LIETUVIŲ LITERATŪROS
IR TAUTOSAKOS
INSTITUTAS
LLTI
Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija

Kolekciją sudaro Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje saugomi seniausi Lietuvoje garso dokumentai – fonografo volelių (LTRF v) ir į fonografo plokštelių (LTRF pl) įrašai. 

Pirmoji kolekcijos dalis – 117 fonografo volelių, kurie įrašyti 1908–1949 m. Pirmasis lietuvių liaudies muziką ėmėsi fiksuoti Lietuvių mokslo draugijos narys Eduardas Volteris. Jis Edisono fonografu 1908–1909 m. lietuvių liaudies dainas, skudučiais ir dūdmaišiu atliekamas melodijas įrašė rytų ir pietų Lietuvoje bei dabartinės Baltarusijos teritorijoje esančioje lietuviškoje saloje – Zieteloje. Iki šių dienų išliko 113 jo įrašytų volelių, didžioji jų dalis saugoma Berlyno fonogramų archyve ir tik 14 originalių volelių – Lietuvių tautosakos rankraštyno fonotekoje. 1909–1912 m. fonografo aparatu liaudies dainas įrašinėjo ir Jonas Basanavičius. Yra išlikę 22 daktaro įrašyti voleliai, kuriuose užfiksuota 40 dainų. Po Basanavičiaus mirties šią misiją tęsė Matas Untulis. Jis įrašė liaudies dainų iš Lydos, Švenčionių, Vilniaus-Trakų apskričių (20 volelių, 118 kūrinių, dažniausiai įrašyti tik pirmieji dainų posmai). Antrojo pasaulinio karo ir pokario metais liaudies dainas į volelius įrašinėjo Zenonas Slaviūnas ir Juozas Jurga. 
Gausiausia kolekcijos dalis – fonografo plokštelės, į kurias lietuvių liaudies melodijos įrašinėtos 1935–1949 m. Iki mūsų dienų išliko 980 plokštelių, kuriose buvo įrėžta virš 6700 kūrinių. Nepriklausomos Lietuvos laikinojoje sostinėje Kaune veikusi Komisija tautos melodijoms rinkti ir tvarkyti (1934–1935) įsigijo stacionarų fonografo aparatą ir ėmė įrašinėti tautosakos kūrinius į plokšteles. Šią veiklą tęsė Lietuvių tautosakos archyvas (1935–1939), kviesdavęs atvykti į laikinąją sostinę visų Lietuvos regionų liaudies dainininkus ir muzikantus (įrašinėdavo archyvo darbuotojas Z. Slaviūnas).  Taip fonografo plokštelėse buvo įamžinta Lietuvos sodžiuose visai beišnykstanti sutartinių giedojimo, ragų pūtimo ir skudučiavimo tradicija, Mažosios Lietuvos patriarcho Martyno Jankaus balsas. Įrašyta ir kalendorinių, darbo, jaunimo, meilės, vestuvinių, karinių-istorinių ir kt. žanrų dainų ir muzikos instrumentais: ožragiu, lamzdeliu, birbyne, smuiku, Peterburgo armonika, dambreliu, cimbolais ir kt. atliekamų kūrinių.
2001 m. Lietuvių literatūros ir tautosakos institute pradėta vykdyti archyvinių garso įrašų išsaugojimo ir leidybos programa. Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai parėmus buvo suskaitmenintos fonografo plokštelės (skaitmenintojas – LCVA specialistas Vytautas Vizgintas), sukurta suskaitmenintų garso įrašų registracijos duomenų bazė (ją galima rasti Inventoriniai dokumentai. Geriausiai Suvalkijos, Žemaitijos, Aukštaitijos ir Dzūkijos regionų muzikinį folklorą reprezentuojantys garso įrašai buvo atrinkti, restauruoti ir publikuoti 2003–2005 m. išleistoje knygelių su kompaktinėmis plokštelėmis serijoje „1935–1941 metų fonografo įrašai“. Fonografo voleliai buvo prikelti iš užmaršties 2006 m., į Lietuvių literatūros ir tautosakos institutą pakvietus Vienos fonogramų archyvo inžinierių, senųjų garso įrašų specialistą Franzą Lechleitnerį. Jis savo paties sukonstruotu šiuolaikiniu fonografo aparatu į skaitmeną perkėlė 105 volelius (340 kūrinių). 2007 m. atrinkti ir restauruoti kokybiškiausi įrašai bei jų transkripcijos publikuotos leidinyje „Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942“. 
