LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 617 1 Garbė Jėzui Kristui Plačiau
LTRF pl 617 2 Skyrė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 617 3 Skyrė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 617 4 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 617 5 Pasakysiu aracijų apie svočios čeverykus Plačiau
LTRF pl 617 6 Tu sakuoli sakuolėli Plačiau
LTRF pl 618 1 Kai aš jojau per laukelį Plačiau
LTRF pl 618 2 Pas motuly augau Plačiau
LTRF pl 618 3 Aukštai dangui šviečia žvaigždės Plačiau
LTRF pl 618 4 Vai motule mano Plačiau
LTRF pl 618 5 Šių nedėlėlį per nedėlėlį Plačiau
LTRF pl 618 6 Užlijo lietus, užtemė tamsa Plačiau
LTRF pl 618 7 Giedrią dienelę paukšteliai čiulbėjo Plačiau
LTRF pl 618 8 Pas mano tėvužėlį Plačiau
LTRF pl 618 9 Oi kokia ten zo vertelė Plačiau
LTRF pl 618 10 Bernelis mergelę labai pamylėjo Plačiau
LTRF pl 619 1 Kai aš jojau per žalią girelę Plačiau
LTRF pl 619 2 Per lygias lankas Plačiau
LTRF pl 619 3 Broleliai mano, raiteliai mano Plačiau
LTRF pl 619 4 Ant tėvulio didžio dvaro Plačiau
LTRF pl 619 5 Augo girioj sadulėlė Plačiau
LTRF pl 619 6 Ant marių krantelio Plačiau
LTRF pl 619 7 Kad dievulis duotų Plačiau
LTRF pl 619 8 Per beržynaičius, per alksnynaičius Plačiau
LTRF pl 619 9 Per girią giružę Plačiau
LTRF pl 619 10 Po beržyną vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 620 1 Tai tyki mergelė Plačiau
LTRF pl 620 2 Nūnai švento Jono Plačiau
LTRF pl 620 3 Atpučia vėjas, atlyja lietus Plačiau
LTRF pl 620 4 Per laukų jojau, dūmojau Plačiau
LTRF pl 620 5 Oi namo namo Plačiau
LTRF pl 620 6 Iš trijų kampų vėjelis pūtė Plačiau
LTRF pl 620 7 Oi marti marti Plačiau
LTRF pl 620 8 O, kai aš buvau pas mielų motulį Plačiau
LTRF pl 620 9 Gerkime, broliukai Plačiau
LTRF pl 620 10 Žaliam vyšnių sodely Plačiau
LTRF pl 620 11 Žalioj girioj, lygioj lankoj Plačiau
LTRF pl 622 1 Kol sėdi, sesula, kol neverki Plačiau
LTRF pl 622 2 Šių naktelį, per naktelį Plačiau
LTRF pl 622 3 Geru paru motulė mani pagimdė Plačiau
LTRF pl 622 4 Per visą naktį keliu važiavau Plačiau
LTRF pl 622 5 Siuntė mani motinėlė Plačiau
LTRF pl 622 6 Piršlys atjojo, kai šuva lojo Plačiau
LTRF pl 622 7 Subatėlės vakarėlį pin sesulė vainikėlį Plačiau
LTRF pl 622 8 Vai aš išeisiu ant tėvulio dvarelio Plačiau
LTRF pl 622 9 Sesulį veža, žemelė dreba Plačiau
LTRF pl 622 10 Oi aš pjaunu pjovėjėlė Plačiau
LTRF pl 623 1 Vaikštinėjo tėvulis pabarėmis Plačiau
LTRF pl 623 2 Bėkit, bareliai Plačiau
LTRF pl 623 3 Upela Šerventėla, ko teki nenustoji Plačiau
LTRF pl 623 4 Pavasaris, pavandenis Plačiau
LTRF pl 623 5 Vijosi apynėlis Plačiau
LTRF pl 623 6 Dovanoja tėvulis dukrelį Plačiau
LTRF pl 623 6a Dovanoja tėvulis dukrelį Plačiau
LTRF pl 623 7 Dovanoja šidorėlis, dovanoja Plačiau
LTRF pl 623 8 Motula širdela, tai tau Plačiau
LTRF pl 623 9 Laukiam laukiam svotelių Plačiau
LTRF pl 623 10 Aš pasėjau pupų rėtį Plačiau
