Petro polka Plačiau
LTRF pl 119 7 Svetulevičiaus Petro polka Plačiau
LTRF pl 119 8 Cikano polka Plačiau
LTRF pl 120 1 Šią naktelę nemigau nemigau Plačiau
LTRF pl 120 2 Nebile lankoj dobilas augo Plačiau
LTRF pl 120 3 Augino motka vienų dukrelį Plačiau
LTRF pl 120 4 Už jūrių marių, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 120 5 Ant kalno kviečiai Plačiau
LTRF pl 120 6 Motula motinėla Plačiau
LTRF pl 122 1 Vai, gertau gertau Plačiau
LTRF pl 122 2 Oi pakelėje nauja karčiamytė Plačiau
LTRF pl 122 3 Pašalyje karčma Plačiau
LTRF pl 122 4 Nedaug išgėriau, tik pusgortėlį Plačiau
LTRF pl 122 5 Gėriau dieną, gėriau naktį Plačiau
LTRF pl 122 6 Ainu per kiemų, klausau per sienų Plačiau
LTRF pl 122 7 Augin tėvas tris sūnelius Plačiau
LTRF pl 122 8 Liepužį kirtau, laivužį dariau Plačiau
LTRF pl 123 1 Laužiau žagrelį ir priežagrėlį Plačiau
LTRF pl 123 2 Vai tu bijūn bijūnėli Plačiau
LTRF pl 123 3 Kai aš ėjau ūlyčėli pablūdijau Plačiau
LTRF pl 123 4 Mačiau Petras ir Marutė Plačiau
LTRF pl 123 5 Guobinių berneliai mandri kavalieriai Plačiau
LTRF pl 124 1 Vai teka bėga vakarinė žvaigždelė Plačiau
LTRF pl 124 2 Septyni brolaliai žemaičių Plačiau
LTRF pl 124 3 Pucinėlia raudoniausias Plačiau
LTRF pl 124 4 Oi varge varge, vargeli mano Plačiau
LTRF pl 124 5 Vai kur tu eisi, berneli mano Plačiau
LTRF pl 124 6 Vai graži graži, graži paukštelė Plačiau
LTRF pl 124 7 Putinėli žaliasai, naktį pražydai Plačiau
LTRF pl 124 8 Ir pamigo miela marti Plačiau
LTRF pl 126 1 Aušrelė auša, saulelė teka Plačiau
LTRF pl 126 2 Plaukiau per marias Plačiau
LTRF pl 126 3 Eina mergelė kelaliu Plačiau
LTRF pl 126 5 Žalioj girioj, lygioj lankoj Plačiau
LTRF pl 126 6 Kokia žalia giria Plačiau
LTRF pl 126 7 Aš išėjau uogelių uogautie Plačiau
LTRF pl 126 8 Ant to kalno pucinėlis žydėja Plačiau
LTRF pl 126 9 Vyšnelių sodely žalioji liepelė Plačiau
LTRF pl 126 10 Kur tas šaltinėlis Plačiau
LTRF pl 127 1 Kaip aš jojau per miestelį Plačiau
LTRF pl 127 2 Kvolijaisi kų bagotas Plačiau
LTRF pl 127 3 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 127 4 Verkia mažas vaikas Plačiau
LTRF pl 127 5a Išjojo karaliūnas Plačiau
LTRF pl 127 5 Ant marių mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 127 6 Iš vakaro Sindanila nei gėrė, nei valgė Plačiau
LTRF pl 127 7 Ulba sakalas ulba Plačiau
LTRF pl 127 8 Buvo arklys labai senas Plačiau
LTRF pl 127 9 Motula mano, širdela mano Plačiau
LTRF pl 128 1 Aš esu mergelė viečna siratėlė Plačiau
LTRF pl 128 2 Aš nusipirkau dryžų kumelaitį Plačiau
LTRF pl 128 3 Gerk, kūmute, gerk Plačiau
LTRF pl 128 4 Ty cyganka, ty moja kochanka Plačiau
LTRF pl 128 5 Ratas ratų veja Plačiau
LTRF pl 128 6 Mūsų žentulis menkas bernelis Plačiau
LTRF pl 128 7 Nėra karvės, nėra karvės Plačiau
LTRF pl 128 8 Aš pasėjau rūtelę Plačiau
LTRF pl 128 9 Per beržyną eidama Plačiau
LTRF pl 128 10 Aš pardaviau baltų vištų Plačiau
LTRF pl 128 11 Vai kas vaikščiojo pusiau naktelių Plačiau
LTRF pl 129 1 Ant tėvulio dvaro Plačiau
LTRF pl 129 2 Ano pusėj lauko dvi antelės plauko Plačiau
LTRF pl 129 3 Vai žinau žinau, niekam nesakau Plačiau
LTRF pl 129 4 Siuntė anyta marčių Plačiau
LTRF pl 129 6 Oi kur aš gėriau, uliavojau Plačiau
LTRF pl 129 7 Oi upela upela, kodėl tu nepilnoji Plačiau
LTRF pl 129 8 Šiandien gersim, uliavosim Plačiau
LTRF pl 129 9 Šių naktelį gėriau, miego nenorėjau Plačiau
LTRF pl 130 1 Vai mergela lelijėla, kur buvai Plačiau
LTRF pl 130 6 Tėvuli juodzi, už ko mani nuduodzi Plačiau
LTRF pl 130 7a Grajik muzika ant visų šonų Plačiau