2006–2010 m. vykdant Valstybinio mokslo ir studijų fondo ir Lietuvos mokslo tarybos finansuojamus projektus, sukurta Tautosakos garso įrašų duomenų bazė, kurioje patalpinti šių suskaitmenintų įrašų metaduomenys, jie integruoti ir į strateginę Lietuvių tautosakos rankraštyno duomenų bazę.
2008 m. Lietuvių liaudies muzikos fonogramų kolekcija (1908–1949), saugoma Lietuvių literatūros ir tautosakos institute įtraukta į UNESCO programos „Pasaulio atmintis“ nacionalinį registrą kaip regioninės reikšmės dokumentinio paveldo objektas (registracijos nr. 28).
 
Signatūra Laikmenos nr. Vieneto nr. Pavadinimas
LTRF pl 1041 4 Atsidusk, berneli, iš tikros širdelės Plačiau
LTRF pl 1041 5 Dūzgė bitelė, dūzgė Plačiau
LTRF pl 1041 6 ...tį jaunas bernelis šienėlį pjauna Plačiau
LTRF pl 1042 1 Čiulbute lakštute, kur tu naktavojai Plačiau
LTRF pl 1042 2 Augo augo dukralė, in savo tėvo dvarelį Plačiau
LTRF pl 1042 3 Ko tu, ieva, neūži Plačiau
LTRF pl 1042 4 Gera tau, sesutėla Plačiau
LTRF pl 1042 5 Ant ežerėlio rymėjau, rymėjau Plačiau
LTRF pl 1042 6 Nestuksėk, nedundėk Plačiau
LTRF pl 1042 7 Kas čia mano sodely vaikščiojo Plačiau
LTRF pl 1043 1 Miela mano panytėla Plačiau
LTRF pl 1043 2 Šoka pimpė po pievų Plačiau
LTRF pl 1043 3 Kalni berželis išdyga Plačiau
LTRF pl 1043 4 Užgiedojo gaidelis žaliajam sodely Plačiau
LTRF pl 1043 5 Dai kas žydi Plačiau
LTRF pl 1043 6 Kad priskrida paukštelių Plačiau
LTRF pl 1043 7 Dai skraidžioja marga, graži paukštela Plačiau
LTRF pl 1044 1 Tu jeglute žalioji Plačiau
LTRF pl 1044 2 Eik, motinėla, iš kamaros Plačiau
LTRF pl 1044 3 Ar nebuvai miške Plačiau
LTRF pl 1044 4 Ei, pajauniukas Plačiau
LTRF pl 1044 5 Ei, pamergiukai, kam tu katį suvalgei Plačiau
LTRF pl 1044 6 Graži mūsų jaunoji Plačiau
LTRF pl 1044 7 Ei, uošve, uošvela mana Plačiau
LTRF pl 1045 1 Rasriškite, parodykit Plačiau
LTRF pl 1045 2 Oi ąžuole, ąžuolėli Plačiau
LTRF pl 1045 3 Oi gaidy, gaidy, gaideli mano Plačiau
LTRF pl 1045 4 Jau žirgeliai pakinkyta Plačiau
LTRF pl 1045 5 Pasėjau dobilio Plačiau
LTRF pl 1045 6 Poželim žyta Plačiau
LTRF pl 1045 7 Nupjovėm rugius Plačiau
LTRF pl 1045 8 Od skuki neta Plačiau
LTRF pl 1045 9 Rusiška daina Plačiau
LTRF pl 1046 1 Dievuli mano Plačiau
LTRF pl 1046 2 Mergaitė lokio trobelėj Plačiau
LTRF pl 1046 3 Mergaitė lokio trobelėj Plačiau
LTRF pl 1047 1 Per tavo šventą prisikėlimą Plačiau
LTRF pl 1047 2 Velykinė oracija Plačiau
LTRF pl 1047 3 Velykų pasveikinimas Plačiau