LTRF pl 624 1 Sūneli mano, baltas dobilėli Plačiau
LTRF pl 624 2 Motule mano Plačiau
LTRF pl 625 1 Oi, ūžkit gauskit Plačiau
LTRF pl 625 2 Augo girioj klevelis Plačiau
LTRF pl 625 3 Augo girioj dulelė Plačiau
LTRF pl 625 4 Kai aš turėjau gerą vyrelį Plačiau
LTRF pl 625 5 Per šilą jojau Plačiau
LTRF pl 625 6 Kad Dievas duotų Plačiau
LTRF pl 625 7 Ar tau, dukrele, nesakiau Plačiau
LTRF pl 625 8 Kas do laikai Plačiau
LTRF pl 626 1 Ant kalno malūnėlis Plačiau
LTRF pl 626 2 Oi tu mano mielas Plačiau
LTRF pl 626 3 Kai ruduo atšąla Plačiau
LTRF pl 626 4 Oi tu ąžuolėli žaliasai Plačiau
LTRF pl 626 5 Išleidai, močiute Plačiau
LTRF pl 626 6 Išleidai, močiute Plačiau
LTRF pl 626 7 Eisim, seselės Plačiau
LTRF pl 626 8 Ar duos, ar neduos Plačiau
LTRF pl 627 1 Jeigu duosiu, pasakyki Plačiau
LTRF pl 627 2 Sunkios sunkios svočios Plačiau
LTRF pl 627 3 Ko sėdi, sesele Plačiau
LTRF pl 627 4 Oi ūžčiau ūžčiau Plačiau
LTRF pl 627 5 Kai aš šokau Plačiau
LTRF pl 627 6 Skubrių Raulas Plačiau
LTRF pl 627 7 Augo girelėj Plačiau
LTRF pl 627 8 Ant kalno gluosnis Plačiau
LTRF pl 628 1 Ganiau aveles Plačiau
LTRF pl 628 2 Vai gudri gudri Plačiau
LTRF pl 628 3 Pas tėvelį augau Plačiau
LTRF pl 628 4 Už jūrių marių Plačiau
LTRF pl 628 5 Tekėk, dukra Plačiau
LTRF pl 628 6 Kanklių derinimas Plačiau
LTRF pl 629 1 Klumpakojis Plačiau
LTRF pl 629 2 Šiaučius Plačiau
LTRF pl 629 3 Kaminkrėtys Plačiau
LTRF pl 629 4 Paplept Plačiau
LTRF pl 629 5 Šocas Plačiau
LTRF pl 629 6 Pikžirnis Plačiau
LTRF pl 630 1 Aukštai dangus ir debesys Plačiau
LTRF pl 630 2 Augo kiemi serbenta Plačiau
LTRF pl 630 3 Oi sakiau sakiau savo bernužėliui Plačiau
LTRF pl 630 4 Po Palangą lygios lankos Plačiau
LTRF pl 630 5 Dar gaideliai negiedojo Plačiau
LTRF pl 630 6 Dovainių sodely Plačiau
LTRF pl 630 7 Kad aš jojau per serbentų sodų Plačiau
LTRF pl 631 1 Visu keliu raitas jojau Plačiau
LTRF pl 631 2 Bėg upelė vinguordama Plačiau
LTRF pl 631 3 Prigustos mano pievos, dirvelės Plačiau
LTRF pl 631 4 Žirgelį šerdams dūmojau Plačiau
LTRF pl 631 5 Šią naktelę, per naktelę Plačiau
LTRF pl 631 6 Įšoko oželis į rūtų darželį Plačiau
LTRF pl 631 7 Oi tu strazdeli, mėlynas paukšteli Plačiau
LTRF pl 632 1 Susiedėliui bėda yra Plačiau
LTRF pl 632 2 Du balandiu klane gėrė Plačiau
LTRF pl 632 3 Per girelę jojau Plačiau
LTRF pl 632 4 Kad aš jojau per beržyną Plačiau
LTRF pl 633 1 Jau aušrelė beauštanti Plačiau
LTRF pl 633 2 Anksti rytą rytelį Plačiau
LTRF pl 633 3 Augo ant kalno berželis Plačiau
LTRF pl 633 4 Sveiks, brolau mano Plačiau
LTRF pl 633 5 Žalioj lankoj srauni upė Plačiau
LTRF pl 633 6 Visą amžių uliavojau, smerčio neatbojau Plačiau
LTRF pl 633 7 (...) skani, graži arielkelė Plačiau
LTRF pl 634 1 Šėjau, šėjau Butkaus karves Plačiau
LTRF pl 634 2 Piemenys vagys, kame jūsų avys Plačiau
LTRF pl 634 3 Ganau ganau aveles Plačiau
LTRF pl 634 4 Vieversiuko daina Plačiau
LTRF pl 634 5 Kad išlėkiau, pilnas meigas Plačiau