LTRF pl 130 7 Grajik muziką, graik kazoką Plačiau
LTRF pl 130 8 Oi kai aš buvau pas senų motulį Plačiau
LTRF pl 131 3 Tai gražiai dūzgia tranas bitinėlis Plačiau
LTRF pl 131 4 Bėkit, baraliai Plačiau
LTRF pl 131 5 Bėkit, baraliai Plačiau
LTRF pl 131 6 Aitie ponelė per didzį dvarų Plačiau
LTRF pl 131 7 Vai teka bėga vakarinė žvaigždelė Plačiau
LTRF pl 132 4 Aš turiu daržely pinavijų Plačiau
LTRF pl 132 5 Linksta suolaliai, kalėda Plačiau
LTRF pl 133 1 Oi egla egla, ko tu tiek žalia Plačiau
LTRF pl 133 2 Augo ievaras ant dvaro Plačiau
LTRF pl 133 3 Putino giraitėj augo drabulaitė Plačiau
LTRF pl 133 4 Sėdžiu už skomelių Plačiau
LTRF pl 133 5 Vai ant kalno, ant kalnelio Plačiau
LTRF pl 133 6 Ųžuolas su liepeli Plačiau
LTRF pl 133 7 Ko liūdi, sesiula, kodėl negiedi Plačiau
LTRF pl 133 8 Saulalė tekėjo, lapeliai mirgėjo Plačiau
LTRF pl 134 1 Turėjo anyta vienų martelį Plačiau
LTRF pl 134 2 Pakelėj paviešėj žali lineliai Plačiau
LTRF pl 134 8 Du brolukai kunigai Plačiau
LTRF pl 134 9 Ty stovėjo ųžuolėlis Plačiau
LTRF pl 134 10 Žalioj girelėj margieji dobilėliai Plačiau
LTRF pl 134 11 Gieda gaideliai ryliuoja Plačiau
LTRF pl 134 12 Atpučia šiaurus vėjas Plačiau
LTRF pl 134 13 Oi kur josi, brolali Plačiau
LTRF pl 135 1 Kad alulio, kad gardaus Plačiau
LTRF pl 135 2 Aš arielkos negeriu Plačiau
LTRF pl 135 3 Gerkime, brolaliai Plačiau
LTRF pl 135 4 Bėkit, bareliai Plačiau
LTRF pl 135 5 Oi tu aglala, oi tu aglala Plačiau
LTRF pl 135 6 Oi, pučia pučia šiaurusai vėjelis Plačiau
LTRF pl 135 7 Paukštute lakštute, kur naktį nakvojai Plačiau
LTRF pl 135 8 Pakelėje paviešėje Plačiau
LTRF pl 136 1 Žalioj girelėj, tamsių naktelį Plačiau
LTRF pl 136 2 Mergela graži, kur buvai Plačiau
LTRF pl 136 3 Žydi rožalė darželėly Plačiau
LTRF pl 136 4 Ant aukšto kalnelio maironai žydėjo Plačiau
LTRF pl 136 5 Šok, žirgeli juodberėli Plačiau
LTRF pl 136 6 Ne viena motulė verkė Plačiau
LTRF pl 136 7 Ūžia girelė, ūžia Plačiau
LTRF pl 136 8 Aikši aikši, mergužėla Plačiau
LTRF pl 136 9 Mergela šiokia, mergela tokia Plačiau
LTRF pl 136 10 Atvažiuojam žalymai Plačiau
LTRF pl 136 11 Kas tų ožiukų pjovė Plačiau
LTRF pl 136 12 Aš nenoriu grikių košės Plačiau
LTRF pl 136 13 Krokavėlio, Varšavėlio Plačiau
LTRF pl 137 1 Ant kalnelio, ant aukštojo Plačiau
LTRF pl 137 2 Oi, augin augin motka dukrelį Plačiau
LTRF pl 137 3 Ant kapo kapinyno Plačiau
LTRF pl 137 4 Oi aš pasėjau rūtelį Plačiau
LTRF pl 137 5 Siuntė mani vyras Plačiau
LTRF pl 137 6 Eina šalčiai verkdami Plačiau
LTRF pl 137 7 Vai ant kalno, ant kalnelio Plačiau
LTRF pl 138 6 Prapuoliau, motula Plačiau
LTRF pl 138 7 Gili gili upelė, leliumai Plačiau
LTRF pl 138 8 Ant marių mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 139 4 Sėjau rūtą, sėjau mėtą Plačiau
LTRF pl 139 5 Kur tie šalcinaiciai Plačiau
LTRF pl 139 6 Atvažiuojam, svečiai Plačiau
LTRF pl 139 7 Vai kur josi, brolali Plačiau
LTRF pl 140 1 Plaukiau per marias, per Dunojėlį Plačiau
LTRF pl 140 2 Vai pakelėje paviešėje Plačiau
LTRF pl 140 3 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 140 4 Ir išbėgo žirgas iš girelės Plačiau
LTRF pl 140 5 Oi ant kalno žalia liepa Plačiau
LTRF pl 140 6 Aš prašytau mielo Dievulio Plačiau
LTRF pl 140 7 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 140 8 Kad aš būtau žinojis Plačiau
LTRF pl 141 1 Jojau per laukų Plačiau
LTRF pl 141 2 Kaip aš jojau per dvarelį Plačiau
LTRF pl 141 3 Mano pati šešiais žirgais Plačiau
LTRF pl 141 4 Subatėlės vakarėlį Plačiau
LTRF pl 141 5 Sėdzi broliai už skomelio Plačiau
LTRF pl 141 6 Liepė man motulė Plačiau