LTRF pl 1047 4 Ginčijosi trys seselės Plačiau
LTRF pl 1047 5 Prašau visų ant jaučio Plačiau
LTRF pl 1047 6 Oi siuvau, siuvau Plačiau
LTRF pl 1047 7 Išeikit, slapikai, jau nuvej lupikai Plačiau
LTRF pl 1047 8 Petrai, Jonai ir Tamošiau Plačiau
LTRF pl 1047 9 Tegul bus pagarbintas Plačiau
LTRF pl 1048 1 Aš lenkiokas iš Maskvos Plačiau
LTRF pl 1048 2 Vai Jone, Joneli, kam šėrei žirgelį Plačiau
LTRF pl 1048 3 Aš parėjau iš karčiamos Plačiau
LTRF pl 1048 4 Atvažiavo poni svočia Plačiau
LTRF pl 1048 5 Vaikščiojau, vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1048 6 Vaikščiojau, vaikščiojau Plačiau
LTRF pl 1049 1 Aš viens žvirblis, žvirblis Plačiau
LTRF pl 1049 2 Suka lizdą gerveli Plačiau
LTRF pl 1049 3 Oi liu liu liu šiaudai be grūdų Plačiau
LTRF pl 1049 4 Anksti rytą kėlusi, per dvarelį ėjusi Plačiau
LTRF pl 1049 5 Po kalnelį vaikščiodama Plačiau
LTRF pl 1050 1 Bene buvai daržely Plačiau
LTRF pl 1050 2 Treji gaidžiai negiedojo Plačiau
LTRF pl 1050 3 Oi žinau, žinau, ale nesakau Plačiau
LTRF pl 1050 4 Vidur nakties giest gaideliai Plačiau
LTRF pl 1050 5 Šelmi berneli, laidokėli Plačiau
LTRF pl 1050 6 Praded gaideliai giedoti Plačiau
LTRF pl 1051 1 Šelmi berneli, laidokėli Plačiau
LTRF pl 1051 2 Šelmi berneli, laidokėli Plačiau
LTRF pl 1051 3 Vai Dievuliau, ką dabar darysiu Plačiau
LTRF pl 1051 4 Anksti rytą rytmetėlį Plačiau
LTRF pl 1051 5 Cit neverki, mergyte Plačiau
LTRF pl 1052 1 Tamsioji naktelė, žalioji girelė Plačiau
LTRF pl 1052 2 Eisim, sesės, į darželį Plačiau
LTRF pl 1052 3 Ant ežerėlio rymojau Plačiau
LTRF pl 1052 4 A a a liuliuką Plačiau
LTRF pl 1052 5 Labas vakars, mielas tėtušėli Plačiau
LTRF pl 1052 6 Dėkui, tamstai tėtušėli Plačiau
LTRF pl 1052 7 Labas vakars, mylas diedeli Plačiau
LTRF pl 1053 1 Labas vakars, mylas diedeli Plačiau
LTRF pl 1053 2 Oi diedeli, diedužėli Plačiau
LTRF pl 1053 3 Oi neduosme, neduosme Plačiau
LTRF pl 1054 1 Aš pasėjau linelius Plačiau
LTRF pl 1054 1a Aš pasėjau linelius Plačiau
LTRF pl 1054 2 Beauštanti aušrelė Plačiau
LTRF pl 1054 3 č–jo šiaučius per miestelį Plačiau
LTRF pl 1054 4 Siuntė panelė, parnešt arielkėlės Plačiau
LTRF pl 1054 5 Tinginė nuotaka Plačiau
LTRF pl 1054 6 Sąmojingi atsakymai Plačiau
LTRF pl 1054 7 Juozapai šventas, būk pagarbintas Plačiau
LTRF pl 1055 2 Kas bobelių dainavimas Plačiau
LTRF pl 1055 3 Užkeikti pinigai Plačiau
LTRF pl 1055 4 Du balandžiai klone gėrė Plačiau
LTRF pl 1055 5 Linksminkis, dangau Plačiau
