LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 960 1 Penki broliai šieną pjovė Plačiau
LTRF pl 960 2 Ui kaip mes augom Plačiau
LTRF pl 960 3 Oi ko tas ožys bliauna Plačiau
LTRF pl 960 4 Šių nedėlėlį, per nedėlėlį Plačiau
LTRF pl 960 5 Oi tu ųžuolėli, tu žalias medeli Plačiau
LTRF pl 960 6 Oi jūs jaunos mergelės Plačiau
LTRF pl 961 1 Oi noriu, noriu miegelio Plačiau
LTRF pl 961 2 Juozapai šventas, Kavaliausko žentas Plačiau
LTRF pl 961 3 Paviešėje, pakelėje linų birža Plačiau
LTRF pl 961 4 Važiavo žydelis viešuoju kelaliu Plačiau
LTRF pl 961 5 Per lygų laukelį mėlyni dūmeliai Plačiau
LTRF pl 961 6 Atbėga alnis devyniaragis Plačiau
LTRF pl 961 7 Siuntė mani motinėlė Plačiau
LTRF pl 961 8 Ateina rudenėlis, bernelių vargelis Plačiau
LTRF pl 962 1 Oi kas ty užu durų Plačiau
LTRF pl 962 2 Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 962 3 Juozapai, eik pamažu Plačiau
LTRF pl 962 4 Linksminkis dangau Plačiau
LTRF pl 962 5 Kas ten miške subraškėj Plačiau
LTRF pl 962 6 Linksminkis dangau Plačiau
LTRF pl 962 7 Ščeslyvas artojų patronas Plačiau
LTRF pl 962 8 O nedasiektas amžiaus ilgumas Plačiau
LTRF pl 962 9 Sėdzi dziedas ant klojimo Plačiau
LTRF pl 962 10 Sėdzi dziedas ant klojimo Plačiau
LTRF pl 963 1 Žali gražūs pagirėliai Plačiau
LTRF pl 963 2 Ak, Vilniaus mieste Plačiau
LTRF pl 963 3 Augo šile pušelė Plačiau
LTRF pl 963 4 Tu rūtela, tu žalioji Plačiau
LTRF pl 963 5 Barė mani tėvelis Plačiau
LTRF pl 964 Å ilaly putinas, tum ty dra ta ta Plačiau
LTRF pl 964 1 Palenk, Onula, glotnių galvelį Plačiau
LTRF pl 964 2 Rūta žalioj, krenta rasa ant baro Plačiau
LTRF pl 964 3 Namo, svotai, namo begėdžiai Plačiau
LTRF pl 964 4 Ant tėvelia dvara sakalai Plačiau
LTRF pl 964 5 Kelikis, jaunas sūneli Plačiau
LTRF pl 964 6 Šilaly putinas, tum ty dra ta ta Plačiau
LTRF pl 965 1 Užsimanė mano diedas Plačiau
LTRF pl 965 2 Pasodinau kopūstėlius Plačiau
LTRF pl 965 3 Pakulinis audeklas Plačiau
LTRF pl 965 4 Ausk, mergela, aštuonytus Plačiau
LTRF pl 965 5 Aism, Katre, pupų kulc Plačiau
LTRF pl 965 6 Kavoli, bralali Plačiau
LTRF pl 965 7 Ateis šaltas rudenėlis Plačiau
LTRF pl 965 8 Tu, svotukas mažasai Plačiau
LTRF pl 965 9 Parvežė marčių verkiančių Plačiau
LTRF pl 965 10 Iš vakarėlia žirgelį pašėriau Plačiau
LTRF pl 966 1 Pasėjau, tėveli, geltonus kvietelius Plačiau
LTRF pl 966 2 Z tam toj stroni oziora Plačiau
LTRF pl 966 3 Tai jau nuliūdo mano širdelė Plačiau
LTRF pl 966 4 Liūlia liūlia šitų Plačiau
LTRF pl 966 5 Žydi vikiai ir grikiai Plačiau
LTRF pl 966 6 Tiur liur dūdela Plačiau
LTRF pl 966 7 Praėja meteliai, praėja ir kiti Plačiau
LTRF pl 966 8 Padarysiu alutį Plačiau
LTRF pl 967 1 Per ežerėlį plaukė laivelis Plačiau
LTRF pl 967 2 Oi aš pjaunu pjovėjėlė Plačiau
LTRF pl 967 3 Šiū namo galvijėliai Plačiau
LTRF pl 967 4 Nuveisiu, nuveisiu, žaliojon girelėn Plačiau
LTRF pl 967 5 Tu žvirblali tu tu tu Plačiau
LTRF pl 967 6 Pasakyk, mergela, balta lelijėla Plačiau
LTRF pl 967 7 Davė Dievas vyrą niekam negadlyvą Plačiau
LTRF pl 967 8 Iš kur, iš kur šiaurys vėjas Plačiau
LTRF pl 968 1 Gaspadoriau, Kalėdos Plačiau
LTRF pl 968 2 Oi ant kalno melnyčia Plačiau
LTRF pl 968 3 Taip kalbėja linelėla Plačiau