LTRF pl 634 6 Padispano melodija Plačiau
LTRF pl 634 7 Žydo rauda Plačiau
LTRF pl 634 8 Dievas davė kūdikelį Plačiau
LTRF pl 634 9 Pasėjau kanapes jūros pakraštėly Plačiau
LTRF pl 634 10 Galopo melodija Plačiau
LTRF pl 635 1 Polka Plačiau
LTRF pl 635 2 Kadrilis Plačiau
LTRF pl 635 3 Maršas Plačiau
LTRF pl 635 4 Klumpakojis Plačiau
LTRF pl 635 5 Suktinis Plačiau
LTRF pl 635 6 Padispanas Plačiau
LTRF pl 636 1 Varykit, bobelės Plačiau
LTRF pl 636 2 Noriu miego, saldaus miego Plačiau
LTRF pl 636 3 Vestuvių daina Plačiau
LTRF pl 636 4 Šėriau žirgelį juodbėrėlį Plačiau
LTRF pl 636 5 Tatulyt tatulyt Plačiau
LTRF pl 636 6 Polka Plačiau
LTRF pl 636 7 Krakoviakas Plačiau
LTRF pl 637 1 Plūko plūko antelė Plačiau
LTRF pl 637 2 Oi marti marti Plačiau
LTRF pl 637 3 Vai Dievulėli tu mano Plačiau
LTRF pl 637 4 Naščėslyva toj rinkelė Plačiau
LTRF pl 637 5 Augino tėvelis tik vieną sūnelį Plačiau
LTRF pl 637 6 Oi daugel daugel Plačiau
LTRF pl 637 7 Pas motinėlę augau Plačiau
LTRF pl 637 8 Užtiks šalnelė, nukąs žolalį Plačiau
LTRF pl 637 9 Oi nėra niekur tokios močiutės Plačiau
LTRF pl 638 1 Aš vakar dieną prašiau dievą Plačiau
LTRF pl 638 2 Pas močiutę augau Plačiau
LTRF pl 638 5 Už jūrių marių, už vandenėlių Plačiau
LTRF pl 638 6 Oi, kad aš ėjau keliu vandravau Plačiau
LTRF pl 638 7 Kad aš gėriau, jau pasilinksminau Plačiau
LTRF pl 638 8 Kad aš pjoviau, kad aš pjoviau pjovėjėla Plačiau
LTRF pl 640 1 Tykiai tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 640 2 Tu berneli jaunasai Plačiau
LTRF pl 640 3 Vai ir atplaukia, ir atliūliuoja Plačiau
LTRF pl 640 4 Vai, kur buvai, laputaite Plačiau
LTRF pl 640 5 Visos martelės pietelius neša Plačiau
LTRF pl 640 6 Gerk, mano kūmute Plačiau
LTRF pl 643 1 Pačiuožtinis valsas Plačiau
LTRF pl 643 2 Mikita Plačiau
LTRF pl 643 3 Šiaučius Plačiau
LTRF pl 643 4 Voveriukė Plačiau
LTRF pl 644 1 Polka Plačiau
LTRF pl 644 2 Polka Plačiau
LTRF pl 644 3 Polka Plačiau
LTRF pl 644 4 Polka Plačiau
LTRF pl 644 5 Polka Plačiau
LTRF pl 644 6 Polka Plačiau
LTRF pl 645 1 Polka Plačiau
LTRF pl 645 2 Polka Plačiau
LTRF pl 645 3 Polka Plačiau
LTRF pl 645 4 Polka Plačiau
LTRF pl 645 5 Polka Plačiau
LTRF pl 645 6 Polka Plačiau
LTRF pl 646 1 Polka Plačiau
LTRF pl 646 2 Polka Plačiau
LTRF pl 646 3 Krakoviakas Plačiau
LTRF pl 646 4 Vestuvinis sutiktuvių maršas Plačiau
LTRF pl 646 5 Vestuvinis išleistuvių maršas Plačiau
LTRF pl 646 6 Tančius Plačiau
LTRF pl 647 1 Šnekučio giesmė Plačiau
LTRF pl 647 2 Lakštingalos giesmė Plačiau
LTRF pl 647 3 Polka Plačiau
LTRF pl 647 4 Piemenukų melodija Plačiau
LTRF pl 648 3 Gražus paukštis pelėda Plačiau
LTRF pl 648 4 Gegute raiboji, kur šiąnakt nakvojai Plačiau
LTRF pl 648 5 Pasėjau kanapę Plačiau
LTRF pl 649 1 Polka Plačiau
LTRF pl 649 2 Polka Plačiau
LTRF pl 649 3 Polka Plačiau
LTRF pl 649 4 Valciukas Plačiau
LTRF pl 649 5 Valciukas Plačiau
LTRF pl 650 1 Ūdra Plačiau