LTRF pl 1056 1 Valioj pievelė Plačiau
LTRF pl 1056 2 Šaltas šaltinėlis Plačiau
LTRF pl 1056 3 Kaip aš jaunas buvau Plačiau
LTRF pl 1056 4 Gerk, gerk, berneli Plačiau
LTRF pl 1056 5 Siūravo raselė į barą Plačiau
LTRF pl 1056 6 Valioj pievelė, tai valioj Plačiau
LTRF pl 1057 1 Gerk, gerk, berneli Plačiau
LTRF pl 1057 2 Ralio ralio, mana karvutes Plačiau
LTRF pl 1057 3 Siūravo raselė ant baro Plačiau
LTRF pl 1057 4 Jūs, berniukai, ratu ratu Plačiau
LTRF pl 1057 5 Jūs, berniukai, ratu ratu Plačiau
LTRF pl 1057 6 Kolai gyvas gyvinsiu Plačiau
LTRF pl 1057 7 Taukačikas Plačiau
LTRF pl 1057 8 Siūravo raselė un bara Plačiau
LTRF pl 1058 1 Linada linada Plačiau
LTRF pl 1058 2 Pučia dūmja vėjelis Plačiau
LTRF pl 1058 3 Turėjau kumelytį Plačiau
LTRF pl 1058 4 Linada linada Plačiau
LTRF pl 1058 5 Pučia dūmja vėjelis Plačiau
LTRF pl 1058 6a Ko palinko suolalis Plačiau
LTRF pl 1058 6 Turėjau kumelytį Plačiau
LTRF pl 1058 7 Untyte tatata Plačiau
LTRF pl 1058 7b Untiun tatata Plačiau
LTRF pl 1058 8 Išjoja sodauto Plačiau
LTRF pl 1058 9 Užuminė Jurgelis mįslį Plačiau
LTRF pl 1059 1 Apynėlis auga tėvelio pažardėj Plačiau
LTRF pl 1059 2 Žilvitėli tūta tūta Plačiau
LTRF pl 1059 3 Sėdi porelė Plačiau
LTRF pl 1059 4 Eisma, sesės, dobilio Plačiau
LTRF pl 1059 5 Ar aš ne mergaitė Plačiau
LTRF pl 1059 6 Atburkava karvelėlis Plačiau
LTRF pl 1059 7 Kas tar teka par dvarelį? Plačiau
LTRF pl 1059 8 Pas tėvelį bunkietėlis, čiūta Plačiau
LTRF pl 1060 4 Turėjo liepa devynias šakas Plačiau
LTRF pl 1060 5 Ričiau lino žiedelį Plačiau
LTRF pl 1060 9 Svirtis svyra darželynan Plačiau
LTRF pl 1060 10 Pažiūrėk gi, sesyt Plačiau
LTRF pl 1060 11 Žilvitis žaliavo, tutū tata Plačiau
LTRF pl 1061 1 Mart martela Plačiau
LTRF pl 1061 2 Mes mergaitės lietuvaitės Plačiau
LTRF pl 1061 3 Mes mergaitės lietuvaitės Plačiau
LTRF pl 1061 4 Siuvu siuvu šepetį Plačiau
LTRF pl 1061 5 Aš pasėjau žalią liną Plačiau
LTRF pl 1061 6 Aš pasėjau kanapėlas Plačiau
LTRF pl 1062 1 Ralia ralia piemenėliai Plačiau
LTRF pl 1062 2 Driba gulia ant raguolia Plačiau
LTRF pl 1062 3 Ralia ralia, žalmargėle Plačiau
LTRF pl 1062 5 Tatatoj rūtytėla Plačiau
LTRF pl 1062 6 Zur zur melnyčia Plačiau
LTRF pl 1062 7 Eisim, sesės, dauno Plačiau
LTRF pl 1063 1 Buvo tėvas ir močia Plačiau
LTRF pl 1063 3 Čiūčia liūlia mano panaitėlė Plačiau
LTRF pl 1063 4 Ūščia liūlia, ūsčia liūlia Plačiau
LTRF pl 1063 5 A a lylia lyliutį Plačiau
LTRF pl 1064 2 Šalia kelio vieškelėlio Plačiau