LTRF pl 968 4 Subatos rytą tep anksti Plačiau
LTRF pl 968 5 Oi to to to, kalba nendrelė Plačiau
LTRF pl 969 1 Kas tau, motula, linelius nuraus Plačiau
LTRF pl 969 2 Išdainuoja šokio melodiją Plačiau
LTRF pl 969 3 Poželi žyta Plačiau
LTRF pl 969 4 Oi kur mudu eisim Plačiau
LTRF pl 969 5 Rūta žalioj, blusos kalį papjovė Plačiau
LTRF pl 969 6 žalioj girelėj putinėlis auga Plačiau
LTRF pl 969 7 Už marelių, už mėlynųjų Plačiau
LTRF pl 970 1 Pas ežerėlį, pas vandenėlį Plačiau
LTRF pl 970 2 Pasigyrė bernužėlis Plačiau
LTRF pl 970 3 Bėdavojo motinėla Plačiau
LTRF pl 970 4 Dieve mano, Dievulėliau Plačiau
LTRF pl 970 5 Bėras žirgelis, nauja žagrelė Plačiau
LTRF pl 970 6 Oi varge, varge, vargeli mano Plačiau
LTRF pl 970 7 Ryt ankstam rytelį Plačiau
LTRF pl 970 8 Už melynų marelių Plačiau
LTRF pl 971 1 Gelažiniu pjautuvėliu Plačiau
LTRF pl 971 2 Motula mano, motula Plačiau
LTRF pl 971 3 Pabėk, bareli Plačiau
LTRF pl 971 4 Lygiam lauke, dobilyne Plačiau
LTRF pl 971 5 O jo jo jo jo Dievuli mano Plačiau
LTRF pl 972 1 Motula mano, kas tau linelius nuraus Plačiau
LTRF pl 972 2 Ainu per kiemą, girdžiu per sieną Plačiau
LTRF pl 972 3 Liūdna dūšia ties kūnu Plačiau
LTRF pl 972 4 O dūšia negal žinoti Plačiau
LTRF pl 972 5 Oi tu, varne juodasparni Plačiau
LTRF pl 972 6 Oi žinau, žinau, niekam nesakau Plačiau
LTRF pl 973 1 Po dvarelį dundinau, dundinau Plačiau
LTRF pl 973 2 Tykiai, tykiai Nemunėlis teka Plačiau
LTRF pl 973 3 Ar čia siena, ar čia durys Plačiau
LTRF pl 973 4 Už ežerų ugnė dega Plačiau
LTRF pl 973 5 Malu, malu viena Plačiau
LTRF pl 974 1 Išlėk, sakuole, ilgai nesivėlyk Plačiau
LTRF pl 974 2 Pabėk, bareli, skersai laukelį Plačiau
LTRF pl 974 3 Pabėk, bareli, skersai laukelį Plačiau
LTRF pl 974 4 Lydu, laidu saulele Plačiau
LTRF pl 975 1 Supykau, berneli Plačiau
LTRF pl 975 2 Ko nuliūdai, sesele Plačiau
LTRF pl 975 3 Siuntė mane motinėlė Plačiau
LTRF pl 975 4 Vai ir atplaukia, vai ir atliūliuoja Plačiau
LTRF pl 975 5 Vai prastos prastos Plačiau
LTRF pl 975 6 Vai tu kleveli, garsusis medeli Plačiau
LTRF pl 975 7 Pakelėj, pavieškelėj Plačiau
LTRF pl 975 8 Vai močiute, motinėle Plačiau
LTRF pl 975 9 Močiute, noriu miego Plačiau
LTRF pl 976 1 Ką kalbėjai, motinėle Plačiau
LTRF pl 976 2 Caras sės ant sosto Plačiau
LTRF pl 976 3 Stosime, broliai, į ratą Plačiau
LTRF pl 976 4 Pastačiau dvarelį Plačiau
LTRF pl 976 5 Pasakyk, mergele Plačiau
LTRF pl 976 6 Išgėrė, išrijo visą į dugną Plačiau
LTRF pl 976 7 Veža mano kraitelius Plačiau
LTRF pl 976 8 Muzikantą katinai papjovė Plačiau
LTRF pl 976 9 Sakė tave, svočiule Plačiau
LTRF pl 976 10 Atvažiavo piršlys, liliumai Plačiau
LTRF pl 976 11 Ar gerą kelią svočia turėjo Plačiau
LTRF pl 976 12 Verkė žydas apie dvarą vaikščiodams Plačiau
LTRF pl 977 Žydi, klesčia radastėlė Plačiau
LTRF pl 977 1 Tas mūsų gaidys Plačiau
LTRF pl 977 2 Aina ponai bajorai Plačiau
LTRF pl 977 3 Vai giria, giria Plačiau
LTRF pl 977 4 Kolei jaunas buvau Plačiau
LTRF pl 977 5 Kad aš augau pas močiutę Plačiau
LTRF pl 977 6 Žydi, klesčia radastėlė Plačiau
LTRF pl 977 7 Aušros aušrelė, šviesus pazarėlis Plačiau
LTRF pl 977 8 Lygioj lankelėj, žalioj pievelėj Plačiau