LTRF pl 1064 3 Aš dirvelį išarsiu Plačiau
LTRF pl 1064 5 Buvo bobutė dideliai bagota Plačiau
LTRF pl 1064 6 Girtas guli bernelis Plačiau
LTRF pl 1064 7 Kai aš buvau mažutytė Plačiau
LTRF pl 1065 1 Upė teka, upė teka Plačiau
LTRF pl 1065 2 Oi tu kuosela Plačiau
LTRF pl 1065 3 Kai aš mažutė rūtas sėjau Plačiau
LTRF pl 1065 4 Pas matutį augau Plačiau
LTRF pl 1065 5 Du karveliai kloni gėrė Plačiau
LTRF pl 1065 6 Ulioj bitela ulioj Plačiau
LTRF pl 1066 1 Kai aš augau raskažėly Plačiau
LTRF pl 1066 2 Aš viens sūnaitis Plačiau
LTRF pl 1066 3 Pūtė vėjelis nuo visų šalių Plačiau
LTRF pl 1066 4 Atsidusk, berneli, nuo tikros širdelės Plačiau
LTRF pl 1066 5 Seniau žmonės iš malonės Plačiau
LTRF pl 1066 6 Oi jojau jojau Plačiau
LTRF pl 1067 3 Ponitėla, ko gi liūdi Plačiau
LTRF pl 1067 6 Oi tu berneli, mano mieliausias Plačiau
LTRF pl 1068 2 Pragydo gydo Plačiau
LTRF pl 1068 3 Anam žaliam sodely Plačiau
LTRF pl 1068 6 Oi giruže giruže (ne nuo pradžios) Plačiau
LTRF pl 1079 3 Kur josi, broliukai Plačiau
LTRF pl 1079 4 Dieve, oi dieve Plačiau
LTRF pl 1079 9 Atanešam poniai vainikų Plačiau
LTRF pl 1080 3 Sadauta rūta Plačiau
LTRF pl 1080 5 Ganau ganau avelas Plačiau
LTRF pl 1082 3 Vai tu varne Plačiau
LTRF pl 1082 4 Kad aš pjoviau Plačiau
LTRF pl 1082 8 Iš Liudvinavo svočios važiavo Plačiau
LTRF pl 1082 9 Su ponu sesute Plačiau
LTRF pl 1083 4 Valsas (ne iš pradžių) Plačiau
LTRF pl 1083 5 Kepurinė Plačiau
LTRF pl 1084 2 Paukštute lakštute Plačiau
LTRF pl 1084 3 Valsas Plačiau
LTRF pl 1084 5 Polka nr. 1 Plačiau
LTRF pl 1084 6 Polka nr. 2 Plačiau
LTRF pl 1087 1 Polka Plačiau
LTRF pl 1087 2 Kur mūs brolaliai gėrė Plačiau
LTRF pl 1087 3 Vai tu putin putinėli Plačiau
LTRF pl 1087 4 Aušt aušrelė, tek saulelė Plačiau
LTRF pl 1087 5 č–jo bernai rugių pjaut Plačiau
LTRF pl 1087 6 Oi mergele, už našlelio, ko ėjai Plačiau
LTRF pl 1087 7 Oi močiute, močiute širdele Plačiau
LTRF pl 1088 4 Polka Plačiau
LTRF pl 1088 5 Prapuola mano gražumas Plačiau
LTRF pl 1088 6 Nusipirkau žiedelį Plačiau
LTRF pl 1088 7 Verkia dukrela, verkia jaunoji Plačiau
LTRF pl 1090 2 Labas rytas Plačiau
LTRF pl 1090 4 Verkė martelė, verkė jaunoji Plačiau
LTRF pl 1090 5 Namo svotai, namo begėdžiai Plačiau
LTRF pl 1100 2 Polka Plačiau
LTRF pl 1100 3 Pakeltinis Plačiau
LTRF pl 1100 4 Polka Plačiau
LTRF pl 1101 3 Bėk, mano žirgeli (ne iš pradžių) Plačiau
LTRF pl 1101 4 Žalion girelėn Plačiau
LTRF pl 1101 8 Oi užaugs užaugs Plačiau