LTRF pl 978 1 Ne tiek aš verpiau Plačiau
LTRF pl 978 2 Joja bernelis per lygias lankas Plačiau
LTRF pl 978 3 O kad aš augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 978 4 Tie Vižaidai per kalnelį Plačiau
LTRF pl 978 5 Iš Vilniaus, iš Vilniaus Plačiau
LTRF pl 978 6 Aš nesiženysiu, nesiklapatysiu Plačiau
LTRF pl 978 7 Kap aš jojau pas mergelę Plačiau
LTRF pl 978 8 Už Nemunėlio ant akmenėlio Plačiau
LTRF pl 978 9 Eičia į veseilią Plačiau
LTRF pl 978 10 Pas tėvelį augau Plačiau
LTRF pl 978 11 Vai, kad aš ganiau Plačiau
LTRF pl 979 1 Šėriau, šėriau sau žirgelį Plačiau
LTRF pl 979 2 Vai jojau, jojau Plačiau
LTRF pl 979 3 Linelius roviau Plačiau
LTRF pl 979 4 Augin tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 979 5 Eisim, muter, į karčiamą Plačiau
LTRF pl 979 6 Iššoko oželis į rūtų daržą Plačiau
LTRF pl 979 7 Tas mano vyras karčiamoj gėrė Plačiau
LTRF pl 979 8 Močiute mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 979 9 Auk, sesute, greitai Plačiau
LTRF pl 979 10 Kad sėdau už stalelio Plačiau
LTRF pl 980 1 Kai linelius sėjau, dailiai apakėjau Plačiau
LTRF pl 980 2 Minkit, minkit linelius Plačiau
LTRF pl 980 3 Sausė lėnele išdžiuovintė Plačiau
LTRF pl 980 4 Pasėjau kanapę jūros pakraštėlį Plačiau
LTRF pl 980 5 Augin tėvas du sūneliu Plačiau
LTRF pl 980 6 Vieverselis po sodelį Plačiau
LTRF pl 980 7 Ant vieno vingio gegelė kukavo Plačiau
LTRF pl 980 8 Serbentėlė saldi uogelė Plačiau
LTRF pl 980 9 Ganė mergelė jautelius Plačiau
LTRF pl 981 1 Turiu arklį labai jauną Plačiau
LTRF pl 981 2 Margi dvarai, margi dvarai Plačiau
LTRF pl 981 3 Pavinčiavonė Plačiau
LTRF pl 981 4 Pavinčiavonė Plačiau
LTRF pl 981 5 Pavinčiavonė Plačiau
LTRF pl 981 6 Piemenų pamokslas Plačiau
LTRF pl 981 7 Jautis statosi namą Plačiau
LTRF pl 982 1 Vai tu rugeli Plačiau
LTRF pl 982 2 Aš užeinu ant kalno Plačiau
LTRF pl 982 3 Šalia kelio ievaras stovėjo Plačiau
LTRF pl 982 4 Aš pareinu iš lauko Plačiau
LTRF pl 982 5 Išeik, močiute, ant dvaro Plačiau
LTRF pl 982 6 Vai tu aglele Plačiau
LTRF pl 983 1 O kad aš augau pas motinėlę Plačiau
LTRF pl 983 2 Aš šią naktelę Plačiau
LTRF pl 983 3 Sėdžiu už stalo rymau Plačiau
LTRF pl 983 4 Ant to kalnelio, ant to aukštojo Plačiau
LTRF pl 983 5 Oi aukšti, aukšti girios medeliai Plačiau
LTRF pl 983 6 Žalioj girelėj, tamsioj naktelėj Plačiau
LTRF pl 984 1 Žali gražūs pagirėliai Plačiau
LTRF pl 984 2 Šaly kelio vieškelėlio Plačiau
LTRF pl 984 3 Per girelę važiavau Plačiau
LTRF pl 984 4 Oi tu vyre, vyre Plačiau
LTRF pl 984 5 Mamele mano, širdele mano Plačiau
LTRF pl 985 1 Ko nėr šitam dvarely Plačiau
LTRF pl 985 2 Aukštai dangus, šviesios žvaigždės Plačiau
LTRF pl 985 3 Vaikštinėjo meškutė pustynėm Plačiau
LTRF pl 985 4 Pūtė, pūtė šiaurus vėjelis Plačiau
LTRF pl 985 5 Kas kalnelio aukštumas Plačiau
LTRF pl 986 1 Šalia viešo kelelio Plačiau
LTRF pl 986 2 Šaly viešo kelelio Plačiau
LTRF pl 986 3 Gegute raiboji, kur šią nakt nakvojai Plačiau
LTRF pl 986 4 Aš esu siųstas paslas Plačiau
LTRF pl 986 5 Pūtė pūtė šiaurus vėjelis Plačiau
LTRF pl 987 1 Du riešutu Plačiau
LTRF pl 988 1 Du riešutu Plačiau
LTRF pl 989 1 Du riešutu Plačiau
LTRF pl 989 1a Du riešutu Plačiau